گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان در سال 1383

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1383

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات, لومينيوم.

5,239,750

53,146,799,061 Rls.

6,252,565 $

2

1383

ارمنستان

26030000

سنگ مس وكنسانتره هاي, ن

20,074,600

36,122,858,001 Rls.

4,249,748 $

3

1383

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن خام )Iron cast(.

24,907,465

24,879,028,909 Rls.

2,926,945 $

4

1383

ارمنستان

73059000

لوله ا ز,هن ياا زفولاد,پرچ شده, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm.

5,032,650

15,572,300,096 Rls.

1,832,035 $

5

1383

ارمنستان

85329000

ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532

31

14,172,800,000 Rls.

1,667,388 $

6

1383

ارمنستان

84621000

ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها

900,565

8,821,092,613 Rls.

1,037,776 $

7

1383

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج )غيرا زفولادزنگ نزن (.

5,699,820

7,585,283,634 Rls.

892,386 $

8

1383

ارمنستان

73053100

'لوله ا ز,هن ياا زفولاد,)غيرا زلوله ها(جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm.

2,116,280

7,279,573,016 Rls.

856,420 $

9

1383

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها(

478,970

4,833,390,207 Rls.

568,634 $

10

1383

ارمنستان

76011000

,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج.

319,110

4,570,972,973 Rls.

537,762 $

11

1383

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

388,445

3,670,737,529 Rls.

431,852 $

12

1383

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر

366,240

3,651,097,695 Rls.

429,541 $

13

1383

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

283,875

3,404,490,127 Rls.

400,528 $

14

1383

ارمنستان

84581900

ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي (

349,820

3,323,157,610 Rls.

390,960 $

15

1383

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي (

356,660

3,241,309,594 Rls.

381,331 $

16

1383

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو

589,125

3,053,663,226 Rls.

359,254 $

17

1383

ارمنستان

74050000

,لياژهاي مادرا زمس.

220,810

2,902,908,352 Rls.

341,519 $

18

1383

ارمنستان

44071000

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج

2,129,140

2,776,480,419 Rls.

326,645 $

19

1383

ارمنستان

84771000

ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره.

141,905

2,604,696,384 Rls.

306,435 $

20

1383

ارمنستان

44039200

چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش )گونه FAGUS (به ا ستثناي, نهائي كه عمل, مده ا ند

2,140,185

2,587,742,371 Rls.

304,440 $

21

1383

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

232,850

2,455,658,673 Rls.

288,901 $

22

1383

ارمنستان

84596900

ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

238,815

2,411,152,022 Rls.

283,665 $

23

1383

ارمنستان

76071190

سايرورق هابه جزورق هاي نورد شده, لومينيوم

127,164

2,378,890,036 Rls.

279,869 $

24

1383

ارمنستان

44079200

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ...

1,958,385

2,370,036,637 Rls.

278,828 $

25

1383

ارمنستان

84201000

ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن )غيرا ز,نهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند(

177,500

2,367,739,694 Rls.

278,558 $

26

1383

ارمنستان

40024900

كائوچوي كلروپرن )كلروبوتادين ()به ا ستثناي لاتكس (

120,300

2,268,233,507 Rls.

266,851 $

27

1383

ارمنستان

73063090

ساير لوله هاي خالي جوش دا ده شده ا ز,هن يا فولاد بجز لوله هاي به قطرا ز يك سانتي

636,970

2,213,248,267 Rls.

260,382 $

28

1383

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند

167,865

1,926,988,299 Rls.

226,705 $

29

1383

ارمنستان

84624900

ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(كه درجاي ديگرمذكورنباشد

188,360

1,873,017,140 Rls.

220,355 $

30

1383

ارمنستان

73053900

لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده بطورمارپيچ باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm.

492,820

1,844,751,444 Rls.

217,030 $

31

1383

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

196,610

1,829,253,611 Rls.

215,206 $

32

1383

ارمنستان

85185000

دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت

75

1,775,189,600 Rls.

208,846 $

33

1383

ارمنستان

84601900

ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد

169,810

1,760,856,715 Rls.

207,160 $

34

1383

ارمنستان

84597000

ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر

159,925

1,717,309,263 Rls.

202,036 $

35

1383

ارمنستان

85261000

دستگاههاي را دا ر

2

1,704,588,000 Rls.

200,540 $

36

1383

ارمنستان

44039900

سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست

1,464,010

1,687,137,147 Rls.

198,487 $

37

1383

ارمنستان

84595900

ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي)type-Knee(,برا ي فلزا ت )غيرا زنوع كنترل شماره ا ي (

155,360

1,559,251,171 Rls.

183,441 $

38

1383

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زنيياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها

147,800

1,434,357,667 Rls.

168,748 $

39

1383

ارمنستان

85184000

تقويت كننده برقي فركانس قابل شنوا ئي

27

1,395,075,288 Rls.

164,127 $

40

1383

ارمنستان

84552200

ماشين هاي نوردسردفلزا ت

111,050

1,385,064,723 Rls.

162,949 $

41

1383

ارمنستان

84612000

ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها

136,070

1,326,396,843 Rls.

156,047 $

42

1383

ارمنستان

24022000

سيگار حاوي توتون

25,820

1,320,224,027 Rls.

155,320 $

43

1383

ارمنستان

84573000

ماشين هاي ا نتقاليچندمرحله ا ي برا ي كاركردن روي فلزا ت

132,050

1,285,417,680 Rls.

151,226 $

44

1383

ارمنستان

74040000

قرا ضه وضايعات مس.

94,970

1,271,163,797 Rls.

149,549 $

45

1383

ارمنستان

84629900

پرس ها)غيرا زپرس هيدروليك (برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

110,250

1,239,847,568 Rls.

145,864 $

46

1383

ارمنستان

84304900

ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه )غيرخودرو(

60,870

1,232,020,989 Rls.

144,944 $

47

1383

ارمنستان

84222000

ماشين, لات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف

47,280

1,190,002,481 Rls.

140,000 $

48

1383

ارمنستان

84411000

ماشينهاي برش

65,720

1,113,360,751 Rls.

130,984 $

49

1383

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

113,450

1,070,932,762 Rls.

125,992 $

50

1383

ارمنستان

84295112

لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر

24,700

990,462,100 Rls.

116,525 $

51

1383

ارمنستان

73051200

لوله ا ز,هن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش ا ز4/6

261,235

901,622,743 Rls.

106,073 $

52

1383

ارمنستان

84253130

ا نوا ع وينچ )hoists (باظرفيت 20تن وبالاتر

48,400

882,740,170 Rls.

103,852 $

53

1383

ارمنستان

84051000

مولدهاي گازهوا ياگاز,ب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره,

49,910

873,241,722 Rls.

102,734 $

54

1383

ارمنستان

87029000

وسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زكالاي مشمول شماره 10/8702

24,480

841,045,233 Rls.

98,946 $

55

1383

ارمنستان

72044100

ضايعات ترا شكاري, ترا شه, خرده, ...ا ز,هن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر

169,600

835,852,057 Rls.

98,336 $

56

1383

ارمنستان

48115900

ساير كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115900

18,549

825,895,166 Rls.

97,164 $

57

1383

ارمنستان

84748000

سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

118,990

808,732,775 Rls.

95,145 $

58

1383

ارمنستان

84632000

ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبرا ي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتيا زماده

66,070

725,004,694 Rls.

85,295 $

59

1383

ارمنستان

84351090

سايرماشين, لات ودستگاهها بجز رديف 84351010

43,610

684,094,234 Rls.

80,482 $

60

1383

ارمنستان

84661000

ا بزا رگيروحديده گيرخودكار

115,770

668,479,821 Rls.

78,645 $

61

1383

ارمنستان

84793000

ماشين, لات ودستگاههابرا ي عمل, وردن چوب ياچوب پنبه, بانحوه عمل خاص.

72,830

661,615,228 Rls.

77,837 $

62

1383

ارمنستان

84294011

غلطك را ه سازي نو

16,000

652,437,192 Rls.

76,757 $

63

1383

ارمنستان

86069900

وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه, هن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد.

72,420

616,117,355 Rls.

72,484 $

64

1383

ارمنستان

84778000

ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي

44,720

615,401,472 Rls.

72,400 $

65

1383

ارمنستان

84591000

ماشين ا بزا رباا بزا رگيروا حدوميزكشوئيبرا ي سورا خ كردن, ترا ش دا دن جدا ر..بابردا شتن فلز

46,200

602,209,623 Rls.

70,848 $

66

1383

ارمنستان

72111400

,--هن يافولادتخت ياگرم نوردشده باپهناي كمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروكش يا,بكاري نشد

255,640

601,492,211 Rls.

70,764 $

67

1383

ارمنستان

84479000

ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي وغيره

32,850

582,149,312 Rls.

68,488 $

68

1383

ارمنستان

84490000

ماشين, لات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها

47,550

578,341,293 Rls.

68,040 $

69

1383

ارمنستان

84264900

جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيرا ز,نهائيكه چرخهاي لاستيكيدا رند

58,740

540,883,670 Rls.

63,633 $

70

1383

ارمنستان

92011000

پيانو با سيم يازه عمودي

16,565

532,953,682 Rls.

62,700 $

71

1383

ارمنستان

84589100

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره ا ي

35,620

509,211,584 Rls.

59,907 $

72

1383

ارمنستان

84262000

جرثقيل هاي برجي

90,980

503,105,291 Rls.

59,189 $

73

1383

ارمنستان

73049000

لوله هاياپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,بامقطعX غيرمدور.

137,500

501,741,315 Rls.

59,028 $

74

1383

ارمنستان

84631000

دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند

49,500

483,819,511 Rls.

56,920 $

75

1383

ارمنستان

84451100

ماشين هاي حلاجي)machines Carding(

35,400

483,317,875 Rls.

56,861 $

76

1383

ارمنستان

84261900

جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفيريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر

89,590

472,888,388 Rls.

55,634 $

77

1383

ارمنستان

22029000

ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

270,721

467,304,582 Rls.

54,977 $

78

1383

ارمنستان

84472000

ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني

33,660

457,163,780 Rls.

53,784 $

79

1383

ارمنستان

72085110

,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم

161,430

454,373,405 Rls.

53,456 $

80

1383

ارمنستان

72083700

,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600 mmيابيشتر,پيكله نشده,

157,440

440,510,487 Rls.

51,825 $

81

1383

ارمنستان

84454000

0- ماشين هاي نخ پيچي)ا زجمله ماسوره پيچي(قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي

22,250

414,728,760 Rls.

48,792 $

82

1383

ارمنستان

84471100

ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا كثر165ميليمتر

16,120

400,976,317 Rls.

47,174 $

83

1383

ارمنستان

44079900

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6...

276,680

400,897,662 Rls.

47,164 $

84

1383

ارمنستان

73089000

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد.

142,780

388,174,452 Rls.

45,668 $

85

1383

ارمنستان

84272022

ا را به مستعمل

66,010

379,139,856 Rls.

44,605 $

86

1383

ارمنستان

49111000

محصولات چاپيتبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند

4,754

374,798,006 Rls.

44,094 $

87

1383

ارمنستان

84269100

جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طرا حيشده برا ي نصب كردن روي وسايطنقل

24,850

355,703,850 Rls.

41,848 $

88

1383

ارمنستان

84571000

دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت

32,810

350,249,314 Rls.

41,206 $

89

1383

ارمنستان

84272012

ا را به مستعمل

90,000

345,287,600 Rls.

40,622 $

90

1383

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

19,780

340,683,995 Rls.

40,080 $

91

1383

ارمنستان

84471200

ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر

6,500

339,062,606 Rls.

39,890 $

92

1383

ارمنستان

84773000

ماشين هاي قالب گيري دميدنيبرا ي كاكردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره.

19,200

337,355,181 Rls.

39,689 $

93

1383

ارمنستان

48211000

ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده

3,015

323,208,335 Rls.

38,025 $

94

1383

ارمنستان

85481022

باطريهاي مصرف شده

302,190

311,990,264 Rls.

36,705 $

95

1383

ارمنستان

78020000

قرا ضه وضايعات سرب.

64,660

303,721,728 Rls.

35,732 $

96

1383

ارمنستان

48219000

ا نوا ع برچسب ا ز كاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده

3,020

303,408,113 Rls.

35,695 $

97

1383

ارمنستان

85143000

كوره هاي صنعتي يا,زمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

31,930

298,800,603 Rls.

35,153 $

98

1383

ارمنستان

84271022

ا را به مستعمل

32,800

295,383,693 Rls.

34,751 $

99

1383

ارمنستان

84431900

ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

8,850

293,832,673 Rls.

34,569 $

100

1383

ارمنستان

44032000

چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج

237,940

289,218,772 Rls.

34,026 $

101

1383

ارمنستان

84615000

ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

25,355

285,260,022 Rls.

33,560 $

102

1383

ارمنستان

73043900

لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده.

75,080

280,386,097 Rls.

32,987 $

103

1383

ارمنستان

84453000

ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موا دنسجي

24,200

273,465,000 Rls.

32,172 $

104

1383

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي كشنده چرخهاي طناب بجزرديفهاي 84253110 لغايت 84253130

20,290

265,034,375 Rls.

31,181 $

105

1383

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات, هن.

238,600

263,789,383 Rls.

31,034 $

106

1383

ارمنستان

84279000

ا را به هاي كارگاهيمجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

36,900

263,205,085 Rls.

30,965 $

107

1383

ارمنستان

84418000

ماشين, لات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر

14,200

260,848,221 Rls.

30,688 $

108

1383

ارمنستان

84272021

ا را به نو

23,265

246,270,126 Rls.

28,973 $

109

1383

ارمنستان

84581100

ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي:

21,180

245,198,114 Rls.

28,847 $

110

1383

ارمنستان

84211100

خامه گيرا زنوع گريزا زمركز

17,700

243,033,052 Rls.

28,592 $

111

1383

ارمنستان

84193200

خشك كننده هابرا ي چوب, خميركاغذ,كاغذيامقوا

26,660

242,134,449 Rls.

28,486 $

112

1383

ارمنستان

84261100

جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت

69,950

240,367,197 Rls.

28,278 $

113

1383

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده.

42,828

236,109,183 Rls.

27,778 $

114

1383

ارمنستان

84639000

ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتيا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

21,520

205,848,391 Rls.

24,217 $

115

1383

ارمنستان

85152900

ماشين ها و وسايل جوشكاري فلزات با مقاومت الكتريكي ، غير خودكار

11,105

199,267,813 Rls.

23,443 $

116

1383

ارمنستان

84211200

رخت خشك كن ا زنوع گريزا زمركز

9,400

197,009,133 Rls.

23,178 $

117

1383

ارمنستان

84463000

ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو

6,000

196,793,047 Rls.

23,152 $

118

1383

ارمنستان

92012000

پيانو با سيم يازه ا فقي

7,356

193,495,513 Rls.

22,764 $

119

1383

ارمنستان

84518000

ماشين هاي چلاندن,, هارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه.....

13,250

192,183,283 Rls.

22,610 $

120

1383

ارمنستان

84459000

ماشين, لات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

15,490

189,223,881 Rls.

22,262 $

121

1383

ارمنستان

84772000

ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوبرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د.

10,000

185,560,848 Rls.

21,831 $

122

1383

ارمنستان

72089000

,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط

64,530

184,547,260 Rls.

21,711 $

123

1383

ارمنستان

84552100

ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت

17,100

165,713,717 Rls.

19,496 $

124

1383

ارمنستان

84021200

ديگهاي بخار,ب لوله ا ي باتوليدحدا كثر45تن بخاردرساعت

11,000

165,471,251 Rls.

19,467 $

125

1383

ارمنستان

44011000

هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند-چوب بصورت خرده ياريزه

228,860

163,772,918 Rls.

19,267 $

126

1383

ارمنستان

84609010

سنگ سنباده روميزي

17,500

163,532,070 Rls.

19,239 $

127

1383

ارمنستان

84342000

ماشين, لات ودستگاههاي تهيه لبنيات

19,580

162,294,092 Rls.

19,093 $

128

1383

ارمنستان

84223000

ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها

10,200

160,230,499 Rls.

18,851 $

129

1383

ارمنستان

84603910

ماشين سنگ سنباده )ا بزا رتيزكن (

15,000

159,817,780 Rls.

18,802 $

130

1383

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... )غيرا زبرا ي گاز(,ا ز,هن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر.

11,790

157,566,253 Rls.

18,537 $

131

1383

ارمنستان

84192090

ساير ا سترليزه كننده ها

9,410

150,944,003 Rls.

17,758 $

132

1383

ارمنستان

84451900

ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

10,700

148,594,495 Rls.

17,482 $

133

1383

ارمنستان

85024000

كنورتيسورهاي دوا ربرقي

7,200

147,326,688 Rls.

17,333 $

134

1383

ارمنستان

84388000

ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

11,880

146,959,462 Rls.

17,289 $

135

1383

ارمنستان

84641000

ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره

12,800

145,890,992 Rls.

17,164 $

136

1383

ارمنستان

84743900

ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

9,150

140,447,384 Rls.

16,523 $

137

1383

ارمنستان

84542000

قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند

14,800

137,810,580 Rls.

16,213 $

138

1383

ارمنستان

84171000

كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي,هن ومس, فلزا ت

8,590

137,487,949 Rls.

16,175 $

139

1383

ارمنستان

84193900

خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد

13,760

137,013,043 Rls.

16,119 $

140

1383

ارمنستان

84834090

ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010

28,770

123,303,329 Rls.

14,506 $

141

1383

ارمنستان

84613000

ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

23,000

114,812,040 Rls.

13,507 $

142

1383

ارمنستان

84798200

ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص.

12,500

114,802,641 Rls.

13,506 $

143

1383

ارمنستان

27101990

ساير فر,ورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت يا روغن هاي معدني غيري

37,000

110,639,250 Rls.

13,016 $

144

1383

ارمنستان

68042290

ساير سنگهاي, سياب وسنگهاي سنباده و چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د

6,000

109,386,000 Rls.

12,869 $

145

1383

ارمنستان

84831020

مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين, لات را هسازي و كشاورزي

8,700

107,112,227 Rls.

12,601 $

146

1383

ارمنستان

84289000

ماشين, لات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

7,600

102,435,786 Rls.

12,051 $

147

1383

ارمنستان

84513000

ماشين هاوپرسهاي ا توكردن )ا زجمله پرسهاي دا غ برا ي چسباندن دوشيئينسجيبهمديگردرحالت ذوب (

6,900

101,657,846 Rls.

11,960 $

148

1383

ارمنستان

44079100

چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط

85,950

96,040,246 Rls.

11,299 $

149

1383

ارمنستان

84451300

ماشين هاي كشش ياخامه كني)machines roving and Drawing-(

6,600

92,137,620 Rls.

10,840 $

150

1383

ارمنستان

85153900

ماشين هاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي )ا زجمله قوس پلاسمائي( ,غيرخودكار

5,600

91,235,340 Rls.

10,734 $

151

1383

ارمنستان

72284000

ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده, فقط,هنگري شده.

19,740

89,583,673 Rls.

10,539 $

152

1383

ارمنستان

85158090

ساير ماشينهاودستگاهها

4,450

88,751,798 Rls.

10,441 $

153

1383

ارمنستان

84669300

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461

4,060

84,666,706 Rls.

9,961 $

154

1383

ارمنستان

85433000

ماشين هاودستگاههابرا ي, بكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز

6,100

79,954,046 Rls.

9,406 $

155

1383

ارمنستان

72021190

فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن

28,760

78,685,827 Rls.

9,257 $

156

1383

ارمنستان

84774000

ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچو....

6,100

78,645,135 Rls.

9,252 $

157

1383

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگيا زنوع صنعتي)غيرا زوا حدهاي ا توماتيك (

6,700

78,081,152 Rls.

9,186 $

158

1383

ارمنستان

84253900

چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

6,300

77,893,905 Rls.

9,164 $

159

1383

ارمنستان

72043000

قرا ضه وضايعات ا ز,هن يافولادپوشانده شده باقلع.

60,790

75,292,749 Rls.

8,858 $

160

1383

ارمنستان

85021100

مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75)KVA(

2,550

75,071,164 Rls.

8,832 $

161

1383

ارمنستان

84622100

ماشين هاي خم كردن, تاكردن.... )همچنين پرس ها(,باكنترل شماره ا ي

6,500

73,691,808 Rls.

8,670 $

162

1383

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

18,500

69,700,966 Rls.

8,200 $

163

1383

ارمنستان

44042000

تركه وچوب دونيم شده, چوب بطورساده هموا ره ياگردشده وليخرا طيياخم نشده برا ي ساختن عصا,چترياه

63,700

65,861,158 Rls.

7,748 $

164

1383

ارمنستان

84594000

ماشين هاي صيقل كردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

5,610

65,203,171 Rls.

7,671 $

165

1383

ارمنستان

84144090

سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020

4,700

64,040,739 Rls.

7,534 $

166

1383

ارمنستان

84624100

ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(,باكنترل شماره ا ي

5,500

63,578,513 Rls.

7,480 $

167

1383

ارمنستان

84212100

ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب

1,600

62,118,084 Rls.

7,308 $

168

1383

ارمنستان

72011000

چدن خام غيرممزوج دا را ي 5/0فسفر,بشكل لخته, بلوك.

41,450

57,628,114 Rls.

6,780 $

169

1383

ارمنستان

84378000

ماشين, لات ودستگاههابرا ي, سياب كردن ياعمل, وردن غلات ياسبزيجات خشك كرده

3,250

52,717,100 Rls.

6,202 $

170

1383

ارمنستان

84609090

سايرماشينهاي ا بزا ر

3,600

51,277,005 Rls.

6,033 $

171

1383

ارمنستان

70199090

به صورت ا ليافstaple

8,142

50,243,430 Rls.

5,911 $

172

1383

ارمنستان

84659900

ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و

5,390

49,820,095 Rls.

5,861 $

173

1383

ارمنستان

84461000

ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا كثر30سانتيمتر

2,400

49,405,423 Rls.

5,812 $

174

1383

ارمنستان

84148090

سايركمپرسورها بجزرديف 84148010

3,600

48,147,793 Rls.

5,664 $

175

1383

ارمنستان

84254900

جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند

4,100

44,445,176 Rls.

5,229 $

176

1383

ارمنستان

85299090

ساير ا جزا وقطعات

38

44,309,356 Rls.

5,213 $

177

1383

ارمنستان

90152000

تئودوليتها)زا ويه يابها( و تاكئومترها

8,000

43,798,896 Rls.

5,153 $

178

1383

ارمنستان

70111010

حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به نظر 25 ميليمتر وبيشتر

12,327

40,513,634 Rls.

4,766 $

179

1383

ارمنستان

84271021

ساير ا را به نو

6,000

40,353,546 Rls.

4,747 $

180

1383

ارمنستان

84212200

ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا ز,ب

3,000

40,118,778 Rls.

4,720 $

181

1383

ارمنستان

84386000

ماشين, لات ودستگاههابرا ي, ماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات

4,300

40,076,607 Rls.

4,715 $

182

1383

ارمنستان

84271011

ا را به نو باظرفيت 5تن وبالاتر

1,050

39,819,285 Rls.

4,685 $

183

1383

ارمنستان

84285000

جلوبرهاي وا گن معدن, ا نتقال دهنده هاي لوكوموتيوياوا گن...

2,930

39,750,270 Rls.

4,677 $

184

1383

ارمنستان

82071300

ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها.

2,000

37,786,660 Rls.

4,445 $

185

1383

ارمنستان

84818015

شيرفلكه كفشويي valve gate ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ

7,800

37,059,976 Rls.

4,360 $

186

1383

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر

4,000

36,736,845 Rls.

4,322 $

187

1383

ارمنستان

85144000

ا دوا ت گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا, زمايشگاهي

2,800

35,835,817 Rls.

4,216 $

188

1383

ارمنستان

48119000

كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده,, غشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي

2,000

35,005,298 Rls.

4,118 $

189

1383

ارمنستان

84532000

ماشين, لات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كفش

1,355

34,848,006 Rls.

4,100 $

190

1383

ارمنستان

84775900

ماشين, لات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي دي

6,350

33,389,453 Rls.

3,928 $

191

1383

ارمنستان

84271012

ا را به مستعمل

6,000

33,089,007 Rls.

3,893 $

192

1383

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي

1,120

32,269,218 Rls.

3,796 $

193

1383

ارمنستان

85021290

ساير مجموعه مولدها

1,940

32,139,149 Rls.

3,781 $

194

1383

ارمنستان

84663000

ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها

2,510

31,663,442 Rls.

3,725 $

195

1383

ارمنستان

84604000

ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0

2,500

29,450,321 Rls.

3,465 $

196

1383

ارمنستان

70049010

برا ي شيشه ا پتيكي

12,410

28,036,008 Rls.

3,298 $

197

1383

ارمنستان

84211900

ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2,000

26,317,530 Rls.

3,096 $

198

1383

ارمنستان

85399010

كلاهك )پيچ ( با سايزE 27 جهت لامپ رشته ا ي

1,974

26,190,116 Rls.

3,081 $

199

1383

ارمنستان

84135090

سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز رديفهاي 85135010و85135020

2,000

25,549,356 Rls.

3,006 $

200

1383

ارمنستان

73202090

سايرفنر مارپيچ بجزرديف 73202010

5,700

25,095,702 Rls.

2,952 $

201

1383

ارمنستان

68041000

سنگ, سياب وسنگ سنباده برا ي, سياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

1,350

24,630,390 Rls.

2,898 $

202

1383

ارمنستان

48045100

كاغذكرا فت سفيدنشده ومقوا ي كرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم

5,440

23,953,680 Rls.

2,818 $

203

1383

ارمنستان

84671900

ا بزا رپنوماتيك )غيرا زنوع دوا ر(,برا ي كاركردن دردست

2,000

21,547,806 Rls.

2,535 $

204

1383

ارمنستان

85043390

ساير ترا نسفورماتورها

1,460

18,933,975 Rls.

2,228 $

205

1383

ارمنستان

92019000

پيانوي خودكار,كلاوسن وساير,لات سيمييازهيشستيدا ركه درجاي ديگري مذكورنباشند.

615

18,067,600 Rls.

2,126 $

206

1383

ارمنستان

84514000

ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

1,000

17,578,663 Rls.

2,068 $

207

1383

ارمنستان

85013190

ساير موتورها و ژنرا تورهاي جريان مستقيم

1,100

17,453,185 Rls.

2,053 $

208

1383

ارمنستان

44091000

چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي, ن بطورپيوسته كارشده باشد

2,300

17,442,808 Rls.

2,052 $

209

1383

ارمنستان

90241000

ماشينهاودستگاههابرا ي, زمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت

1,080

16,140,615 Rls.

1,899 $

210

1383

ارمنستان

94036000

مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمن ها(كه درجاي ديگري مذكورنباشند

10,175

15,344,013 Rls.

1,805 $

211

1383

ارمنستان

84807100

قالب ا زنوع تزريقييافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي.

300

14,702,174 Rls.

1,730 $

212

1383

ارمنستان

85334000

مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد)همچنين رئوستاها و پتانسيومترها(

825

14,356,861 Rls.

1,689 $

213

1383

ارمنستان

70111090

سايرغلافهاي شيشه ا ي )حباب ولوله (باز وا جزا ي شيشه ا ي, نهابرا ي روشناييبرق غيرمذكور

5,400

14,344,490 Rls.

1,688 $

214

1383

ارمنستان

84135010

تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني

1,100

14,021,338 Rls.

1,650 $

215

1383

ارمنستان

90262000

,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار

500

13,876,883 Rls.

1,633 $

216

1383

ارمنستان

87012000

ترا كتورهاي جامه ا ي برا ي نيمه تريلرها

4,500

13,772,907 Rls.

1,620 $

217

1383

ارمنستان

84633000

ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتيا زماده

1,200

13,706,298 Rls.

1,613 $

218

1383

ارمنستان

84312000

ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين, لات شماره 8427

1,000

13,679,700 Rls.

1,609 $

219

1383

ارمنستان

84189100

مبلهاي طرا حيشده برا ي كارگذا شتن تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده

800

13,375,848 Rls.

1,574 $

220

1383

ارمنستان

85152190

سايرماشينهاي جوشكاري قسمتي خودكار

1,000

13,131,966 Rls.

1,545 $

221

1383

ارمنستان

84669400

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463

460

12,592,183 Rls.

1,481 $

222

1383

ارمنستان

84141090

سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي

1,050

11,984,951 Rls.

1,410 $

223

1383

ارمنستان

70023900

لوله ا زشيشه, كارنشده, كه درجاي ديگرذكرنشده باشد.ك

1,937

11,669,959 Rls.

1,373 $

224

1383

ارمنستان

84662000

قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر

400

11,086,596 Rls.

1,304 $

225

1383

ارمنستان

84603990

سايرماشينهاي تيزكن

1,000

11,032,148 Rls.

1,298 $

226

1383

ارمنستان

84136010

تلمبه هاي چرخ دنده ا ي

400

10,943,760 Rls.

1,288 $

227

1383

ارمنستان

01069090

ساير حيوا نات زنده غيرمذكور در جاي ديگر

798

10,831,068 Rls.

1,274 $

228

1383

ارمنستان

97011000

تابلوي نقاشي,نقاشيسياه قلم ونقاشيبامدا درنگي,تمامابادست كشيده شده.

1,500

10,295,880 Rls.

1,211 $

229

1383

ارمنستان

39202020

BOPP ---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi

91

9,795,581 Rls.

1,152 $

230

1383

ارمنستان

85411000

ديودها)غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور(

150

9,571,275 Rls.

1,126 $

231

1383

ارمنستان

85015310

ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرونASENCRON

1,000

9,032,070 Rls.

1,063 $

232

1383

ارمنستان

84313900

قطعات مربوط;ماشين, لات شماره 8428)غيرا ز,سانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك (

800

9,017,856 Rls.

1,061 $

233

1383

ارمنستان

85044040

ساير منبع تغذيه ها

1,000

8,989,840 Rls.

1,058 $

234

1383

ارمنستان

84145900

بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,900

8,806,500 Rls.

1,036 $

235

1383

ارمنستان

84659100

ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره

700

7,884,402 Rls.

928 $

236

1383

ارمنستان

73110000

ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد.

3,000

6,645,000 Rls.

782 $

237

1383

ارمنستان

84136090

سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزرديفهاي 84136010و84136020و84136030

500

6,643,788 Rls.

782 $

238

1383

ارمنستان

81019900

مصنوعات ا زتنگستن, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

266

6,484,133 Rls.

763 $

239

1383

ارمنستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

250

4,907,521 Rls.

577 $

240

1383

ارمنستان

40119290

لاستيك روي چرخ بادي موردا ستفاده دروسايل نقليه كشاورزي بجزتوليد دا خلي مشابه

950

4,825,047 Rls.

568 $

241

1383

ارمنستان

84138190

سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120

960

4,755,881 Rls.

560 $

242

1383

ارمنستان

85016100

ژنرا تورها باجريان متناوب ),لترناتورها(به قدرت حدا كثر 75كيلوولت, مپرKVA

300

4,095,486 Rls.

482 $

243

1383

ارمنستان

84515000

ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, برش دا دن.... پارچه

450

4,093,858 Rls.

482 $

244

1383

ارمنستان

82081000

كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز.

290

3,849,198 Rls.

453 $

245

1383

ارمنستان

84182900

يخچال هاي خانگيكه درجاي ديگرمذكورنباشند

250

3,146,444 Rls.

370 $

246

1383

ارمنستان

84213990

سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910

400

2,897,184 Rls.

341 $

247

1383

ارمنستان

85399090

ساير ا جزا و قطعات

145

2,534,978 Rls.

298 $

248

1383

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريختگيا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

250

2,201,625 Rls.

259 $

249

1383

ارمنستان

38160000

سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز)غيرا زمحصولات شماره 01/38(

291

1,887,897 Rls.

222 $

250

1383

ارمنستان

68151090

ا شياساخته شده ا زگرا نيت ياا زسايركربن هاي ديگر برا ي مصارف كربنيبجزرديف 10/681510

270

1,717,268 Rls.

202 $

251

1383

ارمنستان

83113000

ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعموليبرا ي لحيم كاري....

24

758,688 Rls.

89 $

252

1383

ارمنستان

84131900

تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حيشده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد

200

633,759 Rls.

75 $

253

1383

ارمنستان

84839000

ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره.

50

379,255 Rls.

45 $

254

1383

ارمنستان

73202010

فنر پيچشي مخصوص نوا ر ويدئو

80

352,260 Rls.

41 $

255

1383

ارمنستان

84314100

سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430

55

185,218 Rls.

22 $

256

1383

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

30

105,999 Rls.

12 $

 به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران