گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

 

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار
1 1393 ارمنستان 27132000 قيرنفت 28,511,892 337,758,543,878 12,848,602
2 1393 ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,329,494 301,832,422,170 11,266,812
3 1393 ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 13,353,000 138,341,917,200 5,136,700
4 1393 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,628,776 99,487,491,953 3,765,788
5 1393 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,066,000 87,534,969,849 3,276,067
6 1393 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 2,331,000 78,635,195,100 2,942,100
7 1393 ارمنستان 1051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 295,118 76,047,107,882 2,865,053
8 1393 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن  2,317,500 68,579,894,858 2,574,491
9 1393 ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,070,778 54,066,396,051 2,016,992
10 1393 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 12,374,325 53,941,038,182 2,049,197
11 1393 ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,247,200 51,307,742,163 1,945,121
12 1393 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 619,414 48,767,986,965 1,842,350
13 1393 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 5,962,240 47,541,043,833 1,788,602
14 1393 ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 6,293,610 43,692,094,859 1,632,718
15 1393 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,005,300 43,653,859,190 1,641,581
16 1393 ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن  484,356 39,586,484,895 1,501,584
17 1393 ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.  1,588,595 39,317,049,776 1,451,392
18 1393 ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 504,701 39,188,314,394 1,487,606
19 1393 ارمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده  7,066,750 38,623,015,821 1,450,865
20 1393 ارمنستان 7049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,070,914 35,903,388,954 1,340,545
21 1393 ارمنستان 7031000 پيازوموسير 3,033,501 31,551,228,884 1,212,775
22 1393 ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 2,532,390 30,439,279,092 1,148,860
23 1393 ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 836,000 30,215,783,786 1,158,431
24 1393 ارمنستان 8062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 316,250 29,504,164,025 1,106,428
25 1393 ارمنستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق  781,905 25,071,221,008 941,214
26 1393 ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور  304,550 24,628,684,130 914,751
27 1393 ارمنستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 1,041,990 24,360,194,834 905,409
28 1393 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 497,500 23,307,416,000 880,061
29 1393 ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 405,000 20,836,793,133 769,338
30 1393 ارمنستان 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 55,600 20,592,500,194 771,939
31 1393 ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 456,113 19,044,622,505 721,093
32 1393 ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 232,822 18,823,245,168 725,899
33 1393 ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 9,346,314 18,566,526,940 701,265
34 1393 ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.  94,636 17,417,983,366 662,452
35 1393 ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 424,125 16,848,957,533 636,354
36 1393 ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي  809,554 16,354,893,510 619,105
37 1393 ارمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 545,093 16,295,851,620 613,962
38 1393 ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده  197,301 15,748,217,019 596,340
39 1393 ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 581,267 15,395,062,400 596,119
40 1393 ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and  421,452 15,308,623,461 574,195
41 1393 ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 113,504 14,979,538,065 567,520
42 1393 ارمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 2,480,026 14,927,455,770 562,215
43 1393 ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج  788,340 14,376,588,100 551,838
44 1393 ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد  576,554 14,368,169,179 549,936
45 1393 ارمنستان 8041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده  263,350 14,107,453,784 526,709
46 1393 ارمنستان 25202000 ک گچ 14,782,380 13,833,406,740 523,011
47 1393 ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 181,314 13,685,785,567 519,687
48 1393 ارمنستان 6029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)  167,570 13,142,860,905 502,710
49 1393 ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 565,864 13,106,889,294 496,886
50 1393 ارمنستان 8109010 انار تازه  555,254 12,049,774,017 448,510
51 1393 ارمنستان 4072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 343,165 11,954,740,034 446,113
52 1393 ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 555,040 11,620,586,060 435,264
53 1393 ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 362,833 11,569,487,317 433,775
54 1393 ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 559,420 11,556,471,924 449,359
55 1393 ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,827,720 11,354,914,763 426,433
56 1393 ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 428,600 11,206,460,273 420,132
57 1393 ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 34,670 10,795,289,337 404,067
58 1393 ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي  223,375 10,758,732,900 400,562
59 1393 ارمنستان 8105000 کيوي, تازه 929,175 10,720,418,978 399,959
60 1393 ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 402,343 10,666,353,289 398,664
61 1393 ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 164,151 10,544,759,971 400,492
62 1393 ارمنستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 490,710 10,517,821,549 397,220
63 1393 ارمنستان 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 217,390 10,449,155,322 391,302
64 1393 ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 26,032 10,163,895,352 381,572
65 1393 ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 32,217 10,155,430,110 388,880
66 1393 ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج  466,232 10,146,387,190 388,385
67 1393 ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 548,810 10,056,953,025 384,105
68 1393 ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 96,340 9,787,963,585 370,908
69 1393 ارمنستان 1059420 پولت مرغ تخم گذار 94,600 9,775,617,950 367,500
70 1393 ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 124,900 9,646,795,385 365,955
71 1393 ارمنستان 7070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 839,334 9,445,186,039 345,962
72 1393 ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر  357,811 9,324,872,001 357,811
73 1393 ارمنستان 8062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 212,870 9,304,321,105 353,605
74 1393 ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 430,880 9,244,193,938 347,751
75 1393 ارمنستان 8025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك  40,110 8,885,210,939 336,174
76 1393 ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 147,409 8,858,100,659 336,638
77 1393 ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 111,310 8,737,850,352 334,221
78 1393 ارمنستان 25221000 آهک زنده 2,704,788 8,664,538,307 328,243
79 1393 ارمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد  298,679 8,461,599,094 315,506
80 1393 ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 225,154 8,281,020,118 317,988
81 1393 ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 190,210 8,038,453,894 301,328
82 1393 ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 99,343 7,810,136,754 298,029
83 1393 ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد  140,170 7,559,202,870 285,506
84 1393 ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 129,370 7,481,352,655 281,393
85 1393 ارمنستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 220,000 7,335,699,800 286,000
86 1393 ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 91,473 7,207,397,505 274,106
87 1393 ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 169,529 7,020,934,833 265,548
88 1393 ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد  104,772 6,958,267,360 261,930
89 1393 ارمنستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 43,400 6,877,880,380 249,580
90 1393 ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم  331,172 6,757,651,371 248,763
91 1393 ارمنستان 90281000 کنتورگاز 37,173 6,745,725,120 254,160
92 1393 ارمنستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 827,874 6,731,396,940 263,278
93 1393 ارمنستان 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 185,775 6,615,578,807 250,795
94 1393 ارمنستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .  166,403 6,585,671,268 248,855
95 1393 ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 177,350 6,426,752,546 236,023
96 1393 ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 80,928 6,387,422,850 242,970
97 1393 ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 158,605 6,296,411,240 237,905
98 1393 ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي  66,061 6,283,496,356 238,950
99 1393 ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 77,446 6,156,084,871 232,339
100 1393 ارمنستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000  32,528 5,826,709,845 221,596
101 1393 ارمنستان 7061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 521,354 5,790,788,008 215,625
102 1393 ارمنستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 105,530 5,697,403,334 222,699
103 1393 ارمنستان 8062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 138,350 5,674,006,625 210,897
104 1393 ارمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 389,269 5,652,467,365 214,153
105 1393 ارمنستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 118,304 5,493,532,602 204,618
106 1393 ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر  23,753 5,479,974,636 208,870
107 1393 ارمنستان 8041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده  271,525 5,465,825,966 203,385
108 1393 ارمنستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 200,155 5,381,689,005 200,155
109 1393 ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 259,640 5,287,636,748 200,874
110 1393 ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده.  123,002 5,259,930,301 197,200
111 1393 ارمنستان 25181000 دولومي تکليس ياتفته نشده 1,486,873 5,122,857,918 191,704
112 1393 ارمنستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر  1,144,970 5,004,753,430 187,854
113 1393 ارمنستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,340 4,980,472,700 186,760
114 1393 ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 691,800 4,908,422,546 184,580
115 1393 ارمنستان 27101920 روغن صنعتي 243,014 4,892,740,351 183,273
116 1393 ارمنستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 18,900 4,839,345,000 189,000
117 1393 ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,795,005 4,811,619,750 182,312
118 1393 ارمنستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند.  12,670 4,738,880,300 177,380
119 1393 ارمنستان 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر  32,338 4,705,470,000 176,400
120 1393 ارمنستان 4021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 45,040 4,561,024,080 180,040
121 1393 ارمنستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 210,100 4,557,881,292 176,703
122 1393 ارمنستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 51,200 4,541,542,290 169,205
123 1393 ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 56,740 4,506,314,490 170,670
124 1393 ارمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 40,700 4,500,634,228 171,854
125 1393 ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو  157,555 4,187,422,765 158,601
126 1393 ارمنستان 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك  155,000 4,072,398,000 155,029
127 1393 ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 956,720 4,064,313,940 154,678
128 1393 ارمنستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر  156,800 4,019,470,785 156,120
129 1393 ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 1,728,794 4,013,541,042 153,940
130 1393 ارمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 82,229 3,979,277,346 147,822
131 1393 ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 220,984 3,960,312,034 149,537
132 1393 ارمنستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 162,630 3,930,782,418 146,367
133 1393 ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,492 3,927,749,565 147,881
134 1393 ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 163,716 3,925,242,278 144,069
135 1393 ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني  524,815 3,777,041,258 141,719
136 1393 ارمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 25,220 3,776,816,029 138,210
137 1393 ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي  1,646,647 3,775,457,706 142,824
138 1393 ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها  136,600 3,762,531,391 139,611
139 1393 ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 274,264 3,696,382,520 140,749
140 1393 ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 50,612 3,692,859,829 136,289
141 1393 ارمنستان 70193910 پشم شيشه 68,844 3,647,258,995 138,018
142 1393 ارمنستان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري  144,880 3,625,363,560 130,390
143 1393 ارمنستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر  5,410 3,505,377,600 127,200
144 1393 ارمنستان 27101910 روغن موتور 122,219 3,478,829,658 133,128
145 1393 ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 176,000 3,464,488,500 131,970
146 1393 ارمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 48,985 3,385,884,120 129,458
147 1393 ارمنستان 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000  13,539 3,380,679,507 132,081
148 1393 ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 17,399 3,376,245,086 131,806
149 1393 ارمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك  30,444 3,365,805,434 128,478
150 1393 ارمنستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 783,510 3,317,944,024 126,459
151 1393 ارمنستان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 217,716 3,316,648,701 126,127
152 1393 ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 66,000 3,290,335,840 121,309
153 1393 ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 71,300 3,234,043,281 117,645
154 1393 ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 605,508 3,223,809,700 121,089
155 1393 ارمنستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,936 3,205,396,260 119,899
156 1393 ارمنستان 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 4,093 3,200,329,560 114,461
157 1393 ارمنستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,943 3,124,506,888 119,436
158 1393 ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده  142,060 3,059,832,000 113,648
159 1393 ارمنستان 34011150 صابون رختشويي  127,302 3,038,352,927 114,552
160 1393 ارمنستان 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 11,986 3,032,992,375 116,030
161 1393 ارمنستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 62,371 3,021,823,155 114,688
162 1393 ارمنستان 15132999 روغن پالم سيت ياروغن باباسو غير مذكوردرجاي ديگر . 58,539 2,928,026,925 107,322
163 1393 ارمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,430 2,874,503,118 109,301
164 1393 ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 628,430 2,867,506,909 108,806
165 1393 ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف.  6,483 2,829,840,244 106,337
166 1393 ارمنستان 52042000 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي. 35,222 2,820,698,891 105,665
167 1393 ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 178,500 2,790,292,840 107,139
168 1393 ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات  63,421 2,767,360,565 101,840
169 1393 ارمنستان 8071100 هندوا نه , تازه 330,044 2,676,906,098 104,784
170 1393 ارمنستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 19,846 2,672,561,590 99,230
171 1393 ارمنستان 7096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 124,692 2,544,905,164 92,986
172 1393 ارمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند  33,080 2,508,014,580 99,240
173 1393 ارمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 24,880 2,500,271,200 95,300
174 1393 ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده  59,040 2,440,219,510 92,267
175 1393 ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 362,529 2,379,604,598 89,903
176 1393 ارمنستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها  45,883 2,357,620,891 87,178
177 1393 ارمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر  42,638 2,348,245,920 86,951
178 1393 ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل  24,661 2,302,238,523 89,175
179 1393 ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 194,180 2,282,678,451 87,381
180 1393 ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 129,110 2,270,094,909 85,290
181 1393 ارمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 15,646 2,262,473,587 86,053
182 1393 ارمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر  66,000 2,213,411,321 81,422
183 1393 ارمنستان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم  19,100 2,208,502,600 82,300
184 1393 ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 98,004 2,206,264,953 82,203
185 1393 ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 2,167,867,200 82,272
186 1393 ارمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي  23,160 2,163,138,414 82,160
187 1393 ارمنستان 41079900 سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب 2,910 2,113,879,829 79,133
188 1393 ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 51,500 2,104,913,000 79,000
189 1393 ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 26,430 2,103,173,526 79,290
190 1393 ارمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 17,117 2,018,154,900 75,768
191 1393 ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,290 2,017,961,640 75,870
192 1393 ارمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 43,200 1,994,708,160 74,385
193 1393 ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 37,010 1,994,176,561 75,265
194 1393 ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 106,930 1,992,092,542 72,628
195 1393 ارمنستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 13,812 1,986,444,572 75,716
196 1393 ارمنستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد  148,700 1,983,621,007 76,705
197 1393 ارمنستان 28011000 کلر 236,200 1,937,093,227 73,059
198 1393 ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش  44,635 1,854,684,026 69,669
199 1393 ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 23,897 1,827,602,290 69,211
200 1393 ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 90,399 1,802,108,349 68,033
201 1393 ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 31,930 1,783,600,544 68,222
202 1393 ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر  65,950 1,755,943,200 65,950
203 1393 ارمنستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,596 1,750,159,668 64,788
204 1393 ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 21,350 1,696,357,050 63,550
205 1393 ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 36,600 1,672,503,696 64,313
206 1393 ارمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي  35,815 1,663,462,628 62,944
207 1393 ارمنستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده  265,980 1,648,455,938 62,763
208 1393 ارمنستان 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص.  4,100 1,573,908,000 57,400
209 1393 ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 20,600 1,564,331,270 59,210
210 1393 ارمنستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 30,943 1,559,717,364 59,625
211 1393 ارمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 80,000 1,536,252,503 58,211
212 1393 ارمنستان 29173910 دي بوتيل فتالات  57,450 1,522,305,265 57,850
213 1393 ارمنستان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل  21,052 1,492,115,132 57,280
214 1393 ارمنستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده  44,950 1,488,013,719 55,785
215 1393 ارمنستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 13,506 1,473,459,750 55,650
216 1393 ارمنستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله.  26,575 1,467,420,204 54,638
217 1393 ارمنستان 4069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,397 1,457,391,241 56,253
218 1393 ارمنستان 1051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 5,382 1,456,751,600 54,800
219 1393 ارمنستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,805 1,435,914,229 53,927
220 1393 ارمنستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل  36,000 1,431,459,000 54,000
221 1393 ارمنستان 39059920 رزين پلي وينيل بوتيرا ل گريد غذا يي وبهدا شتي 50,800 1,427,132,520 55,866
222 1393 ارمنستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 44,750 1,404,967,193 55,043
223 1393 ارمنستان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 10,550 1,400,565,250 52,750
224 1393 ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور  32,920 1,391,873,805 50,701
225 1393 ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 16,531 1,334,052,714 49,593
226 1393 ارمنستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 5,053 1,292,602,411 47,906
227 1393 ارمنستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم.  63,000 1,286,107,200 50,400
228 1393 ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,882 1,272,195,750 47,646
229 1393 ارمنستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر  15,326 1,266,842,234 47,797
230 1393 ارمنستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 16,500 1,262,208,600 49,500
231 1393 ارمنستان 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 22,000 1,227,944,000 46,000
232 1393 ارمنستان 8041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده  53,363 1,223,994,054 45,351
233 1393 ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)  181,545 1,211,793,565 46,065
234 1393 ارمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,162 1,206,140,188 45,926
235 1393 ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور  70,500 1,204,406,731 46,387
236 1393 ارمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 29,949 1,183,244,189 44,924
237 1393 ارمنستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 31,408 1,153,930,000 43,000
238 1393 ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 24,830 1,149,886,032 43,592
239 1393 ارمنستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده  159,218 1,146,217,044 43,199
240 1393 ارمنستان 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 44,840 1,075,568,112 40,356
241 1393 ارمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي  17,200 1,075,466,276 40,119
242 1393 ارمنستان 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 6,270 1,074,911,904 40,392
243 1393 ارمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست.  39,000 1,070,900,740 40,820
244 1393 ارمنستان 8131000 زردآلو ,خشک کرده 14,156 1,058,501,460 39,617
245 1393 ارمنستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 7,000 1,057,863,600 38,580
246 1393 ارمنستان 8025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 5,000 1,053,662,500 39,488
247 1393 ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 13,057 1,041,247,824 38,874
248 1393 ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه.  93,285 1,038,535,740 38,630
249 1393 ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين  31,898 1,024,259,235 38,808
250 1393 ارمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,492 1,019,434,276 38,218
251 1393 ارمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,104 1,017,257,978 38,367
252 1393 ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 10,500 1,007,826,060 37,693
253 1393 ارمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 18,359 1,004,469,480 36,883
254 1393 ارمنستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 7,970 992,575,800 37,480
255 1393 ارمنستان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303  21,870 987,000,314 37,179
256 1393 ارمنستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 12,260 981,069,720 36,780
257 1393 ارمنستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 22,000 973,220,164 38,164
258 1393 ارمنستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل  7,269 963,958,994 36,839
259 1393 ارمنستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 14,511 958,914,617 35,530
260 1393 ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان  16,404 947,003,626 35,424
261 1393 ارمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن  7,052 945,424,115 36,625
262 1393 ارمنستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود.  12,298 921,790,498 34,132
263 1393 ارمنستان 25084010 خاك رس رنگ زدا وگل سرشور 54,037 913,624,218 33,002
264 1393 ارمنستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 910,031,057 33,789
265 1393 ارمنستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 902,621,126 32,824
266 1393 ارمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 41,500 900,721,590 35,274
267 1393 ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 43,710 895,919,607 33,440
268 1393 ارمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 131,520 882,396,581 34,195
269 1393 ارمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 6,580 881,413,304 33,528
270 1393 ارمنستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 20,160 878,425,632 34,272
271 1393 ارمنستان 7099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 34,786 872,157,342 34,231
272 1393 ارمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 3,700 870,174,275 32,077
273 1393 ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 81,230 860,435,728 32,492
274 1393 ارمنستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 11,106 853,373,934 33,318
275 1393 ارمنستان 39012041 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر  20,000 852,864,000 32,000
276 1393 ارمنستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي  7,750 852,320,000 32,000
277 1393 ارمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند.  17,699 844,587,438 31,858
278 1393 ارمنستان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن  10,000 838,800,000 30,168
279 1393 ارمنستان 29232090 فسفوآمينوليپيدها 18,500 833,007,500 32,500
280 1393 ارمنستان 58013700 پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي 5,660 832,213,195 31,130
281 1393 ارمنستان 8041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده  30,050 821,158,166 30,707
282 1393 ارمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene  15,323 819,584,502 30,646
283 1393 ارمنستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 15,385 816,910,092 31,176
284 1393 ارمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,171 798,732,702 30,513
285 1393 ارمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 95,728 797,915,814 30,487
286 1393 ارمنستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده.  49,650 793,776,850 29,480
287 1393 ارمنستان 39269020 کيسه ا درا رازمواد پلاستيكي  10,100 792,860,100 30,300
288 1393 ارمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 31,635 783,080,764 29,561
289 1393 ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 264,498 782,079,196 29,194
290 1393 ارمنستان 34021320 نونيل فنل اتوكسيله  25,525 779,371,509 29,361
291 1393 ارمنستان 3049900 ساير قسمتهاي گوشتي ماهي بغيرازنوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد  12,502 775,303,360 30,004
292 1393 ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,225 774,408,818 29,509
293 1393 ارمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه  22,680 773,508,918 29,484
294 1393 ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 46,080 764,165,376 29,952
295 1393 ارمنستان 4014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده  10,000 763,320,000 30,000
296 1393 ارمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,540 761,625,705 28,245
297 1393 ارمنستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 3,540 758,457,920 28,736
298 1393 ارمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 7,117 735,847,704 28,098
299 1393 ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,782 724,240,850 26,526
300 1393 ارمنستان 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر  600 722,836,547 27,029
301 1393 ارمنستان 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 6,650 722,168,720 26,600
302 1393 ارمنستان 52041900 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي کمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 7,860 714,345,840 26,052
303 1393 ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 61,810 675,906,460 25,689
304 1393 ارمنستان 7032000 سير 42,045 661,342,368 24,699
305 1393 ارمنستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 22,000 655,441,212 24,564
306 1393 ارمنستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 5,160 647,376,000 24,000
307 1393 ارمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,340 645,453,900 25,020
308 1393 ارمنستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر  46,000 645,134,875 24,185
309 1393 ارمنستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 12,000 639,648,000 24,000
310 1393 ارمنستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ  7,425 639,627,438 23,908
311 1393 ارمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 26,250 630,414,390 24,215
312 1393 ارمنستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 4,972 622,223,190 22,374
313 1393 ارمنستان 28199090 سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم 36,607 605,679,905 22,110
314 1393 ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.  31,680 604,114,424 22,912
315 1393 ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر  8,932 599,956,131 22,329
316 1393 ارمنستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس  7,419 599,690,568 22,257
317 1393 ارمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,369 599,241,447 22,109
318 1393 ارمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر  4,886 587,057,612 21,988
319 1393 ارمنستان 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم  45,000 580,608,000 21,600
320 1393 ارمنستان 33051000 شامپوها  18,525 569,023,963 22,229
321 1393 ارمنستان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 555,630,400 20,800
322 1393 ارمنستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 102,712 555,248,408 21,167
323 1393 ارمنستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده.  13,664 535,571,940 20,095
324 1393 ارمنستان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر  6,758 527,144,274 20,145
325 1393 ارمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده  86,320 525,366,964 20,260
326 1393 ارمنستان 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,750 524,168,250 20,250
327 1393 ارمنستان 8062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,580 523,090,505 19,530
328 1393 ارمنستان 32159010 جوهر خودكار  6,800 522,342,000 20,400
329 1393 ارمنستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 13,000 518,739,000 19,500
330 1393 ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته  3,762 510,158,550 18,810
331 1393 ارمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 22,182 509,958,100 18,632
332 1393 ارمنستان 7133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده  21,136 507,917,102 19,022
333 1393 ارمنستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,900 500,705,100 18,690
334 1393 ارمنستان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده.  930 494,761,000 18,600
335 1393 ارمنستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر  23,969 489,312,109 18,288
336 1393 ارمنستان 8051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 34,630 487,102,719 18,001
337 1393 ارمنستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,160 480,253,860 18,480
338 1393 ارمنستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي  20,000 477,198,000 18,000
339 1393 ارمنستان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده  15,100 471,918,150 18,150
340 1393 ارمنستان 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر  13,750 470,713,315 18,365
341 1393 ارمنستان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester  6,080 466,110,720 17,280
342 1393 ارمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,359 447,738,915 16,867
343 1393 ارمنستان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 390 442,061,790 16,530
344 1393 ارمنستان 28352500 هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيك) 21,822 440,798,945 16,367
345 1393 ارمنستان 8025210 مغز پسته تازه يا خشك  1,000 440,137,500 16,495
346 1393 ارمنستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت  10,000 439,920,000 16,000
347 1393 ارمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 11,118 439,100,828 16,828
348 1393 ارمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,406 438,023,794 16,406
349 1393 ارمنستان 28289090 ساير كلريتها، هيپوبروميتها غير از هيپو كلريت سديم ، هيپوكلريت كلسيم وساير هيپو كلريتهاي كلسيم 65,500 436,932,365 16,375
350 1393 ارمنستان 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 3,860 433,630,386 16,212
351 1393 ارمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 43,676 432,053,945 16,548
352 1393 ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك  418,340 431,843,394 16,228
353 1393 ارمنستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 920 421,844,200 15,800
354 1393 ارمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,030 421,686,768 15,222
355 1393 ارمنستان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 6,500 419,152,298 15,698
356 1393 ارمنستان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 3,000 417,233,200 16,200
357 1393 ارمنستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 10,297 416,007,118 15,446
358 1393 ارمنستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک.  5,050 402,498,450 15,150
359 1393 ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 14,990 399,987,670 14,990
360 1393 ارمنستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع  7,250 394,861,000 14,500
361 1393 ارمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم  11,087 393,409,674 14,413
362 1393 ارمنستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 5,000 384,075,000 15,000
363 1393 ارمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,232 381,357,088 14,512
364 1393 ارمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 1,132 379,610,080 14,136
365 1393 ارمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 17,746 374,866,824 13,950
366 1393 ارمنستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 37,080 374,169,600 13,920
367 1393 ارمنستان 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 17 373,685,190 13,589
368 1393 ارمنستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل)  11,150 373,246,499 13,537
369 1393 ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 9,000 372,790,852 13,987
370 1393 ارمنستان 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 3,500 369,796,000 14,000
371 1393 ارمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 71,313 368,530,080 14,262
372 1393 ارمنستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 1,609 368,200,530 14,235
373 1393 ارمنستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,120 367,186,280 13,960
374 1393 ارمنستان 8062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 4,000 366,016,000 14,000
375 1393 ارمنستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 22,000 365,150,500 14,300
376 1393 ارمنستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 4,532 362,896,824 13,576
377 1393 ارمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد  4,385 359,762,940 13,155
378 1393 ارمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,519 358,540,259 14,027
379 1393 ارمنستان 3046200 فيله منجمد گربهککماهي (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.))  5,672 351,682,400 13,610
380 1393 ارمنستان 25083000 خاک رس نسوز 80,990 348,134,209 13,085
381 1393 ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,971 345,625,799 12,899
382 1393 ارمنستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,855 345,351,565 12,935
383 1393 ارمنستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده  68,550 343,512,190 13,048
384 1393 ارمنستان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي  2,075 343,488,300 12,900
385 1393 ارمنستان 2102000 گوشت حيوا نات ا ز نوع گاو ,نمک زده ... در آب نمک ,خشک کرده يا دودي 46,090 342,510,071 12,444
386 1393 ارمنستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 3,188 340,106,250 12,750
387 1393 ارمنستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 12,374 339,986,778 12,889
388 1393 ارمنستان 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها  4,180 339,650,840 12,842
389 1393 ارمنستان 7019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده  31,399 339,374,810 12,594
390 1393 ارمنستان 58021900 پارچه هاي حوله باف ا سفنجي وپارچه هاي تاروپودباف اسفنجي پرزحلقوي همانند,ا زپنبه,سفيد شده  4,213 337,145,325 12,639
391 1393 ارمنستان 7093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 29,350 333,332,235 11,960
392 1393 ارمنستان 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 23,800 329,226,352 12,376
393 1393 ارمنستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك  3,000 329,117,700 12,900
394 1393 ارمنستان 55169200 ساير پارچه هاي تاروپودباف رنگرزي شده, باکمترا ز85درصدا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر  1,500 329,040,000 12,000
395 1393 ارمنستان 79011290 روي غير ممزوج باخلوص کمتر از90.99 درصد به صورت كارنشده  5,350 324,727,440 11,614
396 1393 ارمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور  42,170 315,538,140 12,120
397 1393 ارمنستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 8,143 315,400,391 11,807
398 1393 ارمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها  10,074 314,106,943 11,994
399 1393 ارمنستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,705 313,766,380 11,780
400 1393 ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده.  7,335 311,849,662 11,443
401 1393 ارمنستان 7020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 25,039 309,793,677 11,098
402 1393 ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,440 299,160,960 11,320
403 1393 ارمنستان 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 892 298,204,496 11,312
404 1393 ارمنستان 56012900 آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده.  2,960 295,897,330 11,228
405 1393 ارمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 252 295,669,248 10,752
406 1393 ارمنستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 44,150 292,358,478 11,038
407 1393 ارمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل  5,850 281,140,470 10,530
408 1393 ارمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 5,773 278,576,472 10,563
409 1393 ارمنستان 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 11,380 278,252,447 10,827
410 1393 ارمنستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 776 277,227,552 10,864
411 1393 ارمنستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 154,240 276,012,226 10,818
412 1393 ارمنستان 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن.  5,400 275,410,800 10,800
413 1393 ارمنستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 230,594 272,193,855 10,302
414 1393 ارمنستان 26159010 سنگ وا ناديوم وکنسانتره آن 132,630 271,034,070 10,610
415 1393 ارمنستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 5,000 269,740,000 10,000
416 1393 ارمنستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 5,960 269,207,840 10,240
417 1393 ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 8,800 268,815,100 10,464
418 1393 ارمنستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 4,000 268,334,880 10,000
419 1393 ارمنستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 5,000 267,430,000 10,000
420 1393 ارمنستان 4071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار  2,190 267,251,400 9,720
421 1393 ارمنستان 25293090 لوسيت ها ونفلين (به جز نفلين سي انيت ) 87,082 266,413,592 9,728
422 1393 ارمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 5,503 265,076,830 9,905
423 1393 ارمنستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 4,022 264,539,053 10,055
424 1393 ارمنستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,230 264,120,238 10,060
425 1393 ارمنستان 58012100 پارچه هاي مخمل وپلوش تار وپود باف باپرز پودي, قطع نشده, ا زپنبه.  2,180 260,072,910 9,810
426 1393 ارمنستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 122,930 259,638,384 9,748
427 1393 ارمنستان 54083200 ساير پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي 2,870 256,499,075 10,045
428 1393 ارمنستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 6,000 255,816,000 9,900
429 1393 ارمنستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 2,812 251,019,096 9,420
430 1393 ارمنستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر  6,000 250,033,680 9,360
431 1393 ارمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن  6,479 249,379,650 9,070
432 1393 ارمنستان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر  9,429 247,636,709 9,651
433 1393 ارمنستان 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 3,000 241,344,000 9,000
434 1393 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 2,256 240,787,392 9,024
435 1393 ارمنستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس .  2,910 239,376,600 8,730
436 1393 ارمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود  9,072 239,293,740 9,073
437 1393 ارمنستان 29054500 گليسرول 3,000 236,268,000 9,000
438 1393 ارمنستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد  2,534 235,712,480 9,122
439 1393 ارمنستان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 125,550 235,478,659 8,838
440 1393 ارمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند  1,190 235,122,580 9,163
441 1393 ارمنستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 7,915 233,737,222 8,849
442 1393 ارمنستان 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 4,550 232,213,800 9,100
443 1393 ارمنستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان  4,145 227,566,080 8,466
444 1393 ارمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي  2,830 227,029,921 8,570
445 1393 ارمنستان 34021330 پليکاتيلن گليكول اتوكسيله  4,219 225,404,294 8,438
446 1393 ارمنستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 12,500 223,133,750 8,750
447 1393 ارمنستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 222,878,740 8,740
448 1393 ارمنستان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر  5,590 220,283,250 8,250
449 1393 ارمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.  3,450 210,776,200 7,775
450 1393 ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 1,720 206,758,620 7,740
451 1393 ارمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي  8,000 204,840,000 8,000
452 1393 ارمنستان 28161020 پودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دا رويي 3,771 204,701,934 7,543
453 1393 ارمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 500 203,109,000 7,900
454 1393 ارمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,855 201,827,103 7,655
455 1393 ارمنستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني  11,999 196,074,071 7,408
456 1393 ارمنستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 979 192,639,366 7,182
457 1393 ارمنستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 34,990 191,773,228 7,044
458 1393 ارمنستان 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 7,938 190,751,944 7,144
459 1393 ارمنستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,626 190,737,280 7,480
460 1393 ارمنستان 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 42,324 183,671,380 7,195
461 1393 ارمنستان 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 2,793 182,032,018 6,977
462 1393 ارمنستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,455 180,049,500 6,750
463 1393 ارمنستان 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك  750 179,601,000 6,550
464 1393 ارمنستان 8084000 به تازه  21,681 178,880,995 6,505
465 1393 ارمنستان 28321010 سولفيت سديم 23,000 176,074,200 6,900
466 1393 ارمنستان 25292200 ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور کلسيم 79,798 172,531,389 6,384
467 1393 ارمنستان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده.  8,620 168,015,038 6,206
468 1393 ارمنستان 29153300 استات بوتيل نرمال  3,455 164,802,792 6,288
469 1393 ارمنستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن.  1,480 164,189,424 6,216
470 1393 ارمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 48,990 163,786,226 5,879
471 1393 ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 19,605 162,152,591 6,077
472 1393 ارمنستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,500 160,044,000 6,000
473 1393 ارمنستان 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,000 159,372,000 5,700
474 1393 ارمنستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها  22,000 158,075,280 5,940
475 1393 ارمنستان 38091000 موا دبرا ي آهارزدن ياتکميل کردن, حاملين رنگ براساس موادنشاسته اي  1,750 155,814,750 5,850
476 1393 ارمنستان 48181000 کاغذ توا لت 6,100 155,659,800 6,100
477 1393 ارمنستان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده  5,800 153,210,000 6,000
478 1393 ارمنستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست.  293 151,222,900 5,900
479 1393 ارمنستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 200 147,679,200 5,400
480 1393 ارمنستان 34012010 صابون مايع  6,042 145,513,951 5,437
481 1393 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي  1,495 143,171,030 5,510
482 1393 ارمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,700 142,596,000 5,100
483 1393 ارمنستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده  1,741 141,661,563 5,223
484 1393 ارمنستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,000 139,800,000 5,000
485 1393 ارمنستان 34012090 ساير صابونهابه ا شکال غير مذكور درجاي ديگر  3,600 138,213,000 5,400
486 1393 ارمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده".  2,800 138,145,000 5,000
487 1393 ارمنستان 29151100 اسيد فرميك  10,110 136,829,871 5,241
488 1393 ارمنستان 26190010 خاک کوره 38,030 132,775,432 4,792
489 1393 ارمنستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 2,485 131,513,880 5,053
490 1393 ارمنستان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر  2,017 128,636,546 5,042
491 1393 ارمنستان 25049000 سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس ) 11,026 126,369,612 4,628
492 1393 ارمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد  2,720 124,807,200 4,830
493 1393 ارمنستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي  1,572 124,604,490 4,716
494 1393 ارمنستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 680 120,232,200 4,600
495 1393 ارمنستان 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 5,950 117,468,300 4,325
496 1393 ارمنستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 420 117,432,000 4,224
497 1393 ارمنستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 27,050 115,843,720 4,328
498 1393 ارمنستان 21069040 ژل کيک 2,852 114,607,620 4,278
499 1393 ارمنستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 850 113,470,750 4,250
500 1393 ارمنستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم.  2,470 111,761,370 4,347
501 1393 ارمنستان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل  7,259 110,857,157 4,141
502 1393 ارمنستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 7,398 109,699,590 4,290
503 1393 ارمنستان 8091000 زردآلو ,تازه 3,120 107,499,000 4,200
504 1393 ارمنستان 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار  850 106,852,000 4,000
505 1393 ارمنستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,500 105,241,125 4,125
506 1393 ارمنستان 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 1,350 103,732,650 4,050
507 1393 ارمنستان 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 1,340 103,188,150 4,026
508 1393 ارمنستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 300 102,941,280 3,744
509 1393 ارمنستان 25081000 بنتونيت 43,550 101,765,726 3,950
510 1393 ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 170,510 99,565,278 3,758
511 1393 ارمنستان 44111392 كفپوش روكش شده 4,842 98,340,982 3,758
512 1393 ارمنستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني  2,390 95,715,915 3,585
513 1393 ارمنستان 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 1,107 95,020,800 3,535
514 1393 ارمنستان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر  1,250 91,507,019 3,532
515 1393 ارمنستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 3,300 90,569,400 3,450
516 1393 ارمنستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي  1,118 88,800,271 3,467
517 1393 ارمنستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 21,359 87,159,000 3,418
518 1393 ارمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 6,200 86,400,480 3,240
519 1393 ارمنستان 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند.  1,720 82,703,448 3,096
520 1393 ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 5,100 81,478,620 3,060
521 1393 ارمنستان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت  107,100 80,139,000 3,000
522 1393 ارمنستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک.  8,090 80,066,400 2,920
523 1393 ارمنستان 32061990 ک ک ک سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 1,200 79,836,000 3,000
524 1393 ارمنستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر  1,110 79,717,270 3,110
525 1393 ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين  2,116 77,893,512 2,898
526 1393 ارمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 940 77,713,560 2,820
527 1393 ارمنستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي  670 76,837,962 2,874
528 1393 ارمنستان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 700 74,555,600 2,800
529 1393 ارمنستان 28332960 سولفات کروم 8,000 72,976,520 2,823
530 1393 ارمنستان 39211910 ---نوار اسفنجي ويژه صنايع سيم وكابل 900 72,576,000 2,700
531 1393 ارمنستان 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,458 69,803,648 2,624
532 1393 ارمنستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 250 69,148,545 2,595
533 1393 ارمنستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 3,600 69,017,184 2,592
534 1393 ارمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 4,600 68,150,403 2,583
535 1393 ارمنستان 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده  1,208 67,617,780 2,454
536 1393 ارمنستان 32064910 --- گرانول مستربچ 1,000 66,857,500 2,500
537 1393 ارمنستان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 20,050 66,606,243 2,607
538 1393 ارمنستان 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 500 66,530,000 2,500
539 1393 ارمنستان 32041920 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 1,000 66,505,000 2,500
540 1393 ارمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 2,200 65,988,000 2,400
541 1393 ارمنستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,000 65,988,000 2,400
542 1393 ارمنستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 490 64,714,300 2,450
543 1393 ارمنستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 900 64,639,200 2,400
544 1393 ارمنستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم  983 64,356,898 2,455
545 1393 ارمنستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 1,426 61,713,705 2,322
546 1393 ارمنستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,000 61,352,500 2,300
547 1393 ارمنستان 7069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 6,600 58,521,408 2,112
548 1393 ارمنستان 28271000 کلرورآمونيوم 4,525 57,705,070 2,200
549 1393 ارمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 380 56,817,600 2,140
550 1393 ارمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده.  1,368 56,435,581 2,196
551 1393 ارمنستان 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن  85,478 55,826,148 2,051
552 1393 ارمنستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال  5,000 53,304,000 2,000
553 1393 ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 20,000 53,124,000 1,900
554 1393 ارمنستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع  2,135 52,944,413 1,936
555 1393 ارمنستان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 266 52,543,690 1,954
556 1393 ارمنستان 28362000 کربنات دي سديم 3,000 52,148,850 1,950
557 1393 ارمنستان 34052000 واكسکها، كرم و فرآوردهکهاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبي، پاركتکها يا ساير اشياء چوبي  960 51,346,560 1,920
558 1393 ارمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 4,000 51,070,000 2,000
559 1393 ارمنستان 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 21,500 50,630,580 1,980
560 1393 ارمنستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 625 49,925,625 1,875
561 1393 ارمنستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي  1,248 49,703,472 1,872
562 1393 ارمنستان 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 3,192 49,629,000 1,775
563 1393 ارمنستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه .  641 49,071,114 1,923
564 1393 ارمنستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر  1,110 48,704,317 1,909
565 1393 ارمنستان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 750 47,878,125 1,875
566 1393 ارمنستان 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 1,141 46,920,518 1,780
567 1393 ارمنستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 500 46,071,000 1,800
568 1393 ارمنستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,743 45,609,081 1,743
569 1393 ارمنستان 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 211 45,404,531 1,781
570 1393 ارمنستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 913 44,077,471 1,643
571 1393 ارمنستان 87119030 ---موتورسيكلت هيبريدي 1,000 43,803,000 1,652
572 1393 ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه  200 43,060,080 1,680
573 1393 ارمنستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 577 42,987,120 1,672
574 1393 ارمنستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 550 42,155,850 1,649
575 1393 ارمنستان 59021090 سايرپارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنايلون يا ا ز ساير پلي آميدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 300 42,132,750 1,650
576 1393 ارمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم.  900 41,249,655 1,611
577 1393 ارمنستان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 1,500 41,242,500 1,500
578 1393 ارمنستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده  750 40,399,500 1,500
579 1393 ارمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 504 40,145,112 1,512
580 1393 ارمنستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي  1,562 39,885,670 1,562
581 1393 ارمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 170 39,826,500 1,500
582 1393 ارمنستان 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 3,600 38,842,560 1,440
583 1393 ارمنستان 7041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,164 38,436,630 1,396
584 1393 ارمنستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 712 37,813,440 1,360
585 1393 ارمنستان 84146010 ---هود آشپزخانه 700 37,641,830 1,415
586 1393 ارمنستان 23024000 سبوس ، فضولاتو ساير آخال از ساير غلات  20,100 37,585,191 1,407
587 1393 ارمنستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال.  8,700 37,442,080 1,392
588 1393 ارمنستان 43040000 پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها 280 37,343,600 1,400
589 1393 ارمنستان 55122900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحداقل 85%وزني ا لياف غيريکسره آکريليک يامداكريليك  1,065 35,939,035 1,345
590 1393 ارمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 480 35,367,620 1,335
591 1393 ارمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,725 35,190,000 1,380
592 1393 ارمنستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 649 34,991,193 1,316
593 1393 ارمنستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 815 33,853,085 1,271
594 1393 ارمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 1,800 33,696,180 1,260
595 1393 ارمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است  1,250 33,552,000 1,200
596 1393 ارمنستان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 1,800 33,454,260 1,260
597 1393 ارمنستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 300 32,148,000 1,200
598 1393 ارمنستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 1,150 31,968,954 1,202
599 1393 ارمنستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 2,945 31,010,036 1,174
600 1393 ارمنستان 25301010 پرليت 4,400 30,725,626 1,202
601 1393 ارمنستان 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 85 30,653,168 1,148
602 1393 ارمنستان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 460 30,487,650 1,150
603 1393 ارمنستان 62043900 ژا کت وژا کت ورزشي,زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 70 30,308,280 1,102
604 1393 ارمنستان 34011110 صابون حمام و دستشويي  1,300 30,014,616 1,176
605 1393 ارمنستان 3061700 ساير انواع ميگو.  18,899 29,295,100 1,100
606 1393 ارمنستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 625 29,262,555 1,125
607 1393 ارمنستان 29151200 املاح اسيد فرميك  2,500 29,035,800 1,100
608 1393 ارمنستان 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 10,446 28,179,416 1,075
609 1393 ارمنستان 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 500 26,699,000 1,000
610 1393 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 250 26,414,000 1,000
611 1393 ارمنستان 29221220 دي اتانول آمين  1,150 25,999,924 977
612 1393 ارمنستان 61082900 شورت وتنکه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 78 25,735,320 936
613 1393 ارمنستان 34012020 صابون صنعتي  1,028 25,067,118 978
614 1393 ارمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره  175 23,563,960 920
615 1393 ارمنستان 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت  260 23,400,900 900
616 1393 ارمنستان 8071900 خربزه وهماننده ان -تازه  2,115 22,659,984 888
617 1393 ارمنستان 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,400 22,503,600 840
618 1393 ارمنستان 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 1,580 22,190,323 845
619 1393 ارمنستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 2,000 21,370,400 800
620 1393 ارمنستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 800 21,321,600 800
621 1393 ارمنستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي  180 19,194,000 700
622 1393 ارمنستان 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 2,516 18,440,613 679
623 1393 ارمنستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.  550 17,990,276 674
624 1393 ارمنستان 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 90 17,275,978 646
625 1393 ارمنستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان  159 16,289,868 636
626 1393 ارمنستان 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 300 16,019,400 600
627 1393 ارمنستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 545 15,367,325 575
628 1393 ارمنستان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 172 13,739,532 516
629 1393 ارمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 300 13,487,000 500
630 1393 ارمنستان 25223000 آهک هيدروليک 4,000 12,321,840 480
631 1393 ارمنستان 28251000 هيدرا زين وهيدرکسيلامين وا ملاح غيرآلي آنها 4,500 12,067,200 450
632 1393 ارمنستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 100 10,998,000 400
633 1393 ارمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا  2,800 10,478,403 403
634 1393 ارمنستان 29153400 استات ايزوبوتيل  180 10,252,400 400
635 1393 ارمنستان 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 1,510 9,970,585 367
636 1393 ارمنستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 1,025 9,952,625 375
637 1393 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 720 9,786,000 350
638 1393 ارمنستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 230 9,646,200 345
639 1393 ارمنستان 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 580 9,612,360 360
640 1393 ارمنستان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 450 9,212,928 358
641 1393 ارمنستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي  125 9,004,050 350
642 1393 ارمنستان 28321090 ساير سولفيت هاي سديم غير از سولفيت سديم ومتابي سولفيت 1,250 8,950,851 351
643 1393 ارمنستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 50 8,925,350 350
644 1393 ارمنستان 28141000 آمونياک بدون آ ب 190 8,458,230 330
645 1393 ارمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر  190 8,296,725 316
646 1393 ارمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم.  100 8,227,743 309
647 1393 ارمنستان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات  280 8,092,200 300
648 1393 ارمنستان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 150 8,004,900 300
649 1393 ارمنستان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 190 7,689,300 300
650 1393 ارمنستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم  200 7,176,680 280
651 1393 ارمنستان 29072900 ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 400 6,892,860 260
652 1393 ارمنستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 118 6,300,964 236
653 1393 ارمنستان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم  240 6,151,440 240
654 1393 ارمنستان 28044000 ا کسيژن 200 6,106,560 240
655 1393 ارمنستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 20 5,756,740 220
656 1393 ارمنستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 227 5,621,832 204
657 1393 ارمنستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 70 5,586,420 210
658 1393 ارمنستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 77 5,543,156 209
659 1393 ارمنستان 25070010 کائولن 5,000 5,355,210 210
660 1393 ارمنستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 90 4,813,740 180
661 1393 ارمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 40 4,082,880 160
662 1393 ارمنستان 53061000 نخ کتان يک لا 50 3,825,150 150
663 1393 ارمنستان 8023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 70 3,763,200 140
664 1393 ارمنستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي  360 3,672,144 144
665 1393 ارمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند.  47 3,625,853 136
666 1393 ارمنستان 28391910 سيليکات سديم جامد 175 3,350,130 123
667 1393 ارمنستان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر  60 3,236,880 120
668 1393 ارمنستان 39219091 ورق ورول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ ) 40 3,060,000 120
669 1393 ارمنستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 1,115 2,799,869 107
670 1393 ارمنستان 4012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 95 2,706,754 102
671 1393 ارمنستان 3061900 ساير قشردا را ن, همچنين, آرد,زبره وحبه(pellets) يخ زده, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,300 2,641,400 100
672 1393 ارمنستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 50 2,625,200 100
673 1393 ارمنستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 42 2,335,536 84
674 1393 ارمنستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 200 2,178,916 83
675 1393 ارمنستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده  800 2,114,495 77
676 1393 ارمنستان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 40 1,959,330 75
677 1393 ارمنستان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 280 1,613,115 63
678 1393 ارمنستان 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 200 1,550,400 60
679 1393 ارمنستان 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 100 1,275,050 50
680 1393 ارمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 15 1,202,085 45
681 1393 ارمنستان 70021000 گلوله ا زشيشه, کارنشده.  60 1,085,280 42
682 1393 ارمنستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده  20 921,780 36
683 1393 ارمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر  38 368,568 14
684 1393 ارمنستان 4039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار  25 332,525 13
  مجموع کل مجموع کل
3,259,446,285,567 ریال 122,806,189 دلار

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران