گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

 

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار
1 1393 ارمنستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر  90,912 153,179,013,134 5,618,568
2 1393 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 3,994,674 78,156,925,211 2,961,327
3 1393 ارمنستان 2042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 255,861 34,147,076,427 1,293,509
4 1393 ارمنستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده.  542,409 27,358,823,117 1,010,534
5 1393 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم.  623,585 21,239,253,832 808,315
6 1393 ارمنستان 1041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 147,683 17,738,192,188 698,890
7 1393 ارمنستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,180 17,299,993,621 655,166
8 1393 ارمنستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 20,882 17,296,019,635 624,202
9 1393 ارمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن  817,930 16,482,159,585 602,272
10 1393 ارمنستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر  700 11,158,971,135 435,805
11 1393 ارمنستان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding)  128,620 10,195,296,765 394,016
12 1393 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي  139,660 9,380,499,870 353,397
13 1393 ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 29,203 8,443,210,597 317,168
14 1393 ارمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس.  118,151 7,316,798,143 273,609
15 1393 ارمنستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر  355,678 5,737,568,845 209,798
16 1393 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 424,471 5,165,637,811 191,939
17 1393 ارمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي  41,650 4,927,534,671 185,868
18 1393 ارمنستان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 27,827 4,911,476,288 183,668
19 1393 ارمنستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره.  23,526 4,484,858,574 167,887
20 1393 ارمنستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 38,000 4,387,000,000 162,886
21 1393 ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك  252,691 3,976,238,813 148,844
22 1393 ارمنستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 202 3,777,814,211 138,815
23 1393 ارمنستان 2041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 22,345 3,664,892,391 132,174
24 1393 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 49,240 3,427,674,306 125,726
25 1393 ارمنستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني  54,290 3,038,016,354 118,421
26 1393 ارمنستان 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي  1,226 2,972,239,705 111,421
27 1393 ارمنستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 34,403 2,657,324,771 101,534
28 1393 ارمنستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر  126,204 2,035,841,796 74,442
29 1393 ارمنستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر  125,454 2,023,743,279 74,000
30 1393 ارمنستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن.  5,614 1,876,482,908 70,278
31 1393 ارمنستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 9,538 1,874,321,844 68,536
32 1393 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده  29,530 1,817,086,095 66,615
33 1393 ارمنستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 4,500 1,684,732,107 61,603
34 1393 ارمنستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 31,224 1,610,901,547 60,410
35 1393 ارمنستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,510 1,551,875,536 60,855
36 1393 ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 19,552 1,484,989,316 56,849
37 1393 ارمنستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 789 1,420,224,795 51,255
38 1393 ارمنستان 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم  41,845 1,383,257,646 52,871
39 1393 ارمنستان 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 68,923 1,148,886,877 43,130
40 1393 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,140 1,144,331,246 42,773
41 1393 ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 50,457 1,069,511,352 40,502
42 1393 ارمنستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 21,970 1,050,979,371 38,727
43 1393 ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 61,614 993,917,430 36,343
44 1393 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 18,720 943,308,717 35,394
45 1393 ارمنستان 84198930 دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما 1,200 834,454,113 32,796
46 1393 ارمنستان 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 200 814,575,860 30,510
47 1393 ارمنستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 104 806,323,275 29,522
48 1393 ارمنستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 400 707,455,453 27,621
49 1393 ارمنستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 121,120 659,853,551 25,662
50 1393 ارمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,160 656,049,698 24,631
51 1393 ارمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 416,580 580,802,527 22,072
52 1393 ارمنستان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات  155 574,890,775 21,244
53 1393 ارمنستان 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,282 526,675,936 19,375
54 1393 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 2,400 498,638,790 19,598
55 1393 ارمنستان 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 23,000 485,792,232 17,375
56 1393 ارمنستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي  1,500 476,786,306 18,688
57 1393 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,794 475,625,538 17,812
58 1393 ارمنستان 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر  2,400 422,838,367 15,461
59 1393 ارمنستان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 65 414,633,965 16,188
60 1393 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 7,500 392,919,301 14,180
61 1393 ارمنستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 1,342 373,847,854 13,809
62 1393 ارمنستان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 6,730 348,238,210 13,554
63 1393 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 6,300 330,410,890 12,176
64 1393 ارمنستان 35011000 كازئين  50 320,427,260 11,921
65 1393 ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 7,460 269,706,400 10,600
66 1393 ارمنستان 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 259 267,829,054 10,457
67 1393 ارمنستان 28253000 ا کسيد وهيدروکسيدهاي وا ناديم 1,100 256,580,810 10,018
68 1393 ارمنستان 29152910 استات سديم گريد داروئي  100 232,608,800 8,712
69 1393 ارمنستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 735 227,130,381 8,383
70 1393 ارمنستان 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 200 213,767,420 7,953
71 1393 ارمنستان 90321000 ترموستات 82 209,173,449 7,657
72 1393 ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 500 205,491,184 7,669
73 1393 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,840 201,511,280 7,566
74 1393 ارمنستان 28371900 ساير سيانورها وا کسي سيانورهاغيراز سديم  2,630 190,671,332 7,439
75 1393 ارمنستان 39162010 اسپاگتو (STACKING RODSPAGETTO) (ميله پلاستيكي از جنس PVC به قطر mm7/1 جهت نصب نوار پلاستيكي راهنما به قرقره در نوار كاست صوتي) به صورت رول  3,700 190,171,527 7,437
76 1393 ارمنستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 4,200 187,713,828 6,954
77 1393 ارمنستان 28352400 فسفات هاي پتاسيم 150 169,812,752 6,360
78 1393 ارمنستان 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 4,800 152,778,060 5,961
79 1393 ارمنستان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر  900 137,126,030 4,976
80 1393 ارمنستان 5040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي.  1,560 105,389,425 3,959
81 1393 ارمنستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 290 100,297,010 3,755
82 1393 ارمنستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 1,600 91,745,703 3,355
83 1393 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر  1,600 83,822,784 3,025
84 1393 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,320 64,650,165 2,382
85 1393 ارمنستان 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 235 63,864,434 2,312
86 1393 ارمنستان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 400 63,569,285 2,381
87 1393 ارمنستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 300 61,969,560 2,301
88 1393 ارمنستان 90261010 فلومتر 355 60,274,855 2,221
89 1393 ارمنستان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ.  231 50,025,908 1,846
90 1393 ارمنستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي  554 49,717,055 1,949
91 1393 ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 318 26,908,674 1,028
92 1393 ارمنستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر  90 24,288,086 888
93 1393 ارمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 33 6,511,466 255
94 1393 ارمنستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1 5,026,524 188
  مجموع کل مجموع کل
522,306,275,005 ریال 19,514,520 دلار

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران