گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

 

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار
1 1394 ارمنستان 2041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 636,778 110,173,480,470 3,672,629
2 1394 ارمنستان 2042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 251,834 45,308,868,901 1,517,364
3 1394 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,944,540 36,340,416,905 1,209,023
4 1394 ارمنستان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 755,000 32,398,534,000 1,144,622
5 1394 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,888,040 22,660,193,965 761,340
6 1394 ارمنستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر  1,100,530 12,265,684,935 406,243
7 1394 ارمنستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,381 8,740,503,949 294,045
8 1394 ارمنستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده.  170,020 8,000,931,241 280,406
9 1394 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم.  207,671 7,999,381,770 283,924
10 1394 ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 378,251 7,955,953,136 268,470
11 1394 ارمنستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر  698 7,076,374,097 236,808
12 1394 ارمنستان 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 2,908 6,946,112,690 238,437
13 1394 ارمنستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 609,795 6,922,743,129 229,283
14 1394 ارمنستان 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل.  706 5,921,330,216 209,197
15 1394 ارمنستان 85481011 قرا ضه و ضايعات قوه ها 276,080 5,300,457,750 176,937
16 1394 ارمنستان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 348 4,796,215,089 187,316
17 1394 ارمنستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر  175 4,477,416,700 153,720
18 1394 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 48,320 4,211,280,589 140,587
19 1394 ارمنستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 64,420 3,601,350,529 121,799
20 1394 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي  46,820 3,484,750,811 120,585
21 1394 ارمنستان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 725 3,412,552,000 113,904
22 1394 ارمنستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 11,152 3,178,320,416 107,963
23 1394 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 47,840 2,521,565,561 85,976
24 1394 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 48,320 2,445,182,310 83,359
25 1394 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 75,400 2,326,208,346 79,817
26 1394 ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 11,394 2,062,240,885 69,758
27 1394 ارمنستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 26,771 1,983,762,261 67,662
28 1394 ارمنستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره.  12,805 1,981,813,609 68,407
29 1394 ارمنستان 27030010 پيت ماس  598,645 1,788,889,499 59,967
30 1394 ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر  107,577 1,766,820,056 60,590
31 1394 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده  29,070 1,522,818,025 52,729
32 1394 ارمنستان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي  1,700 1,501,847,700 50,100
33 1394 ارمنستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده  91,000 1,411,439,306 47,117
34 1394 ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك  72,278 1,253,616,924 42,570
35 1394 ارمنستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,950 1,129,107,766 38,765
36 1394 ارمنستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 21,421 1,124,032,024 38,827
37 1394 ارمنستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,044 1,075,420,209 35,796
38 1394 ارمنستان 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني  96 1,031,574,437 36,286
39 1394 ارمنستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر  62,561 1,027,284,761 35,261
40 1394 ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 13,413 971,373,668 33,348
41 1394 ارمنستان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 4,853 933,028,472 33,672
42 1394 ارمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 11,875 889,734,375 29,688
43 1394 ارمنستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040  190 861,910,594 28,848
44 1394 ارمنستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4,530 840,790,262 27,918
45 1394 ارمنستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 343 726,125,122 24,440
46 1394 ارمنستان 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,454 638,403,171 21,321
47 1394 ارمنستان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding)  4,820 635,332,951 21,732
48 1394 ارمنستان 29173500 انيدريد فتاليك  20,000 633,843,000 21,000
49 1394 ارمنستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 2,395 617,552,649 20,977
50 1394 ارمنستان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات  205 592,343,760 19,743
51 1394 ارمنستان 87032339 ---ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي 1,700 587,200,002 20,000
52 1394 ارمنستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 14,603 573,910,272 19,014
53 1394 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 10,020 519,325,765 17,337
54 1394 ارمنستان 90321000 ترموستات 110 505,772,431 16,915
55 1394 ارمنستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,260 388,540,035 13,065
56 1394 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 9,230 375,104,296 12,524
57 1394 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر  5,120 291,308,161 9,726
58 1394 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,720 266,291,060 8,890
59 1394 ارمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر  900 239,043,914 8,355
60 1394 ارمنستان 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 4,870 230,129,164 7,779
61 1394 ارمنستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 53 189,302,249 6,368
62 1394 ارمنستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي  213 178,021,107 6,262
63 1394 ارمنستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 530 174,144,370 5,770
64 1394 ارمنستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست.  1,377 165,074,760 5,508
65 1394 ارمنستان 90261010 فلومتر 300 131,059,025 4,518
66 1394 ارمنستان 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,050 120,512,000 4,000
67 1394 ارمنستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 395 111,247,213 3,839
68 1394 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 920 101,691,748 3,584
69 1394 ارمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم.  1,000 96,338,496 3,216
70 1394 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 360 84,533,747 2,955
71 1394 ارمنستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر  4,546 74,703,304 2,555
72 1394 ارمنستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 240 63,198,420 2,281
73 1394 ارمنستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 350 56,854,307 1,960
74 1394 ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 3,386 55,641,308 1,903
75 1394 ارمنستان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر  300 48,107,490 1,658
76 1394 ارمنستان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 120 41,511,726 1,389
77 1394 ارمنستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 150 33,082,740 1,104
78 1394 ارمنستان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 47 29,616,883 988
79 1394 ارمنستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 154 20,870,388 693
80 1394 ارمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر  130 16,389,238 573
81 1394 ارمنستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 100 6,676,145 231
82 1394 ارمنستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 25 4,895,840 169
83 1394 ارمنستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 25 4,132,852 143
84 1394 ارمنستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 15 2,543,294 88
  مجموع کل مجموع کل
393,253,688,742 ریال 13,305,631 دلار

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران