گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1383


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1383

ارمنستان

39173100

لوله هاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحدتركيدگي aPM 6/27 باشند

562,482

86,758,898,457 Rls.

10,206,929 $

2

1383

ارمنستان

38140000

حلال هاورقيق كننده هاي, ليمركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفر,ورده هابرا ي زدودن رنگ ياو

30,184,721

67,538,063,376 Rls.

7,945,654 $

3

1383

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي, ماده, غيرمذكوردرجاي ديگر.

1,062,427

63,552,939,272 Rls.

7,476,816 $

4

1383

ارمنستان

87120000

دوچرخه و سايرچرخهاي پائي )ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا( بدون موتور

588,495

54,936,451,070 Rls.

6,463,112 $

5

1383

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي و ا جزا, نها به غير ا ز روغن جانشين كره كاكائو

5,464,072

41,469,386,377 Rls.

4,878,751 $

6

1383

ارمنستان

73218100

وسائل )باستثناءا جاق طبخ... (باسوخت گازي ياباگازوسايرسوختها,ا ز,هن ياا زفولاد.

1,799,175

40,698,603,647 Rls.

4,788,071 $

7

1383

ارمنستان

40101900

تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد

236,529

39,932,182,677 Rls.

4,697,904 $

8

1383

ارمنستان

83024100

يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

504,060

36,850,805,796 Rls.

4,335,389 $

9

1383

ارمنستان

27132000

قيرنفت

29,101,430

32,388,096,728 Rls.

3,810,364 $

10

1383

ارمنستان

39209200

صفحه, ورق... ا زپلي,ميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي

702,592

26,388,468,292 Rls.

3,104,526 $

11

1383

ارمنستان

15121900

روغن دا نه, فتابگردا ن )باستثناي خام (,روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب )carthame()باستثناي خام

3,016,062

21,354,447,312 Rls.

2,512,288 $

12

1383

ارمنستان

34051000

جلاها,كرم ها و فر,ورده هاي مشابه برا ي كفش يا چرم

541,195

19,837,464,137 Rls.

2,333,819 $

13

1383

ارمنستان

70099100

,--ينه هاي شيشه ا ي قاب نشده )باستثناء,ينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني(.

834,686

18,219,309,782 Rls.

2,143,448 $

14

1383

ارمنستان

94036000

مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمن ها(كه درجاي ديگري مذكورنباشند

606,709

17,919,099,803 Rls.

2,108,129 $

15

1383

ارمنستان

38220000

معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض

3,000

17,718,000,000 Rls.

2,084,471 $

16

1383

ارمنستان

27101910

بنزين

4,695,113

15,693,350,199 Rls.

1,846,276 $

17

1383

ارمنستان

85023100

مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار ميكنند

208,328

14,403,826,936 Rls.

1,694,568 $

18

1383

ارمنستان

40093200

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بالوا زم ومل

86,689

14,043,127,801 Rls.

1,652,133 $

19

1383

ارمنستان

34022010

پودريا مايع لباسشويي دستي

2,695,518

13,952,296,937 Rls.

1,641,447 $

20

1383

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

6,159,645

12,919,427,453 Rls.

1,519,933 $

21

1383

ارمنستان

39173900

سايرلوله هاوشيلنگ هاا زموا دپلاستيكيغيرمذكورومشمول درجاي ديگر

154,115

12,887,426,204 Rls.

1,516,168 $

22

1383

ارمنستان

95010000

بازيچه هاي چرخداركه براي سوارشدن كودكان طراحي شده اند ،(مثلا سه چرخه ،روروك ،اتومبيل پائي )

166,469

12,878,161,950 Rls.

1,515,078 $

23

1383

ارمنستان

62064000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي.

77,592

12,518,374,754 Rls.

1,472,750 $

24

1383

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتيمايع شده غيرمذكور درظروف كمترا زيكهزا ر سانتي مترمكعب وبيشتر

6,431,290

12,480,767,438 Rls.

1,468,326 $

25

1383

ارمنستان

40092100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوا زم و م

52,280

11,595,820,660 Rls.

1,364,214 $

26

1383

ارمنستان

27101990

ساير فر,ورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت يا روغن هاي معدني غيري

4,264,065

11,123,692,957 Rls.

1,308,670 $

27

1383

ارمنستان

39205900

صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي, كريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا

740,813

10,976,985,823 Rls.

1,291,410 $

28

1383

ارمنستان

59080000

فتيله هاي نسجيبرا ي چرا غ,... توري چرا غ زنبوري وپارچه كشباف لوله ا ي كه برا ي متن توري بكارميرود,ح

146,432

10,765,483,935 Rls.

1,266,528 $

29

1383

ارمنستان

73262000

مصنوعات ا زمفتول, هنييافولادي, كه درجاي ديگرگفته نشده.

191,689

10,755,007,284 Rls.

1,265,295 $

30

1383

ارمنستان

44113900

تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا زrg/mc3 35/0 حدا كثرrg/mc3 5/0 غيرمذكوردرجاي ديگر

131,721

9,397,846,626 Rls.

1,105,629 $

31

1383

ارمنستان

44119900

تخته فيبرباجرم مخصوص 35/0گرم وكمتردرسانتيمتركه درجاي ديگرمذكور نباشد

132,713

8,604,884,831 Rls.

1,012,339 $

32

1383

ارمنستان

39269090

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر

561,817

8,438,965,119 Rls.

992,819 $

33

1383

ارمنستان

40094200

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا دبالوا زم و ملحق

82,690

8,418,893,814 Rls.

990,458 $

34

1383

ارمنستان

57049000

كف پوش هاا زنمد,كه درجاي ديگرگفته نشده, منگوله باف نشده ياپرزپاشينشده.

489,033

8,271,717,055 Rls.

973,143 $

35

1383

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نش

771,025

7,995,635,272 Rls.

940,663 $

36

1383

ارمنستان

23012000

,-رد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان

1,802,831

7,727,718,734 Rls.

909,143 $

37

1383

ارمنستان

08052000

نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... غيره , تازه يا خشك كرده

2,009,781

7,453,247,199 Rls.

876,853 $

38

1383

ارمنستان

85372090

تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت (

10,680

7,374,717,455 Rls.

867,614 $

39

1383

ارمنستان

15079000

روغن سويا )باستثناء خام ( و ا جزا ء, ن

1,218,117

6,982,593,839 Rls.

821,482 $

40

1383

ارمنستان

23040000

كنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا

812,849

6,736,368,625 Rls.

792,514 $

41

1383

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ا زسايرموا دپلاستيكي-سايرلوله ها و شيلنگ ها

89,370

6,086,960,388 Rls.

716,113 $

42

1383

ارمنستان

84158210

ا نوا ع چيلرهاي جذبي

25,300

5,981,916,000 Rls.

703,755 $

43

1383

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

1,824,238

5,485,884,501 Rls.

645,398 $

44

1383

ارمنستان

68071010

موردمصرف در پوشش سقف و نما

1,710,432

5,435,204,031 Rls.

639,436 $

45

1383

ارمنستان

35061000

محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هارا دا شته, ماده خرده فروشي

171,159

5,182,929,113 Rls.

609,756 $

46

1383

ارمنستان

08109000

ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

1,001,663

4,948,942,702 Rls.

582,229 $

47

1383

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائيبرقيبرا ي, ويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر

114,294

4,810,175,210 Rls.

565,903 $

48

1383

ارمنستان

70049090

ورق شيشه ا ي باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميلمتر

2,694,863

4,738,923,452 Rls.

557,520 $

49

1383

ارمنستان

64039900

كفش باتخت..., ا زكائوچوورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا نميپوشاند.

28,805

4,722,629,715 Rls.

555,603 $

50

1383

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم ساختمانيكه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي

54,088

4,621,754,544 Rls.

543,736 $

51

1383

ارمنستان

70139900

ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده.

173,059

4,457,737,504 Rls.

524,440 $

52

1383

ارمنستان

68029990

ساير سنگهاي غيرمذكور درجاي ديگر

124,845

4,420,223,590 Rls.

520,026 $

53

1383

ارمنستان

57029200

كف پوش هاي غيرمخمليباف, ا زسايرموا دنسجيسنتتيك يامصنوعي,ماده مصرف.

87,982

4,406,329,166 Rls.

518,392 $

54

1383

ارمنستان

39211100

65 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

205,478

4,353,303,974 Rls.

512,153 $

55

1383

ارمنستان

70051030

سايرضخامتهاي بيشتر ا ز 5/3 ميليمتر تا 5/4ميليمتر

2,365,151

4,204,086,098 Rls.

494,598 $

56

1383

ارمنستان

83024900

يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي.

104,162

3,981,076,703 Rls.

468,362 $

57

1383

ارمنستان

73241000

ظرفشوئيوروشوئي,ا زفولادزنگ نزن.

122,145

3,975,132,341 Rls.

467,663 $

58

1383

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام, بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

422,590

3,944,776,598 Rls.

464,091 $

59

1383

ارمنستان

42021900

رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند

54,348

3,943,446,318 Rls.

463,935 $

60

1383

ارمنستان

17023090

گلوكز وشربت گلوكز خشك كمترا ز20درصد وزني فروكتوز يابدون, ن غيرمذكور درجاي ديگ

1,161,607

3,762,754,216 Rls.

442,677 $

61

1383

ارمنستان

72166900

پروفيل ا ز,هن ياا زفولاد,فقطسردشكل دا ده شده ياسردتمام شده, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

1,497,400

3,752,417,700 Rls.

441,461 $

62

1383

ارمنستان

72259900

محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده.

121,499

3,730,376,554 Rls.

438,868 $

63

1383

ارمنستان

85162900

دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

54,324

3,674,718,864 Rls.

432,320 $

64

1383

ارمنستان

64031990

ساير كفشهاي ورزشي

24,334

3,661,870,800 Rls.

430,808 $

65

1383

ارمنستان

69089090

لوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا رورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگ

1,392,327

3,643,249,709 Rls.

428,618 $

66

1383

ارمنستان

73089000

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد.

658,959

3,612,209,367 Rls.

424,966 $

67

1383

ارمنستان

90183120

سرنگ 2.5/2.3.5.10.20.50.60سيسي

14,131

3,531,084,141 Rls.

415,422 $

68

1383

ارمنستان

08105000

كيوي, تازه

851,653

3,485,219,309 Rls.

410,026 $

69

1383

ارمنستان

85043110

ترا نسفورماتورجريان

34,670

3,318,277,519 Rls.

390,386 $

70

1383

ارمنستان

68091100

لوحه,..., ا زگچ... مسلح شده فقطباكاغذيامقوا.

2,621,905

3,293,890,370 Rls.

387,517 $

71

1383

ارمنستان

32081010

پوشش ورنگها

227,189

3,262,817,920 Rls.

383,861 $

72

1383

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته

105,313

3,224,865,585 Rls.

379,396 $

73

1383

ارمنستان

72101100

,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmروكش,, بكاري باقلع

489,013

3,163,446,923 Rls.

372,170 $

74

1383

ارمنستان

69089020

كاشي يا سرا ميك باجذب, ب بين 1 تا 6 درصد)كاشي كف (

1,719,784

2,947,992,208 Rls.

346,823 $

75

1383

ارمنستان

69089050

كاشي يا سرا ميك كمترا ز 1درصد ساب خورده )پوليش شده (

835,840

2,884,547,348 Rls.

339,359 $

76

1383

ارمنستان

70131000

ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,,شپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده.

132,526

2,874,406,422 Rls.

338,165 $

77

1383

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات, لومينيومي

143,550

2,824,394,726 Rls.

332,282 $

78

1383

ارمنستان

90183190

ساير سرنگ ها بايابدون سوزن

8,499

2,772,334,610 Rls.

326,157 $

79

1383

ارمنستان

33049900

فر,ورده هابرا ي زيبائيو,را يش, مرا قبت پوست وضد,فتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

142,956

2,764,750,626 Rls.

325,265 $

80

1383

ارمنستان

39021090

سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم

422,000

2,743,000,944 Rls.

322,706 $

81

1383

ارمنستان

41071200

چرم وپوست كامل, ماده بعددباغيا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موكنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

17,858

2,691,339,337 Rls.

316,628 $

82

1383

ارمنستان

72104900

,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري شده ياا ندودشده باروي... غيرمذكوردرجاي

634,340

2,607,501,825 Rls.

306,765 $

83

1383

ارمنستان

73211100

وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت گازي,... ا ز,هن ياا زفولاد.

127,788

2,583,194,273 Rls.

303,905 $

84

1383

ارمنستان

64069990

سايرا جزا كفش. كف هاي دا خلي قابل تعويض همانند گتر و ساق پوش وا شيا همانند

65,117

2,577,980,372 Rls.

303,292 $

85

1383

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

431,114

2,538,675,919 Rls.

298,668 $

86

1383

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه

305,000

2,489,981,310 Rls.

292,939 $

87

1383

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

121,771

2,466,454,592 Rls.

290,171 $

88

1383

ارمنستان

68022900

سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه

470,385

2,442,656,009 Rls.

287,371 $

89

1383

ارمنستان

29023000

تولوئن

473,740

2,422,119,267 Rls.

284,955 $

90

1383

ارمنستان

68071090

سايرا شياساخته شده ا ز,سفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذكور در جاي ديگر

734,709

2,396,190,447 Rls.

281,905 $

91

1383

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال )مرده ( ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده

157,900

2,384,293,836 Rls.

280,505 $

92

1383

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتيا زسرا ميك, ا زچيني.

747,278

2,370,374,382 Rls.

278,868 $

93

1383

ارمنستان

72103000

,-هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mm,بكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت

310,060

2,350,402,907 Rls.

276,518 $

94

1383

ارمنستان

08041040

مضافتي

331,248

2,330,608,468 Rls.

274,189 $

95

1383

ارمنستان

39211390

سايرصفحه ها وورقه هاو..ا زموا دپلاستيكي ا سفنج ا ز پلي ا ورتان

46,033

2,330,179,577 Rls.

274,139 $

96

1383

ارمنستان

84185000

سايرصندوقها,گنجه ها,...سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده, غيرمذكوردرجاي ديگر

75,080

2,265,060,020 Rls.

266,478 $

97

1383

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

159,861

2,243,861,799 Rls.

263,984 $

98

1383

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي

229,043

2,234,707,832 Rls.

262,907 $

99

1383

ارمنستان

68022300

سنگ خارا )گرا نيت (,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

339,531

2,227,914,696 Rls.

262,108 $

100

1383

ارمنستان

85444900

هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

147,155

2,226,742,597 Rls.

261,970 $

101

1383

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند

2,632,614

2,197,095,078 Rls.

258,482 $

102

1383

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

338,918

2,157,371,918 Rls.

253,808 $

103

1383

ارمنستان

74091900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

102,578

2,145,114,216 Rls.

252,366 $

104

1383

ارمنستان

12010000

دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده

235,368

2,134,848,184 Rls.

251,159 $

105

1383

ارمنستان

64062000

تخت بيرونيوپاشنه ا زكائوچوياپلاستيك.

53,720

2,115,946,048 Rls.

248,935 $

106

1383

ارمنستان

38237090

ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله, ن

125,000

2,102,692,000 Rls.

247,376 $

107

1383

ارمنستان

39089090

پلي, ميد به ا شكال ا بتدا يي

52,701

2,081,356,170 Rls.

244,865 $

108

1383

ارمنستان

39229000

مخزن, ب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي

209,102

2,059,912,706 Rls.

242,343 $

109

1383

ارمنستان

63053300

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي كالا,ا زنوا رپليا تيلن ياپليپروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

240,450

2,048,335,613 Rls.

240,981 $

110

1383

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

1,953,362

2,047,082,587 Rls.

240,833 $

111

1383

ارمنستان

15171000

مارگارين )باستثناي مايع (

282,099

1,993,148,763 Rls.

234,488 $

112

1383

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

225,305

1,973,547,987 Rls.

232,182 $

113

1383

ارمنستان

15119090

سايرروغن نخل تصفيه شده )RBD(غيرمذكور در جاي ديگر

282,400

1,938,675,440 Rls.

228,079 $

114

1383

ارمنستان

34011160

صابون دترجنت قالبي

543,537

1,924,087,792 Rls.

226,363 $

115

1383

ارمنستان

87150000

كالسكه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات, نها

21,402

1,890,585,500 Rls.

222,422 $

116

1383

ارمنستان

39012099

سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذكوردرجاي ديگر

246,090

1,879,510,401 Rls.

221,119 $

117

1383

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه

276,960

1,873,997,324 Rls.

220,470 $

118

1383

ارمنستان

72123010

ورق گالوا نيزه به ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر

268,625

1,834,320,069 Rls.

215,802 $

119

1383

ارمنستان

39019000

ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي

244,500

1,820,569,104 Rls.

214,185 $

120

1383

ارمنستان

28365000

كربنات كلسيم

2,391,119

1,773,250,908 Rls.

208,618 $

121

1383

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده.

361,662

1,773,026,363 Rls.

208,591 $

122

1383

ارمنستان

39031920

مقاوم دربرا بر ضربه )HIPS(STYRECE POLY IMPACT HIGH

200,000

1,768,929,840 Rls.

208,109 $

123

1383

ارمنستان

47079000

,-خال وخرده ريز)بازيافتي(ا زسايركاغذهاومقوا ها

238,980

1,750,853,820 Rls.

205,983 $

124

1383

ارمنستان

73239990

سايرا شيا سرميز,شپزخانه خانه دا ري... غيرمذكوردرجاي ديگر

42,967

1,749,640,896 Rls.

205,840 $

125

1383

ارمنستان

25090090

سايرا شكال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

640,590

1,727,519,366 Rls.

203,238 $

126

1383

ارمنستان

39041090

سايرپلي كلرومينيل به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

239,840

1,702,397,360 Rls.

200,282 $

127

1383

ارمنستان

84186190

سايروا حدهاي نوع ترا كمي بجزكالاي رديف 841886110

7,840

1,691,799,400 Rls.

199,035 $

128

1383

ارمنستان

90184990

ساير,لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي

16,850

1,655,200,980 Rls.

194,730 $

129

1383

ارمنستان

48030010

كاغذبه شكل ورق برا ي تهيه دستمال كاغذي. كاغذ توا لت وسايرمصارف خانگي

179,741

1,632,987,466 Rls.

192,116 $

130

1383

ارمنستان

44109000

تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي

24,866

1,618,660,932 Rls.

190,431 $

131

1383

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتيا زسرا ميكNes, )غيرمذكوردرجاي ديگر

271,185

1,595,475,053 Rls.

187,703 $

132

1383

ارمنستان

28332600

سولفات هاي روي

633,552

1,569,361,619 Rls.

184,631 $

133

1383

ارمنستان

40093100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم و

13,450

1,567,978,762 Rls.

184,468 $

134

1383

ارمنستان

76109000

ا سكلت فلزي وقطعات ا سكلت فلزي ا ز,لومينيوم, كه درجا ي ديگرگفته نشده.

48,541

1,536,099,423 Rls.

180,718 $

135

1383

ارمنستان

39042200

كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي

316,980

1,485,640,762 Rls.

174,781 $

136

1383

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني

139,581

1,485,195,328 Rls.

174,729 $

137

1383

ارمنستان

73261900

مصنوعات, هنگري شده ياپرس شده ا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

123,243

1,445,636,051 Rls.

170,075 $

138

1383

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورنيهابرا ساس پليمرهاي سنتيتيك غير, بي

96,202

1,430,745,830 Rls.

168,323 $

139

1383

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي ا تيلن

136,591

1,412,885,795 Rls.

166,222 $

140

1383

ارمنستان

84144090

سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020

780

1,400,998,200 Rls.

164,823 $

141

1383

ارمنستان

34021190

سايرموا د,لي تانسيوا كتيف حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

176,722

1,366,796,448 Rls.

160,800 $

142

1383

ارمنستان

32099090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي درمحيط,لي به غيرا ز پليمرهاي

117,570

1,325,055,968 Rls.

155,889 $

143

1383

ارمنستان

28332500

سولفات هاي مس

164,538

1,314,105,121 Rls.

154,601 $

144

1383

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون

159,948

1,312,826,294 Rls.

154,450 $

145

1383

ارمنستان

23099000

ساير فر,ورده ها ا ز نوع مورد ا ستفاده برا ي تغذيه حيوا نات , غيرمذكور درجاي ديگر

463,344

1,300,268,740 Rls.

152,973 $

146

1383

ارمنستان

69089060

كاشي يا سرا ميك كمترا زيك درصدساب نخورده )پوليش نشده (

530,840

1,265,742,333 Rls.

148,911 $

147

1383

ارمنستان

39042100

كلرور پلي وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شكال ا بتدا ئي

201,075

1,264,689,522 Rls.

148,787 $

148

1383

ارمنستان

56049000

نخ نسجيونوا رها,غيره, غشته ياا ندوده.

19,669

1,230,247,169 Rls.

144,735 $

149

1383

ارمنستان

72022110

دا را ي بيش ا ز 55درصدياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

211,750

1,221,680,526 Rls.

143,727 $

150

1383

ارمنستان

48184010

پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد

41,479

1,207,039,833 Rls.

142,005 $

151

1383

ارمنستان

76151900

ا شياءسرميز,ا شياء,شپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري ي وا جزا ءوقطعات, نها,ا ز,لومينيوم.

40,878

1,179,229,788 Rls.

138,733 $

152

1383

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده )همچنين ريشه, نها( غيرمذكور در جاي ديگر

147,440

1,177,184,518 Rls.

138,492 $

153

1383

ارمنستان

48189090

سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي

132,750

1,176,182,298 Rls.

138,374 $

154

1383

ارمنستان

52030090

سايرپنبه حلاجي شده يا شانه زده

96,587

1,161,071,492 Rls.

136,597 $

155

1383

ارمنستان

70139110

ساخته شده بصورت دستي

43,079

1,137,887,052 Rls.

133,869 $

156

1383

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي, لكيدبجزرزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

217,210

1,131,308,926 Rls.

133,095 $

157

1383

ارمنستان

68029190

سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي خام

62,020

1,128,699,270 Rls.

132,788 $

158

1383

ارمنستان

34022020

پودريا مايع لباسشويي ماشيني

157,543

1,102,072,172 Rls.

129,656 $

159

1383

ارمنستان

94016100

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبيرويه شده

28,953

1,099,499,898 Rls.

129,353 $

160

1383

ارمنستان

84189900

ا جزا ءوقطعات يخچال ها,فريزرها...تلمبه هاي حرا رتي

3,010

1,095,390,834 Rls.

128,870 $

161

1383

ارمنستان

34011110

صابون حمام ودستشويي

134,372

1,083,169,262 Rls.

127,432 $

162

1383

ارمنستان

72089000

,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط

406,200

1,072,395,077 Rls.

126,164 $

163

1383

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي كلروروينيل

34,707

1,053,589,509 Rls.

123,952 $

164

1383

ارمنستان

40103900

سايرتسمه ها و مجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروا ز كائوچوي ولكانيزه غيرمذكوردرجاي ديگ

6,600

1,043,182,800 Rls.

122,727 $

165

1383

ارمنستان

73249000

لوا زم بهدا شتيوا جزا ءوقطعات لوا زم بهدا شتيا ز,هن ياا زچدن.

30,161

1,021,818,581 Rls.

120,214 $

166

1383

ارمنستان

69079090

لوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق يا ديوا ربدن ورنيولعاب ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگ

372,619

1,014,618,012 Rls.

119,367 $

167

1383

ارمنستان

84806000

قالب برا ي موا دمعدني.

77,080

980,011,328 Rls.

115,295 $

168

1383

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردكرده

363,549

962,790,220 Rls.

113,269 $

169

1383

ارمنستان

84031000

ديگ هاي, ب گرم برا ي حرا رت مركزي

74,950

948,517,515 Rls.

111,590 $

170

1383

ارمنستان

73110000

ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد.

33,789

943,288,881 Rls.

110,975 $

171

1383

ارمنستان

34022060

پودركف شوي

349,332

930,923,389 Rls.

109,520 $

172

1383

ارمنستان

70049020

ورق شيشه ا ي باضخامتهاي 5/2 ميليمتر وكمترا ز,ن

415,463

916,181,017 Rls.

107,786 $

173

1383

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف كمتر ا زيكهزا ر سانتي متر مكعب

391,550

911,406,577 Rls.

107,224 $

174

1383

ارمنستان

61178000

سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,كشباف, كه درجاي ديگرگفته نشده

13,993

909,206,875 Rls.

106,966 $

175

1383

ارمنستان

76101000

در,پنجره وچهارچوب, نهاو,ستانه, ا ز,لومينيوم.

28,783

894,003,369 Rls.

105,177 $

176

1383

ارمنستان

74081900

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي,ن 6ميليمترياكمترباشد.

42,326

889,682,792 Rls.

104,669 $

177

1383

ارمنستان

33061000

موا د پاك كننده دندا ن

73,124

882,707,437 Rls.

103,848 $

178

1383

ارمنستان

72149900

ميله هاي, هنييافولادي, گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده.

51,810

878,171,610 Rls.

103,314 $

179

1383

ارمنستان

73102110

قوطي نوشابه و,بميوه

75,723

872,156,224 Rls.

102,607 $

180

1383

ارمنستان

27101930

گريس

238,940

859,797,591 Rls.

101,153 $

181

1383

ارمنستان

70051090

سايرضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر

477,754

854,268,085 Rls.

100,502 $

182

1383

ارمنستان

32141000

بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني,سيمانهاي رزيني,تركيبات درزگيري وغيره

95,475

853,886,121 Rls.

100,457 $

183

1383

ارمنستان

67029000

گل, برگ وغيره مصنوعيوا شياءمربوطبه, ن ا زسايرموا د.

26,941

840,388,198 Rls.

98,869 $

184

1383

ارمنستان

84109000

ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها

29,000

837,863,831 Rls.

98,572 $

185

1383

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاغيرمذكورا زپلي كربنات غيرا سفنجي باحدا قل وزن 6%پلاستي سايزرمست

25,013

834,532,485 Rls.

98,180 $

186

1383

ارمنستان

56041000

نخ وطناب كائوچوئي,پوشانده شده بامنسوج.

11,083

824,834,990 Rls.

97,039 $

187

1383

ارمنستان

84162000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز)همچنين مشعل هاي مختلط(

11,899

815,173,933 Rls.

95,903 $

188

1383

ارمنستان

27101190

ساير روغنهاي سبك وفر,ورده ها

226,486

803,073,379 Rls.

94,479 $

189

1383

ارمنستان

68079000

مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا.

241,052

799,936,518 Rls.

94,110 $

190

1383

ارمنستان

39011099

سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر

100,000

796,640,328 Rls.

93,722 $

191

1383

ارمنستان

73041000

لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند.

153,020

794,427,505 Rls.

93,462 $

192

1383

ارمنستان

62082100

پيرا هن خوا ب وپيژا ما,زنانه يادخترا نه, ا زپنبه.

5,205

769,079,421 Rls.

90,480 $

193

1383

ارمنستان

55113000

نخ ا زا لياف غيريكسره مصنوعي,,ماده شده برا ي خرده فروشي.

9,000

759,936,000 Rls.

89,404 $

194

1383

ارمنستان

69081000

كاشيوچهارگوش, مكعب بزرگ كوچك وا شياءهمانندورنيزده يالعاب زده, برا ي موزا ئيك.

345,904

755,331,145 Rls.

88,863 $

195

1383

ارمنستان

29420000

ساير تركيبات ,لي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

42,110

746,307,168 Rls.

87,801 $

196

1383

ارمنستان

61109000

پيرا هن يقه ا سكي,پولوور,جليقه وهمانند,كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,750

744,492,000 Rls.

87,587 $

197

1383

ارمنستان

34029030

مايع يا ژل ظرفشويي

196,500

735,731,313 Rls.

86,557 $

198

1383

ارمنستان

74081100

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي,ن بيش ا ز6ميليمترباشد.

30,924

713,519,994 Rls.

83,944 $

199

1383

ارمنستان

27129010

پارا فين بادرصد بيش ا ز 75 درصد وزني روغن

225,843

710,960,917 Rls.

83,642 $

200

1383

ارمنستان

39012059

كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل

40,000

708,720,000 Rls.

83,379 $

201

1383

ارمنستان

69089040

كاشي يا سرا ميك باجذب, ب بين 10 تا 16 درصد)كاشي ديوا ر(

293,674

705,482,101 Rls.

82,998 $

202

1383

ارمنستان

72022190

دا را ي بيش ا ز 90درصد وزني سيليسيوم

148,700

692,660,970 Rls.

81,490 $

203

1383

ارمنستان

08025000

پسته , تازه يا خشك كرده

19,253

682,597,534 Rls.

80,306 $

204

1383

ارمنستان

44119100

تخته فيبرباجرم مخصوص rg/mc3 35/0, كارنشده به طريق مكانيكيوسطح, ن پوشانده نشده

9,990

674,181,144 Rls.

79,315 $

205

1383

ارمنستان

38200000

فر,ورده هاي ضديخ ومايعات, ماده شده برا ي ذوب يخ

113,632

655,908,814 Rls.

77,166 $

206

1383

ارمنستان

39076090

سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري

88,441

647,830,871 Rls.

76,215 $

207

1383

ارمنستان

05040000

روده بادكنك وشكمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردكرده, ...يادودي, كامل ياقطعه

2,000

643,762,188 Rls.

75,737 $

208

1383

ارمنستان

62113900

لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

5,680

640,362,060 Rls.

75,337 $

209

1383

ارمنستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

953,703

625,533,515 Rls.

73,592 $

210

1383

ارمنستان

76051100

مفتول ا ز,لومينيوم, غيرممزوج, باحدا كثربعدسطح مقطع عرضيبيش ا ز7ميليمتر.

34,170

623,756,801 Rls.

73,383 $

211

1383

ارمنستان

90184100

چرخ دندا نپزشكي,حتيتوا م باسايرتجهيزا ت دندا نپزشكيروي يك پايه مشترك

6,343

622,864,080 Rls.

73,278 $

212

1383

ارمنستان

73102120

قوطي كمپوت وكنسرو

43,043

622,440,288 Rls.

73,228 $

213

1383

ارمنستان

40081110

پوشش برا ي كف

55,458

616,591,865 Rls.

72,540 $

214

1383

ارمنستان

62046300

شلوا رحتيدا را ي بندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه, ا زا لياف سنتتيك

3,205

614,338,848 Rls.

72,275 $

215

1383

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت وا ردا تي توسط غير وا حد هاي توليد كننده دا رو

257,557

612,376,050 Rls.

72,044 $

216

1383

ارمنستان

34022050

ژل يا مايع ظرفشويي

171,822

611,265,729 Rls.

71,914 $

217

1383

ارمنستان

63031200

پشت دري, پرده, غيره, وا لان ا زا لياف سنتتيك, كشباف ياقلاب باف.

8,811

610,801,790 Rls.

71,859 $

218

1383

ارمنستان

84158300

ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما

2,850

607,727,560 Rls.

71,497 $

219

1383

ارمنستان

48191000

كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر

82,069

602,716,878 Rls.

70,908 $

220

1383

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحم نشد

70,310

596,913,724 Rls.

70,225 $

221

1383

ارمنستان

84818090

ساير شيرها و وسايل

6,632

591,725,285 Rls.

69,615 $

222

1383

ارمنستان

84161000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع

26,719

587,469,775 Rls.

69,114 $

223

1383

ارمنستان

85445900

هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

36,570

584,356,930 Rls.

68,748 $

224

1383

ارمنستان

87032100

وسائطنقليه باموتورپيستونيدرونسوزتناوبيجرقه ا ي- ا حترا قيباحجم سيلندرحدا كثر1000س م.

9,225

580,122,800 Rls.

68,250 $

225

1383

ارمنستان

73063090

ساير لوله هاي خالي جوش دا ده شده ا ز,هن يا فولاد بجز لوله هاي به قطرا ز يك سانتي

133,750

578,943,108 Rls.

68,111 $

226

1383

ارمنستان

73069000

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده, ا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده.

165,104

577,293,194 Rls.

67,917 $

227

1383

ارمنستان

01051190

مرغ و خروس بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د

10,890

562,173,216 Rls.

66,138 $

228

1383

ارمنستان

84186900

تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرا رتي

1,250

561,734,940 Rls.

66,086 $

229

1383

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس )همچنين ا نوا ع دستكش (به غيرا ز مصارف پزشكي وسينماي

57,368

560,591,992 Rls.

65,952 $

230

1383

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مكانيكيا زسايرموا دنسجيبصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

8,404

560,066,972 Rls.

65,890 $

231

1383

ارمنستان

44112190

سايرتخته فيبرباجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6

12,400

548,777,376 Rls.

64,562 $

232

1383

ارمنستان

72022900

فروسيلسيوم دا را ي 55%وزنيياكمترسيلسيوم.

312,300

546,377,328 Rls.

64,280 $

233

1383

ارمنستان

40149000

ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي دي

2,620

539,326,476 Rls.

63,450 $

234

1383

ارمنستان

73066000

لوله هاوپروفيل, جوش دا ده شده, ا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده.

213,680

530,828,084 Rls.

62,450 $

235

1383

ارمنستان

40091100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير

5,610

528,316,164 Rls.

62,155 $

236

1383

ارمنستان

85442000

كابل هم محور) co-axial (و سايرهادي هاي برق هم محور

33,592

524,108,844 Rls.

61,660 $

237

1383

ارمنستان

31023000

نيترا ت, مونيوم

340,000

523,302,256 Rls.

61,565 $

238

1383

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... )غيرا زبرا ي گاز(,ا ز,هن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر.

45,220

517,774,133 Rls.

60,915 $

239

1383

ارمنستان

72021190

فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن

111,000

512,966,520 Rls.

60,349 $

240

1383

ارمنستان

32029000

موا ددباغيغير,لي;فر,ورده دباغي,حتيباموا دطبيعيدباغي,فر,ورده, نزيم دا رجهت پيش دباغي,ذ

112,720

502,562,267 Rls.

59,125 $

241

1383

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري.

6,960

502,272,691 Rls.

59,091 $

242

1383

ارمنستان

84283300

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

10,600

500,503,632 Rls.

58,883 $

243

1383

ارمنستان

73102990

منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا, هن با گنجايش حدا كثر300ليتري

31,465

492,317,155 Rls.

57,920 $

244

1383

ارمنستان

61069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

4,297

482,550,768 Rls.

56,771 $

245

1383

ارمنستان

28352600

فسفات هاي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

228,900

475,497,288 Rls.

55,941 $

246

1383

ارمنستان

64041190

سايركفشهاي ورزشيوكفش هاي تنيس وبسكتبال و ژيمناستيك و كفشهاي تمريني و همانند

2,323

471,342,669 Rls.

55,452 $

247

1383

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

363,814

469,445,149 Rls.

55,229 $

248

1383

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده )ا زجمله پرده كركره (و ا شياءهمانندو ملحقات, نهاا زموا دپلاستيك

14,990

468,718,260 Rls.

55,143 $

249

1383

ارمنستان

48041900

كرا فت لانير,قشرنزده )به ا ستثناي سفيدنشده (به شكل رول ياورق

138,914

466,931,436 Rls.

54,933 $

250

1383

ارمنستان

39051200

ا ستات پلي وينيل در ديسپرسيون, بكي

67,000

454,667,460 Rls.

53,490 $

251

1383

ارمنستان

84223000

ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها

9,000

443,871,200 Rls.

52,220 $

252

1383

ارمنستان

38241000

چسباننده هاي, ماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري

10,481

440,125,695 Rls.

51,780 $

253

1383

ارمنستان

39012011

گريدلوله به صورت پودر

60,000

438,346,512 Rls.

51,570 $

254

1383

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي

47,545

427,975,261 Rls.

50,350 $

255

1383

ارمنستان

73221900

را دياتور,باگرم كننده غيربرقيوا جزا ءوقطعات, نها,ا ز,هن ياا زفولاد.

21,816

427,858,341 Rls.

50,336 $

256

1383

ارمنستان

52052100

نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشيبانمره حدا كثر14درسيستم متريك

20,525

425,079,437 Rls.

50,009 $

257

1383

ارمنستان

73143900

شبكه, پرچين, ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, كه درجاي ديگرگفته نشده.

52,270

401,611,363 Rls.

47,248 $

258

1383

ارمنستان

84413000

ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا

9,850

400,993,500 Rls.

47,176 $

259

1383

ارمنستان

39159000

,-خال, دم قيچيوخرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر

65,091

400,654,068 Rls.

47,136 $

260

1383

ارمنستان

39202020

BOPP ---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi

21,187

400,624,356 Rls.

47,132 $

261

1383

ارمنستان

17049000

شيريني )همچنين شكلات سفيد( ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد

13,069

393,391,699 Rls.

46,281 $

262

1383

ارمنستان

15020010

پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي

94,375

391,558,599 Rls.

46,066 $

263

1383

ارمنستان

44103100

تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر سايرا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خو

12,970

391,258,080 Rls.

46,030 $

264

1383

ارمنستان

28321010

سولفيت سديم

220,180

390,265,709 Rls.

45,914 $

265

1383

ارمنستان

59039090

سايرپاچه هاي نسجي, غشته شده. ا ندوده يامنطبق شده با موا د پلاستيكي

16,044

388,032,780 Rls.

45,651 $

266

1383

ارمنستان

33051000

شامپوها

51,205

387,587,609 Rls.

45,599 $

267

1383

ارمنستان

42021200

رختدا ن, چمدا ن, كيف )برزك, ا سناد,مدرسه (ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك

5,209

385,409,225 Rls.

45,342 $

268

1383

ارمنستان

54011000

نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيك.

11,078

383,823,833 Rls.

45,156 $

269

1383

ارمنستان

24039900

ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

33,480

383,081,400 Rls.

45,068 $

270

1383

ارمنستان

15179090

فرا ورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي غير مذكور در جاي ديگر

56,100

382,663,710 Rls.

45,019 $

271

1383

ارمنستان

87032200

وسايط نقليه باموتورپيستونيتناوبيجرقه ا ي باحجم سيلندربيش ا ز1000س م وحدا كثر1500س م

5,475

381,937,280 Rls.

44,934 $

272

1383

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردكرده

259,374

378,701,427 Rls.

44,553 $

273

1383

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر

53,600

376,834,560 Rls.

44,333 $

274

1383

ارمنستان

63059000

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرموا دنسجيغيرمذكوردرجاي ديگر

30,960

375,689,320 Rls.

44,199 $

275

1383

ارمنستان

27129090

سايرمومهاي نفتي ومعدني

70,993

371,286,777 Rls.

43,681 $

276

1383

ارمنستان

84212910

سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون

340

363,561,720 Rls.

42,772 $

277

1383

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريك, ا ولئوم

314,586

363,316,797 Rls.

42,743 $

278

1383

ارمنستان

73242900

وا ن حمام ا ز,هن )باستثناءچدن (يافولاد.

12,395

354,921,966 Rls.

41,756 $

279

1383

ارمنستان

34021900

موا د,لي تانسيوا كتيف )غيرا زصابون (كه در جاي ديگر مذكور نباشد

48,728

347,492,110 Rls.

40,881 $

280

1383

ارمنستان

68021000

چهارگوش, مكعب بزرگ وكوچك,... دا نه هاي رنگ شده بطورمصنوعي,...برا ي موزا ئيك كاري.

20,760

345,796,050 Rls.

40,682 $

281

1383

ارمنستان

15152900

روغن ذرت )باستثناي خام (وا جزا ء,نها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته

57,842

344,275,527 Rls.

40,503 $

282

1383

ارمنستان

76169910

ا جزا وقطعات

17,000

343,374,840 Rls.

40,397 $

283

1383

ارمنستان

34031100

فر,ورده هابرا ي روا ن كردن موا د,دا را ي كمتر ا ز 70% موا د نفتي

7,200

341,369,748 Rls.

40,161 $

284

1383

ارمنستان

29173100

ا ورتوفتالات هاي دي بوتيل

50,000

340,204,800 Rls.

40,024 $

285

1383

ارمنستان

29221220

دي ا تانول, مين

32,600

337,251,480 Rls.

39,677 $

286

1383

ارمنستان

83099090

سايردردرپوش و سرپوش غيرمذكوردرپوش پاره شونده برا ي بطري... ا ز فلزا ت معمولي

21,574

335,613,922 Rls.

39,484 $

287

1383

ارمنستان

52111900

پارچه تاروپودي ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باكمترا ز85%پنبه, بوزن مترمربع بيش

4,600

332,806,320 Rls.

39,154 $

288

1383

ارمنستان

26080000

سنگ روي وكنسانتره هاي, ن

180,550

328,234,484 Rls.

38,616 $

289

1383

ارمنستان

34012090

سايرصابونهابه ا شكال ديگر

45,162

323,961,087 Rls.

38,113 $

290

1383

ارمنستان

57029900

كف پوش هاي غيرمخمليباف, ا زموا دسايرموا دنسجي,ماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر

26,726

322,717,411 Rls.

37,967 $

291

1383

ارمنستان

56042000

نخهاي بامقاومت كششيبالاا زپليا ستر,ا زنايلون ياا زساير,ميدهاياا زريون ويسكوز,,غشته ياا ندو

27,770

321,223,446 Rls.

37,791 $

292

1383

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل

32,259

320,160,481 Rls.

37,666 $

293

1383

ارمنستان

44129900

تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روكش شده باچوب يامطبق شده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

4,618

318,777,000 Rls.

37,503 $

294

1383

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذكورباگنجايش كمترا ز50ليتركه با لحيم كردن يا... بسته ميشوند

28,558

317,929,464 Rls.

37,403 $

295

1383

ارمنستان

39204330

ورقABS/ PVC

39,442

316,492,902 Rls.

37,234 $

296

1383

ارمنستان

72031000

محصولات, هنيحاصل ا زا حياءمستقيم كلوخه هاي معدني,هن, به شكل توده....

80,434

312,465,740 Rls.

36,761 $

297

1383

ارمنستان

28011000

كلر

97,600

309,362,112 Rls.

36,396 $

298

1383

ارمنستان

73129000

نوا رهاي گيس باف, طناب باف وغيره, ا ز,هن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق.

105,721

304,922,222 Rls.

35,873 $

299

1383

ارمنستان

57019000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف.

13,600

303,482,824 Rls.

35,704 $

300

1383

ارمنستان

64051000

كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعيياچرم دوباره ساخته شده.

1,310

303,148,890 Rls.

35,665 $

301

1383

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

17,502

296,582,259 Rls.

34,892 $

302

1383

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر

77,989

295,943,800 Rls.

34,817 $

303

1383

ارمنستان

85071010

ا زنوع سربسته )sealed (

23,630

293,902,457 Rls.

34,577 $

304

1383

ارمنستان

63051000

جوا ل وكيسه, برا ي بسته بندي كالا,ا زكنف, غيره.

25,400

291,882,935 Rls.

34,339 $

305

1383

ارمنستان

48182000

دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن, را يش و دست پاك كن ا ز كاغذ

21,278

289,575,385 Rls.

34,068 $

306

1383

ارمنستان

13021900

ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

39,362

287,755,268 Rls.

33,854 $

307

1383

ارمنستان

25202010

بنايي

2,634,796

282,342,966 Rls.

33,217 $

308

1383

ارمنستان

73145000

ورق ونوا رهاي مشبك شده بوسيله ا تساع ا ز,هن ياا زفولاد.

34,200

280,429,593 Rls.

32,992 $

309

1383

ارمنستان

41071900

چرم پوست كامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114

1,687

274,581,688 Rls.

32,304 $

310

1383

ارمنستان

48030090

,---وا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتيكرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت

29,680

274,573,359 Rls.

32,303 $

311

1383

ارمنستان

84715020

جعبه كامپيوترserverشامل كليه وا حدهامتفرعات دا خليا زجمله درا يوهابردهاحافظه هاردوكارت

1,000

272,295,000 Rls.

32,035 $

312

1383

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

39,103

263,929,030 Rls.

31,050 $

313

1383

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر

6,329

262,476,495 Rls.

30,880 $

314

1383

ارمنستان

39012019

ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري

40,000

261,975,000 Rls.

30,821 $

315

1383

ارمنستان

44121900

تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي, ن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد

5,425

260,870,418 Rls.

30,691 $

316

1383

ارمنستان

23025000

سبوس, فضولات و ساير, خال گياهان غلافدا ر

121,800

256,325,808 Rls.

30,156 $

317

1383

ارمنستان

39031910

معمولي )GPPS(styrene poly purpose General

20,000

255,746,384 Rls.

30,088 $

318

1383

ارمنستان

48051100

كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي

99,370

255,473,896 Rls.

30,056 $

319

1383

ارمنستان

32064990

سايرموا درنگ كننده غير,ليبه غيرا زمستربچ ومحصولات غير,لي نورتاب

10,289

254,364,132 Rls.

29,925 $

320

1383

ارمنستان

72223000

ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده.

15,000

253,370,700 Rls.

29,808 $

321

1383

ارمنستان

94017900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي غيرمذكور

11,462

252,837,960 Rls.

29,746 $

322

1383

ارمنستان

27139000

سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري

78,440

250,178,160 Rls.

29,433 $

323

1383

ارمنستان

34039900

ساير فر,ورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد

27,020

247,058,892 Rls.

29,066 $

324

1383

ارمنستان

76161000

ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا ز,لومينيوم.

10,520

244,939,972 Rls.

28,816 $

325

1383

ارمنستان

94021000

صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي, زمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات, نها

2,550

244,829,340 Rls.

28,803 $

326

1383

ارمنستان

64041900

كفش هاي ورزشي,باتخت ا زكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي.

1,853

243,950,218 Rls.

28,700 $

327

1383

ارمنستان

74071000

ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده.

17,950

242,329,800 Rls.

28,509 $

328

1383

ارمنستان

34012010

مايع

53,955

241,215,947 Rls.

28,378 $

329

1383

ارمنستان

49019900

كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده

3,520

239,886,120 Rls.

28,222 $

330

1383

ارمنستان

90184910

دستگاه پليمريزا سيون كامپوزيت دندا ني با توليد نورلايت كيورunit light curing

2,485

235,982,520 Rls.

27,763 $

331

1383

ارمنستان

85043220

ترا نسفورماتور ولتاژ

7,217

235,662,720 Rls.

27,725 $

332

1383

ارمنستان

52101900

پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, سفيدنشده, كه غيرمذكوردرجاي ديگرياكمترا ز85%پنبه, بوزن مترمربع

4,065

234,335,343 Rls.

27,569 $

333

1383

ارمنستان

41079100

چرم بيشتر, ماده شده بعد ا ز دباغي ا زنوع گاوياا سب دا نه دا نه كامل لايه لايه بريده نشد

1,650

233,294,710 Rls.

27,446 $

334

1383

ارمنستان

87161000

تريلرهاونيمه تريلرهاا زنوع كاروا ني ,برا ي سكونت يا ا ردوزني

6,500

230,282,000 Rls.

27,092 $

335

1383

ارمنستان

39021010

گريد لوله

40,000

228,782,400 Rls.

26,916 $

336

1383

ارمنستان

84818010

شير,لات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو...

5,528

221,150,959 Rls.

26,018 $

337

1383

ارمنستان

73182300

ميخ پرچ.

17,150

216,460,440 Rls.

25,466 $

338

1383

ارمنستان

48189010

كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي ا ز ا نوا ع موردا ستفاده برا ي مصارف بهدا شتيياخان

23,450

211,120,467 Rls.

24,838 $

339

1383

ارمنستان

29222100

ا سيدهاي, مينوهيدروكسي نفتالن سولفونيك و ا ملاح, نها

26,160

210,898,272 Rls.

24,812 $

340

1383

ارمنستان

29221310

تري ا تانول, مين

35,200

210,856,800 Rls.

24,807 $

341

1383

ارمنستان

69071000

كاشيوچهارگوش, مكعب بزرگ وكوچك وا شياءهمانند,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميك, برا ي موز

110,970

209,371,807 Rls.

24,632 $

342

1383

ارمنستان

40081900

ميله ,تركه و پروفيله ا زكائوچوي ا سفنجي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

19,010

207,939,503 Rls.

24,464 $

343

1383

ارمنستان

57050000

سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

9,138

196,611,422 Rls.

23,131 $

344

1383

ارمنستان

72021110

دا را ي بيش ا ز 2درصد وزني كربن ولي كمتريامساوي 4%

40,500

193,549,500 Rls.

22,771 $

345

1383

ارمنستان

72169990

سايرپروفيل ا ز,هن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

77,295

190,946,280 Rls.

22,464 $

346

1383

ارمنستان

73219000

cccا جزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,ا ز,هن ياا زفولاد.

4,051

190,348,708 Rls.

22,394 $

347

1383

ارمنستان

42022900

كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

2,050

188,787,600 Rls.

22,210 $

348

1383

ارمنستان

84281090

ساير,سانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزدستگاههاي رديف 84281010لغايت 281030

4,000

187,228,800 Rls.

22,027 $

349

1383

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي

20,684

187,063,933 Rls.

22,008 $

350

1383

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي

39,865

185,116,800 Rls.

21,778 $

351

1383

ارمنستان

48111000

كاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, يا,سفالت زده

55,400

183,770,034 Rls.

21,620 $

352

1383

ارمنستان

44190000

ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا, شپزخانه

10,880

183,574,328 Rls.

21,597 $

353

1383

ارمنستان

58042100

دا نتل هاي مكانيكيا زا لياف سنتتيك يامصنوعيبصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

2,158

181,990,003 Rls.

21,411 $

354

1383

ارمنستان

28151100

هيدرا كسيدسديم )سودسوز,ور(,جامد

96,110

180,312,667 Rls.

21,213 $

355

1383

ارمنستان

70132110

ساخته شده به صورت دستي يا كليشه يا بگونه ديگر تزئين شده

6,849

180,197,190 Rls.

21,200 $

356

1383

ارمنستان

39219090

سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا را زموا دپلاستيكي غيرا سفنجي

10,682

178,974,802 Rls.

21,056 $

357

1383

ارمنستان

39232190

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي بجزكيسه خون

21,711

178,214,300 Rls.

20,966 $

358

1383

ارمنستان

33011200

روغن هاي ا سانسي پرتقال )ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت و روغن هاي ا سانسي مطلق (

180

176,962,584 Rls.

20,819 $

359

1383

ارمنستان

56074100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپليا تيلن ياپليپروپيلن.

2,520

175,662,259 Rls.

20,666 $

360

1383

ارمنستان

73181590

سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتيبامهره ها ياوا شرهاي مربوط,هن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس

16,460

174,720,120 Rls.

20,555 $

361

1383

ارمنستان

73083000

در,پنجره- چارچوپ و,ستانه درا ز,هن ياا زفولاد.

17,640

173,149,854 Rls.

20,371 $

362

1383

ارمنستان

44130000

چوب هاي مترا كم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل

4,800

170,112,000 Rls.

20,013 $

363

1383

ارمنستان

34011190

سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذ,غشته شده به

26,801

169,579,162 Rls.

19,950 $

364

1383

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص

1,310

167,467,710 Rls.

19,702 $

365

1383

ارمنستان

27075000

مخلوط هيدروكربورهاي بودا ر )Aromatic(

175,590

164,738,293 Rls.

19,381 $

366

1383

ارمنستان

58022000

پاچه هاي حوله باف ا سفنجيوپارچه هاي تاروپودباف ا سفنجيهمانند,ا زسايرموا دنسجي.

4,800

163,297,728 Rls.

19,212 $

367

1383

ارمنستان

48044900

سايركاغذهاومقوا هاي كرا فت هرمترمربع بيش ا ز150وكمترا ز225گرم غيرمذكوردرجاي ديگر

18,008

162,617,154 Rls.

19,131 $

368

1383

ارمنستان

68159990

سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر

14,042

161,142,818 Rls.

18,958 $

369

1383

ارمنستان

48192090

سايركارتن قوطي وجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ر

21,281

157,494,960 Rls.

18,529 $

370

1383

ارمنستان

41041100

چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده شده به حالت مرطوب

2,150

154,733,869 Rls.

18,204 $

371

1383

ارمنستان

63022100

شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه )باستثناءكشباف ياقلاب باف (.

3,834

154,218,812 Rls.

18,143 $

372

1383

ارمنستان

07032000

سير

57,778

152,181,540 Rls.

17,904 $

373

1383

ارمنستان

70179010

لوله, زمايش لام ولامل, زمايشگاهي ولوله غير مدرج

2,530

151,321,845 Rls.

17,803 $

374

1383

ارمنستان

84748000

سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

4,940

150,207,144 Rls.

17,671 $

375

1383

ارمنستان

84191900

150,--بگرم كن هاي سريع ا لعمل يامخزني,غيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

7,200

149,364,752 Rls.

17,572 $

376

1383

ارمنستان

85162100

را دياتورهاي گرم كننده مخزني برقي

7,600

148,031,532 Rls.

17,415 $

377

1383

ارمنستان

94033000

مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمنها(ا زا نوا عيكه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند

3,160

146,883,252 Rls.

17,280 $

378

1383

ارمنستان

34022090

سايرفر,ورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

41,711

142,233,232 Rls.

16,733 $

379

1383

ارمنستان

57023900

كف پوش هاي مخمل باف, ا زسايرموا دنسجي,,ماده نشده برا ي مصرف, كه درجاي ديگرگفته نشده.

2,560

141,511,500 Rls.

16,648 $

380

1383

ارمنستان

08041060

زا هدي

64,320

140,102,284 Rls.

16,483 $

381

1383

ارمنستان

07114000

خيار و خيارترشي )خيارريز( ,محفوظ شده به طور موقت

44,794

138,819,748 Rls.

16,332 $

382

1383

ارمنستان

34029010

پودريا مايع لباسشويي

25,805

137,024,550 Rls.

16,121 $

383

1383

ارمنستان

70052190

باضخامت بيشترا ز5/4ميليمتر

75,348

136,171,689 Rls.

16,020 $

384

1383

ارمنستان

30049090

ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد

318

134,539,120 Rls.

15,828 $

385

1383

ارمنستان

55093200

نخ چندلاياكابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا لياف, كريليك يامد,كريليك,, ماده نشده برا ي

5,794

134,182,928 Rls.

15,786 $

386

1383

ارمنستان

30049010

دا را ي توليد دا خلي مشابه

1,929

132,824,580 Rls.

15,626 $

387

1383

ارمنستان

73059000

لوله ا ز,هن ياا زفولاد,پرچ شده, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm.

44,340

132,667,319 Rls.

15,608 $

388

1383

ارمنستان

29321200

2- فورا لدئيد )فورفورا ل (

115,628

132,581,733 Rls.

15,598 $

389

1383

ارمنستان

94017100

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي رويه شده

2,375

132,134,708 Rls.

15,545 $

390

1383

ارمنستان

28413000

دي كرمات سديم

14,500

130,531,900 Rls.

15,357 $

391

1383

ارمنستان

32151900

مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

6,092

128,630,208 Rls.

15,133 $

392

1383

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشك كرده

54,644

127,125,571 Rls.

14,956 $

393

1383

ارمنستان

70109040

بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي بيشتر ا زيك ليتر

75,627

126,763,069 Rls.

14,913 $

394

1383

ارمنستان

55019000

دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, كه درجاي ديگرگفته نشده.

8,177

126,230,144 Rls.

14,851 $

395

1383

ارمنستان

42031000

لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده

600

125,928,000 Rls.

14,815 $

396

1383

ارمنستان

68101190

سايربلوك و, جربرا ي ساختمان بتون سبك

95,609

123,000,900 Rls.

14,471 $

397

1383

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زموا دپلاستيكيغيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ

12,125

120,620,281 Rls.

14,191 $

398

1383

ارمنستان

84716060

چاپگر سوزني 132 و 136ستوني و چاپگر بانكي

130

120,154,320 Rls.

14,136 $

399

1383

ارمنستان

39181000

پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش

14,427

119,902,335 Rls.

14,106 $

400

1383

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم, شپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين

12,042

119,672,366 Rls.

14,079 $

401

1383

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر

6,140

118,912,449 Rls.

13,990 $

402

1383

ارمنستان

73144900

تور,شبكه, پرچين, كه درجاي ديگرگفته نشده.

19,790

118,818,248 Rls.

13,979 $

403

1383

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

3,222

117,285,140 Rls.

13,798 $

404

1383

ارمنستان

35079000

, -نزيم ها با, نزيم هاي, ماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر

24,670

117,099,244 Rls.

13,776 $

405

1383

ارمنستان

48142000

كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز...

4,825

115,374,142 Rls.

13,573 $

406

1383

ارمنستان

25151210

تا ضخامت 4سانتي متر

23,180

115,086,330 Rls.

13,540 $

407

1383

ارمنستان

54034900

نخ مصنوعيچندلاياكابله, كه درجاي ديگرگفته نشده,, ماده نشده برا ي خرده فروشي.

4,881

114,890,700 Rls.

13,517 $

408

1383

ارمنستان

34060000

ا نوا ع شمع و ا شياء همانند

37,046

114,738,147 Rls.

13,499 $

409

1383

ارمنستان

56079000

ريسمان, طناب وكابل, كه درجاي ديگرگفته نشده.

2,250

114,491,868 Rls.

13,470 $

410

1383

ارمنستان

16041900

فر,ورده ها و كنسروهاي ماهيها)باستثناي قيمه شده ( كه در جاي ديگري مذكور نباشند

22,000

114,206,400 Rls.

13,436 $

411

1383

ارمنستان

73071900

لوله وا تصالات لوله كشيحاصل ا زريخته گري, ا ز,هن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد.

13,544

113,751,036 Rls.

13,382 $

412

1383

ارمنستان

28061010

كلرورهيدروژن بادرجه خلوص 33درصد وكمتر

134,400

113,188,338 Rls.

13,316 $

413

1383

ارمنستان

48052490

مقوا ي تست لاينر به وزن حدا كثر 150 gدرهر مترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر

29,000

112,957,068 Rls.

13,289 $

414

1383

ارمنستان

84385000

ماشين, لات ودستگاههابرا ي, ماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي

4,310

112,646,160 Rls.

13,252 $

415

1383

ارمنستان

84145900

بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

965

112,081,378 Rls.

13,186 $

416

1383

ارمنستان

39075010

رزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

15,680

110,542,014 Rls.

13,005 $

417

1383

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياء,شپزخانه, ا زچيني.

4,283

108,959,691 Rls.

12,819 $

418

1383

ارمنستان

32091060

رنگها وپوشش هاي صنعتي

20,650

108,627,240 Rls.

12,780 $

419

1383

ارمنستان

06031000

گل و غنچه گل , بريده شده برا ي زينت , تازه

26,626

107,614,184 Rls.

12,661 $

420

1383

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

42,940

106,764,311 Rls.

12,561 $

421

1383

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي

9,640

105,558,726 Rls.

12,419 $

422

1383

ارمنستان

62021900

پالتوونيم پالتوومانتو,ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكو

500

104,436,000 Rls.

12,287 $

423

1383

ارمنستان

30039010

دا را ي توليد دا خلي مشابه

620

103,911,360 Rls.

12,225 $

424

1383

ارمنستان

72166100

پروفيل ا ز,هن يافولاد,فقطسردشكل دا ده شده... حاصل ا زنوردتخت.

41,400

102,524,256 Rls.

12,062 $

425

1383

ارمنستان

84778000

ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي

3,820

101,686,750 Rls.

11,963 $

426

1383

ارمنستان

39204340

فيلم ا سترچ

2,500

99,663,750 Rls.

11,725 $

427

1383

ارمنستان

72165000

پروفيل ا ز,هن يافولاد,فقطگرم نوردشده... كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست.

39,970

98,749,936 Rls.

11,618 $

428

1383

ارمنستان

34029090

سايرفر,ورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر

45,336

98,365,688 Rls.

11,572 $

429

1383

ارمنستان

25120000

خاك هاي سيليسي سنگوا ره )كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ( ,خاك هاي سيليسي

477,202

97,400,612 Rls.

11,459 $

430

1383

ارمنستان

84159030

ا جزا وقطعات تعرفه 841582

6,900

97,189,983 Rls.

11,434 $

431

1383

ارمنستان

32100000

سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائيكه با,ب مصرف ميشودبرا ي پردا خت چرم

2,315

94,512,315 Rls.

11,119 $

432

1383

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

13,800

94,324,932 Rls.

11,097 $

433

1383

ارمنستان

08041020

كبكاب

45,123

94,141,470 Rls.

11,075 $

434

1383

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين ها

29,803

93,768,976 Rls.

11,032 $

435

1383

ارمنستان

72163100

پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

40,578

91,813,130 Rls.

10,802 $

436

1383

ارمنستان

73242100

وا ن حمام ا زچدن )همچنين لعاب دا ده شده (.

4,850

91,267,781 Rls.

10,737 $

437

1383

ارمنستان

28362000

كربنات دي سديم

48,490

90,984,980 Rls.

10,704 $

438

1383

ارمنستان

64029900

كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك.

1,396

90,651,566 Rls.

10,665 $

439

1383

ارمنستان

95034900

بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده

1,787

87,035,862 Rls.

10,240 $

440

1383

ارمنستان

84818015

شيرفلكه كفشويي valve gate ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ

992

86,845,670 Rls.

10,217 $

441

1383

ارمنستان

33030000

عطريات وا دو توا لت ها)waters toilet(

4,080

86,659,200 Rls.

10,195 $

442

1383

ارمنستان

52053100

نخ ا زپنبه كابله, شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشيبانمره هرنخ يك لاي, ن حدا كثر14درسيس

5,170

84,988,596 Rls.

9,999 $

443

1383

ارمنستان

32082090

محلولهاي مشخص شده برپايه پليمرهاي ا كريليك

7,056

84,828,744 Rls.

9,980 $

444

1383

ارمنستان

73239390

سايرا شياسرميز,.شپزخانه خانه دا ري ا زفولاد لعاب دا ده شده

3,130

84,613,688 Rls.

9,955 $

445

1383

ارمنستان

39201010

يك لايه چاپ شده

8,103

83,413,468 Rls.

9,813 $

446

1383

ارمنستان

85161010

دستگاههاي, بگرم كن و,بسردكن توا م

1,950

83,232,360 Rls.

9,792 $

447

1383

ارمنستان

14041000

موا د نباتي خام كه بيشتر برا ي رنگ كردن )رنگرزي ( يا دباغي بكار ميروند

14,104

83,090,326 Rls.

9,775 $

448

1383

ارمنستان

39201040

چندلايه ا ز موا دپلاستيكي چاپ نشده

9,540

82,551,613 Rls.

9,712 $

449

1383

ارمنستان

84143090

سايرا قلام بجزا قلام رديفهاي 84143010و84143020و84143030و84143040

3,300

82,063,080 Rls.

9,654 $

450

1383

ارمنستان

70179090

سايرشيشه, لات برا ي, زمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا كاليبرشده غيرمذك

46,620

81,523,170 Rls.

9,591 $

451

1383

ارمنستان

70109080

شيشه شربت )دا رو(

45,260

81,292,264 Rls.

9,564 $

452

1383

ارمنستان

85389010

ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536

252

80,937,870 Rls.

9,522 $

453

1383

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

767

80,855,640 Rls.

9,512 $

454

1383

ارمنستان

68091900

لوحه,... ا زگچ ياا زتركيباتيكه ا ساس, نهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

61,691

80,809,063 Rls.

9,507 $

455

1383

ارمنستان

34039100

فر,ورده ها برا ي روا ن كردن موا دوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد

16,766

80,567,994 Rls.

9,479 $

456

1383

ارمنستان

29153300

ا ستات بوتيل نرمال

12,960

80,043,034 Rls.

9,417 $

457

1383

ارمنستان

73141990

سايرتورهاوشبكه وپرچين ورق ونوا رمشبك شده بوسيله ا تساع ا ز,هن يا فولاد

10,900

79,807,594 Rls.

9,389 $

458

1383

ارمنستان

68151090

ا شياساخته شده ا زگرا نيت ياا زسايركربن هاي ديگر برا ي مصارف كربنيبجزرديف 10/681510

9,400

79,259,736 Rls.

9,325 $

459

1383

ارمنستان

84774000

ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچو....

3,000

78,552,000 Rls.

9,241 $

460

1383

ارمنستان

72024190

منگنز دا را ي وزن بيشتر ا ز 6 0درصد وزني كروم

29,845

77,621,022 Rls.

9,132 $

461

1383

ارمنستان

70109090

قرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشاد غيرمذكور كوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه

48,620

76,247,331 Rls.

8,970 $

462

1383

ارمنستان

34011120

صابون گليسيرينه

9,481

75,350,782 Rls.

8,865 $

463

1383

ارمنستان

52030010

پنبه با طول تار 29 ميلي متر وبالاتر

5,063

75,337,642 Rls.

8,863 $

464

1383

ارمنستان

84615000

ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

1,300

75,325,400 Rls.

8,862 $

465

1383

ارمنستان

47071000

,-خال وخرده ريز)بازيافتي(ا زكاغذيامقوا ي كرا فت سفيدشده ياا زكاغذومقوا ي موجدا رشده

20,680

74,925,342 Rls.

8,815 $

466

1383

ارمنستان

76071190

سايرورق هابه جزورق هاي نورد شده, لومينيوم

3,080

74,855,681 Rls.

8,807 $

467

1383

ارمنستان

85043390

ساير ترا نسفورماتورها

400

74,415,600 Rls.

8,755 $

468

1383

ارمنستان

85441900

سيم برا ي سيم پيچي)غيرا زنوع مسي(

4,617

73,617,600 Rls.

8,661 $

469

1383

ارمنستان

72171090

سايرمفتولها, بكاري نشده يا ا ندود نشده حتي صيقل شده

17,010

71,547,951 Rls.

8,417 $

470

1383

ارمنستان

28170019

پرا كسيد روي و ا كسيد روي بجز گريد دا رويي

5,000

70,599,600 Rls.

8,306 $

471

1383

ارمنستان

72024110

منگنز دا را ي وزن بيشتر ا ز 4 درصد

30,000

70,577,000 Rls.

8,303 $

472

1383

ارمنستان

58012300

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, كه درجاي ديگري گفته نشده.

1,000

70,152,000 Rls.

8,253 $

473

1383

ارمنستان

84151090

ساير كولرها بجز كولرگازي دوتكه

800

68,878,066 Rls.

8,103 $

474

1383

ارمنستان

34021130

ا لكيل بنزن سولفونه

8,400

68,693,700 Rls.

8,082 $

475

1383

ارمنستان

64021990

سايركفشهاي ورزشي غيرمذكور

1,150

67,839,305 Rls.

7,981 $

476

1383

ارمنستان

74111090

سايرلوله هاي مسي

2,790

67,508,110 Rls.

7,942 $

477

1383

ارمنستان

61159900

جورا ب زنانه وپاپوش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,088

67,450,509 Rls.

7,935 $

478

1383

ارمنستان

57041000

فرش چهارگوش, كه مساحت, ن 3/0مترمربع ياكمترباشد,ا زنمد,منگوله باف نشده ياپرزپاشينشده.

3,550

66,894,480 Rls.

7,870 $

479

1383

ارمنستان

87131090

سايرصندلي هاي چرخ دا رمعلولين كه بدون عمل مكانيكي را نده مي شود

900

66,480,000 Rls.

7,821 $

480

1383

ارمنستان

40070000

نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده

956

64,930,368 Rls.

7,639 $

481

1383

ارمنستان

23011000

,-رد, زبره و حبه, ا زگوشت, نامناسب برا ي خورا ك ا نسان, تفاله چربيهاي حيوا ني

14,790

62,897,140 Rls.

7,400 $

482

1383

ارمنستان

72099000

,-هن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش,, بكاري ياا ندودنشده, كه د

27,542

62,879,250 Rls.

7,398 $

483

1383

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشار

1,573

62,413,692 Rls.

7,343 $

484

1383

ارمنستان

25292100

ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم

60,000

61,800,560 Rls.

7,271 $

485

1383

ارمنستان

69099090

تفار.لاوك وظروف همانند برا ي مصارف روستايي ا ز سرا ميك. كوزه

23,802

61,783,932 Rls.

7,269 $

486

1383

ارمنستان

55093100

نخ يك لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره,, كريليك يامد,كريليك,, ماده نشده برا ي خرده فروشي.

2,700

61,499,466 Rls.

7,235 $

487

1383

ارمنستان

84399900

ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا

1,400

61,159,000 Rls.

7,195 $

488

1383

ارمنستان

20096900

,--ب ا نگوربا مقياس بريكس بيش ا ز 30

19,980

61,132,321 Rls.

7,192 $

489

1383

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريك

44,760

61,099,253 Rls.

7,188 $

490

1383

ارمنستان

28499000

ساير كربورها )باستثناي كلسيم و سيليسيم (

13,500

59,737,500 Rls.

7,028 $

491

1383

ارمنستان

74122000

لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,لياژهاي مس.

1,350

58,781,700 Rls.

6,915 $

492

1383

ارمنستان

25010090

ساير نمكها

137,690

58,516,652 Rls.

6,884 $

493

1383

ارمنستان

84141010

تلمبه هاي ساكشن پزشكي

640

56,707,200 Rls.

6,671 $

494

1383

ارمنستان

85361090

ساير فيوزها

945

56,265,900 Rls.

6,620 $

495

1383

ارمنستان

29041000

مشتقات هيدروكربورهاحاوي فقط گروه سولفو ,ا ملاح ,نها ,غيره

8,000

55,233,000 Rls.

6,498 $

496

1383

ارمنستان

48239000

كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكو

7,005

54,758,064 Rls.

6,442 $

497

1383

ارمنستان

72024990

فروكروم دا را ي وزن كمترا ز 5.0 درصدكربن

20,900

53,579,290 Rls.

6,303 $

498

1383

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا ر بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

3,674

53,486,536 Rls.

6,293 $

499

1383

ارمنستان

69079010

كاشي يا سرا ميك با جذب, ب كمتر ا ز يك درصد )كاشي پرسلاني(

23,480

53,407,480 Rls.

6,283 $

500

1383

ارمنستان

09023090

چاي سياه )تخميرشده (وجزئا تخميرشده در بسته هاي كمتر ا ز3كيلوگرم بجز چاي كيسه ا ي

5,000

53,100,000 Rls.

6,247 $

501

1383

ارمنستان

32110000

سيكاتيف هاي )خشك كننده هاي (,ماده

2,660

53,072,532 Rls.

6,244 $

502

1383

ارمنستان

28289010

هيپوكلريت سديم

31,174

51,524,127 Rls.

6,062 $

503

1383

ارمنستان

53072000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات شماره 03/53,چندلا)تابيده (ياكابله.

4,820

50,568,240 Rls.

5,949 $

504

1383

ارمنستان

84141090

سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي

1,080

50,544,200 Rls.

5,946 $

505

1383

ارمنستان

87112090

سايرموتورسيكلتهاحجم بيشتر50سانتيمترمكعب وحدا كثر250سانتيمترمكعب بغيرنوع دوزمانه

700

49,424,816 Rls.

5,815 $

506

1383

ارمنستان

39079990

سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذكوردرجاي ديگر

4,806

47,462,550 Rls.

5,584 $

507

1383

ارمنستان

73239190

ا شيا سرميز,شپزخانه خانه دا ري وا زا جزا وقطعات, ن ا ز چدن لعاب دا ده نشده

1,385

47,023,716 Rls.

5,532 $

508

1383

ارمنستان

34042090

ساير پلي ا تيلن گلايكول غيرمذكور

3,888

45,878,400 Rls.

5,397 $

509

1383

ارمنستان

48231900

كاغذصمغ زده ياچسب زده )به ا ستثناي كاغذخودچسب (بصورت نوا ريارول

3,820

45,038,339 Rls.

5,299 $

510

1383

ارمنستان

84148090

سايركمپرسورها بجزرديف 84148010

2,510

44,305,953 Rls.

5,212 $

511

1383

ارمنستان

39172200

لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي پروپيلن

5,293

44,191,230 Rls.

5,199 $

512

1383

ارمنستان

84775900

ماشين, لات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي دي

1,250

43,685,000 Rls.

5,139 $

513

1383

ارمنستان

39232990

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي بجزكيسه خون

4,685

42,695,076 Rls.

5,023 $

514

1383

ارمنستان

17039000

ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شكر )باستثناي نيشكر(

236,805

42,601,498 Rls.

5,012 $

515

1383

ارمنستان

52010090

سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده

2,888

42,558,978 Rls.

5,007 $

516

1383

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئينيهمانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي د

400

42,480,000 Rls.

4,998 $

517

1383

ارمنستان

85164000

ا توي برقي

580

42,177,600 Rls.

4,962 $

518

1383

ارمنستان

85166000

كوره )ا جاق (هاي برقي,غيرمذكوردرجاي ديگر;خورا كپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش, ورنده, ب, سرخ

300

42,177,600 Rls.

4,962 $

519

1383

ارمنستان

39191010

نوا رچسب ويژه پوشك كامل )شورتي (

3,966

41,724,696 Rls.

4,909 $

520

1383

ارمنستان

76121010

ظروف لوله ا ي )تيوپ (جهت كرم وپماد

1,254

41,661,124 Rls.

4,901 $

521

1383

ارمنستان

84212990

سايرفيلترهاي مايعات بجزرديفهاي 84212910 و74212920

2,000

41,112,000 Rls.

4,837 $

522

1383

ارمنستان

41062200

چرم و پوست موكنده ا زبز و بزغاله به حالت خشك

575

41,042,176 Rls.

4,828 $

523

1383

ارمنستان

29269000

تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

4,500

40,656,600 Rls.

4,783 $

524

1383

ارمنستان

73211200

وسائل خوا رك پزي, خوا رك گرم كن, باسوخت مايع, ا ز,هن ياا زفولاد.

2,530

40,186,080 Rls.

4,728 $

525

1383

ارمنستان

72109000

,-هن يافولادنوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روكش,, بكاري ياا ندودشده غيرمذكوردرجاي

12,870

39,996,689 Rls.

4,705 $

526

1383

ارمنستان

46029000

مصنوعات سبدوحصيربافيوا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت )غيرا زموا دنباتي(..

4,054

39,956,177 Rls.

4,701 $

527

1383

ارمنستان

43040000

پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز, نها

2,185

39,947,050 Rls.

4,700 $

528

1383

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي

4,035

39,453,200 Rls.

4,642 $

529

1383

ارمنستان

85091000

جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي

508

39,315,525 Rls.

4,625 $

530

1383

ارمنستان

48109900

كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,500

39,276,000 Rls.

4,621 $

531

1383

ارمنستان

85098000

دستگاههاي ا لكترونيكيخانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي

244

38,662,800 Rls.

4,549 $

532

1383

ارمنستان

44113100

تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا زrg/mc3 35% ا زحدا كثرrg /mc3 5/0كارنشده بطريق مكانيكي و

8,454

38,205,876 Rls.

4,495 $

533

1383

ارمنستان

84813000

شيريكطرفه.

875

37,737,284 Rls.

4,440 $

534

1383

ارمنستان

33011900

روغن هاي ا سانسي)ا زجمله روغن هاي ا سانسيسفت وروغن هاي ا سانس مطلق (مركبات غيرمذكوردرجاي دي

300

37,208,160 Rls.

4,377 $

535

1383

ارمنستان

84388000

ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,000

36,804,600 Rls.

4,330 $

536

1383

ارمنستان

73141400

تورباف ا زفولادزنگ نزن )باستثناءنوا رهاي بيسروته برا ي ماشين, لات (.

4,500

36,759,130 Rls.

4,325 $

537

1383

ارمنستان

39091090

سايررزينهاي ا ورئيك وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيك

3,000

36,489,960 Rls.

4,293 $

538

1383

ارمنستان

33029010

ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده, را يشي وبهدا شتي

900

36,019,620 Rls.

4,238 $

539

1383

ارمنستان

62111100

لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه.

340

35,891,760 Rls.

4,223 $

540

1383

ارمنستان

41041900

چرم وپوست دباغيشده بحالت مرطوب )ا زجملهblue- wet (ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده و...

149

35,844,279 Rls.

4,217 $

541

1383

ارمنستان

94034000

مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمنها(ا زا نوا عيكه در,شپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند

2,157

35,719,301 Rls.

4,202 $

542

1383

ارمنستان

52079000

نخ ا زپنبه )غيرا زنخ دوخت (,,ماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي كمترا ز 85 درصدپنبه.

2,000

35,577,000 Rls.

4,186 $

543

1383

ارمنستان

70133110

ساخته شده بصورت دستي

1,377

35,489,421 Rls.

4,175 $

544

1383

ارمنستان

29339920

كاربامازپين

100

35,344,000 Rls.

4,158 $

545

1383

ارمنستان

84282000

بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك.

800

35,300,160 Rls.

4,153 $

546

1383

ارمنستان

68069000

مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا.

12,750

34,957,830 Rls.

4,113 $

547

1383

ارمنستان

29049000

مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند

3,645

34,780,545 Rls.

4,092 $

548

1383

ارمنستان

76051900

مفتول ا ز,لومييوم, غيرممزوج باحدا كثربعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر.

5,150

34,726,032 Rls.

4,085 $

549

1383

ارمنستان

85179000

ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرا في

140

34,532,000 Rls.

4,063 $

550

1383

ارمنستان

27149000

قيرو, سفالت, طبيعي,,سفالتنيت هاي طبيعي و سنگ هاي, سفالت دا ر طبيعي

21,500

34,303,680 Rls.

4,036 $

551

1383

ارمنستان

76110000

مخزن, منبع, غيره )غيرا زبرا ي گاز(,300ليتريابيشتر@.

1,426

34,170,450 Rls.

4,020 $

552

1383

ارمنستان

69051000

سفال پوشش بام ا زسرا ميك.

71,316

33,506,888 Rls.

3,942 $

553

1383

ارمنستان

39201020

يك لايه چاپ نشده

3,535

33,418,095 Rls.

3,932 $

554

1383

ارمنستان

62104000

لباس دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 03/59,06/59يا07/59.

390

32,992,128 Rls.

3,881 $

555

1383

ارمنستان

69089010

كاشي يا سرا ميك باجذب, ب كمترا زيك درصد)كاشي پرسلاني (

21,779

32,540,830 Rls.

3,828 $

556

1383

ارمنستان

28061090

كلرورهيدوژن بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد

38,600

32,184,420 Rls.

3,786 $

557

1383

ارمنستان

73101000

منبع, چليك, بشكه, پيت... )غيرا زبرا ي گاز(ا ز,هن ياا زفولاد,50لغايت 300ليتر.

2,760

31,972,446 Rls.

3,761 $

558

1383

ارمنستان

42032900

دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتيونيم دستكش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي

150

31,665,600 Rls.

3,725 $

559

1383

ارمنستان

90183920

ا سكالپ وينvin Scalp

72

31,197,600 Rls.

3,670 $

560

1383

ارمنستان

73229090

گرم كننده هوا وتوزيع كننده هاي هوا ي گرم باگرم كننده غيربرتيدا را ي يك باوزن

1,560

30,698,948 Rls.

3,612 $

561

1383

ارمنستان

84399100

ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي

700

30,619,500 Rls.

3,602 $

562

1383

ارمنستان

33042090

سايرفر,ورده هاي برا ي, را يش چشم غيرا ز مغز مدا د, را يشي

2,592

30,595,968 Rls.

3,600 $

563

1383

ارمنستان

69120090

ساير ا شياسرميز,شپزخانه ساير ا شياخانه وپاگيزگيا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگر

5,710

30,569,739 Rls.

3,596 $

564

1383

ارمنستان

76072010

فويل لاينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله ا ي )تيوب (

2,043

30,509,140 Rls.

3,589 $

565

1383

ارمنستان

61071100

شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زپنبه.

450

30,359,160 Rls.

3,572 $

566

1383

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

1,000

30,282,000 Rls.

3,563 $

567

1383

ارمنستان

84181000

يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجيمجزا

1,080

30,214,848 Rls.

3,555 $

568

1383

ارمنستان

70133900

ا شياءشيشه ا ي سرميز,/شپزخانه )غيرا زليوا ن (,كه درجاي ديگرذكرنشده.

1,149

30,178,485 Rls.

3,550 $

569

1383

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها(

2,870

29,875,800 Rls.

3,515 $

570

1383

ارمنستان

38112900

ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي

2,100

29,690,496 Rls.

3,493 $

571

1383

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشناييبرقيبغيرا زچرا غ ضدا نفجاروچرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي

1,205

28,812,617 Rls.

3,390 $

572

1383

ارمنستان

84239090

ا نوا ع وزنه برا ي ماشينهاي توزين

2,240

28,572,682 Rls.

3,361 $

573

1383

ارمنستان

70109030

برا ي نوشيدنيها)نوشابه و..(وموا دخورا كي كمتر ا ز5/2ليتر

17,190

28,540,512 Rls.

3,358 $

574

1383

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگرش

1,521

28,298,461 Rls.

3,329 $

575

1383

ارمنستان

84191100

,--بگرم كن هاي سريع ا لعمل گازي

876

28,272,180 Rls.

3,326 $

576

1383

ارمنستان

70171090

سايرشيشه, لات برا ي, زمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتيمدرج ياكاليبرشده ا زكوا رتزذوب شده

15,700

27,728,371 Rls.

3,262 $

577

1383

ارمنستان

28391910

سيليكات سديم جامد

21,369

27,479,670 Rls.

3,233 $

578

1383

ارمنستان

68099000

ا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتيكه ا ساس, نهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

9,255

26,684,169 Rls.

3,139 $

579

1383

ارمنستان

74091100

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

1,643

26,452,936 Rls.

3,112 $

580

1383

ارمنستان

25292200

ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور كلسيم

42,000

25,900,560 Rls.

3,047 $

581

1383

ارمنستان

44219090

ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر

917

25,813,536 Rls.

3,037 $

582

1383

ارمنستان

08055000

ليمو )lemons(

10,625

25,561,625 Rls.

3,007 $

583

1383

ارمنستان

56071000

ريسمان, طناب وكابل, ا زكنف ياسايرا لياف نسجيا زپوسته ساقه نباتات.

5,000

25,446,600 Rls.

2,994 $

584

1383

ارمنستان

72299090

سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

1,600

24,638,400 Rls.

2,899 $

585

1383

ارمنستان

69139000

مجسمه وسايرا شياءتزئيني)باستثناءچيني(سايرا شياءا زسرا ميك.

4,795

24,526,830 Rls.

2,886 $

586

1383

ارمنستان

39129000

سلولزومشتقات شيميائي,ن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي

773

24,420,816 Rls.

2,873 $

587

1383

ارمنستان

70109070

بطريهاي رنگي باظرفيت ا سمي يك ليتر وكمتر ا ز,ن

15,680

24,362,326 Rls.

2,866 $

588

1383

ارمنستان

06049900

ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت

14,240

24,189,465 Rls.

2,846 $

589

1383

ارمنستان

70042090

سايرشيشه كشيده وبادشده بصورت ورق كه خمير,ن درتوده رنگ شده. كدرشده... غيرمذكوردرجاي دي

13,460

24,068,690 Rls.

2,832 $

590

1383

ارمنستان

07096000

فلفل فرنگي ا ز تيره capsicum ياPimenta

10,189

24,067,917 Rls.

2,832 $

591

1383

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجيا زسايرموا دپلاستيكيكه درجاي ديگرمذكورنب

1,810

23,717,613 Rls.

2,790 $

592

1383

ارمنستان

73142000

شبكه... ا زمفتول, هنييافولادي, جوش دا ده درتقاطع, باچشمه هاي حدا قل 100mC2 بامقطع حدا قل x 3m

2,800

23,560,320 Rls.

2,772 $

593

1383

ارمنستان

84818035

شيرمخصوص ا جاق گاز

550

23,324,340 Rls.

2,744 $

594

1383

ارمنستان

84518000

ماشين هاي چلاندن,, هارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه.....

923

23,321,280 Rls.

2,744 $

595

1383

ارمنستان

87168000

وسايط نقليه غيرمذكور ,كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند

2,560

23,100,962 Rls.

2,718 $

596

1383

ارمنستان

73231000

پشم, هن يافولاد,ا سفنج, تاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقليكردن ظروف, دستكش.

2,250

23,052,300 Rls.

2,712 $

597

1383

ارمنستان

69149000

ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, )باستثناءچيني(.

3,902

23,007,400 Rls.

2,707 $

598

1383

ارمنستان

84322900

كلوخ شكن غيرا زكلوخ شكن ديسكي,دستگاه شيارزن, دستگاه كشت وزرع, دستگاه ريشه كنيودستگاه كج بيل

644

22,611,750 Rls.

2,660 $

599

1383

ارمنستان

32091090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا كريليك ياوينيل

1,400

22,332,780 Rls.

2,627 $

600

1383

ارمنستان

73082000

برج ومنجنيق ا ز,هن ياا زفولاد.

3,582

22,313,508 Rls.

2,625 $

601

1383

ارمنستان

25222000

,-هك, بديده ),هك مرده (

11,000

22,090,000 Rls.

2,599 $

602

1383

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريختگيا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

2,500

21,670,000 Rls.

2,549 $

603

1383

ارمنستان

44182000

در,چهارچوب, دوره و, ستانه در ا ز چوب

1,110

21,631,600 Rls.

2,545 $

604

1383

ارمنستان

40040000

,خال, خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد

20,400

21,432,240 Rls.

2,521 $

605

1383

ارمنستان

84172000

تنورهاي نانوا يي)همچنين تنورهاي شيرينيپزي يابيسكويت پزي (

500

21,395,000 Rls.

2,517 $

606

1383

ارمنستان

76012000

,-لياژهاي, لومينيوم, كارنشده.

2,100

21,240,000 Rls.

2,499 $

607

1383

ارمنستان

84213990

سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910

2,450

20,860,542 Rls.

2,454 $

608

1383

ارمنستان

41139000

چرم بيشتر,ماده شده بعدا زدباغييابعدا زكرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات غ

95

20,671,200 Rls.

2,432 $

609

1383

ارمنستان

56031190

ساير پارچه هاي نبافته ا ز رشته هاي مصنوعي

1,000

19,947,720 Rls.

2,347 $

610

1383

ارمنستان

60019100

پارچه هاي مخمل وپلوش ا زپنبه, كشباف ياقلاب باف, غيرمذكوردرجاي ديگر

2,270

19,901,690 Rls.

2,341 $

611

1383

ارمنستان

09041290

فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220

750

19,411,680 Rls.

2,284 $

612

1383

ارمنستان

94035000

مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمن ها(ا زا نوا عيكه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند

1,010

19,369,520 Rls.

2,279 $

613

1383

ارمنستان

08071900

خربزه

9,215

19,049,317 Rls.

2,241 $

614

1383

ارمنستان

78060090

ساير مصنوعات ا ز سرب

690

18,928,992 Rls.

2,227 $

615

1383

ارمنستان

29211100

متيل, مين, دي ياتري متيل, مين و ا ملاح, نها

2,000

18,810,000 Rls.

2,213 $

616

1383

ارمنستان

25010030

تغييريافته برا ي مصارف صنعتي)شامل خالص شده (

44,100

18,704,045 Rls.

2,200 $

617

1383

ارمنستان

38247900

مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروكربن هاي, سيكليك دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل

432

18,351,360 Rls.

2,159 $

618

1383

ارمنستان

55141300

پارچه تاروپودباف, غيرمذكور...باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پليا ستر,مخلوط باپنبه

291

18,341,725 Rls.

2,158 $

619

1383

ارمنستان

29051200

پروپان- 1-ا ل )ا لكل پروپيليك (وپروپان 2-ئول )ا لكل ا يزوپروپيليك (

2,861

17,938,008 Rls.

2,110 $

620

1383

ارمنستان

39204990

سايرصفحه هاوورق هاورقه نازك پلاستيكي غيرا سفنجي مستحكم نشده... غيرمذكوردرجاي ديگر

1,600

17,563,392 Rls.

2,066 $

621

1383

ارمنستان

95039000

سايربازيچه هاي غيرمذكور

400

17,498,000 Rls.

2,059 $

622

1383

ارمنستان

27150090

سايرمخلوطهاي قيري برا ساس, سفالت طبيعي

21,000

17,472,353 Rls.

2,056 $

623

1383

ارمنستان

84135010

تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني

42

17,424,000 Rls.

2,050 $

624

1383

ارمنستان

48219000

ا نوا ع برچسب ا ز كاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده

2,318

17,224,046 Rls.

2,026 $

625

1383

ارمنستان

73079200

زا نوئي,مهره وماسوره ا ز,هن ياا زفولاد)غيرا زفولادزنگ نزن (.

2,942

17,022,074 Rls.

2,003 $

626

1383

ارمنستان

57011000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم )كرك (حيوا ن, گره باف.

308

16,901,661 Rls.

1,988 $

627

1383

ارمنستان

08131000

زرد,لو ,خشك كرده

1,455

16,871,040 Rls.

1,985 $

628

1383

ارمنستان

94013000

نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع

280

16,826,865 Rls.

1,980 $

629

1383

ارمنستان

82089000

كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكيكه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

20

16,780,800 Rls.

1,974 $

630

1383

ارمنستان

56090000

ا شياءا زنخ, نوا ر,غيره, ريسمان, طناب ياكابل, كه درجاي ديگرگفته نشده.

1,100

16,562,590 Rls.

1,949 $

631

1383

ارمنستان

69141000

ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچيني.

1,164

15,308,352 Rls.

1,801 $

632

1383

ارمنستان

85049000

ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاوكنورتيسورهاي ا ستاتيك

1,200

15,292,800 Rls.

1,799 $

633

1383

ارمنستان

76129090

چليك وشبكه... ا ز,لومينيوم غيرمذكور)باستثناي گازهاي فشرده يامايع شده به گنجايش حدا كثر

1,100

14,973,250 Rls.

1,762 $

634

1383

ارمنستان

94037000

مبلها)غيرا زنشيمن ها(ا زموا د پلاستيكي

1,642

14,839,878 Rls.

1,746 $

635

1383

ارمنستان

83030000

گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ريامستحكم شده... ا زفلزمعمولي.

1,100

14,644,740 Rls.

1,723 $

636

1383

ارمنستان

54074200

پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده ا زنخ رشته هاي سنتتيك, با85 %يابيشترنايلون.....

631

14,639,142 Rls.

1,722 $

637

1383

ارمنستان

25171020

دولوميت خردشده يا بريده شده

19,637

14,607,450 Rls.

1,719 $

638

1383

ارمنستان

68061000

پشم بدست, مده ا زجوش, بدست, مده ا زصخره, غيره )همچنين مخلوطشده باهم (بصورت توده, ورق يارول.

1,300

14,414,431 Rls.

1,696 $

639

1383

ارمنستان

94032000

مبلهاي فلزي )غيرا زنشيمنها(غيرمذكور

990

14,390,808 Rls.

1,693 $

640

1383

ارمنستان

84811010

رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع

475

13,984,000 Rls.

1,645 $

641

1383

ارمنستان

48194000

كيسه وساك, ا زجمله كيسه هاي قيفي,ا زكاغذيامقوا كه درجاي ديگر مذكورنباشد

1,540

13,738,395 Rls.

1,616 $

642

1383

ارمنستان

70099200

,--ينه هاي شيشه ا ي قاب شده )باستثناء,ينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني(.

3,135

13,729,210 Rls.

1,615 $

643

1383

ارمنستان

85141010

كوره دندا نسازي

158

13,298,124 Rls.

1,564 $

644

1383

ارمنستان

85131000

چرا غ برقيقابل حمل كه بوسيله باطري خشك, ا نباره, ماگنتو كار ميكند

240

13,285,500 Rls.

1,563 $

645

1383

ارمنستان

28281000

هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم

4,000

13,185,000 Rls.

1,551 $

646

1383

ارمنستان

85152190

سايرماشينهاي جوشكاري قسمتي خودكار

250

13,110,000 Rls.

1,542 $

647

1383

ارمنستان

68029310

پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كارشده ا مانه كنده كاري و حكاكي شده

5,000

13,081,500 Rls.

1,539 $

648

1383

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي زنگ شده بجزگچ بنايي

65,428

13,052,836 Rls.

1,536 $

649

1383

ارمنستان

32041210

گرا نول هاي رنگيمستربچ

825

13,009,920 Rls.

1,531 $

650

1383

ارمنستان

69039090

سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر

2,700

12,903,300 Rls.

1,518 $

651

1383

ارمنستان

40151100

دستكش جرا حي ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده

404

12,841,115 Rls.

1,511 $

652

1383

ارمنستان

69059000

دودكش... وا شياءسرا ميكيبرا ي ساختمان, كه درجاي ديگرذكرنشده.

1,500

12,744,000 Rls.

1,499 $

653

1383

ارمنستان

44209000

چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيور,لات وكاردوچنگال ا شياء,مبلمان چوبي...

520

12,572,872 Rls.

1,479 $

654

1383

ارمنستان

84501900

ماشين هاي رختشوئي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم شستنيخشك

475

12,387,696 Rls.

1,457 $

655

1383

ارمنستان

72224000

پروفيل ا رفولادزنگ نزن.

4,940

12,284,759 Rls.

1,445 $

656

1383

ارمنستان

84138190

سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120

1,263

12,100,548 Rls.

1,424 $

657

1383

ارمنستان

26179000

سايرسنگهاي فلزوكنسانتره هاي, نها,كه درجاي ديگري مذكور نباشد

39,903

11,907,498 Rls.

1,401 $

658

1383

ارمنستان

39261000

لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي

1,220

11,893,094 Rls.

1,399 $

659

1383

ارمنستان

32139000

رنگهابرا ي نقاشيهنري,, موزش, تابلوتغييرشدت رنگ سرگرميورنگهاي مشابه

1,015

11,619,701 Rls.

1,367 $

660

1383

ارمنستان

90183230

سوزن بخيه بايابدون نخ

24

11,480,717 Rls.

1,351 $

661

1383

ارمنستان

73130000

نوا رخاردا روسايرلوا زم حصاركشي,ا ز,هن ياا زفولاد.

1,130

11,254,100 Rls.

1,324 $

662

1383

ارمنستان

73181190

سايرمهره ها ا ز,هن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل

1,270

11,138,472 Rls.

1,310 $

663

1383

ارمنستان

69022090

ساير,جربلوك چهارگوش ومحصولات ساختمانيسرا ميكي همانندنسوزكه حاوي بيش ا ز50درصدوزني,

2,500

10,983,366 Rls.

1,292 $

664

1383

ارمنستان

39241010

ظروف ملامين

450

10,513,800 Rls.

1,237 $

665

1383

ارمنستان

70112000

غلاف هاي شيشه ا ي باز)ا زجمله حباب ولوله (,برا ي لوله هاي ا شعه كاتودي.

2,521

10,460,464 Rls.

1,231 $

666

1383

ارمنستان

85281219

سايردستگاههاي گيرنده تلوزيوني

285

10,261,552 Rls.

1,207 $

667

1383

ارمنستان

46012000

حصير,پادري, پرده ا زموا د نباتي

1,000

10,212,000 Rls.

1,201 $

668

1383

ارمنستان

97011000

تابلوي نقاشي,نقاشيسياه قلم ونقاشيبامدا درنگي,تمامابادست كشيده شده.

1,500

10,207,820 Rls.

1,201 $

669

1383

ارمنستان

96032900

فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي پاكيزگيموردا ستفاده ا شخاص

480

10,062,144 Rls.

1,184 $

670

1383

ارمنستان

40081190

صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف

1,950

9,923,940 Rls.

1,168 $

671

1383

ارمنستان

84039090

سايرا جزا وقطعات بجزا قلام 2رديف بالا

541

9,912,000 Rls.

1,166 $

672

1383

ارمنستان

84238990

سايرباسكولهابجزكالاي رديف 84238910

220

9,885,320 Rls.

1,163 $

673

1383

ارمنستان

73218200

وسائل )باستثناءوسائل خورا ك پزي ياخورا ك گرم كن (,باسوخت مايع, ا ز,هن ياا زفولاد.

480

9,680,976 Rls.

1,139 $

674

1383

ارمنستان

83062900

مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئينيا زفلزمعمولي)باستثناء,بكاري شده (.

610

9,628,362 Rls.

1,133 $

675

1383

ارمنستان

29121100

متانال )فرمالدئيد(

7,000

9,530,976 Rls.

1,121 $

676

1383

ارمنستان

54026100

نخ ا زنايلون ياسايرپلي,ميدها,چندلاياكابله,, ماده نشده برا ي خرده فروشي.

440

9,498,034 Rls.

1,117 $

677

1383

ارمنستان

69021000

,-جر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%ا كسيدمنيزيم, ا كسيدكلسيم, ا كسيدكرم.

5,400

9,139,950 Rls.

1,075 $

678

1383

ارمنستان

72191200

فولادزنگ نزن گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm

1,100

9,101,507 Rls.

1,071 $

679

1383

ارمنستان

85143000

كوره هاي صنعتي يا,زمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

1,080

8,796,924 Rls.

1,035 $

680

1383

ارمنستان

74121000

لوا زم وا تصالات لوله كشيا زمس تصفيه شده.

337

8,661,122 Rls.

1,019 $

681

1383

ارمنستان

84253120

سيستم محركه بدون جعبه دنده )gearless(برا ي, سانسورا لكتروموتورپوليترمزسيستم محركه مغنا

200

8,613,000 Rls.

1,013 $

682

1383

ارمنستان

45041000

بلوك, صفحه, ورق, نوا ر,لوحه بهرشكل; ا ستوا نه هاي توپر,ديسك ا زچوب پنبه فشرده

680

8,587,584 Rls.

1,010 $

683

1383

ارمنستان

84159010

ا جزا وقطعات تعرفه 841510

320

8,504,640 Rls.

1,001 $

684

1383

ارمنستان

35030000

ژلاتين هاومشتقات, نها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 01/35

2,700

8,471,952 Rls.

997 $

685

1383

ارمنستان

61033900

ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

80

7,866,000 Rls.

925 $

686

1383

ارمنستان

32073090

سايرحلال هاي مايع وفر,ورده هاي همانند

1,289

7,792,300 Rls.

917 $

687

1383

ارمنستان

68042290

ساير سنگهاي, سياب وسنگهاي سنباده و چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د

3,000

7,720,200 Rls.

908 $

688

1383

ارمنستان

29054900

ساير پلي ا لكل ها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

1,000

7,381,080 Rls.

868 $

689

1383

ارمنستان

64019900

كفش هاي ضد,ب )كه قوزك پارا نميپوشاند(.

235

7,133,342 Rls.

839 $

690

1383

ارمنستان

32064910

گرا نول هاي رنگي مستربچ

2,492

7,066,361 Rls.

831 $

691

1383

ارمنستان

64052000

كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه نسجي.

200

6,976,800 Rls.

821 $

692

1383

ارمنستان

72179000

مفتول ا ز,هن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده.

1,000

6,910,020 Rls.

813 $

693

1383

ارمنستان

84412000

ماشين هابرا ي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوا ئي

330

6,817,972 Rls.

802 $

694

1383

ارمنستان

83113000

ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعموليبرا ي لحيم كاري....

1,000

6,817,200 Rls.

802 $

695

1383

ارمنستان

84713090

ساير ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي عادي قابل حمل به وزن حدا كثر 10كيلوگرم

100

6,811,422 Rls.

801 $

696

1383

ارمنستان

94031000

مبلهاي فلزي )غيرا زنشيمنها(ا زا نوا عيكه دردفاتركارموردا ستفاده قرا رميگيرند

560

6,810,248 Rls.

801 $

697

1383

ارمنستان

94016900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي

205

6,808,973 Rls.

801 $

698

1383

ارمنستان

96099000

مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي.

500

6,795,360 Rls.

799 $

699

1383

ارمنستان

29157090

سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك. ا سيد ا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي, نها

40

6,795,360 Rls.

799 $

700

1383

ارمنستان

84182200

يخچال هاي خانگيا زنوع جذبي,برقي)Absorbtion(

525

6,787,092 Rls.

798 $

701

1383

ارمنستان

94018000

نشيمنهاي غيرمذكور

450

6,783,199 Rls.

798 $

702

1383

ارمنستان

87164000

تريلرها و نيمه تريلرها ديگر غيرمذكور

800

6,731,520 Rls.

792 $

703

1383

ارمنستان

84796010

كولرهاي, بي خانه با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه M0F0C

345

6,710,564 Rls.

789 $

704

1383

ارمنستان

69120020

سفال موكسware Earthen

2,500

6,572,250 Rls.

773 $

705

1383

ارمنستان

68101110

ا ز بتون سبك )برپايه پوكه خرد شده سرباره گدا زه . دا نه بندي شده

25,000

6,561,750 Rls.

772 $

706

1383

ارمنستان

27121010

وا زلين گريد دا رويي

1,050

6,550,709 Rls.

771 $

707

1383

ارمنستان

85158090

ساير ماشينهاودستگاهها

180

6,375,920 Rls.

750 $

708

1383

ارمنستان

11081900

ساير نشاسته يا فكول ها ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

2,000

6,284,160 Rls.

739 $

709

1383

ارمنستان

08054000

گريپ فروت , تازه يا خشك كرده

2,350

6,201,885 Rls.

730 $

710

1383

ارمنستان

73170000

ميخ, ميخ سرپهن, پونز,بست موجدا ر...,ا ز,هن ياا زفولاد.

500

6,156,000 Rls.

724 $

711

1383

ارمنستان

84138200

بالابرهاي, بگونها

600

5,992,115 Rls.

705 $

712

1383

ارمنستان

25221000

,-هك زنده

37,104

5,953,893 Rls.

700 $

713

1383

ارمنستان

84716030

مانيتور با صفحه تخت و غيرتخت 14لغايت 19 ا ينچ

61

5,878,656 Rls.

692 $

714

1383

ارمنستان

84139100

ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات

916

5,770,704 Rls.

679 $

715

1383

ارمنستان

39189000

پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكيغيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش

700

5,681,307 Rls.

668 $

716

1383

ارمنستان

40091200

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجونشده باسايرموا دبالوا زم و م

550

5,440,723 Rls.

640 $

717

1383

ارمنستان

39191030

نوا رچسب ا سپلايسينگ )نوا رچسب پليا سترفيلم 23ميكرون جهت توليدنوا ركاست صوتي تصويري

291

5,349,305 Rls.

629 $

718

1383

ارمنستان

84639000

ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتيا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

150

5,244,000 Rls.

617 $

719

1383

ارمنستان

85471090

ساير قطعات عايق ا ز سرا ميك

122

5,227,200 Rls.

615 $

720

1383

ارمنستان

69120010

war stone ---غيرا زچيني

600

5,050,944 Rls.

594 $

721

1383

ارمنستان

46019900

بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده,

480

4,901,760 Rls.

577 $

722

1383

ارمنستان

84238290

سايرباسكولها بجزكالاي رديف 84238210

140

4,828,578 Rls.

568 $

723

1383

ارمنستان

29151100

ا سيدفرميك

1,000

4,793,800 Rls.

564 $

724

1383

ارمنستان

07093000

بادمجان , تازه يا سرد كرده

2,310

4,734,705 Rls.

557 $

725

1383

ارمنستان

27121090

ساير وا زلين ها

1,000

4,727,700 Rls.

556 $

726

1383

ارمنستان

83040000

قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي.

2,275

4,667,804 Rls.

549 $

727

1383

ارمنستان

76042100

پروفيل توخاليا ز,لياژهاي, لومينيوم.

260

4,602,000 Rls.

541 $

728

1383

ارمنستان

40169300

درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه

290

4,595,979 Rls.

541 $

729

1383

ارمنستان

94042100

تشك ا زكائوچوي ا سفنجيياا زموا دپلاستيكيا سفنجي,بايابدون روپوش

300

4,480,760 Rls.

527 $

730

1383

ارمنستان

84331900

ماشين هاي چمن زنيبرا ي چمنزا ر,پارك يازمين ورزش, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

50

4,430,000 Rls.

521 $

731

1383

ارمنستان

94049000

تختخوا ب وا شياءهمانند,فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د)غيرا زتشك وكيسه خوا ب

430

4,418,205 Rls.

520 $

732

1383

ارمنستان

85152900

ماشين ها و وسايل جوشكاري فلزات با مقاومت الكتريكي ، غير خودكار

100

4,395,000 Rls.

517 $

733

1383

ارمنستان

82029900

تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

80

4,289,000 Rls.

505 $

734

1383

ارمنستان

85041090

سايرمتعادل كننده هاي جريان

160

3,945,544 Rls.

464 $

735

1383

ارمنستان

73049000

لوله هاياپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,بامقطعX غيرمدور.

450

3,944,250 Rls.

464 $

736

1383

ارمنستان

94052000

چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي

150

3,893,400 Rls.

458 $

737

1383

ارمنستان

56072900

ريسمان, طناب وكابل, ا زسيزا ل, غيره, ا زگونه, گاو,كه درجاي ديگري گفته نشده.

150

3,854,250 Rls.

453 $

738

1383

ارمنستان

84688000

ماشين, لات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

394

3,849,750 Rls.

453 $

739

1383

ارمنستان

12099100

تخم سبزيجات برا ي كشت

970

3,601,950 Rls.

424 $

740

1383

ارمنستان

94042900

تشك ا زموا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

300

3,521,200 Rls.

414 $

741

1383

ارمنستان

85153130

ماشين جوشكاري پلاسما

20

3,518,000 Rls.

414 $

742

1383

ارمنستان

73199000

ميل بافتني,ميل بندكش, ميل قلاب بافيوغيره ا ز,هن ياا زفولاد.

30

3,516,000 Rls.

414 $

743

1383

ارمنستان

58013300

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزتاري, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

400

3,499,600 Rls.

412 $

744

1383

ارمنستان

29053200

پروپيلن گليكول )پروپان 1,2-دي ئول (

420

2,985,647 Rls.

351 $

745

1383

ارمنستان

73065000

لوله, جوش دا ده شده, مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده.

768

2,972,156 Rls.

350 $

746

1383

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده.

500

2,835,030 Rls.

334 $

747

1383

ارمنستان

90183930

ست سرم خون ) set Infousion&set blood (

64

2,825,116 Rls.

332 $

748

1383

ارمنستان

84182900

يخچال هاي خانگيكه درجاي ديگرمذكورنباشند

170

2,691,248 Rls.

317 $

749

1383

ارمنستان

85282100

مونيتورهاي ويدئويي رنگي

10

2,657,700 Rls.

313 $

750

1383

ارمنستان

84603910

ماشين سنگ سنباده )ا بزا رتيزكن (

300

2,618,400 Rls.

308 $

751

1383

ارمنستان

52121200

پارچه تاروپودي ا زپنبه, سفيدشده, بوزن مترمربع 200گرم ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر

86

2,533,085 Rls.

298 $

752

1383

ارمنستان

63079090

ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذكور درجاي ديگر

44

2,526,480 Rls.

297 $

753

1383

ارمنستان

29051100

متانول )ا لكل ميليك (

25

2,504,700 Rls.

295 $

754

1383

ارمنستان

84241000

دستگاههاي, تش نشان

300

2,448,600 Rls.

288 $

755

1383

ارمنستان

25223000

,-هك هيدروليك

22,000

2,175,750 Rls.

256 $

756

1383

ارمنستان

11081100

نشاسته گندم

300

2,149,812 Rls.

253 $

757

1383

ارمنستان

28211000

ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي, هن

6,111

2,144,028 Rls.

252 $

758

1383

ارمنستان

70132900

ليوا ن )غيرا زكريستال سرب دا ر(.

100

2,103,120 Rls.

247 $

759

1383

ارمنستان

83021000

لولاا زفلزمعمولي.

100

2,071,920 Rls.

244 $

760

1383

ارمنستان

87099000

ا جزا ءوقطعات ا را به هاي كارگاهي و ترا كتورهاي مشمول شماره 09/87

10

1,968,912 Rls.

232 $

761

1383

ارمنستان

09062090

دا رچين وگل درخت, ن خردشده يا ساييده بجز رديفهاي 09062010و09062020

80

1,968,340 Rls.

232 $

762

1383

ارمنستان

32049000

محصولات, لي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود

150

1,942,425 Rls.

229 $

763

1383

ارمنستان

20081900

ميوه هاي سخت پوست ,دا نه ها)تخم ها( ,همچنين مخلوط ها,محفوظ شده

120

1,913,760 Rls.

225 $

764

1383

ارمنستان

55092100

نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, ا زپليا ستر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي.

160

1,787,700 Rls.

210 $

765

1383

ارمنستان

84501100

ماشين هاي رختشوئيتمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم

76

1,688,832 Rls.

199 $

766

1383

ارمنستان

82019000

دا س... گوه )قلم هيزم شكني(وا بزا رهاي دستيديگربرا ي كشاورزي ياجنگلدا ري.

200

1,688,832 Rls.

199 $

767

1383

ارمنستان

84549000

ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي.... ماشين هاي ريخته گري

129

1,681,500 Rls.

198 $

768

1383

ارمنستان

38249090

ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر

194

1,681,204 Rls.

198 $

769

1383

ارمنستان

76152000

لوا زم بهدا شتيياپاكيزگيوا جزا ءوقطعات, نهاا ز,لومينيوم.

125

1,670,175 Rls.

196 $

770

1383

ارمنستان

29181510

سديم سيترا ت دي هيدرا ت گريد دا رويي

100

1,669,530 Rls.

196 $

771

1383

ارمنستان

90183910

سوند فولي دورا ههWAY TOW Catheter FOLEY

8

1,594,544 Rls.

188 $

772

1383

ارمنستان

53071000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات شماره 03/53,يك لا.

150

1,583,280 Rls.

186 $

773

1383

ارمنستان

94039000

ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 03/94

150

1,533,060 Rls.

180 $

774

1383

ارمنستان

48181000

كاغذ توا لت

120

1,392,336 Rls.

164 $

775

1383

ارمنستان

84807900

قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي)غيرا زا نوا ع تزريقييافشاري (.

220

1,377,128 Rls.

162 $

776

1383

ارمنستان

84182100

يخچال هاي خانگيا زنوع ترا كمي)Compression(

100

1,328,652 Rls.

156 $

777

1383

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني

50

1,311,000 Rls.

154 $

778

1383

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

100

1,131,000 Rls.

133 $

779

1383

ارمنستان

85281211

تلوزين رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحه پلاسما

50

1,026,960 Rls.

121 $

780

1383

ارمنستان

13019000

صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي

120

1,026,000 Rls.

121 $

781

1383

ارمنستان

48081000

كاغذومقوا ي موج دا ر ,بصورت رول ياورق

90

1,000,841 Rls.

118 $

782

1383

ارمنستان

69029090

ساير,جربلوك چهارگوش title ومحصولات ساختمانيسرا ميكيهمانندنسوزغيرمذكور

380

907,688 Rls.

107 $

783

1383

ارمنستان

84138120

تملبه هاي تزريقي

35

890,032 Rls.

105 $

784

1383

ارمنستان

84521000

چرخ دوزندگيا زنوع خانگي

75

876,300 Rls.

103 $

785

1383

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زl 300 ا ز موا د پلاستيكي

90

871,200 Rls.

102 $

786

1383

ارمنستان

85043290

ساير ترا نسفورماتورها

50

857,400 Rls.

101 $

787

1383

ارمنستان

73181490

ساير پيچ خودكارا ز,هن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل

100

851,700 Rls.

100 $

788

1383

ارمنستان

96089900

قلم دوپليكاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,قطعات قلم هاغيرمذكوردرجاي ديگر

150

822,744 Rls.

97 $

789

1383

ارمنستان

30051090

ساير لوا زم زخم بندي چسبنده

30

770,733 Rls.

91 $

790

1383

ارمنستان

73239910

ا جزا وقطعات

145

761,960 Rls.

90 $

791

1383

ارمنستان

63029100

شستنيهاي توا لت يا,شپزخانه ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

20

677,504 Rls.

80 $

792

1383

ارمنستان

69079020

كاشي يا سرا ميك با جذب, ب بين يك ا لي 6 درصد )كاشي كف (

300

637,848 Rls.

75 $

793

1383

ارمنستان

68041000

سنگ, سياب وسنگ سنباده برا ي, سياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

232

602,232 Rls.

71 $

794

1383

ارمنستان

09103090

زردچوبه بجز 2رديفهاي بالا

50

584,694 Rls.

69 $

795

1383

ارمنستان

74072100

ميله وپروفيل ا زبرنج.

40

566,400 Rls.

67 $

796

1383

ارمنستان

84328000

ماشين, لات ووسايل, ماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش

60

496,104 Rls.

58 $

797

1383

ارمنستان

39221000

وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي

50

492,576 Rls.

58 $

798

1383

ارمنستان

64059000

كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده

200

488,091 Rls.

57 $

799

1383

ارمنستان

70133190

ساخته شده بصورت ماشيني

150

467,208 Rls.

55 $

800

1383

ارمنستان

54025990

سايرنخ ها.يك لاباتابي كه ا ز50دوردرمتربيشترباشدا زسايرموا دسنتتيك

29

455,260 Rls.

54 $

801

1383

ارمنستان

32041910

گرا نول رنگي مستربچ

25

445,848 Rls.

52 $

802

1383

ارمنستان

87139000

صندلي چرخدار معلولين كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شود

90

398,250 Rls.

47 $

803

1383

ارمنستان

63053900

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجيسنتتيك يامصنوعي,غغيرمذكوردرجاي ديگر

48

389,708 Rls.

46 $

804

1383

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذكور

2,083

367,080 Rls.

43 $

805

1383

ارمنستان

82023900

تيغه ا ره مدور)ا زجمله تيغه ا ره را ست بروليباستثناءقسمت عامل ا زفولاد(,ا جزا ءوقطعات.

50

359,436 Rls.

42 $

806

1383

ارمنستان

70194000

پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه.

50

263,880 Rls.

31 $

807

1383

ارمنستان

94056000

چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا نيرا هنما و ا شياء همانند

10

205,392 Rls.

24 $

808

1383

ارمنستان

85151990

سايرماشينهاي زرد جوشكاري يا لحيم كاري

150

177,140 Rls.

21 $

809

1383

ارمنستان

83061000

زنگ, زنگ صفحه ا ي چكشيوغيره, غيربرقيا زفلزمعمولي.

10

164,027 Rls.

19 $

810

1383

ارمنستان

74199900

مصنوعات ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

4

139,456 Rls.

16 $

811

1383

ارمنستان

28044000

ا كسيژن

65

134,020 Rls.

16 $

812

1383

ارمنستان

68109900

اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است ا

500

128,610 Rls.

15 $

813

1383

ارمنستان

69041000

,-جرساختمان ا زسرا ميك.

500

127,755 Rls.

15 $

814

1383

ارمنستان

25081000

بنتونيت

931

106,308 Rls.

13 $

815

1383

ارمنستان

25171090

سايرسنگهاي خردشده

400

105,180 Rls.

12 $

816

1383

ارمنستان

25262010

پوردتالك بهدا شتي ودا رويي

100

83,635 Rls.

10 $

817

1383

ارمنستان

25030090

ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده

110

26,247 Rls.

3 $

   به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران