گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان در سال 1384


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1384

ارمنستان

25232900

سايرسيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

94,953,170

37,893,699,681 Rls.

4,193,383 $

2

1384

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

2,750,140

29,319,001,207 Rls.

3,257,849 $

3

1384

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن خام (Iron cast).

13,843,660

15,447,776,301 Rls.

1,711,012 $

4

1384

ارمنستان

26030000

سنگ مس وكنسانتره هاي آن

6,698,320

12,367,413,248 Rls.

1,379,854 $

5

1384

ارمنستان

73053100

لوله ا زآهن ياا زفولاد,(غيرا زلوله ها)جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mm.

2,574,340

9,257,694,483 Rls.

1,027,361 $

6

1384

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها

657,198

6,500,871,991 Rls.

721,589 $

7

1384

ارمنستان

73059000

لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده, باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mmكه در جاي ديگرذكر نشده

1,699,590

5,499,269,449 Rls.

612,017 $

8

1384

ارمنستان

84392000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا

219,830

4,009,080,145 Rls.

439,875 $

9

1384

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

347,860

3,855,955,094 Rls.

427,832 $

10

1384

ارمنستان

48211000

ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده

9,593

3,609,378,359 Rls.

397,749 $

11

1384

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات آهن.

2,554,020

3,498,139,648 Rls.

385,898 $

12

1384

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو

584,565

3,432,670,797 Rls.

380,791 $

13

1384

ارمنستان

84581900

ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

290,438

3,360,620,173 Rls.

373,496 $

14

1384

ارمنستان

85185000

دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت

150

3,344,040,103 Rls.

370,591 $

15

1384

ارمنستان

85329000

ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532

20

3,193,406,272 Rls.

357,819 $

16

1384

ارمنستان

84264900

جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيرا زآنهائيكه چرخهاي لاستيكي دا رند

112,720

3,187,553,424 Rls.

351,788 $

17

1384

ارمنستان

84291122

بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر

51,410

2,845,675,003 Rls.

313,573 $

18

1384

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي )

236,097

2,627,364,954 Rls.

291,734 $

19

1384

ارمنستان

84669300

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461

364,800

2,513,651,758 Rls.

278,900 $

20

1384

ارمنستان

44072900

چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكور

1,463,610

2,457,694,213 Rls.

273,116 $

21

1384

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

170,030

2,268,898,881 Rls.

251,573 $

22

1384

ارمنستان

90268090

ساير آلات برا ي سنجش جريان ياساير متغيرهاي مايعات يا گازها غيرمذكور در جاي ديگر

3

2,237,552,680 Rls.

250,510 $

23

1384

ارمنستان

84479000

ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي وغيره

59,950

2,225,254,535 Rls.

247,203 $

24

1384

ارمنستان

49111000

محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند

12,922

2,214,770,672 Rls.

244,611 $

25

1384

ارمنستان

84463000

ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو

193,270

2,173,457,048 Rls.

241,979 $

26

1384

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند)

148,920

2,161,943,455 Rls.

240,713 $

27

1384

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

152,773

2,044,734,980 Rls.

228,302 $

28

1384

ارمنستان

44039200

چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند

1,362,080

2,017,709,924 Rls.

225,281 $

29

1384

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)

181,380

1,935,794,152 Rls.

214,709 $

30

1384

ارمنستان

24022000

سيگار حاوي توتون

37,200

1,857,184,688 Rls.

207,278 $

31

1384

ارمنستان

73053900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده بطورمارپيچ باقطرخارجيبيش ا ز4/406 mm

491,480

1,815,118,208 Rls.

202,490 $

32

1384

ارمنستان

44039900

سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست

1,621,769

1,798,141,865 Rls.

198,764 $

33

1384

ارمنستان

84771000

ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره.

95,530

1,733,437,113 Rls.

192,762 $

34

1384

ارمنستان

44071000

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج

1,107,260

1,675,451,533 Rls.

186,307 $

35

1384

ارمنستان

44079200

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش

933,380

1,563,390,853 Rls.

173,096 $

36

1384

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

145,220

1,547,806,106 Rls.

173,073 $

37

1384

ارمنستان

48115900

ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100

19,855

1,521,212,956 Rls.

167,941 $

38

1384

ارمنستان

84261900

جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفي ريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر

210,260

1,498,582,322 Rls.

164,939 $

39

1384

ارمنستان

84624900

ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد

145,270

1,485,650,056 Rls.

165,131 $

40

1384

ارمنستان

73069000

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده, ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده.

379,771

1,485,122,324 Rls.

164,293 $

41

1384

ارمنستان

84451900

ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

84,860

1,440,413,800 Rls.

160,568 $

42

1384

ارمنستان

84601900

ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد

199,860

1,394,968,460 Rls.

155,023 $

43

1384

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زني برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگر مذكور نباشد,بادقت تا01/0ميليمتر

126,450

1,370,436,533 Rls.

151,864 $

44

1384

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي درزجوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج بجزلوله هابه قطريك سانتيمتروكمتر

341,090

1,286,332,489 Rls.

142,893 $

45

1384

ارمنستان

72052900

پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد.

197,403

1,281,185,965 Rls.

141,644 $

46

1384

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها

110,870

1,234,661,433 Rls.

135,936 $

47

1384

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

78,110

1,089,603,440 Rls.

120,856 $

48

1384

ارمنستان

76071190

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون تاmm2/0

55,737

1,029,485,056 Rls.

114,884 $

49

1384

ارمنستان

84471200

ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر

22,800

1,000,698,303 Rls.

111,626 $

50

1384

ارمنستان

84596900

ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

89,140

956,791,481 Rls.

106,360 $

51

1384

ارمنستان

84612000

ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها

90,280

926,992,198 Rls.

103,128 $

52

1384

ارمنستان

72284000

ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده, فقطآهنگري شده.

192,660

893,533,651 Rls.

99,220 $

53

1384

ارمنستان

84289000

ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

40,680

865,220,387 Rls.

95,756 $

54

1384

ارمنستان

82060000

ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي.

5,500

724,322,625 Rls.

79,675 $

55

1384

ارمنستان

84793000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه پرس هابرا يساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص

51,020

711,640,225 Rls.

78,826 $

56

1384

ارمنستان

84622100

ماشين هاي خم كردن, تاكردن.... (همچنين پرس ها),باكنترل شماره ا ي

67,640

705,529,824 Rls.

78,725 $

57

1384

ارمنستان

84261100

جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت

194,790

699,676,416 Rls.

77,746 $

58

1384

ارمنستان

44011000

هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند

766,862

696,232,651 Rls.

77,451 $

59

1384

ارمنستان

84272022

سايرا را به هاي خودرومستعمل باظرفيت كمترا ز10تن

67,620

650,799,628 Rls.

71,944 $

60

1384

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

54,310

648,313,846 Rls.

71,645 $

61

1384

ارمنستان

84512900

ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك

51,318

645,346,089 Rls.

71,403 $

62

1384

ارمنستان

84271022

سايرا را به هاي خودرومستعمل باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن

79,200

639,542,646 Rls.

71,246 $

63

1384

ارمنستان

84589100

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره ا ي

45,660

636,882,617 Rls.

71,154 $

64

1384

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريختگي ا زآهن يا از فولاد, كه در جاي ديگر گفته نشده.

123,060

571,038,530 Rls.

63,376 $

65

1384

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زآهن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر.

56,020

569,563,416 Rls.

63,237 $

66

1384

ارمنستان

84573000

ماشين هاي ا نتقالي چندمرحله ا ي برا ي كاركردن روي فلزا ت

55,480

566,992,469 Rls.

62,626 $

67

1384

ارمنستان

84595900

ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

49,990

566,469,912 Rls.

62,835 $

68

1384

ارمنستان

84459000

ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

48,270

561,922,432 Rls.

61,810 $

69

1384

ارمنستان

84272012

سايرا را به هاي خودرومستعمل باظرفيت 10تن وبالاتر

103,890

548,913,078 Rls.

61,079 $

70

1384

ارمنستان

72043000

قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقشري از قلع.

408,590

531,500,698 Rls.

59,067 $

71

1384

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور

33,350

528,443,519 Rls.

58,714 $

72

1384

ارمنستان

85142000

كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي

26,700

502,553,273 Rls.

55,002 $

73

1384

ارمنستان

84201000

0-ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند)

49,380

500,084,051 Rls.

55,660 $

74

1384

ارمنستان

40023900

كائوچوي ا يزوبوتن ا يزوپرن هالوژنه biir

20,000

488,249,046 Rls.

53,766 $

75

1384

ارمنستان

84423000

ماشين آلات ودستگاههاوا دوا ت برا ي ساختن كليشه,.... كه درجاي ديگرمذكورنباشد

36,890

421,011,180 Rls.

46,270 $

76

1384

ارمنستان

29071310

نونيل فنل- ا كتيل فنل وا يزومرهاي ا نها ,ا ملاح ا ين محصولات

63,640

418,791,869 Rls.

46,219 $

77

1384

ارمنستان

84304900

ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو)

20,120

418,654,995 Rls.

46,881 $

78

1384

ارمنستان

44089000

ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيكه به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 كمتر نباش

47,604

388,588,557 Rls.

43,111 $

79

1384

ارمنستان

84593100

ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي, غيرمذكوردرجاي ديگر

37,000

369,206,857 Rls.

41,591 $

80

1384

ارمنستان

84631000

دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند

33,390

342,172,757 Rls.

38,055 $

81

1384

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها

22,540

340,649,603 Rls.

38,205 $

82

1384

ارمنستان

84798200

ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص.

27,872

329,250,500 Rls.

36,421 $

83

1384

ارمنستان

22011000

آب معدني و آب گازدا ر شده , شيرين نشده

476,208

316,200,572 Rls.

35,341 $

84

1384

ارمنستان

90303900

آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات

88

313,520,615 Rls.

34,311 $

85

1384

ارمنستان

84633000

ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده

26,780

313,189,179 Rls.

34,857 $

86

1384

ارمنستان

84773000

ماشين هاي قالب گيري دميدني برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره.

16,080

306,794,976 Rls.

33,640 $

87

1384

ارمنستان

84462900

ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30,cmغيرمذكوردرجاي د

16,000

305,368,320 Rls.

33,960 $

88

1384

ارمنستان

84193900

خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد

15,400

296,336,537 Rls.

33,130 $

89

1384

ارمنستان

76011000

آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج.

18,880

276,522,930 Rls.

30,623 $

90

1384

ارمنستان

84552200

ماشين هاي نوردسردفلزا ت

14,470

265,340,450 Rls.

29,383 $

91

1384

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

16,640

260,964,549 Rls.

29,047 $

92

1384

ارمنستان

84143020

كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات)

15,730

259,724,113 Rls.

28,865 $

93

1384

ارمنستان

84253130

ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10 تن وبالاتر

15,000

255,563,343 Rls.

28,068 $

94

1384

ارمنستان

84193200

خشك كننده هابرا ي چوب, خميركاغذ,كاغذيامقوا

23,690

251,124,303 Rls.

27,781 $

95

1384

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو (ميل لنگ) مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين آلات را هسازي و كشاورزي

19,125

249,783,969 Rls.

27,706 $

96

1384

ارمنستان

84594000

ساير ماشين هاي صيقل كردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

20,110

242,904,536 Rls.

27,013 $

97

1384

ارمنستان

84411000

ماشينهاي برش

14,800

238,792,419 Rls.

26,700 $

98

1384

ارمنستان

84818090

ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور

26,900

237,181,478 Rls.

26,698 $

99

1384

ارمنستان

84772000

ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي و برا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د.

12,600

233,734,921 Rls.

25,638 $

100

1384

ارمنستان

84432900

ماشين آلات چاپ تيپوگرا فيك, (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلكسوگرا فيك ),غيرمذكوردرجاي د

21,960

228,669,888 Rls.

25,544 $

101

1384

ارمنستان

85143000

كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

19,650

215,551,652 Rls.

23,758 $

102

1384

ارمنستان

22029000

ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

119,420

206,352,035 Rls.

22,844 $

103

1384

ارمنستان

92011000

پيانو با سيم يازه عمودي

5,740

205,528,829 Rls.

22,801 $

104

1384

ارمنستان

84471100

ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا كثر165ميليمتر

6,920

198,395,844 Rls.

22,098 $

105

1384

ارمنستان

84774000

ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچو....

9,670

194,207,631 Rls.

21,548 $

106

1384

ارمنستان

86090000

كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل

9,080

191,939,367 Rls.

21,362 $

107

1384

ارمنستان

85021310

به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر

13,640

186,424,440 Rls.

20,477 $

108

1384

ارمنستان

84531000

ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن, دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم

21,700

180,639,479 Rls.

20,055 $

109

1384

ارمنستان

84659900

ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و

14,000

174,705,361 Rls.

19,423 $

110

1384

ارمنستان

92012000

پيانو با سيم يازه ا فقي

5,380

171,353,304 Rls.

18,976 $

111

1384

ارمنستان

84368000

ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي.... جنگل دا ري ياپرورش نبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر

8,511

166,500,000 Rls.

18,706 $

112

1384

ارمنستان

84603990

سايرماشينهاي تيزكن فلز ياسرعت ها,فاقد كنترل شماره ا ي بجزماشين سنگ سنباده

14,800

157,660,884 Rls.

17,742 $

113

1384

ارمنستان

84306100

ماشين آلات كوبيدن وسفت كردن زمين, غيرخودرو

11,250

157,039,594 Rls.

17,381 $

114

1384

ارمنستان

38011000

گرا فيت مصنوعي

25,500

152,579,359 Rls.

17,047 $

115

1384

ارمنستان

84254900

جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند

8,920

147,056,940 Rls.

16,360 $

116

1384

ارمنستان

84401000

ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق )

4,530

141,156,854 Rls.

15,543 $

117

1384

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل بدون درز از آهن يا از فولاد, با مقطع غيرمدور.

35,750

140,797,456 Rls.

15,465 $

118

1384

ارمنستان

84222000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف

7,420

123,782,606 Rls.

13,757 $

119

1384

ارمنستان

73043900

لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده.

31,500

122,996,464 Rls.

13,608 $

120

1384

ارمنستان

84632000

ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبرا ي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي ا زماده

11,770

122,707,109 Rls.

13,763 $

121

1384

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

29,720

121,571,768 Rls.

13,497 $

122

1384

ارمنستان

84513000

ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن

7,700

118,468,053 Rls.

13,189 $

123

1384

ارمنستان

84490000

ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها

8,200

114,971,175 Rls.

12,669 $

124

1384

ارمنستان

84378000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده

7,140

109,484,076 Rls.

12,292 $

125

1384

ارمنستان

84542000

قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند

7,740

107,968,091 Rls.

11,958 $

126

1384

ارمنستان

44092000

چوب از تيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد

49,790

99,242,039 Rls.

10,944 $

127

1384

ارمنستان

84393000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا

3,000

98,319,165 Rls.

10,815 $

128

1384

ارمنستان

84283100

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم برا ي كاربرددرزيرزمين

7,000

96,653,655 Rls.

10,815 $

129

1384

ارمنستان

85015390

سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا زwk75,بجزا لكتروموتورقفس سنجابي

5,000

90,681,788 Rls.

10,011 $

130

1384

ارمنستان

73151200

زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي)ا زآهن ياا زفولاد.

6,700

89,776,860 Rls.

9,888 $

131

1384

ارمنستان

84451100

ماشين هاي حلاجي(machines Carding)

14,000

87,814,469 Rls.

9,657 $

132

1384

ارمنستان

84211100

خامه گيرا زنوع گريزا زمركز

5,670

87,557,745 Rls.

9,641 $

133

1384

ارمنستان

44079100

چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط

59,000

85,433,504 Rls.

9,419 $

134

1384

ارمنستان

84196000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها

3,000

84,301,380 Rls.

9,270 $

135

1384

ارمنستان

84581100

ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي:

7,000

83,817,798 Rls.

9,277 $

136

1384

ارمنستان

84272021

سايرا را به هاي خودرونوباظرفيت كمترا ز10 تن

9,400

75,951,120 Rls.

8,413 $

137

1384

ارمنستان

84362900

ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

3,740

75,366,752 Rls.

8,479 $

138

1384

ارمنستان

44032000

چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج

54,090

74,284,276 Rls.

8,283 $

139

1384

ارمنستان

73051900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطع مدور,باقطرخارجي بيش 4/406 mm

18,330

71,112,276 Rls.

7,930 $

140

1384

ارمنستان

84285000

جلوبرهاي وا گن معدن, ا نتقال دهنده هاي لوكوموتيوياوا گن...

4,800

66,276,792 Rls.

7,416 $

141

1384

ارمنستان

84314100

سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430

4,500

64,651,040 Rls.

7,107 $

142

1384

ارمنستان

84532000

ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كفش

3,800

62,495,883 Rls.

6,937 $

143

1384

ارمنستان

84342000

ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات

9,620

61,918,965 Rls.

6,953 $

144

1384

ارمنستان

84312000

ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427

4,020

61,738,200 Rls.

6,829 $

145

1384

ارمنستان

84563000

ماشين هاي ا بزا ركه بافرآيندهاي تخليه ا لكتريكي عمل ميكنند

3,600

61,535,218 Rls.

6,829 $

146

1384

ارمنستان

74050000

آلياژهاي مادرا زمس.

4,470

61,257,551 Rls.

6,911 $

147

1384

ارمنستان

84807100

قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي.

3,700

60,265,325 Rls.

6,784 $

148

1384

ارمنستان

90241000

ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت

2,290

59,691,319 Rls.

6,648 $

149

1384

ارمنستان

73202090

سايرفنر مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو

12,660

59,068,130 Rls.

6,537 $

150

1384

ارمنستان

73151100

زنجيرغلتكي ا زآهن ياا زفولاد.

6,330

58,847,937 Rls.

6,509 $

151

1384

ارمنستان

73089000

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد.

16,680

58,719,558 Rls.

6,530 $

152

1384

ارمنستان

84136090

سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي ,پره اي وپره پيستوني وحلزوني

4,175

58,121,662 Rls.

6,438 $

153

1384

ارمنستان

84661000

ا بزا رگيروحديده گيرخودكار

2,750

57,951,035 Rls.

6,480 $

154

1384

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي

5,624

56,634,266 Rls.

6,372 $

155

1384

ارمنستان

90160010

ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه

420

56,261,720 Rls.

6,180 $

156

1384

ارمنستان

84671100

ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي

1,800

53,625,457 Rls.

5,928 $

157

1384

ارمنستان

84136010

تلمبه هاي چرخ دنده ا ي

1,800

49,852,206 Rls.

5,562 $

158

1384

ارمنستان

85024000

كنورتيسورهاي دوا ربرقي

2,250

47,998,901 Rls.

5,330 $

159

1384

ارمنستان

73158900

زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

1,700

47,268,966 Rls.

5,253 $

160

1384

ارمنستان

84597000

ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر

6,220

45,403,080 Rls.

5,078 $

161

1384

ارمنستان

82075090

سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ به قطربيش ا ز5/1 mm

1,170

45,107,234 Rls.

4,997 $

162

1384

ارمنستان

25231000

سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر

18,000

43,326,900 Rls.

4,860 $

163

1384

ارمنستان

73023000

سوزن وسايرقطعات تقاطع يرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد.

8,850

41,525,660 Rls.

4,558 $

164

1384

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

2,250

41,371,495 Rls.

4,636 $

165

1384

ارمنستان

84511000

ماشين هاي خشكشوئي

200

38,765,474 Rls.

4,362 $

166

1384

ارمنستان

84243000

ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي ا فشاندن فورا ني همانند

2,100

38,661,462 Rls.

4,326 $

167

1384

ارمنستان

69022010

اجر ,بلوكه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد

5,590

36,265,449 Rls.

4,030 $

168

1384

ارمنستان

84306900

ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو

3,900

36,241,374 Rls.

4,017 $

169

1384

ارمنستان

33049900

فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

1,421

34,725,033 Rls.

3,826 $

170

1384

ارمنستان

84303110

دستگاههاي حفاري M0B0T

1,500

34,314,446 Rls.

3,863 $

171

1384

ارمنستان

84839000

ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره.

1,200

33,545,172 Rls.

3,712 $

172

1384

ارمنستان

84251900

قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده,.. غيرمذكوردرجاي ديگرنباشد

2,400

33,532,679 Rls.

3,708 $

173

1384

ارمنستان

39202050

نوا ردرزبندي پاكت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن

1,773

31,954,643 Rls.

3,528 $

174

1384

ارمنستان

82071300

ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها.

2,600

31,435,038 Rls.

3,496 $

175

1384

ارمنستان

86069900

وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد.

2,250

31,258,440 Rls.

3,476 $

176

1384

ارمنستان

84021900

سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,950

31,197,830 Rls.

3,414 $

177

1384

ارمنستان

84209100

غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن

1,000

27,827,607 Rls.

3,112 $

178

1384

ارمنستان

84591000

ماشين ابزارهاي داراي سرسره اي براي سوراخ كردن - تراش دادن جدار ... يا برداشتن فلز

2,160

26,682,152 Rls.

2,938 $

179

1384

ارمنستان

85015310

ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرونASENCRONبيشتر از 75 كيلووات

2,800

26,330,920 Rls.

2,884 $

180

1384

ارمنستان

85411000

ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور)

400

25,905,530 Rls.

2,884 $

181

1384

ارمنستان

84138200

بالابرهاي آبگونها

2,200

25,867,551 Rls.

2,879 $

182

1384

ارمنستان

70111010

حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به نظر 25 ميليمتر وبيشتر

5,330

21,995,225 Rls.

2,475 $

183

1384

ارمنستان

87091100

ا را به هاي كارگاهي,خودرو,برقي مجهزنشده به تجهيزا ت بلندكردن وجابجاكردن...,

1,600

21,585,792 Rls.

2,402 $

184

1384

ارمنستان

84412000

ماشين هابرا ي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوا ئي

1,500

21,269,922 Rls.

2,364 $

185

1384

ارمنستان

68010000

سنگ برا ي سنگفرش, سنگ برا ي كنارپياده رو,ا زسنگ طبيعي(باستثناءسنگ لوح ).

16,110

20,663,620 Rls.

2,295 $

186

1384

ارمنستان

84619000

ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر

2,100

20,414,394 Rls.

2,266 $

187

1384

ارمنستان

84669400

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463

700

19,634,107 Rls.

2,194 $

188

1384

ارمنستان

85413000

تيريستورها ,دي آكها و تري آكها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور

300

19,451,138 Rls.

2,163 $

189

1384

ارمنستان

84751000

ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله... ا لكتريكي درغلاف شيشه ا ي.

1,473

16,867,650 Rls.

1,875 $

190

1384

ارمنستان

73042100

لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود.

2,000

15,658,750 Rls.

1,720 $

191

1384

ارمنستان

84149020

اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز CFM600

550

15,241,116 Rls.

1,700 $

192

1384

ارمنستان

84145900

بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

800

14,640,830 Rls.

1,648 $

193

1384

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

1,200

13,864,806 Rls.

1,562 $

194

1384

ارمنستان

85366100

سرپيچ لامپ

220

13,626,457 Rls.

1,504 $

195

1384

ارمنستان

84351090

سايرماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاههابرا ي ساخت نوشابه همانندبجزشرا ب وشرا ب سيب

1,000

13,491,120 Rls.

1,502 $

196

1384

ارمنستان

85158090

سايرماشينهاودستگاههايجوشكاري,حتي قادربه برش .... غيرمذكوردرجايديگر

440

12,836,750 Rls.

1,428 $

197

1384

ارمنستان

84141090

سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي

800

12,633,465 Rls.

1,391 $

198

1384

ارمنستان

84253900

چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

800

12,617,397 Rls.

1,391 $

199

1384

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي

9,991

12,575,272 Rls.

1,379 $

200

1384

ارمنستان

90278090

دستگاههابرا ي تجزيه فيزيكي وشيميايي سنجش ويسكوزيته تخلخل ا نبساط همانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد

50

12,251,355 Rls.

1,360 $

201

1384

ارمنستان

84603910

ماشين سنگ سنباده (ا بزا رتيزكن )

1,000

11,933,141 Rls.

1,326 $

202

1384

ارمنستان

90173000

ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت

250

11,705,950 Rls.

1,288 $

203

1384

ارمنستان

84639000

سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي ا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,000

11,608,353 Rls.

1,297 $

204

1384

ارمنستان

85015210

ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرونASENCRONبيشتر از 750 وات

750

10,634,554 Rls.

1,164 $

205

1384

ارمنستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

350

10,507,051 Rls.

1,174 $

206

1384

ارمنستان

85399010

كلاهك (پيچ ) با سايزE 27 جهت لامپ رشته ا ي

520

10,440,153 Rls.

1,175 $

207

1384

ارمنستان

44091000

چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد

5,040

9,843,033 Rls.

1,094 $

208

1384

ارمنستان

85051900

آهن رباهاي دا ئم وا شيائيكه به منظورآهن رباي دا ئم شدن درنظرگرفته شده ا ند,(غيرا زنوع فلز )

320

8,963,225 Rls.

989 $

209

1384

ارمنستان

85362020

كليدهاي مينياتوري

630

8,439,408 Rls.

927 $

210

1384

ارمنستان

82074000

ا بزا رهاي تعويضي برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن.

230

8,313,913 Rls.

917 $

211

1384

ارمنستان

84743900

سايرماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

800

8,196,754 Rls.

901 $

212

1384

ارمنستان

85152110

ماشين هاي جوشكاري تمام خودكار

500

8,174,268 Rls.

915 $

213

1384

ارمنستان

84454000

ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازكردن موا دنسجي

1,000

7,389,632 Rls.

824 $

214

1384

ارمنستان

85043210

ترا نسفورماتور جريان

2,220

7,202,885 Rls.

797 $

215

1384

ارمنستان

73221900

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآهن ياا زفولاد.

150

6,956,362 Rls.

773 $

216

1384

ارمنستان

85333900

مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت

400

6,589,219 Rls.

721 $

217

1384

ارمنستان

82057000

گيره, قيدوهمانند.

250

6,488,588 Rls.

721 $

218

1384

ارمنستان

84135010

تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني

500

6,298,948 Rls.

701 $

219

1384

ارمنستان

85152900

سايرماشينهاودستگاههاي لحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد

330

6,212,692 Rls.

680 $

220

1384

ارمنستان

84615000

ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

500

5,780,903 Rls.

643 $

221

1384

ارمنستان

84073190

سايرموتورهايپيستوني تناوبي باظرفيت حدا كثرCC50براي وسايل نقليه فصل 87 بجزدوزمانه

170

5,592,282 Rls.

618 $

222

1384

ارمنستان

85051100

آهن رباهاي دا ئم وا شيائي كه به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز

200

5,565,090 Rls.

618 $

223

1384

ارمنستان

70023900

لوله ا زشيشه, كارنشده, كه درجاي ديگرذكرنشده باشد.

614

5,396,305 Rls.

607 $

224

1384

ارمنستان

90118000

ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر

150

5,273,950 Rls.

587 $

225

1384

ارمنستان

84133090

سايرتلمبه هايسوخت موا دروا ن كننده ياا لكونهايسردكننده موتورپيستونيدرون سوزبجزپمپ ا نژكتور

180

4,995,788 Rls.

556 $

226

1384

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

5,250

4,922,988 Rls.

541 $

227

1384

ارمنستان

82075010

به قطر 5/1ميليمتر وكمتر

120

4,880,593 Rls.

541 $

228

1384

ارمنستان

73181390

سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زآهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل

250

4,675,498 Rls.

519 $

229

1384

ارمنستان

84314300

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049

150

4,227,120 Rls.

464 $

230

1384

ارمنستان

85334090

سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذكور

210

3,710,060 Rls.

412 $

231

1384

ارمنستان

84123100

موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك, باحركت خطي(سيلندرها)

200

3,577,360 Rls.

400 $

232

1384

ارمنستان

84149090

سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر

155

2,853,584 Rls.

319 $

233

1384

ارمنستان

85364190

سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD

30

1,936,318 Rls.

216 $

234

1384

ارمنستان

85363090

سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقيغيرا زكليدهايقطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه

30

1,402,706 Rls.

155 $

235

1384

ارمنستان

90248000

ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي

50

920,511 Rls.

103 $

 به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران