گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1384

                                                                           

                      

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1384

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

51,323,217

168,027,350,171 Rls.

18,625,160 $

2

1384

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر.

850,539

72,350,320,102 Rls.

8,014,753 $

3

1384

ارمنستان

38140000

حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفرآورده هابرا ي زدودن رنگ ياو

27,359,715

65,819,070,415 Rls.

7,357,721 $

4

1384

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

2,355,231

54,983,937,564 Rls.

6,090,865 $

5

1384

ارمنستان

73218100

وسائل (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياباگازوسايرسوختها,ا زآهن ياا زفولاد.

2,048,038

50,318,553,610 Rls.

5,560,221 $

6

1384

ارمنستان

27132000

قيرنفت

32,165,815

40,793,508,338 Rls.

4,536,040 $

7

1384

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين كره كاكائو

4,860,300

35,486,144,830 Rls.

3,921,022 $

8

1384

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي

1,604,116

35,127,134,591 Rls.

3,884,031 $

9

1384

ارمنستان

73219000

ccc-ا جزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,ا زآهن ياا زفولاد.

409,365

29,379,083,270 Rls.

3,248,753 $

10

1384

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

1,207,905

25,451,499,422 Rls.

2,814,210 $

11

1384

ارمنستان

62064000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي.

132,480

23,504,007,797 Rls.

2,598,316 $

12

1384

ارمنستان

27101910

روغن موتور

5,677,193

23,455,844,250 Rls.

2,596,886 $

13

1384

ارمنستان

73262000

مصنوعات ا زمفتول آهني يا فولادي, كه درجاي ديگر گفته نشده.

315,937

20,380,038,063 Rls.

2,269,926 $

14

1384

ارمنستان

94036000

مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند

428,911

20,048,898,215 Rls.

2,219,530 $

15

1384

ارمنستان

39205900

صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا

993,336

19,375,439,191 Rls.

2,149,275 $

16

1384

ارمنستان

63053300

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي كالا,ا زنوا رپلي ا تيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

742,943

15,120,142,095 Rls.

1,673,846 $

17

1384

ارمنستان

73239910

سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شياء ا شپزخانه خانه دا ري... غيرمذكوردرجاي ديگر

230,202

15,093,007,566 Rls.

1,680,874 $

18

1384

ارمنستان

39209200

صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموادي ديگر

372,838

14,253,049,363 Rls.

1,593,377 $

19

1384

ارمنستان

15219010

موم زنبور عسل

65,872

14,173,502,832 Rls.

1,580,928 $

20

1384

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام

1,927,805

13,918,278,648 Rls.

1,547,231 $

21

1384

ارمنستان

84162000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

93,720

13,693,628,957 Rls.

1,516,723 $

22

1384

ارمنستان

32141000

بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره

425,773

13,366,032,689 Rls.

1,478,955 $

23

1384

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

6,142,086

13,284,111,414 Rls.

1,474,638 $

24

1384

ارمنستان

32099090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه درمحيط آلي....غيرمذكور

561,960

12,745,496,288 Rls.

1,402,733 $

25

1384

ارمنستان

28257000

ا كسيدهاوهيدرا كسيدهاي موليبدن

40,000

12,707,917,024 Rls.

1,413,247 $

26

1384

ارمنستان

34051000

وا كسها,جلاها,كرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي كفش يا چرم

310,292

11,687,659,426 Rls.

1,303,108 $

27

1384

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,غيره آغشته ياا ندوده.

152,209

11,642,925,080 Rls.

1,293,481 $

28

1384

ارمنستان

85363010

كليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيك يك طرفه

11,406

10,722,793,704 Rls.

1,191,048 $

29

1384

ارمنستان

32091090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا كريليك يا وينيل غيرمذكور

305,276

10,288,738,252 Rls.

1,133,627 $

30

1384

ارمنستان

27111290

سايرپروپان مايع شده درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر

3,103,920

9,981,426,191 Rls.

1,101,791 $

31

1384

ارمنستان

84186990

سايرتجهيزا ت سردكننده بجزنوع ترا كمي باكندا نسور مبدل حرا رتي, بجزچيلرهاي جذبي

26,200

8,651,074,080 Rls.

955,681 $

32

1384

ارمنستان

40092100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات

57,285

8,560,815,745 Rls.

957,817 $

33

1384

ارمنستان

23012000

آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان

1,995,579

8,308,028,130 Rls.

924,222 $

34

1384

ارمنستان

23040000

كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا

1,068,872

7,805,343,044 Rls.

871,185 $

35

1384

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر

140,243

7,504,252,862 Rls.

828,828 $

36

1384

ارمنستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

1,158,568

7,494,593,631 Rls.

836,641 $

37

1384

ارمنستان

70139110

ساخته شده بصورت دستي

242,976

7,388,384,778 Rls.

814,959 $

38

1384

ارمنستان

68071010

موردمصرف در پوشش سقف و نما

2,030,780

7,366,377,456 Rls.

821,241 $

39

1384

ارمنستان

32091050

رنگها و پوششهاي صنعتي

148,740

6,803,503,416 Rls.

749,640 $

40

1384

ارمنستان

57049000

كف پوش هاا زنمد,كه درجاي ديگرگفته نشده, منگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده.

342,994

6,783,445,681 Rls.

750,071 $

41

1384

ارمنستان

41071200

چرم وپوست كامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موكنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

40,468

6,667,982,457 Rls.

735,845 $

42

1384

ارمنستان

72106900

آهن يافولادنوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذكوردرجاي ديگر

192,855

6,633,447,232 Rls.

740,565 $

43

1384

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور

107,919

6,617,485,355 Rls.

731,988 $

44

1384

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

464,848

6,422,390,024 Rls.

708,699 $

45

1384

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميك, ا زچيني.

900,886

6,264,693,515 Rls.

694,185 $

46

1384

ارمنستان

34022010

پودريا مايع لباسشويي دستي

1,211,971

6,212,248,808 Rls.

686,927 $

47

1384

ارمنستان

56041000

نخ وطناب كائوچوئي,پوشانده شده بامنسوج.

80,689

6,154,399,779 Rls.

681,408 $

48

1384

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند

5,029,211

6,109,522,652 Rls.

676,312 $

49

1384

ارمنستان

73089000

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد.

789,530

5,937,515,063 Rls.

656,694 $

50

1384

ارمنستان

08109000

ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

1,057,148

5,757,580,082 Rls.

634,074 $

51

1384

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

240,402

5,477,217,113 Rls.

605,177 $

52

1384

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

608,310

5,214,307,115 Rls.

574,849 $

53

1384

ارمنستان

68091100

لوحه,..., ا زگچ... مسلح شده فقطباكاغذيامقوا.

3,939,330

5,124,582,357 Rls.

567,239 $

54

1384

ارمنستان

57029200

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زسايرموا دنسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف.

93,417

5,018,628,777 Rls.

555,596 $

55

1384

ارمنستان

72166900

پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشكل دا ده شده ياسردتمام شده, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

1,155,937

4,895,503,364 Rls.

541,374 $

56

1384

ارمنستان

08052000

نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده

1,194,613

4,873,576,652 Rls.

536,267 $

57

1384

ارمنستان

70051030

سايرشيشه مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر

2,608,540

4,795,482,728 Rls.

531,980 $

58

1384

ارمنستان

87032100

وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب

70,135

4,768,657,940 Rls.

525,184 $

59

1384

ارمنستان

29023000

تولوئن

855,840

4,656,710,649 Rls.

517,294 $

60

1384

ارمنستان

17023090

گلوكز وشربت گلوكز خشك كمترا ز20درصد وزني فروكتوز يابدون آن غيرمذكور درجاي ديگر

1,384,184

4,624,335,959 Rls.

512,888 $

61

1384

ارمنستان

38231900

ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ

247,270

4,438,186,000 Rls.

494,140 $

62

1384

ارمنستان

48030010

كاغذبه شكل ورق برا ي تهيه دستمال كاغذي. كاغذ توا لت وسايرمصارف خانگي

462,467

4,300,995,717 Rls.

476,159 $

63

1384

ارمنستان

38249090

ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر

1,612,280

4,290,062,791 Rls.

479,570 $

64

1384

ارمنستان

08105000

كيوي, تازه

908,064

4,223,425,613 Rls.

466,207 $

65

1384

ارمنستان

69089050

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده )ورني زده

1,145,661

4,208,486,503 Rls.

467,728 $

66

1384

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتيتيك غير آلي غيرمذكور

257,317

4,203,000,155 Rls.

461,999 $

67

1384

ارمنستان

83024900

يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي.

64,010

4,142,148,547 Rls.

463,719 $

68

1384

ارمنستان

72103000

آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت

613,025

4,089,309,426 Rls.

450,570 $

69

1384

ارمنستان

84161000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع

86,830

4,017,090,823 Rls.

444,694 $

70

1384

ارمنستان

70131000

ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده.

129,944

4,007,942,391 Rls.

442,615 $

71

1384

ارمنستان

39221000

وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي

84,575

3,975,071,946 Rls.

442,159 $

72

1384

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده

275,866

3,838,265,666 Rls.

423,952 $

73

1384

ارمنستان

84158200

ساير ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما

10,970

3,809,723,424 Rls.

423,792 $

74

1384

ارمنستان

69089020

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف )ورني زده

1,877,725

3,757,263,835 Rls.

418,347 $

75

1384

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

1,125,375

3,749,818,276 Rls.

417,935 $

76

1384

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاو..ا زموا دپلاستيكي اسفنجي از پلي اورتان بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي

53,552

3,695,511,327 Rls.

410,772 $

77

1384

ارمنستان

68071090

سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذكور در جاي ديگر

943,220

3,682,795,800 Rls.

408,104 $

78

1384

ارمنستان

24012000

توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد

36,570

3,599,031,420 Rls.

394,956 $

79

1384

ارمنستان

57029900

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرموا دنسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر

173,524

3,530,757,705 Rls.

390,241 $

80

1384

ارمنستان

47079000

آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها

464,767

3,519,929,484 Rls.

390,613 $

81

1384

ارمنستان

72022110

دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

722,000

3,514,382,140 Rls.

389,630 $

82

1384

ارمنستان

39211100

65-- صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

184,858

3,513,882,379 Rls.

390,268 $

83

1384

ارمنستان

32081010

پوشش ورنگها

218,105

3,507,055,848 Rls.

388,415 $

84

1384

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

460,000

3,500,409,664 Rls.

387,192 $

85

1384

ارمنستان

69089090

كاشيوچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا رورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگر

880,889

3,376,611,262 Rls.

376,478 $

86

1384

ارمنستان

72123010

ورق گالوا نيزه به ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر

490,077

3,362,704,899 Rls.

372,673 $

87

1384

ارمنستان

35061000

محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي

454,658

3,253,980,876 Rls.

361,410 $

88

1384

ارمنستان

70049090

ورق شيشه ا ي باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر

1,685,335

3,193,681,615 Rls.

355,065 $

89

1384

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني

286,849

3,185,884,076 Rls.

352,542 $

90

1384

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

490,901

3,181,086,008 Rls.

354,599 $

91

1384

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي

270,838

3,129,816,954 Rls.

346,025 $

92

1384

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور

133,921

3,117,744,599 Rls.

345,692 $

93

1384

ارمنستان

68029190

سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي رخام

132,455

3,107,292,937 Rls.

345,153 $

94

1384

ارمنستان

39173900

سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

133,251

2,955,197,933 Rls.

328,234 $

95

1384

ارمنستان

90184100

چرخ دندا نپزشكي,حتي توا م باسايرتجهيزا ت دندانپزشكي روي يك پايه مشترك

20,915

2,945,862,000 Rls.

325,026 $

96

1384

ارمنستان

73241000

ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن.

93,464

2,944,294,999 Rls.

327,434 $

97

1384

ارمنستان

39229000

مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي

97,339

2,935,759,494 Rls.

326,742 $

98

1384

ارمنستان

39041090

سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

411,842

2,863,499,088 Rls.

317,512 $

99

1384

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذكورباگنجايش كمترا ز50ليتركه با لحيم كردن يا... بسته ميشوند

220,904

2,712,200,148 Rls.

299,990 $

100

1384

ارمنستان

72123090

سايرمحصولات تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج كه به نحوديگري آبكاري شده ياا ندودشده باروي

109,726

2,693,005,847 Rls.

299,763 $

101

1384

ارمنستان

68079000

سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذكوردرجاي ديگر

569,030

2,632,295,345 Rls.

292,254 $

102

1384

ارمنستان

85372090

تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت (

2,375

2,629,814,791 Rls.

293,319 $

103

1384

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون

340,173

2,526,231,669 Rls.

277,945 $

104

1384

ارمنستان

72123020

ورق گالوا نيزه به ضخامت كمترا ز 3/0ميليمتر

382,730

2,519,642,920 Rls.

279,180 $

105

1384

ارمنستان

87029000

وسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زكالاي مشمول شماره 00/10/8702

30,930

2,503,950,500 Rls.

278,500 $

106

1384

ارمنستان

84649000

سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره

58,085

2,502,638,640 Rls.

279,440 $

107

1384

ارمنستان

90281000

كنتورگاز

45,430

2,453,683,021 Rls.

271,326 $

108

1384

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ا زسايرموا دپلاستيكي-سايرلوله ها و شيلنگ ها

138,929

2,407,954,733 Rls.

267,178 $

109

1384

ارمنستان

72089000

آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط

616,699

2,394,492,148 Rls.

263,221 $

110

1384

ارمنستان

69081000

كاشي وچهارگوش, مكعب بزرگ كوچك وا شياءهمانندورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيك.

60,928

2,318,087,730 Rls.

258,100 $

111

1384

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام, بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

379,003

2,262,017,004 Rls.

251,634 $

112

1384

ارمنستان

84186190

سايرتجهيزا ت سردكننده تراكمي باكندا نسورمبدل حرا رتي بجزبراي كانتينروخودروسردخانه دا ر

14,375

2,235,645,120 Rls.

248,040 $

113

1384

ارمنستان

72082700

آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز3mm

543,420

2,217,558,504 Rls.

243,874 $

114

1384

ارمنستان

39042200

كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي

450,729

2,158,085,963 Rls.

239,505 $

115

1384

ارمنستان

73170000

ميخ, ميخ سرپهن, پونز,بست موجدا ر...,ا زآهن ياا زفولاد.

161,506

2,130,710,043 Rls.

236,707 $

116

1384

ارمنستان

33049900

فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

103,885

2,127,927,345 Rls.

236,240 $

117

1384

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

137,157

2,114,582,523 Rls.

233,724 $

118

1384

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

287,380

2,107,469,196 Rls.

232,657 $

119

1384

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي درزجوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج بجزلوله هابه قطريك سانتيمتروكمتر

332,760

2,069,578,765 Rls.

227,887 $

120

1384

ارمنستان

68159990

سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر

44,615

2,045,965,252 Rls.

227,310 $

121

1384

ارمنستان

87032300

خودروي سواري با حجم سيلند 1500 الي 3000 سانتيمتر مكعب

31,530

1,959,252,000 Rls.

219,251 $

122

1384

ارمنستان

72192200

فولادزنگ نزن نوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4 لغايت 10mm.

108,489

1,948,111,900 Rls.

219,194 $

123

1384

ارمنستان

38200000

فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ

250,659

1,921,405,738 Rls.

212,547 $

124

1384

ارمنستان

85030090

سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا8502 بجزكلكتور وبجز روتورژنرا تورنيروگاهي

17,657

1,919,902,619 Rls.

213,566 $

125

1384

ارمنستان

84185000

سايرصندوقها,گنجه ها,...سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده, غيرمذكوردرجاي ديگر

66,535

1,886,878,554 Rls.

209,074 $

126

1384

ارمنستان

73129000

نوا رهاي گيس باف, طناب باف وغيره, ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق.

223,418

1,878,829,150 Rls.

207,741 $

127

1384

ارمنستان

72101100

آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmروكش, آبكاري باقلع

283,926

1,863,019,181 Rls.

206,240 $

128

1384

ارمنستان

32091060

لاكهاو ورني هاولعابها

150,268

1,862,694,642 Rls.

206,642 $

129

1384

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

1,633,105

1,856,877,107 Rls.

206,797 $

130

1384

ارمنستان

73145000

ورق ونوا رهاي مشبك شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد.

352,410

1,846,682,917 Rls.

204,729 $

131

1384

ارمنستان

73030000

لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن.

88,960

1,842,460,586 Rls.

204,608 $

132

1384

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباكمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

413,052

1,821,038,180 Rls.

201,054 $

133

1384

ارمنستان

23099090

ساير فرا ورده هاا زا نوا عي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور

345,227

1,799,339,311 Rls.

198,198 $

134

1384

ارمنستان

15119090

ساير روغن نخل حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذكور در جاي ديگر

251,520

1,769,267,246 Rls.

196,186 $

135

1384

ارمنستان

72104900

آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر

259,615

1,734,481,947 Rls.

194,010 $

136

1384

ارمنستان

34039100

فرآورده ها برا ي روا ن كردن موا دوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد

98,260

1,718,776,136 Rls.

189,287 $

137

1384

ارمنستان

34022020

پودريا مايع لباسشويي ماشيني

236,944

1,716,879,517 Rls.

190,014 $

138

1384

ارمنستان

73110090

سايرظروف چدني,ا هني يافولادي برا ي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف

99,694

1,715,945,473 Rls.

191,556 $

139

1384

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

256,945

1,704,781,863 Rls.

189,107 $

140

1384

ارمنستان

68022900

سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه

463,522

1,701,231,130 Rls.

187,749 $

141

1384

ارمنستان

39021090

سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي

280,000

1,696,316,800 Rls.

188,600 $

142

1384

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردكرده

535,797

1,695,009,606 Rls.

187,480 $

143

1384

ارمنستان

85441900

سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي)

97,112

1,672,257,105 Rls.

185,440 $

144

1384

ارمنستان

34022050

ژل يا مايع ظرفشويي

450,656

1,661,357,030 Rls.

184,683 $

145

1384

ارمنستان

24031000

توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو

27,280

1,629,697,872 Rls.

180,048 $

146

1384

ارمنستان

32061110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ)

20,625

1,612,321,702 Rls.

178,846 $

147

1384

ارمنستان

69079090

كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا ربدون ورنيولعاب ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگر

519,532

1,600,834,765 Rls.

177,759 $

148

1384

ارمنستان

56042000

نخهاي بامقاومت كششي بالاا زپلي ا ستر,ا زنايلون ياا زسايرآميدهاياا زريون ويسكوز,آغشته ياا ندو

24,230

1,599,950,527 Rls.

178,070 $

149

1384

ارمنستان

72193100

فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از 75/4 mm.

45,960

1,590,615,045 Rls.

176,487 $

150

1384

ارمنستان

39011019

پلي ا تيلن باچگالي كمتر ا ز 94%يه غيرا ز نوع خطي وپودري

180,000

1,526,043,392 Rls.

168,908 $

151

1384

ارمنستان

39031920

پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH

140,000

1,517,499,704 Rls.

168,544 $

152

1384

ارمنستان

28332600

سولفات هاي روي

761,520

1,511,243,780 Rls.

167,528 $

153

1384

ارمنستان

61109000

پيرا هن يقه ا سكي,پولوور,جليقه وهمانند,كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

9,036

1,499,247,684 Rls.

167,191 $

154

1384

ارمنستان

34039900

ساير فرآورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد

365,348

1,426,761,576 Rls.

156,342 $

155

1384

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر

39,900

1,420,599,600 Rls.

159,600 $

156

1384

ارمنستان

28365000

كربنات كلسيم

2,007,530

1,416,048,998 Rls.

156,390 $

157

1384

ارمنستان

84749000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474.

22,580

1,404,552,280 Rls.

155,720 $

158

1384

ارمنستان

10063090

برنج نيمه وياكامل سفيد شده حتي صيقل يابرا ق شده دا را ي توسط غيردولت

443,314

1,401,744,823 Rls.

155,819 $

159

1384

ارمنستان

34022060

پودركف شوي

516,076

1,397,561,813 Rls.

154,398 $

160

1384

ارمنستان

59100000

تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي.

5,200

1,396,512,000 Rls.

156,000 $

161

1384

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي ا تيلن

63,193

1,395,565,534 Rls.

154,893 $

162

1384

ارمنستان

34011160

صابون دترجنت قالبي

372,197

1,370,966,397 Rls.

151,854 $

163

1384

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها

24,057

1,349,652,888 Rls.

150,031 $

164

1384

ارمنستان

85362010

كليدهاي ا توماتيك

1,358

1,319,682,672 Rls.

146,664 $

165

1384

ارمنستان

27109900

ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100

580,099

1,317,379,928 Rls.

146,079 $

166

1384

ارمنستان

34012010

صابون مايع

314,226

1,243,720,638 Rls.

136,984 $

167

1384

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشد

52,080

1,221,899,112 Rls.

134,783 $

168

1384

ارمنستان

34021190

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

145,190

1,209,992,681 Rls.

134,184 $

169

1384

ارمنستان

76169910

ا جزا وقطعات

58,500

1,209,639,180 Rls.

133,380 $

170

1384

ارمنستان

04089900

تخم پرندگان , با پوست (باستثناي خشك كرده )

21,900

1,198,368,000 Rls.

131,400 $

171

1384

ارمنستان

69089040

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(كاشي ديوا ر)ورني زده

396,773

1,181,823,615 Rls.

130,171 $

172

1384

ارمنستان

32041110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach

13,650

1,177,539,682 Rls.

130,229 $

173

1384

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي كربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

29,716

1,154,165,117 Rls.

128,191 $

174

1384

ارمنستان

08041060

خرمازا هدي

266,909

1,125,886,216 Rls.

124,162 $

175

1384

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر

134,026

1,120,442,782 Rls.

125,466 $

176

1384

ارمنستان

70051090

سايرشيشه مسلح نشده باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر

589,231

1,100,547,494 Rls.

121,699 $

177

1384

ارمنستان

63053900

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

47,729

1,081,481,652 Rls.

119,323 $

178

1384

ارمنستان

08025000

پسته , تازه يا خشك كرده

23,291

1,078,606,350 Rls.

118,665 $

179

1384

ارمنستان

73069000

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده, ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده.

184,675

1,071,877,860 Rls.

118,384 $

180

1384

ارمنستان

87120000

دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور

20,735

1,064,605,142 Rls.

119,012 $

181

1384

ارمنستان

73143900

شبكه, پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, كه درجاي ديگرگفته نشده.

112,034

1,060,245,930 Rls.

117,850 $

182

1384

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي مايع شده غيرمذكور درظروف يكهزا ر سانتي مترمكعب وبيشتر

387,590

1,040,808,952 Rls.

116,040 $

183

1384

ارمنستان

39019000

ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي

100,200

1,031,425,483 Rls.

115,290 $

184

1384

ارمنستان

73102120

قوطي كمپوت وكنسرو

59,940

1,025,394,567 Rls.

114,329 $

185

1384

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

497,787

1,002,410,541 Rls.

111,984 $

186

1384

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

3,500

984,455,200 Rls.

108,400 $

187

1384

ارمنستان

74081900

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياكمترباشد.

44,152

970,143,864 Rls.

107,501 $

188

1384

ارمنستان

33061000

موا د پاك كننده دندا ن

51,824

961,486,258 Rls.

106,519 $

189

1384

ارمنستان

28413000

دي كرمات سديم

74,180

947,032,431 Rls.

104,272 $

190

1384

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلكيدبجزرزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

159,355

934,167,370 Rls.

103,581 $

191

1384

ارمنستان

34011110

صابون حمام ودستشويي

108,722

932,939,146 Rls.

103,636 $

192

1384

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مكانيكي ا زسايرموا دنسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

12,683

932,229,960 Rls.

103,088 $

193

1384

ارمنستان

64069990

سايرا جزا كفش. كف هاي دا خلي قابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذكور

23,047

903,908,065 Rls.

101,232 $

194

1384

ارمنستان

73221900

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآهن ياا زفولاد.

38,827

876,557,782 Rls.

97,483 $

195

1384

ارمنستان

27101940

فوتس ا ويل (foots oil )

306,000

874,987,110 Rls.

95,889 $

196

1384

ارمنستان

01059210

مرغ وخروس زنده به وزن حدا كثر0002 گرم برا ي مولد نژا دpolet

58,815

874,776,118 Rls.

98,285 $

197

1384

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي

45,110

871,756,759 Rls.

96,644 $

198

1384

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني

38,520

863,544,200 Rls.

96,035 $

199

1384

ارمنستان

84039010

ا جزا ء وقطعات پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مركزي

134,185

857,923,189 Rls.

95,364 $

200

1384

ارمنستان

48184090

سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولايي پوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور

21,603

853,228,545 Rls.

94,501 $

201

1384

ارمنستان

73110010

سيلندرهاي گاز مايع غير قابل پرشدن مجدد (يكبار مصرف)

36,787

833,970,790 Rls.

92,113 $

202

1384

ارمنستان

64031990

سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور

6,503

825,792,178 Rls.

92,820 $

203

1384

ارمنستان

72022900

فروسيلسيوم دا را ي 55%وزني ياكمترسيلسيوم.

167,250

815,871,582 Rls.

90,315 $

204

1384

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين

44,259

809,824,053 Rls.

89,389 $

205

1384

ارمنستان

74081100

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد.

37,257

808,484,012 Rls.

89,416 $

206

1384

ارمنستان

34029030

ساير مايع يا ژل ظرفشويي

219,223

806,612,869 Rls.

89,970 $

207

1384

ارمنستان

39173100

لوله هاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي MPa 27/6 باشند

23,113

800,638,398 Rls.

89,659 $

208

1384

ارمنستان

69089060

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا زيك درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني زده

248,680

792,599,188 Rls.

87,305 $

209

1384

ارمنستان

39189000

پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكيغيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش

23,780

782,732,259 Rls.

87,423 $

210

1384

ارمنستان

73211200

وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زآهن ياا زفولاد.

17,427

767,691,621 Rls.

84,837 $

211

1384

ارمنستان

84212990

سايرماشين آلات تصفيه مايعات بجزموا ردمذكور

1,120

750,503,879 Rls.

82,887 $

212

1384

ارمنستان

84148090

سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور

13,190

750,189,465 Rls.

83,265 $

213

1384

ارمنستان

28332500

سولفات هاي مس

153,620

746,254,581 Rls.

82,953 $

214

1384

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده كركره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيك

22,293

739,382,386 Rls.

81,845 $

215

1384

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميكNes, غيرمذكوردرجاي ديگر

81,761

739,323,217 Rls.

81,761 $

216

1384

ارمنستان

29163990

ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور

40,300

716,372,800 Rls.

80,600 $

217

1384

ارمنستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

1,041,128

714,537,408 Rls.

79,265 $

218

1384

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد

30,372

713,128,570 Rls.

79,030 $

219

1384

ارمنستان

48192090

سايركارتن قوطي وجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطي چندلايه بهم فشرده براي موا دغذا يي

93,282

710,912,541 Rls.

78,356 $

220

1384

ارمنستان

76151900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري ي وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم.

26,962

704,955,963 Rls.

78,611 $

221

1384

ارمنستان

61032300

لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيك.

4,410

697,185,216 Rls.

76,986 $

222

1384

ارمنستان

85445900

هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

20,800

692,638,588 Rls.

75,836 $

223

1384

ارمنستان

26139000

سنگ موليبدن وكنسانتره هاي آن (باستثناي تفته شده )

1,106

689,169,536 Rls.

75,584 $

224

1384

ارمنستان

48043190

ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت غيرمذكوربه وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع

75,150

683,355,010 Rls.

75,150 $

225

1384

ارمنستان

29051610

دوا تيل هگزا نول

300,000

682,425,000 Rls.

75,000 $

226

1384

ارمنستان

90183120

سرنگ 2,5/2,3,5,10,20,50,60سيسي

11,910

671,894,015 Rls.

74,922 $

227

1384

ارمنستان

39201040

چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده

29,308

665,354,080 Rls.

73,107 $

228

1384

ارمنستان

39269030

لوازم جهت مصارف پزشكي

5,293

660,416,190 Rls.

73,290 $

229

1384

ارمنستان

52030090

سايرپنبه حلاجي شده يا شانه زده

48,976

658,711,500 Rls.

72,911 $

230

1384

ارمنستان

73239390

سايرا شياسرميز.آشپزخانه خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن

24,160

658,217,657 Rls.

72,872 $

231

1384

ارمنستان

38259000

سايرپس مانده هاي صنايع شيمياييياوا بسته غيرمذكوردرجاي ديگرسايرزباله مذكوردرياددا شت 6ا ي

284,330

644,713,740 Rls.

71,082 $

232

1384

ارمنستان

39011049

پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري

60,000

631,753,880 Rls.

70,104 $

233

1384

ارمنستان

27101930

گريس

165,533

620,655,581 Rls.

68,804 $

234

1384

ارمنستان

61062000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي.

3,220

616,161,000 Rls.

68,250 $

235

1384

ارمنستان

42021900

رختدا ن, چمدا ن, كيف بزك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند

8,254

615,635,640 Rls.

69,228 $

236

1384

ارمنستان

56074990

طناب وكابل تيگيس باف يا قيطان باف حتي آغشته... ياغلاف شده ا زپلي ا تيلن ياا زپلي پروپلين

28,462

596,894,360 Rls.

65,604 $

237

1384

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

108,514

594,055,959 Rls.

66,528 $

238

1384

ارمنستان

85444900

هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

37,728

593,250,911 Rls.

66,209 $

239

1384

ارمنستان

27075000

ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودا ر (Aromatic)

448,200

592,135,674 Rls.

65,976 $

240

1384

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر

15,541

586,121,184 Rls.

64,923 $

241

1384

ارمنستان

59070090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر

8,220

586,014,624 Rls.

64,728 $

242

1384

ارمنستان

73041000

لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند.

28,080

585,001,872 Rls.

64,584 $

243

1384

ارمنستان

70049020

ورق شيشه ا ي باضخامتهاي 5/2 ميليمتر وكمترا زآن

310,060

574,313,527 Rls.

63,254 $

244

1384

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردكرده

235,202

565,844,563 Rls.

63,292 $

245

1384

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريك, ( جوهرگوگرد) ا لئوم

504,168

557,015,792 Rls.

61,800 $

246

1384

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زآهن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر.

53,092

556,464,053 Rls.

61,634 $

247

1384

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

16,730

548,527,572 Rls.

60,176 $

248

1384

ارمنستان

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, ياشمع زدن ا زآهن يافولاد.

51,020

546,636,280 Rls.

60,224 $

249

1384

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

61,741

543,839,970 Rls.

60,275 $

250

1384

ارمنستان

31023000

نيترا ت آمونيوم حتي محلول در اب

200,000

542,400,000 Rls.

60,000 $

251

1384

ارمنستان

32064910

گرا نول هاي رنگي مستربچ

5,950

539,888,500 Rls.

59,500 $

252

1384

ارمنستان

20098090

سايرآب ميوه هاوسبزيجات كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد

56,009

539,011,610 Rls.

59,445 $

253

1384

ارمنستان

85071010

ا زنوع سربسته (sealed )

40,430

538,633,780 Rls.

59,554 $

254

1384

ارمنستان

06039000

گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر

10,237

532,159,990 Rls.

59,606 $

255

1384

ارمنستان

84144090

سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا رسوا رشده ا ندغيرمذكور

10,483

530,143,820 Rls.

58,325 $

256

1384

ارمنستان

72171090

سايرمفتولهاا زا هن غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده

86,237

521,993,631 Rls.

57,911 $

257

1384

ارمنستان

73066000

لوله هاوپروفيل, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده.

96,120

517,993,038 Rls.

57,672 $

258

1384

ارمنستان

84801000

شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت.

32,580

517,287,125 Rls.

56,689 $

259

1384

ارمنستان

40093200

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بالوا زم وملحقات

7,890

516,537,330 Rls.

57,390 $

260

1384

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

26,410

515,313,828 Rls.

57,073 $

261

1384

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي

65,435

511,609,162 Rls.

56,282 $

262

1384

ارمنستان

84771000

ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره.

33,860

508,955,000 Rls.

56,502 $

263

1384

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي

17,573

507,673,190 Rls.

56,166 $

264

1384

ارمنستان

54072020

سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شكال همانند ا زپلي پروپيلن غيرمذكور

22,284

497,880,270 Rls.

55,710 $

265

1384

ارمنستان

40021900

كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

40,040

484,038,000 Rls.

53,782 $

266

1384

ارمنستان

64039900

كفش باتخت..., ا زكائوچوورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا نميپوشاند.

6,240

483,342,102 Rls.

54,302 $

267

1384

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر

79,029

480,644,657 Rls.

52,947 $

268

1384

ارمنستان

72165000

پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطگرم نوردشده... كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست.

114,079

480,488,533 Rls.

53,386 $

269

1384

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي

180,636

474,365,294 Rls.

52,530 $

270

1384

ارمنستان

84192010

ا توكلاودندا نپزشكي تاحجم 24 ليتر

918

468,604,016 Rls.

51,442 $

271

1384

ارمنستان

48239000

كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكور

18,652

467,944,068 Rls.

52,258 $

272

1384

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

34,000

464,636,520 Rls.

51,360 $

273

1384

ارمنستان

01051190

مرغ و خروس بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د

14,955

463,085,112 Rls.

51,730 $

274

1384

ارمنستان

39219090

سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زمواد پلاستيكي اسفنجي غيرمذكور

13,319

461,572,532 Rls.

51,801 $

275

1384

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

24,110

460,656,390 Rls.

51,695 $

276

1384

ارمنستان

94033000

مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند

17,930

455,054,514 Rls.

50,278 $

277

1384

ارمنستان

39031990

سايرپلي ا ستيرن باشكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر

18,470

448,907,184 Rls.

49,869 $

278

1384

ارمنستان

32139000

رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه

30,720

448,757,760 Rls.

49,152 $

279

1384

ارمنستان

84791000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي كارهاي عمومي,ساختماني,...بانحوه عمل خاص.

15,690

445,120,950 Rls.

49,350 $

280

1384

ارمنستان

39031910

پلي استيرن معمولي (GPPS)styrene poly purpose General

40,000

434,424,184 Rls.

48,576 $

281

1384

ارمنستان

33051000

شامپوها

55,935

434,325,023 Rls.

48,332 $

282

1384

ارمنستان

39269060

پريفرم (PET)

19,000

433,475,500 Rls.

47,500 $

283

1384

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشك كرده

120,494

432,679,501 Rls.

47,649 $

284

1384

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

61,000

432,195,660 Rls.

47,580 $

285

1384

ارمنستان

41041900

چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده و...

1,759

427,595,821 Rls.

47,925 $

286

1384

ارمنستان

55121900

پارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر

4,950

427,584,960 Rls.

47,520 $

287

1384

ارمنستان

84818010

شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو...

6,595

421,504,284 Rls.

46,679 $

288

1384

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

80,230

411,741,195 Rls.

45,375 $

289

1384

ارمنستان

34012090

ساير صابونهابه ا شكال ديگر

48,891

410,236,141 Rls.

45,283 $

290

1384

ارمنستان

39202020

ورق ها وصفحه از پليمرهاي پروپيلن چاپ نشدهBOPP

20,237

409,727,172 Rls.

44,953 $

291

1384

ارمنستان

25232900

سايرسيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

1,009,710

403,077,051 Rls.

44,427 $

292

1384

ارمنستان

73144900

ساير تور,شبكه, پرچين, كه درجاي ديگرگفته نشده.

46,387

403,037,599 Rls.

44,991 $

293

1384

ارمنستان

76042900

ميله پروفيل ا زآلياژهاي آلومينيوم.

13,730

399,318,136 Rls.

44,527 $

294

1384

ارمنستان

39052900

كوپليمرهاي ا ستات وينيل , كه در ديسپرسيون آبكي نباشد به ا شكال ا بتدا ئي

52,800

399,079,296 Rls.

44,352 $

295

1384

ارمنستان

39011069

كامپاند پلي ا تيلن ويژه روكش سيم وكابل با چگالي كمترا ز 94%بجز نوع پودري

40,000

397,340,640 Rls.

44,640 $

296

1384

ارمنستان

12089090

ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرمذكور در جاي ديگر

22,000

395,208,000 Rls.

44,000 $

297

1384

ارمنستان

28011000

كلر

118,600

394,129,092 Rls.

43,790 $

298

1384

ارمنستان

37011000

صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده

4,984

389,472,156 Rls.

43,756 $

299

1384

ارمنستان

70133900

ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

14,069

382,902,139 Rls.

42,453 $

300

1384

ارمنستان

73141400

تورباف ا زفولادزنگ نزن (باستثناءنوا رهاي بيسروته برا ي ماشين آلات ).

38,883

379,979,053 Rls.

42,417 $

301

1384

ارمنستان

25292100

ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم

265,860

378,779,116 Rls.

41,861 $

302

1384

ارمنستان

10064090

خرده برنج وا ردا تي توسط غيردولت

176,342

378,747,852 Rls.

41,724 $

303

1384

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

3,497,680

378,657,312 Rls.

42,012 $

304

1384

ارمنستان

73061000

لوله كه برا ي خطوطنفت ياگازبكارميروندا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده.

37,794

378,068,278 Rls.

41,432 $

305

1384

ارمنستان

84435900

ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد

9,300

377,694,000 Rls.

42,000 $

306

1384

ارمنستان

39204360

فيلم pvc (پلي وينيل دي كلرايد) قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد كننده دارو

16,585

375,814,388 Rls.

41,462 $

307

1384

ارمنستان

29153200

ا ستات وينيل

48,800

370,075,776 Rls.

40,992 $

308

1384

ارمنستان

49019900

كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده

5,305

361,512,900 Rls.

40,332 $

309

1384

ارمنستان

83023000

يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

4,753

355,572,050 Rls.

39,925 $

310

1384

ارمنستان

76109000

ا سكلت فلزي وقطعات ا سكلت فلزي ا زآلومينيوم, كه درجا ي ديگرگفته نشده.

12,270

351,903,858 Rls.

39,316 $

311

1384

ارمنستان

61159900

جورا ب زنانه وپاپوش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

5,374

351,760,933 Rls.

38,692 $

312

1384

ارمنستان

70091000

آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه.

15,350

350,607,447 Rls.

39,231 $

313

1384

ارمنستان

84743100

7--مخلوط كن هاي بتون وملاط.

13,835

345,422,217 Rls.

38,102 $

314

1384

ارمنستان

72085190

سايرآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,به عرضmm 1850به ضخامت بيشترا ز10م

84,630

344,088,940 Rls.

38,084 $

315

1384

ارمنستان

39159000

آخال, دم قيچي وخرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر

51,472

344,018,953 Rls.

38,532 $

316

1384

ارمنستان

70193990

نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه

7,960

340,624,320 Rls.

38,208 $

317

1384

ارمنستان

39076090

سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري

48,594

340,455,525 Rls.

37,817 $

318

1384

ارمنستان

48041900

كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق

133,030

335,282,633 Rls.

37,257 $

319

1384

ارمنستان

68099000

سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

251,800

329,286,074 Rls.

36,257 $

320

1384

ارمنستان

90189090

ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي غيرمذكور

1,081

319,707,938 Rls.

35,531 $

321

1384

ارمنستان

28151100

هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد

140,070

316,821,424 Rls.

35,042 $

322

1384

ارمنستان

59021030

پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده

7,590

315,100,247 Rls.

35,031 $

323

1384

ارمنستان

34029090

سايرفرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر

91,318

314,981,195 Rls.

34,520 $

324

1384

ارمنستان

84178000

كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)

3,110

309,991,200 Rls.

34,050 $

325

1384

ارمنستان

39011011

پلي اتيلن خطي به صورت پودر

40,000

309,366,000 Rls.

34,000 $

326

1384

ارمنستان

13021900

ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

40,801

307,299,231 Rls.

34,273 $

327

1384

ارمنستان

34021120

سديم لوريل ا تر سولفات

38,039

303,805,493 Rls.

33,713 $

328

1384

ارمنستان

76141090

مفتول بهم تابيده كابل نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولادعايق نشده برا ي مصرف

19,904

302,067,409 Rls.

33,271 $

329

1384

ارمنستان

73102990

منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن با گنجايش حدا كثر300ليتري

26,451

300,679,644 Rls.

33,189 $

330

1384

ارمنستان

76051100

مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باحدا كثربعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر.

20,080

299,332,890 Rls.

33,289 $

331

1384

ارمنستان

08041020

خرماكبكاب

63,878

293,894,803 Rls.

32,461 $

332

1384

ارمنستان

28369900

ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها

93,760

293,820,000 Rls.

32,256 $

333

1384

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا ر بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

14,411

290,767,688 Rls.

32,095 $

334

1384

ارمنستان

39232990

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون

12,630

285,401,356 Rls.

31,506 $

335

1384

ارمنستان

70109080

شيشه شربت (دا رو)

133,033

285,159,417 Rls.

31,476 $

336

1384

ارمنستان

34021130

ا لكيل بنزن سولفونه

37,320

285,024,680 Rls.

31,660 $

337

1384

ارمنستان

84189990

سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاو,...بجزمبلهابرا ي تجهيزا ت سردكننده وقطعات چيلرهاي جذبي

1,760

279,928,020 Rls.

31,420 $

338

1384

ارمنستان

25090090

سايرا شكال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

381,764

276,022,784 Rls.

30,682 $

339

1384

ارمنستان

39206390

سايرصفحه, ورق, ..ا زپلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجز فيلم متالايز

12,108

275,486,390 Rls.

30,270 $

340

1384

ارمنستان

41071900

چرم پوست كامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114

2,854

272,927,106 Rls.

30,385 $

341

1384

ارمنستان

74181900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آن, ا زمس.

12,542

270,367,182 Rls.

30,101 $

342

1384

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي كلروروينيل

26,804

269,143,788 Rls.

29,910 $

343

1384

ارمنستان

35069100

چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پلاستيك (ا ز جمله رزين مصنوعي)

44,671

267,995,287 Rls.

29,482 $

344

1384

ارمنستان

07114000

خيار و خيارترشي (خيارريز) ,محفوظ شده به طور موقت

45,024

267,908,290 Rls.

29,502 $

345

1384

ارمنستان

52030010

پنبه با طول تار بلند وبالاترحلاجي شده ياشانه زده

23,552

266,524,471 Rls.

29,259 $

346

1384

ارمنستان

44130000

چوب هاي مترا كم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل

7,600

263,400,950 Rls.

28,850 $

347

1384

ارمنستان

83111000

ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي.

42,493

259,667,969 Rls.

28,969 $

348

1384

ارمنستان

84248100

ماشين آلات برا ي ا فشاندن... موا دآبگون ياپودربرا ي كشاورزي...

2,960

259,607,900 Rls.

29,155 $

349

1384

ارمنستان

84039090

سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مركزي غيرمذكور

10,790

258,339,840 Rls.

28,664 $

350

1384

ارمنستان

34021900

موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد

25,525

255,946,540 Rls.

28,110 $

351

1384

ارمنستان

35079000

آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر

33,150

253,385,611 Rls.

28,178 $

352

1384

ارمنستان

85043310

ترا نسفورماتور جريان

2,320

252,948,130 Rls.

28,206 $

353

1384

ارمنستان

08062010

مويز( ا نگورخشك كرده )

29,000

248,556,100 Rls.

27,368 $

354

1384

ارمنستان

48182000

دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ

16,611

247,392,186 Rls.

27,476 $

355

1384

ارمنستان

84818090

ساير شيرها و وسايل همانندبرا ي لوله.... غيرمذكور

5,215

246,331,830 Rls.

27,123 $

356

1384

ارمنستان

73239990

سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

6,028

241,724,303 Rls.

27,161 $

357

1384

ارمنستان

84021900

سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2,550

237,250,000 Rls.

26,000 $

358

1384

ارمنستان

90261090

ساير آلات برا ي سنجش سطح مايعات بجز موا رد مذكور

1,300

236,278,539 Rls.

26,019 $

359

1384

ارمنستان

30049010

ساير داروها دا را ي توليد دا خلي مشابه

666

234,472,671 Rls.

26,125 $

360

1384

ارمنستان

29173100

ا ورتوفتالات هاي دي بوتيل

30,000

228,696,000 Rls.

25,407 $

361

1384

ارمنستان

48051100

كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي

76,770

226,292,300 Rls.

25,272 $

362

1384

ارمنستان

72091500

آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر

37,230

222,037,640 Rls.

24,713 $

363

1384

ارمنستان

01059290

مرغ و خروس بوزن 2000 گرم بجز مولد نژا دpolet

7,000

220,059,000 Rls.

24,500 $

364

1384

ارمنستان

03037900

ماهيهايي كه در جاي ديگري مذكور و يا مشمول نباشند ,يخ زده

5,000

218,040,000 Rls.

24,000 $

365

1384

ارمنستان

42021200

رختدا ن, چمدا ن, كيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك

2,885

217,745,922 Rls.

24,107 $

366

1384

ارمنستان

72131090

سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارنامنظم دا را ي دندا نه برآمدگي غيرمذكوردرج

60,260

217,567,712 Rls.

24,104 $

367

1384

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي

12,467

217,092,794 Rls.

24,106 $

368

1384

ارمنستان

39172200

لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي پروپيلن

17,156

216,678,808 Rls.

23,989 $

369

1384

ارمنستان

69041000

آجرساختمان ا زسرا ميك.

496,770

216,497,691 Rls.

24,088 $

370

1384

ارمنستان

76071190

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون تاmm2/0

10,790

214,981,742 Rls.

23,678 $

371

1384

ارمنستان

73218200

وسائل (باستثناءوسائل خورا ك پزي ياخورا ك گرم كن ),باسوخت مايع, ا زآهن ياا زفولاد.

11,829

214,736,688 Rls.

23,774 $

372

1384

ارمنستان

40149000

ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي دي

1,010

211,571,568 Rls.

23,634 $

373

1384

ارمنستان

85442000

كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور

13,000

209,851,200 Rls.

23,400 $

374

1384

ارمنستان

28352600

ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

95,130

206,010,077 Rls.

22,830 $

375

1384

ارمنستان

95010000

بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير

8,804

202,214,400 Rls.

22,720 $

376

1384

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

13,124

201,951,831 Rls.

22,412 $

377

1384

ارمنستان

25221000

آهك زنده

1,219,975

200,263,824 Rls.

22,030 $

378

1384

ارمنستان

59039090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر

24,540

200,243,610 Rls.

22,086 $

379

1384

ارمنستان

15071000

روغن خام سويا

22,000

198,770,000 Rls.

22,000 $

380

1384

ارمنستان

94021000

صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها

3,600

198,431,700 Rls.

21,900 $

381

1384

ارمنستان

11031900

بلغور و زبره ساير غلات , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

81,450

196,463,774 Rls.

21,502 $

382

1384

ارمنستان

39199050

رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)

21,479

195,072,278 Rls.

21,479 $

383

1384

ارمنستان

48189090

سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي

10,869

193,604,684 Rls.

21,739 $

384

1384

ارمنستان

95069190

سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك باپهلوا ني بجزTRAD MILL

3,020

191,145,500 Rls.

21,245 $

385

1384

ارمنستان

64029900

كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك.

6,261

188,529,050 Rls.

20,945 $

386

1384

ارمنستان

39023090

سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم

20,000

185,253,700 Rls.

20,780 $

387

1384

ارمنستان

85362020

كليدهاي مينياتوري

210

183,289,260 Rls.

20,370 $

388

1384

ارمنستان

84186110

دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينرهاي سردخانه دا ر وا تاق هاي يخچالي روي خود

2,100

182,620,800 Rls.

20,400 $

389

1384

ارمنستان

74111090

سايرلوله هاي مسي ا زمس تصفيه شده غيرمذكور

5,533

182,375,742 Rls.

20,113 $

390

1384

ارمنستان

84342000

ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات

1,500

180,774,000 Rls.

19,800 $

391

1384

ارمنستان

76082000

لوله ا زآلومينيوم ممزوج.

6,567

180,126,987 Rls.

19,893 $

392

1384

ارمنستان

84383000

ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي

5,110

179,960,000 Rls.

20,000 $

393

1384

ارمنستان

28170019

ا كسيد روي بجز گريد دا رويي

12,425

179,880,961 Rls.

20,171 $

394

1384

ارمنستان

72082600

ا هن فولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت 3يابيشتركمتراز 75/4 mm

14,661

178,878,540 Rls.

19,722 $

395

1384

ارمنستان

85443090

سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي

10,321

177,117,148 Rls.

19,656 $

396

1384

ارمنستان

27150090

سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,غيرطبيعي ونفتي,قطران معدني يازفت قطران معدني

21,885

176,208,864 Rls.

19,789 $

397

1384

ارمنستان

84163000

سوخت رسانهاي مكانيكيوشبكه هاي مكانيكيآنها,تخليه كننده هاي مكانيكيخاكستروهمانند

240

175,834,740 Rls.

19,380 $

398

1384

ارمنستان

68029390

سايرسنگهاي خارا (گرا نيتي )غيرمذكور درجاي ديگر

33,668

174,074,182 Rls.

19,445 $

399

1384

ارمنستان

84145900

بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

3,984

173,499,391 Rls.

19,346 $

400

1384

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

3,770

172,011,738 Rls.

18,918 $

401

1384

ارمنستان

73229090

سايرگرم كننده هوا ياتوزيع كننده هاي هوا ي گرم باگرم كننده غيربرقي دا را ي يك بادزن ا ز ا هن يافولاد

4,730

167,808,580 Rls.

18,550 $

402

1384

ارمنستان

25090010

گل سفيد خام

220,000

166,726,560 Rls.

18,389 $

403

1384

ارمنستان

94052000

چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي

2,330

165,463,700 Rls.

18,140 $

404

1384

ارمنستان

76072010

فويل لامينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله ا ي (تيوب)

10,858

165,320,559 Rls.

18,501 $

405

1384

ارمنستان

84818020

شيرتوپي valve ball ا ز جنس برنج لغايت 5/2 ا ينچ

2,056

163,514,160 Rls.

18,360 $

406

1384

ارمنستان

72111990

سايرمحصولات تخت وگرم نوردشده ا زآهن يا فولادغيرممزوج باضخامت بيش از 5/0 ميليمتر

21,000

161,988,750 Rls.

17,850 $

407

1384

ارمنستان

29321200

فورا لدئيد (فورفورا ل )

114,174

159,724,259 Rls.

17,705 $

408

1384

ارمنستان

29222100

ا سيدهاي آمينوهيدروكسي نفتل سولفونيك واملاح آنها

19,070

159,205,735 Rls.

17,621 $

409

1384

ارمنستان

74091900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

7,225

157,425,720 Rls.

17,340 $

410

1384

ارمنستان

34021290

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

16,800

156,442,720 Rls.

17,360 $

411

1384

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي

829,129

155,683,162 Rls.

17,321 $

412

1384

ارمنستان

08062070

كاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

18,130

155,609,805 Rls.

17,223 $

413

1384

ارمنستان

48184010

پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد

3,974

149,798,814 Rls.

16,567 $

414

1384

ارمنستان

28492090

سايركربورهاا زسيليسيم غيرمذكور

64,728

148,506,604 Rls.

16,482 $

415

1384

ارمنستان

61151900

جورا ب شلوا ري, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

2,268

146,928,880 Rls.

16,326 $

416

1384

ارمنستان

84773000

ماشين هاي قالب گيري دميدني برا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي وغيره.

2,150

146,192,000 Rls.

16,000 $

417

1384

ارمنستان

73181190

سايرمهره پيچ بزرگ ا زآهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل

13,800

146,074,182 Rls.

16,380 $

418

1384

ارمنستان

83024100

يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

5,530

145,349,760 Rls.

16,152 $

419

1384

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي اسفنجي از ساير مواد پلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

7,187

143,487,069 Rls.

15,807 $

420

1384

ارمنستان

84818015

شيرفلكه كفشويي valve gate ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ

3,220

142,424,288 Rls.

15,839 $

421

1384

ارمنستان

45041000

بلوك, صفحه, ورق, نوا ر,لوحه بهرشكل; ا ستوا نه هاي توپر,ديسك ا زچوب پنبه فشرده

6,090

140,964,780 Rls.

15,590 $

422

1384

ارمنستان

68029990

ساير سنگهاي ترا ش پذيرياسنگهاي ساختمان و...غيرمذكور درجاي ديگر

29,398

140,517,721 Rls.

15,699 $

423

1384

ارمنستان

32029000

موا ددباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي باموا د طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

21,750

139,027,230 Rls.

15,315 $

424

1384

ارمنستان

87019090

ساير ترا كتورهاي غيرمذكور در جاي ديگر

3,800

135,371,200 Rls.

15,200 $

425

1384

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي نان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني,ا سپاگتي وغيره

5,045

134,728,090 Rls.

15,050 $

426

1384

ارمنستان

90184990

سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,710

130,655,995 Rls.

14,450 $

427

1384

ارمنستان

84233000

باسكول توزين ثابت وباسكول توزين وزن معيني از كالا كه بايستي تخليه شود(كيله گيري )

10,049

130,454,240 Rls.

14,480 $

428

1384

ارمنستان

29221310

تري ا تانول آمين

17,600

128,409,600 Rls.

14,080 $

429

1384

ارمنستان

28415000

ساير كرمات ها و دي كرمات ها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد ,پرا كسوكرمات ها

9,700

128,059,113 Rls.

14,133 $

430

1384

ارمنستان

37079010

دا روهاي آماده جهت ظهورثبوت فيلم وكاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عكاسي كيت وفله را د

9,270

126,503,850 Rls.

14,190 $

431

1384

ارمنستان

28183090

ساير هيدروا كسيد آلومينيوم ها بجز ژل و پودرهيدروكسيدآلومينيوم گريد دا رويي

40,000

125,947,900 Rls.

13,900 $

432

1384

ارمنستان

15152900

روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته

23,900

124,486,808 Rls.

13,844 $

433

1384

ارمنستان

48053000

كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف

16,240

123,846,639 Rls.

13,641 $

434

1384

ارمنستان

39051200

پلي ا ستات وينيل در ديسپرسيون آبكي

17,045

123,321,984 Rls.

13,615 $

435

1384

ارمنستان

68062090

ساير.ورميكوليت متورق كف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها

10,500

122,060,484 Rls.

13,356 $

436

1384

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا ز 300 ليتر از مواد پلاستيكي

7,875

121,484,786 Rls.

13,531 $

437

1384

ارمنستان

61041900

لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر.

1,100

119,137,200 Rls.

13,122 $

438

1384

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زموا دپلاستيكيغيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ

11,308

116,676,847 Rls.

13,049 $

439

1384

ارمنستان

69049000

آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميك.

71,500

116,113,140 Rls.

12,822 $

440

1384

ارمنستان

94017100

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي رويه شده

5,120

115,202,400 Rls.

12,800 $

441

1384

ارمنستان

28321020

متابي سولفيت

62,530

114,135,245 Rls.

12,756 $

442

1384

ارمنستان

06031090

ساير گلهاي تازه بجزگل ا ركيده, ا نتوريوم, لاكي بامبووبرگهاي زينتي

18,629

111,272,059 Rls.

12,265 $

443

1384

ارمنستان

52094200

پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر.

4,206

110,448,158 Rls.

12,113 $

444

1384

ارمنستان

25010090

ساير نمكهاوكلرورسديم خالص غيرمذكور

253,570

110,359,979 Rls.

12,172 $

445

1384

ارمنستان

84261900

جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفي ريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,400

109,595,640 Rls.

12,180 $

446

1384

ارمنستان

72161000

پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر.

20,020

108,984,876 Rls.

12,012 $

447

1384

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

3,860

108,218,764 Rls.

12,045 $

448

1384

ارمنستان

87168000

وسايط نقليه غيرمذكور ,كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند

10,865

106,393,559 Rls.

11,845 $

449

1384

ارمنستان

48045900

كاغذومقوا ي كرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم كه درجاي ديگرمذكور نباشد

11,505

105,348,166 Rls.

11,732 $

450

1384

ارمنستان

61113000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, كشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيك.

1,470

103,675,572 Rls.

11,466 $

451

1384

ارمنستان

23011000

آرد, زبره و حبه, ا زگوشت, نامناسب برا ي خورا ك ا نسان, تفاله چربيهاي حيوا ني

62,000

103,549,800 Rls.

11,400 $

452

1384

ارمنستان

64041190

سايركفش ورزشي وكفش هاي تنيس بسكتبال ژيمناستيك وكفش تمريني همانندباتخت بيروني ا زكائوچو...غيرمذكور

1,564

102,595,773 Rls.

11,383 $

453

1384

ارمنستان

72179000

مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده.

26,835

101,723,164 Rls.

11,212 $

454

1384

ارمنستان

76121010

ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت كرم وپماد

2,651

100,279,418 Rls.

11,135 $

455

1384

ارمنستان

48191000

كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر

20,620

99,728,270 Rls.

10,970 $

456

1384

ارمنستان

95021000

عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند,حتيملبس

1,733

99,557,667 Rls.

10,989 $

457

1384

ارمنستان

68022200

سايرسنگهاي آهكي,كه درجاي ديگرگفته نشده, بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

67,682

99,540,306 Rls.

11,138 $

458

1384

ارمنستان

72166100

پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطسردشكل دا ده شده... حاصل ا زنوردتخت.

20,952

99,046,445 Rls.

10,895 $

459

1384

ارمنستان

70101010

ا نوا ع پوكه آمپول و ويال وكارتريج ا ز شيشه

1,828

98,653,165 Rls.

10,919 $

460

1384

ارمنستان

52041900

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي كمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

5,555

98,436,081 Rls.

10,879 $

461

1384

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشك كرده )

20,000

97,988,400 Rls.

10,800 $

462

1384

ارمنستان

83089000

چفت وبست, سگك... منجوق وپولك ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ).

9,000

97,729,200 Rls.

10,800 $

463

1384

ارمنستان

53072000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات شماره 3503،چندلا(تابيده )ياكابله.

3,452

96,010,300 Rls.

10,694 $

464

1384

ارمنستان

84281090

سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذكور

7,235

94,002,934 Rls.

10,447 $

465

1384

ارمنستان

20097900

آب سيب با مقياس بريكس بيش ا ز 20

20,420

93,441,068 Rls.

10,292 $

466

1384

ارمنستان

57050000

سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر

3,186

93,170,743 Rls.

10,308 $

467

1384

ارمنستان

52052100

نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك

3,370

91,113,483 Rls.

10,110 $

468

1384

ارمنستان

39239000

ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي

4,130

90,794,058 Rls.

9,979 $

469

1384

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري.

1,279

90,601,656 Rls.

10,018 $

470

1384

ارمنستان

52094900

پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم

3,419

89,339,109 Rls.

9,847 $

471

1384

ارمنستان

30039010

ساير داروها غير از خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

560

88,999,218 Rls.

9,891 $

472

1384

ارمنستان

44121900

تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد

10,750

88,701,860 Rls.

9,854 $

473

1384

ارمنستان

38029090

موا د معدني طبيعي ا كتيف شده زغال وفرآورده هاي حيوا ني به غيرا ز خاك رنگبر

10,000

88,053,000 Rls.

9,800 $

474

1384

ارمنستان

48044900

سايركاغذهاومقوا هاي كرا فت هرمترمربع بيش ا ز150وكمترا ز225گرم غيرمذكوردرجاي ديگر

9,535

88,010,574 Rls.

9,726 $

475

1384

ارمنستان

32082090

محلولهاي مشخص شده بر پايه پليمرهاي ا كريليك

8,264

86,906,474 Rls.

9,587 $

476

1384

ارمنستان

73209000

فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

2,000

86,448,000 Rls.

9,600 $

477

1384

ارمنستان

32064990

سايرموا درنگ كننده غيرمذكور

8,601

84,609,366 Rls.

9,405 $

478

1384

ارمنستان

85143000

كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

780

84,445,920 Rls.

9,299 $

479

1384

ارمنستان

48231900

كاغذصمغ زده ياچسب زده (به ا ستثناي كاغذخودچسب )بصورت نوا ريارول

8,470

84,245,650 Rls.

9,363 $

480

1384

ارمنستان

74181100

ا سفنج وقاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقل كردن, دستكش وا شياءهمانند.

1,940

84,133,920 Rls.

9,312 $

481

1384

ارمنستان

39199020

شبرنگ

10,236

83,519,984 Rls.

9,212 $

482

1384

ارمنستان

28281000

هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم

17,600

83,159,400 Rls.

9,300 $

483

1384

ارمنستان

48189010

كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي ا ز ا نوا ع موردا ستفاده برا ي مصارف بهدا شتي ياخانگي

8,991

82,856,224 Rls.

9,171 $

484

1384

ارمنستان

84659600

ماشين هاي شكاف دا دن, بريدن بصورت قطعات نازك برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, و

5,190

80,955,000 Rls.

9,000 $

485

1384

ارمنستان

19021900

خميرهاي غذا ئي پخته نشده كه حاوي تخم مرغ نباشد,پرنشده

14,464

79,135,122 Rls.

8,679 $

486

1384

ارمنستان

85122090

ساير دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذكور

400

78,960,960 Rls.

8,640 $

487

1384

ارمنستان

61069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

730

78,858,960 Rls.

8,760 $

488

1384

ارمنستان

73072200

زا نوئي,مهره, ماسوره, ا زفولادزنگ نزن.

11,173

78,761,598 Rls.

8,678 $

489

1384

ارمنستان

28332300

سولفات هاي كروم

21,600

78,676,880 Rls.

8,640 $

490

1384

ارمنستان

72299090

سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

10,974

78,185,774 Rls.

8,779 $

491

1384

ارمنستان

29221210

كوكونات دي ا تانول آمين

9,035

78,139,526 Rls.

8,674 $

492

1384

ارمنستان

24039900

ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

7,200

76,947,840 Rls.

8,640 $

493

1384

ارمنستان

72083700

آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4 يابيشتر

7,000

75,835,200 Rls.

8,400 $

494

1384

ارمنستان

85362090

سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور

2,064

73,943,520 Rls.

8,260 $

495

1384

ارمنستان

94039000

ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403

7,651

72,426,922 Rls.

7,952 $

496

1384

ارمنستان

84549000

ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي.... ماشين هاي ريخته گري

2,165

71,936,000 Rls.

8,000 $

497

1384

ارمنستان

54062000

نخ ا زرشته هاي مصنوعي(باستثناءنخ دوخت ),آماده نشده برا ي خرده فروشي.

1,762

71,534,932 Rls.

7,907 $

498

1384

ارمنستان

84775900

ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي ديگر

1,955

70,045,380 Rls.

7,800 $

499

1384

ارمنستان

94017900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي غيرمذكور

4,480

69,496,875 Rls.

7,775 $

500

1384

ارمنستان

48051990

ساير كاغذهاي فلوتينگ غيرمذكوردرجاي ديگر

12,700

69,372,336 Rls.

7,782 $

501

1384

ارمنستان

83024200

يرا ق, چفت وبست وغيره, برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

900

68,826,240 Rls.

7,560 $

502

1384

ارمنستان

68029110

سنگ رخام پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كار شده ا ما كندكاري شده و حكاكي شده

36,040

68,745,573 Rls.

7,637 $

503

1384

ارمنستان

32089030

موا د ا فزودني رنگ

5,000

67,867,500 Rls.

7,500 $

504

1384

ارمنستان

90183910

سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway)

1,400

66,036,568 Rls.

7,288 $

505

1384

ارمنستان

04013000

شيروخامه شيركه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز6درصدباشد ,تغليظ نشده ياشيرين نشده

6,912

65,586,664 Rls.

7,218 $

506

1384

ارمنستان

08071900

( ساير) خربزه

20,761

65,199,203 Rls.

7,266 $

507

1384

ارمنستان

58013200

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي قطع شده, را ه را ه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي د

1,200

65,001,600 Rls.

7,200 $

508

1384

ارمنستان

28363090

هيدروژن و كربنات سديم بي كربنات سديم بجزرديف 10/30/2836

100,000

64,879,200 Rls.

7,200 $

509

1384

ارمنستان

28363010

سديم بي كربنات - غير تزريقي گريد دا رويي

150,544

64,847,618 Rls.

7,226 $

510

1384

ارمنستان

27121090

ساير وا زلين هابجزگريد دا رويي وژله كابل

11,250

64,619,868 Rls.

7,125 $

511

1384

ارمنستان

73269010

چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد

10,884

64,589,536 Rls.

7,183 $

512

1384

ارمنستان

06049900

ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت

3,500

63,875,000 Rls.

7,000 $

513

1384

ارمنستان

39031190

سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

2,660

63,730,630 Rls.

7,030 $

514

1384

ارمنستان

72083900

آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3

14,490

62,887,110 Rls.

6,955 $

515

1384

ارمنستان

54061000

نخ ا زرشته هاي سنتتيك (باستثناءنخ دوخت ),آماده نشده برا ي خرده فروشي.

6,974

62,880,020 Rls.

6,965 $

516

1384

ارمنستان

20096900

آب ا نگوربا مقياس بريكس بيش ا ز 30

19,830

62,674,800 Rls.

6,960 $

517

1384

ارمنستان

32064100

لا چورد و فرآورده هاي آن

5,695

62,240,545 Rls.

6,862 $

518

1384

ارمنستان

72131010

ميلگردوكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر

17,100

61,847,280 Rls.

6,840 $

519

1384

ارمنستان

48030090

آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت

4,213

60,907,262 Rls.

6,704 $

520

1384

ارمنستان

85043220

ترا نسفورماتور ولتاژ

5,506

60,676,000 Rls.

6,650 $

521

1384

ارمنستان

19053200

ويفل ها و ويفرها

4,426

60,337,302 Rls.

6,639 $

522

1384

ارمنستان

09041290

فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220

2,217

60,041,257 Rls.

6,652 $

523

1384

ارمنستان

25171020

دولوميت خردشده يا بريده شده

120,000

60,030,200 Rls.

6,700 $

524

1384

ارمنستان

20096100

آب ا نگور بايك مقياس بريكس كه ا ز 30تجاوز نكند

19,220

59,992,178 Rls.

6,749 $

525

1384

ارمنستان

52101900

پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, سفيدنشده, كه غيرمذكوردرجاي ديگرياكمترا ز85%پنبه, بوزن مترمربع

941

59,364,942 Rls.

6,519 $

526

1384

ارمنستان

05040000

روده, بادكنك وشكمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردكرده, ...يادودي, كامل ياقطعه

1,835

58,059,218 Rls.

6,353 $

527

1384

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)

1,220

56,889,000 Rls.

6,300 $

528

1384

ارمنستان

76121090

ساير ظروف لوله ا ي نرم ا زا لومينيوم بغيرا زموردمصرف در كرم و پماد

1,748

55,545,322 Rls.

6,118 $

529

1384

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي وسينماي

2,256

55,349,270 Rls.

6,110 $

530

1384

ارمنستان

69120020

اشياء سرميزا زسفال لوكس (Earthen ware)

5,900

55,320,308 Rls.

6,182 $

531

1384

ارمنستان

20081900

ميوه هاي سخت پوست ,دا نه ها(تخم ها) ,همچنين مخلوط ها,محفوظ شده

6,510

54,579,152 Rls.

6,044 $

532

1384

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي

3,750

54,298,294 Rls.

6,062 $

533

1384

ارمنستان

84772000

ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي و برا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د.

2,950

54,132,000 Rls.

6,000 $

534

1384

ارمنستان

39075010

رزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

7,741

53,671,460 Rls.

5,945 $

535

1384

ارمنستان

69071000

كاشي وچهارگوش, مكعب بزرگ وكوچك وا شياءهمانند,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميك

14,000

53,340,144 Rls.

5,928 $

536

1384

ارمنستان

84807100

قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي.

1,174

53,258,510 Rls.

5,870 $

537

1384

ارمنستان

67021000

گل, برگ وميوه مصنوعي وا شياءمربوط به آن ا زپلاستيك

1,667

52,831,446 Rls.

5,940 $

538

1384

ارمنستان

42022900

كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

900

52,731,840 Rls.

5,880 $

539

1384

ارمنستان

73181290

سايرپيچ ها برا ي چوب ا زآهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل

3,205

51,972,921 Rls.

5,769 $

540

1384

ارمنستان

94037000

مبلها(غيرا زنشيمن ها)ا زموا د پلاستيكي

2,310

51,934,050 Rls.

5,775 $

541

1384

ارمنستان

68029310

سنگ گرانيت پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كارشده اما كنده كاري و حكاكي نشده

25,423

51,202,368 Rls.

5,712 $

542

1384

ارمنستان

64019900

كفش هاي ضدآب (كه قوزك پارا نميپوشاند).

710

51,012,105 Rls.

5,697 $

543

1384

ارمنستان

28321090

سايرسولفيت هاي سديم غيرمذكور

6,700

50,691,195 Rls.

5,695 $

544

1384

ارمنستان

34060000

ا نوا ع شمع و ا شياء همانند

13,028

50,642,558 Rls.

5,590 $

545

1384

ارمنستان

07032000

سير

18,461

50,311,182 Rls.

5,538 $

546

1384

ارمنستان

34011190

سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به

6,449

49,808,928 Rls.

5,564 $

547

1384

ارمنستان

08134000

ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

3,993

48,495,447 Rls.

5,383 $

548

1384

ارمنستان

17039000

ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شكر (باستثناي نيشكر)

253,640

47,146,345 Rls.

5,174 $

549

1384

ارمنستان

32082010

پوششي ورنگها

4,782

46,724,561 Rls.

5,251 $

550

1384

ارمنستان

84143090

سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكور

985

46,434,600 Rls.

5,100 $

551

1384

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده باضخامت بيشترا ز5/4ميليمتر

25,069

46,024,770 Rls.

5,115 $

552

1384

ارمنستان

38083029

سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن وتنظيم رشد نباتات تكنيكال غيرمذكور

2,680

45,657,480 Rls.

5,000 $

553

1384

ارمنستان

70133110

ساخته شده بصورت دستي

1,686

45,076,956 Rls.

5,058 $

554

1384

ارمنستان

46029000

مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي)..

4,323

43,941,868 Rls.

4,872 $

555

1384

ارمنستان

84688000

ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

580

42,877,275 Rls.

4,725 $

556

1384

ارمنستان

85162100

را دياتورهاي گرم كننده مخزني برقي

390

42,741,800 Rls.

4,700 $

557

1384

ارمنستان

94016900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي

1,895

42,498,190 Rls.

4,700 $

558

1384

ارمنستان

84378000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده

1,590

42,343,290 Rls.

4,770 $

559

1384

ارمنستان

39069080

رزينهاي ا لكريليك ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيك

4,340

41,427,600 Rls.

4,560 $

560

1384

ارمنستان

87141990

ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي )بجزموا رد مذكور

15,000

41,244,255 Rls.

4,615 $

561

1384

ارمنستان

40101200

تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موا دنسجي

3,550

41,236,841 Rls.

4,639 $

562

1384

ارمنستان

39123900

ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي

3,000

40,923,000 Rls.

4,500 $

563

1384

ارمنستان

32100000

سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائي كه باآب مصرف ميشود برا ي پردا خت چرم

5,395

40,660,572 Rls.

4,499 $

564

1384

ارمنستان

32041720

خميرپيگمنت چاپ پارچه

1,730

40,237,440 Rls.

4,412 $

565

1384

ارمنستان

59032000

پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي ا ورتان.

1,507

40,225,548 Rls.

4,521 $

566

1384

ارمنستان

76081000

لوله ا زآلومينيوم, غيرممزوج.

2,000

40,057,680 Rls.

4,419 $

567

1384

ارمنستان

76069290

سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غيرا زا شكال مربع يامستطيل, غيرمذكور

2,480

39,631,086 Rls.

4,383 $

568

1384

ارمنستان

85167900

دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد

1,115

39,317,344 Rls.

4,435 $

569

1384

ارمنستان

28321010

سولفيت سديم

21,000

38,534,580 Rls.

4,284 $

570

1384

ارمنستان

70031990

سايرورقهاي مسلح نشده باسيم غيرمذكور ,غيرا زبرا ي شيشه ا پتيكي

16,465

38,532,747 Rls.

4,336 $

571

1384

ارمنستان

90184910

دستگاه پليمريزا سيون كامپوزيت دندا ني با توليد نورلايت كيور(Curing Light Unit)

500

38,512,800 Rls.

4,320 $

572

1384

ارمنستان

72172090

ساير مفتولهاا زا هن غيرممزوج آبكاري شده با روي

5,800

38,144,106 Rls.

4,234 $

573

1384

ارمنستان

44182000

در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب

1,800

37,770,144 Rls.

4,224 $

574

1384

ارمنستان

39091090

سايررزينهاي ا ورئيك وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيك

3,000

37,719,540 Rls.

4,140 $

575

1384

ارمنستان

85041090

سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي

1,470

37,339,728 Rls.

4,176 $

576

1384

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشك كرده

4,000

37,005,600 Rls.

4,080 $

577

1384

ارمنستان

72171010

مفتول acsr آبكاري نشده ياا ندود نشده حتي صيقل شده

15,400

36,898,950 Rls.

4,066 $

578

1384

ارمنستان

95034900

بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده

730

36,840,135 Rls.

4,135 $

579

1384

ارمنستان

84422000

0 -ماشين آلات ودستگاههاوا دوا ت برا ي حروف چيني,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,990

36,317,500 Rls.

3,980 $

580

1384

ارمنستان

85431900

شتاب دهنده هاي ذرا ت (غيرا زا دوا ت نشاندن يون برا ي بهبودبخشيدن به )تقويت ياتحريك كردنDop

325

36,245,592 Rls.

4,036 $

581

1384

ارمنستان

84145100

بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, برا ي (پنجره سقفي)توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت

830

35,982,332 Rls.

3,938 $

582

1384

ارمنستان

29051100

متانول (ا لكل ميليك )

22,000

35,952,840 Rls.

3,960 $

583

1384

ارمنستان

84659100

ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره

980

35,272,160 Rls.

3,920 $

584

1384

ارمنستان

84149090

سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا ياخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر

1,050

35,185,450 Rls.

3,950 $

585

1384

ارمنستان

48052590

مقوا ي تست لاينر بوزن بيش ا ز150g درهر مترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر

4,660

34,987,924 Rls.

3,838 $

586

1384

ارمنستان

84158100

ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ

2,000

34,940,160 Rls.

3,840 $

587

1384

ارمنستان

76061100

صفحه مربع مستطيل (هم چنين مربع )...ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش ا ز2/0 mm.

1,332

34,910,880 Rls.

3,855 $

588

1384

ارمنستان

84139200

ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها

839

34,714,275 Rls.

3,855 $

589

1384

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

4,797

34,009,074 Rls.

3,754 $

590

1384

ارمنستان

84811010

رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع

450

33,916,157 Rls.

3,788 $

591

1384

ارمنستان

67029000

گل, برگ وغيره مصنوعي وا شياءمربوط به آن ا زسايرموا د.

1,100

33,756,405 Rls.

3,795 $

592

1384

ارمنستان

44219090

ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر

1,460

33,536,353 Rls.

3,710 $

593

1384

ارمنستان

84804900

قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري )

1,000

32,392,800 Rls.

3,600 $

594

1384

ارمنستان

58039000

پارچه هاي گازباف (غيرا زپارچه هاي كم عرض )ا زسايرموا دنسجي.

300

32,346,000 Rls.

3,600 $

595

1384

ارمنستان

72024110

فروكروم منگنز دا را ي وزن بيشتر ا ز 4 درصد

12,000

32,320,800 Rls.

3,600 $

596

1384

ارمنستان

70132110

ا شياءساخته شده به صورت دستي يا كليشه يا بگونه ديگر تزئين شده

1,470

32,009,544 Rls.

3,528 $

597

1384

ارمنستان

56074100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي ا تيلن ياپلي پروپيلن.

1,737

31,931,182 Rls.

3,538 $

598

1384

ارمنستان

84242000

پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند

1,070

31,759,412 Rls.

3,488 $

599

1384

ارمنستان

84361000

ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات

700

31,714,344 Rls.

3,492 $

600

1384

ارمنستان

23025000

سبوس , فضولات و ساير آخال گياهان غلافدا ر

14,000

31,108,000 Rls.

3,500 $

601

1384

ارمنستان

73071900

لوله وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد.

3,950

30,870,480 Rls.

3,435 $

602

1384

ارمنستان

84501100

ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم

415

30,751,206 Rls.

3,415 $

603

1384

ارمنستان

87150000

كالسكه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها

2,865

30,577,172 Rls.

3,424 $

604

1384

ارمنستان

73239190

سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري ا ز چدن لعاب دا ده نشده

1,958

30,327,726 Rls.

3,373 $

605

1384

ارمنستان

84641000

ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره

1,570

29,443,500 Rls.

3,300 $

606

1384

ارمنستان

73141990

سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذكوردرجاي ديگر

3,450

29,063,540 Rls.

3,230 $

607

1384

ارمنستان

76161000

ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم.

1,080

29,003,368 Rls.

3,218 $

608

1384

ارمنستان

61099000

تيشرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

414

29,002,878 Rls.

3,229 $

609

1384

ارمنستان

12060000

دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده

3,510

28,118,259 Rls.

3,159 $

610

1384

ارمنستان

84151090

سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديوا ري يا براي پنجره بجز دستگاه تهويه مطبوع دوتكه

460

27,981,772 Rls.

3,086 $

611

1384

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل بدون درز از آهن يا از فولاد, با مقطع غيرمدور.

9,120

27,658,173 Rls.

3,093 $

612

1384

ارمنستان

73231000

پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقلي كردن ظروف, دستكش.

1,097

27,657,010 Rls.

3,055 $

613

1384

ارمنستان

84778000

ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر

750

27,084,000 Rls.

3,000 $

614

1384

ارمنستان

68029290

ساير سنگهاي آهكي غيرمذكور در جاي ديگر

2,780

26,917,918 Rls.

3,010 $

615

1384

ارمنستان

69022090

محصولات ساختماني سرا ميكي همانندنسوزكه حاوي بيش ا ز50درصدوزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجايديگر

11,735

26,876,054 Rls.

2,981 $

616

1384

ارمنستان

54026990

نخ ها.چندلا(تابيده )ياكابله ا زسايرموا د سينستيك

1,170

26,389,350 Rls.

2,906 $

617

1384

ارمنستان

19021100

خميرهاي غذا ئيپخته نشده حاوي تخم مرغ , پرنشده

4,821

26,265,547 Rls.

2,893 $

618

1384

ارمنستان

39173200

سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات

1,150

25,901,750 Rls.

2,875 $

619

1384

ارمنستان

84382000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات

300

25,545,870 Rls.

2,870 $

620

1384

ارمنستان

57011000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (كرك )حيوا ن, گره باف.

150

25,396,930 Rls.

2,815 $

621

1384

ارمنستان

64021990

سايركفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيرونيورويه ا نهاا زكائوچوياپلاستيك باشد

726

25,276,454 Rls.

2,822 $

622

1384

ارمنستان

28342990

ساير نيترا تهابجزپتاسيم وا مونيم ا نفجاري

5,000

25,022,250 Rls.

2,750 $

623

1384

ارمنستان

40081190

صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف

1,016

24,887,428 Rls.

2,743 $

624

1384

ارمنستان

94035000

مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)ا زا نوا عي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند

1,790

24,845,246 Rls.

2,765 $

625

1384

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته

4,467

24,591,224 Rls.

2,735 $

626

1384

ارمنستان

84191100

آبگرم كن هاي سريع ا لعمل گازي

718

24,559,862 Rls.

2,704 $

627

1384

ارمنستان

72119000

آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmغيرمذكور(همچنين فقطنوردشده )

3,800

24,259,200 Rls.

2,660 $

628

1384

ارمنستان

76071990

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون غيرمذكور

1,200

24,248,664 Rls.

2,693 $

629

1384

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريك

21,552

23,669,554 Rls.

2,630 $

630

1384

ارمنستان

61119000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, كشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

222

23,616,719 Rls.

2,609 $

631

1384

ارمنستان

73079200

زا نوئي,مهره وماسوره ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ).

4,752

23,610,895 Rls.

2,612 $

632

1384

ارمنستان

33011900

روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسيسفت وروغن هاي ا سانس مطلق )مركبات غيرمذكوردرجاي دي

180

23,281,344 Rls.

2,592 $

633

1384

ارمنستان

76129090

چليك وبشكه... ا زآلومينيوم غيرمذكور)باستثناي گازهاي فشرده يامايع شده به گنجايش حدا كثر

1,790

23,211,412 Rls.

2,562 $

634

1384

ارمنستان

69149000

ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني).

4,121

22,931,831 Rls.

2,544 $

635

1384

ارمنستان

40170090

كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف

21,000

22,809,360 Rls.

2,520 $

636

1384

ارمنستان

84385000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي

500

22,682,500 Rls.

2,500 $

637

1384

ارمنستان

85015290

ساير الكتروموتورها با جريان متناوب چند فاز,به قدرت از750 وا ت تا 75 كيلووا ت بجزا لكتروموتور قفس سنجابي

1,500

22,587,500 Rls.

2,500 $

638

1384

ارمنستان

63051000

جوا ل وكيسه, برا ي بسته بندي كالا,ا زكنف, غيره.

2,675

22,498,318 Rls.

2,532 $

639

1384

ارمنستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاك ومهروخميرهاي خشك كرده آرد غيرمذكوردرجاي ديگر

1,748

22,223,654 Rls.

2,447 $

640

1384

ارمنستان

73083000

در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زآهن ياا زفولاد.

1,470

21,804,084 Rls.

2,432 $

641

1384

ارمنستان

84182900

يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند

990

21,714,198 Rls.

2,400 $

642

1384

ارمنستان

40170010

ا بونيت ولگانيزه به شكل توده 0لوح 0ورق يانوا ر0قلم پروفيله يا لوله آخال گرد وخرده ريز

19,800

21,269,952 Rls.

2,376 $

643

1384

ارمنستان

62113900

لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

194

21,243,000 Rls.

2,328 $

644

1384

ارمنستان

90160010

ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه

212

21,061,860 Rls.

2,328 $

645

1384

ارمنستان

29269000

تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

2,000

21,033,912 Rls.

2,316 $

646

1384

ارمنستان

56031110

پارچه هاي نبافته Spunlace كه ا زطريق High pressure water jet رول به عرض 15تا22

978

20,919,126 Rls.

2,349 $

647

1384

ارمنستان

25111010

سولفات باريم طبيعي( باريت ) ا سياب شده

29,420

20,890,320 Rls.

2,318 $

648

1384

ارمنستان

94032000

مبلهاي فلزي (غيرا زنشيمنها)غيرمذكور

1,100

20,888,940 Rls.

2,334 $

649

1384

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

47,340

20,637,029 Rls.

2,272 $

650

1384

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي

2,028

20,610,492 Rls.

2,306 $

651

1384

ارمنستان

25062900

كوا رتزيت بريده شده بصورت بلوك هاي مستطيل يا لوحه هاي مستطيل

14,000

20,088,320 Rls.

2,240 $

652

1384

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر

1,206

19,921,704 Rls.

2,213 $

653

1384

ارمنستان

32159010

جوهر خودكار

840

19,831,320 Rls.

2,174 $

654

1384

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور

9,064

19,788,491 Rls.

2,198 $

655

1384

ارمنستان

72291090

سايرمفتولهاا ز فولادهاي تندبربه قطرمساوي يابيش ا ز mm12

3,000

19,705,620 Rls.

2,190 $

656

1384

ارمنستان

84241000

دستگاههاي آتش نشان

925

19,496,250 Rls.

2,151 $

657

1384

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2,491

19,389,660 Rls.

2,161 $

658

1384

ارمنستان

14041000

موا د ا وليه نباتي خام كه بيشتر برا ي رنگ كردن (رنگرزي )يادباغي بكارميروند

4,163

19,389,094 Rls.

2,162 $

659

1384

ارمنستان

48054000

كاغذ و مقوا ي صافي ,به شكل رول يا ورق

2,800

19,107,900 Rls.

2,100 $

660

1384

ارمنستان

39207100

صفحه, ورق, ...ا زسلولزا حياءشده مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر

835

18,945,988 Rls.

2,088 $

661

1384

ارمنستان

07096000

فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta

5,815

18,424,252 Rls.

2,035 $

662

1384

ارمنستان

90181910

دستگاه مانيتور علائم حياتي

17

18,146,000 Rls.

2,000 $

663

1384

ارمنستان

72199000

فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده باپهناي 600mm,يابيشتركه درجاي ديگرذكر نشده

2,100

18,106,580 Rls.

2,015 $

664

1384

ارمنستان

32151900

مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

1,775

18,103,214 Rls.

2,003 $

665

1384

ارمنستان

29151200

ا ملاح ا سيدفرميك

2,000

18,084,000 Rls.

2,000 $

666

1384

ارمنستان

73181590

سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي بامهره ها ياوا شرهاي مربوطآهن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل

1,651

18,042,282 Rls.

1,992 $

667

1384

ارمنستان

95051000

ا شياءبرا ي جشن كريسمس

300

17,972,460 Rls.

1,980 $

668

1384

ارمنستان

61071900

شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر.

257

17,964,000 Rls.

2,000 $

669

1384

ارمنستان

72259200

فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبكاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر

2,800

17,661,560 Rls.

1,960 $

670

1384

ارمنستان

28259000

سايربازهاي غيرآلي,سايرا كسيدها,هيدرا كسيدهاوپرا كسيدهاي فلزي, غيرمذكوردرجاي ديگر

350

17,442,760 Rls.

1,960 $

671

1384

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي (ا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند)

680

17,414,400 Rls.

1,920 $

672

1384

ارمنستان

44129900

تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روكش شده باچوب يامطبق شده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

4,000

17,289,600 Rls.

1,920 $

673

1384

ارمنستان

28331100

سولفات دي سديم

20,000

17,153,200 Rls.

1,900 $

674

1384

ارمنستان

64059000

كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده

485

17,083,453 Rls.

1,922 $

675

1384

ارمنستان

25301010

پرليت

10,480

16,767,976 Rls.

1,850 $

676

1384

ارمنستان

28061090

كلرورهيدوژن بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد

19,200

16,412,352 Rls.

1,824 $

677

1384

ارمنستان

68101920

ساير اشيائ ساخته شده از سيمان به شكل چهارگوش مورد مصرف برا ي سنگفرش

68,020

16,244,214 Rls.

1,797 $

678

1384

ارمنستان

07093000

بادمجان , تازه يا سرد كرده

10,054

16,220,050 Rls.

1,815 $

679

1384

ارمنستان

07119000

ساير سبزيجات و مخلوط سبزيجات , محفوظ شده به طور موقت

14,878

16,050,720 Rls.

1,785 $

680

1384

ارمنستان

32021000

موا د دباغي آلي سنتتيك

4,360

15,885,000 Rls.

1,744 $

681

1384

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگرش

593

15,749,570 Rls.

1,734 $

682

1384

ارمنستان

28332990

ساير سولفاتهاي غيرمذكور

2,000

15,286,400 Rls.

1,700 $

683

1384

ارمنستان

28499000

ساير كربورها (باستثناي كلسيم و سيليسيم )

14,000

15,246,000 Rls.

1,680 $

684

1384

ارمنستان

84642000

ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك وغيره

400

15,050,100 Rls.

1,660 $

685

1384

ارمنستان

63022100

شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءكشباف ياقلاب باف ).

342

14,843,475 Rls.

1,665 $

686

1384

ارمنستان

83030000

گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ريامستحكم شده... ا زفلزمعمولي.

2,480

14,701,230 Rls.

1,626 $

687

1384

ارمنستان

40082190

صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي كف

600

14,673,960 Rls.

1,620 $

688

1384

ارمنستان

28332939

ساير سولفاتهاي آهن بجز گريد دا رويي آن

14,550

14,601,611 Rls.

1,600 $

689

1384

ارمنستان

58012300

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, كه درجاي ديگري گفته نشده.

1,010

14,588,350 Rls.

1,610 $

690

1384

ارمنستان

29025000

ا ستيرن

1,750

14,521,300 Rls.

1,600 $

691

1384

ارمنستان

70111010

حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به نظر 25 ميليمتر وبيشتر

3,840

14,440,908 Rls.

1,612 $

692

1384

ارمنستان

55092100

نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, ا زپلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

1,270

14,391,678 Rls.

1,584 $

693

1384

ارمنستان

28170020

پرا كسيد روي

980

14,336,464 Rls.

1,588 $

694

1384

ارمنستان

85281219

سايردستگاهها گيرنده تلويزيونيرنگي30 ا ينچ و كمتربجزبا صفحه پلاسماوLCD

275

14,302,184 Rls.

1,580 $

695

1384

ارمنستان

73144100

ساير تور,شبكه, پرچين ا بكاري شده ياا ندوده شده باروي كه درجاي ديگرگفته نشده

2,000

14,249,600 Rls.

1,600 $

696

1384

ارمنستان

63072000

كمربندنجات وجليقه نجات.

145

13,584,000 Rls.

1,500 $

697

1384

ارمنستان

25262090

سنگ صابون هاي خردشده طبيعي

15,490

13,505,222 Rls.

1,487 $

698

1384

ارمنستان

85361090

ساير فيوزهابجز موا رد مذكور

1,492

13,395,176 Rls.

1,492 $

699

1384

ارمنستان

28289090

سايرهيپوكلريت ها,هيپوكلريت هاوهيپوبروميتهابجز هيپوكلريت كلسيم وسديم

5,000

13,332,000 Rls.

1,500 $

700

1384

ارمنستان

94018000

نشيمنهاي غيرمذكور

590

13,248,450 Rls.

1,475 $

701

1384

ارمنستان

25102000

فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده, فسفات آلومينوكلسيك آسياب شده

5,948

13,120,016 Rls.

1,456 $

702

1384

ارمنستان

84211900

ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

200

13,047,840 Rls.

1,440 $

703

1384

ارمنستان

58019000

پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,430

12,952,940 Rls.

1,430 $

704

1384

ارمنستان

32110000

سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده

200

12,718,704 Rls.

1,392 $

705

1384

ارمنستان

72159000

ميله هاا زآهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل دا ده ياسردتمام شده ).

4,036

12,591,958 Rls.

1,381 $

706

1384

ارمنستان

85371090

سايرتابلو,پانل, كنسول, ميز ...برا ي ولتاژتا1000ولت بجزموا ردمذكور

90

12,508,600 Rls.

1,400 $

707

1384

ارمنستان

46019900

بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده,

580

12,188,430 Rls.

1,350 $

708

1384

ارمنستان

56071000

ريسمان, طناب وكابل, ا زكنف ياسايرا لياف نسجي ا زپوسته ساقه نباتات.

1,100

11,972,400 Rls.

1,320 $

709

1384

ارمنستان

32151100

مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

1,190

11,915,568 Rls.

1,320 $

710

1384

ارمنستان

90212100

دندا نهاي مصنوعي

41

11,561,480 Rls.

1,270 $

711

1384

ارمنستان

84138200

بالابرهاي آبگونها

801

11,478,000 Rls.

1,265 $

712

1384

ارمنستان

29152290

ا ستات سديم بجز گريد دا رويي

8,000

11,259,456 Rls.

1,248 $

713

1384

ارمنستان

84796010

كولرهاي آبي خانه با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (M0F0C)

1,170

11,160,536 Rls.

1,247 $

714

1384

ارمنستان

94042100

تشك ا زكائوچوي ا سفنجي ياا زموادپلاستيكي اسفنجي , با يا بدون روپوش

350

11,002,950 Rls.

1,225 $

715

1384

ارمنستان

55032000

ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده, غيره.

1,252

10,916,564 Rls.

1,202 $

716

1384

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

249

10,761,114 Rls.

1,194 $

717

1384

ارمنستان

29291000

ا يزوسيانات ها

1,008

10,570,686 Rls.

1,167 $

718

1384

ارمنستان

85447090

سايركابلهاي ا لياف نوري بجزكابلهاي آماده مصرف دا را ي ا تصالات ا زا لياف منفردا غلافدا ر

800

10,407,420 Rls.

1,152 $

719

1384

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذكور

3,882

10,375,053 Rls.

1,155 $

720

1384

ارمنستان

87089110

برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت و ترا كتور كشاورزي

260

10,300,208 Rls.

1,136 $

721

1384

ارمنستان

83040000

قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي.

1,047

10,236,422 Rls.

1,134 $

722

1384

ارمنستان

40081110

پوشش برا ي كف ا ز كائوچوي ا سفنجي

900

10,151,568 Rls.

1,134 $

723

1384

ارمنستان

28051900

فلزا ت قليايي (باستثناي سديم )

3,750

10,004,625 Rls.

1,126 $

724

1384

ارمنستان

40040000

آخال, خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد

9,100

9,914,268 Rls.

1,092 $

725

1384

ارمنستان

84143010

كمپرسورهاي برودتي باگازفريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووا ت )

600

9,896,229 Rls.

1,099 $

726

1384

ارمنستان

39209910

نوا رتفلون ا ز (PTFEپلي تترا فلوئوروا تيلن )

298

9,845,924 Rls.

1,088 $

727

1384

ارمنستان

68030010

سنگ برا ي كف و ديوا ر

3,400

9,782,640 Rls.

1,080 $

728

1384

ارمنستان

85281211

تلوزين رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحه پلاسما

340

9,493,392 Rls.

1,056 $

729

1384

ارمنستان

73239490

سايرا شياسرميزآشپزخانه خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده

280

9,358,776 Rls.

1,042 $

730

1384

ارمنستان

35051090

دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري

500

9,238,464 Rls.

1,032 $

731

1384

ارمنستان

87131090

سايرصندليهاي چرخ دا رمعلولين كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشودغيرمذكور

330

9,101,008 Rls.

1,024 $

732

1384

ارمنستان

63039200

پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زا لياف سنتتيك.

290

9,098,460 Rls.

1,015 $

733

1384

ارمنستان

28151200

هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائيسودسوزآور)

4,675

9,086,180 Rls.

1,010 $

734

1384

ارمنستان

73242900

وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد.

1,100

9,022,320 Rls.

990 $

735

1384

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل

320

9,002,000 Rls.

1,000 $

736

1384

ارمنستان

84716030

مانيتور با صفحه تخت و غيرتخت 14لغايت 19 ا ينچ

50

8,992,000 Rls.

1,000 $

737

1384

ارمنستان

40169300

درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه

1,150

8,906,000 Rls.

1,000 $

738

1384

ارمنستان

84141010

تلمبه هاي ساكشن پزشكي

60

8,680,320 Rls.

960 $

739

1384

ارمنستان

68069000

مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا.

2,600

8,440,192 Rls.

932 $

740

1384

ارمنستان

28332790

ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي

13,929

8,281,109 Rls.

919 $

741

1384

ارمنستان

12099900

ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

756

8,280,910 Rls.

907 $

742

1384

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي بغيرا زچرا غ ضدا نفجاروچرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي

255

8,279,050 Rls.

915 $

743

1384

ارمنستان

48111000

كاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده

1,000

8,206,200 Rls.

900 $

744

1384

ارمنستان

87071010

برا ي سوا ري و سوا ري كار

150

8,092,800 Rls.

900 $

745

1384

ارمنستان

44209000

چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء,مبلمان چوبي...

404

8,075,376 Rls.

894 $

746

1384

ارمنستان

92029000

آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيكه باآرشه نوا خته ميشوند)

15

8,056,800 Rls.

900 $

747

1384

ارمنستان

73249000

لوا زم بهدا شتي وا جزا ءوقطعات لوا زم بهدا شتي از آهن يا از چدن.

875

7,857,546 Rls.

875 $

748

1384

ارمنستان

62079900

زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, رب دوشامبروهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسج

194

7,801,521 Rls.

861 $

749

1384

ارمنستان

96020010

كپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين

125

7,791,821 Rls.

870 $

750

1384

ارمنستان

74122000

لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآلياژهاي مس.

803

7,582,614 Rls.

842 $

751

1384

ارمنستان

35030000

ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501

1,000

7,561,680 Rls.

840 $

752

1384

ارمنستان

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

2,100

7,558,320 Rls.

840 $

753

1384

ارمنستان

44102900

ساير تخته هاي نازك (board wafer)وتخته بارشته هاي جهت دا ر ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر

5,150

7,297,911 Rls.

801 $

754

1384

ارمنستان

28212000

خاك رنگي كه دا را ي 70%وزنييابيشترآهن تركيب شده بصورت fe2o3 باشد

13,163

7,118,690 Rls.

790 $

755

1384

ارمنستان

70111090

سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذكور

1,638

7,067,712 Rls.

786 $

756

1384

ارمنستان

63029100

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

160

7,008,000 Rls.

768 $

757

1384

ارمنستان

28211000

ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي آهن

16,000

6,964,800 Rls.

768 $

758

1384

ارمنستان

82052000

چكش وپتك.

788

6,830,902 Rls.

767 $

759

1384

ارمنستان

64062000

تخت بيروني وپاشنه ا زكائوچوياپلاستيك.

900

6,830,460 Rls.

756 $

760

1384

ارمنستان

40114000

تايربادي نو ا زكائوچو برا ي موتورسيكلت

870

6,765,309 Rls.

757 $

761

1384

ارمنستان

95069990

ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د

50

6,746,250 Rls.

750 $

762

1384

ارمنستان

38159000

موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د

2,726

6,704,080 Rls.

752 $

763

1384

ارمنستان

25151290

بلوكهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر

11,350

6,419,270 Rls.

715 $

764

1384

ارمنستان

42032100

دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتي ونيم دستكش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش

60

6,408,720 Rls.

720 $

765

1384

ارمنستان

84283900

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

300

6,397,875 Rls.

705 $

766

1384

ارمنستان

76110000

مخزن, منبع, غيره (غيرا زبرا ي گاز),300ليتريابيشتر@.

250

6,268,650 Rls.

690 $

767

1384

ارمنستان

94042900

تشك ا زموا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

220

6,244,800 Rls.

700 $

768

1384

ارمنستان

94013000

نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع

190

6,165,678 Rls.

688 $

769

1384

ارمنستان

78041900

صفحه ا زسرب, ورق ا زسرب, نوا روورقه نازك ا زسرب, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

400

6,103,104 Rls.

672 $

770

1384

ارمنستان

82057000

گيره, قيدوهمانند.

140

6,047,240 Rls.

680 $

771

1384

ارمنستان

83079000

لوله هاي قابل ا نحناءا زفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد).

300

6,012,648 Rls.

666 $

772

1384

ارمنستان

27040020

كك ونيمه كك ا ز ليگنيت

20,000

5,916,240 Rls.

648 $

773

1384

ارمنستان

84182100

يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا كمي(Compression)

230

5,900,114 Rls.

662 $

774

1384

ارمنستان

04090000

عسل طبيعي

294

5,853,406 Rls.

646 $

775

1384

ارمنستان

29153100

ا ستات ا تيل

900

5,830,704 Rls.

648 $

776

1384

ارمنستان

74199900

مصنوعات ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

130

5,808,000 Rls.

640 $

777

1384

ارمنستان

84269900

جرثقيل هاي دريك (shipsderricks),جرثقيل ها,وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

500

5,804,964 Rls.

642 $

778

1384

ارمنستان

70132900

ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر).

712

5,777,497 Rls.

640 $

779

1384

ارمنستان

85365090

سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر

48

5,632,281 Rls.

619 $

780

1384

ارمنستان

84501990

سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت تاgk10,غيرمذكور

280

5,611,068 Rls.

624 $

781

1384

ارمنستان

27129010

پارا فين بادرصد بيش ا ز 75 درصد وزني روغن

350

5,557,552 Rls.

616 $

782

1384

ارمنستان

94059990

سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر

135

5,535,475 Rls.

616 $

783

1384

ارمنستان

32041790

سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه

140

5,473,590 Rls.

603 $

784

1384

ارمنستان

84139100

ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات

200

5,448,600 Rls.

600 $

785

1384

ارمنستان

68043000

سنگ برا ي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست.

50

5,436,600 Rls.

600 $

786

1384

ارمنستان

97019000

كولاژوپلاكهاي تزئيني همانند.

360

5,408,970 Rls.

602 $

787

1384

ارمنستان

92019000

پيانوي خودكار,كلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار كه درجاي ديگري مذكورنباشند.

100

5,371,200 Rls.

600 $

788

1384

ارمنستان

74153900

ساير اشياءحديده شده ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

245

5,347,272 Rls.

588 $

789

1384

ارمنستان

48229000

قرقره, ماسوره, دوك وتكيه گاه هاي همانند,ا زخميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر

700

5,340,216 Rls.

588 $

790

1384

ارمنستان

28332400

سولفات هاي نيكل

600

5,335,800 Rls.

600 $

791

1384

ارمنستان

69120090

ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي ا زسرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر

634

5,217,550 Rls.

578 $

792

1384

ارمنستان

32064200

ليتوپون و ساير پيگمان ها و ساير فرآورده ها

1,500

5,217,408 Rls.

576 $

793

1384

ارمنستان

85091000

جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي

172

5,217,400 Rls.

580 $

794

1384

ارمنستان

51011900

پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده.

480

5,147,712 Rls.

576 $

795

1384

ارمنستان

94034000

مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند

115

5,020,800 Rls.

560 $

796

1384

ارمنستان

29053200

پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول )

1,320

4,984,750 Rls.

553 $

797

1384

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي

45,669

4,903,644 Rls.

548 $

798

1384

ارمنستان

76101000

در,پنجره وچهارچوب آنهاوآستانه, ا زآلومينيوم.

200

4,814,100 Rls.

540 $

799

1384

ارمنستان

39202010

ورق ها و صفحه از پليمرهاي پروپيلن چاپ شده BOPP

210

4,767,525 Rls.

525 $

800

1384

ارمنستان

25223000

آهك هيدروليك

21,000

4,761,742 Rls.

529 $

801

1384

ارمنستان

08061000

ا نگور تازه

1,299

4,712,001 Rls.

519 $

802

1384

ارمنستان

73071100

لوله وا تصالات لوله كشي ا زريخته گري, ا زچدن غيرچكش خوا ر.

772

4,586,490 Rls.

508 $

803

1384

ارمنستان

74082100

مفتول برنجي.

500

4,529,000 Rls.

500 $

804

1384

ارمنستان

39079990

سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذكوردرجاي ديگر

260

4,519,942 Rls.

499 $

805

1384

ارمنستان

84181000

يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا

295

4,454,100 Rls.

492 $

806

1384

ارمنستان

70139900

ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده.

2,182

4,369,920 Rls.

480 $

807

1384

ارمنستان

96050000

مجموعه سفري برا ي نظافت شخصي دوخت ودوز يا تميز كردن كفش يالباس

40

4,355,040 Rls.

480 $

808

1384

ارمنستان

58110000

محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (......غيرا زگلدوزيهاوقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ).

480

4,353,600 Rls.

480 $

809

1384

ارمنستان

26179000

سايرسنگهاي فلزوكنسانتره هاي آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشد

7,150

4,282,721 Rls.

481 $

810

1384

ارمنستان

69051000

سفال پوشش بام ا زسرا ميك.

1,900

4,212,084 Rls.

462 $

811

1384

ارمنستان

41041100

چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده شده به حالت مرطوب

180

4,198,965 Rls.

471 $

812

1384

ارمنستان

62089900

تنكه, رب دوشامبر,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

19

4,082,112 Rls.

456 $

813

1384

ارمنستان

70099200

آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني)

285

3,925,648 Rls.

436 $

814

1384

ارمنستان

73211110

ا جاق گازفردا رمبله

200

3,914,352 Rls.

432 $

815

1384

ارمنستان

84031000

ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي

650

3,903,471 Rls.

429 $

816

1384

ارمنستان

73242100

وا ن حمام ا زچدن ( حتي لعاب دا ده شده ).

1,200

3,880,224 Rls.

432 $

817

1384

ارمنستان

72163300

پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

1,020

3,875,968 Rls.

428 $

818

1384

ارمنستان

39262010

لباس ومتفرعات لباس جهت مصارف پزشكي از مواد پلاستيكي

165

3,822,875 Rls.

425 $

819

1384

ارمنستان

70179090

سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا كاليبرشده غيرمذك

425

3,778,160 Rls.

415 $

820

1384

ارمنستان

44190000

ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه

462

3,689,160 Rls.

408 $

821

1384

ارمنستان

12010000

دا نه سويا ,حتي خرد شده

819

3,569,226 Rls.

393 $

822

1384

ارمنستان

38082029

سايرقارچ كش هاتكنيكال (سم رقيق نشده ) غيرمذكور

230

3,509,285 Rls.

386 $

823

1384

ارمنستان

25081000

بنتونيت

10,000

3,482,492 Rls.

386 $

824

1384

ارمنستان

39059910

پي وي پي (pvp)pyrrolidone vinyp poly k30وk25 دا را ي گريد دا رويي

25

3,468,900 Rls.

388 $

825

1384

ارمنستان

85011090

سايرا لكتروموتورهابه قدرت تا5/37وا ت بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت

138

3,450,240 Rls.

380 $

826

1384

ارمنستان

32081060

ورني ويژه مركب چاپ فلكسو

150

3,396,330 Rls.

378 $

827

1384

ارمنستان

68042290

سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د

772

3,293,728 Rls.

362 $

828

1384

ارمنستان

28092090

سايرا سيدهاي پلي فسفريك وا سيد فسفريك غيرمذكور

490

3,290,410 Rls.

370 $

829

1384

ارمنستان

85122010

ساير دستگاههاي روستايي جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت

30

3,270,600 Rls.

360 $

830

1384

ارمنستان

84714110

ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي ( PC)بصورت كامل مشتمل برحد ا قل يك وا حد مركزي

179

3,249,900 Rls.

360 $

831

1384

ارمنستان

85359000

سايردستگاههابرا ي قطع و وصل و...مدا رهاي برقي,برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي دي

60

3,243,240 Rls.

360 $

832

1384

ارمنستان

48109900

كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

980

3,202,769 Rls.

353 $

833

1384

ارمنستان

84412000

ماشين هابرا ي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوا ئي

400

3,174,500 Rls.

350 $

834

1384

ارمنستان

62089100

تنكه, رب دوشامبر,وا شياءهمانندزنانه يادخترا نه, ا زپنبه.

90

3,173,740 Rls.

356 $

835

1384

ارمنستان

08055000

ليمو (lemons)

1,290

3,103,118 Rls.

347 $

836

1384

ارمنستان

28332200

سولفات هاي آلومينيم

2,000

3,087,880 Rls.

340 $

837

1384

ارمنستان

70109050

بطريهابيرنگ با ظرفيت ا سمي بيشترا زيك ليتر

1,850

3,042,621 Rls.

333 $

838

1384

ارمنستان

84209100

غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن

150

2,848,230 Rls.

315 $

839

1384

ارمنستان

39201020

يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

342

2,808,960 Rls.

308 $

840

1384

ارمنستان

39252000

درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيكي

271

2,742,462 Rls.

302 $

841

1384

ارمنستان

32041220

موا درنگي موردندا نه ( mordant)

750

2,733,440 Rls.

300 $

842

1384

ارمنستان

84248990

سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن به صورت ذرا ت ريز....وموا ردمذكور

200

2,681,100 Rls.

300 $

843

1384

ارمنستان

13019000

صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي

290

2,618,120 Rls.

290 $

844

1384

ارمنستان

28333000

زا ج ها (Alums)

1,212

2,612,598 Rls.

291 $

845

1384

ارمنستان

29151100

ا سيدفرميك

700

2,553,600 Rls.

280 $

846

1384

ارمنستان

40119390

لاستيك رويي چرخ بادي مورد ا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني داراي طوقه باقطرحدا كثر61

360

2,550,226 Rls.

281 $

847

1384

ارمنستان

09062090

دا رچين وگل درخت آن خردشده يا ساييده بجز رديفهاي 09062010و09062020

97

2,541,969 Rls.

279 $

848

1384

ارمنستان

85094000

آسياب و مخلوطكن هاي ا لكترونيكي خانگي موا د خورا كي,دستگاههاي خانگي آب ميوه گير

33

2,511,090 Rls.

279 $

849

1384

ارمنستان

82142000

ا بزا رهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور(ا زجمله سوهان ناخن ).

40

2,431,350 Rls.

270 $

850

1384

ارمنستان

84191900

آبگرم كن هاي سريع ا لعمل يامخزني,غيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

175

2,408,534 Rls.

266 $

851

1384

ارمنستان

48064000

كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر

250

2,294,490 Rls.

255 $

852

1384

ارمنستان

73182300

ميخ پرچ.

293

2,282,760 Rls.

255 $

853

1384

ارمنستان

83021000

لولاا زفلزمعمولي.

311

2,255,904 Rls.

252 $

854

1384

ارمنستان

55091200

نخ چندلاياكابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا زنايلون, غيره, آماده نشده برا ي خرده فروشي

200

2,241,036 Rls.

252 $

855

1384

ارمنستان

54012000

نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي.

98

2,222,885 Rls.

245 $

856

1384

ارمنستان

31010000

كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط ياعمل آورده بطورشيميائي,كودحاصل ا زمحصول حيوا ني يانباتي

3,500

2,203,040 Rls.

245 $

857

1384

ارمنستان

29419090

سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر

22

2,165,280 Rls.

240 $

858

1384

ارمنستان

32041190

سايرموا درنگي ديسپرسه وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ

392

2,109,830 Rls.

235 $

859

1384

ارمنستان

45039000

ا شياء ا زچوب پنبه طبيعي كه درجاي ديگر مذكور نباشد

490

2,050,116 Rls.

228 $

860

1384

ارمنستان

29072900

ساير پليفنل ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشد

20

1,969,440 Rls.

220 $

861

1384

ارمنستان

84182200

يخچال هاي خانگي از نوع جذبي,برقي(Absorbtion)

50

1,835,592 Rls.

204 $

862

1384

ارمنستان

32081090

محلول هاي مشخص شده برپايه پلي ا ستر

185

1,832,140 Rls.

202 $

863

1384

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

150

1,816,200 Rls.

200 $

864

1384

ارمنستان

91052900

ساعتهاي ديوا ري (غيرا زآنهائيكه بانيروي برق كارميكنند)

97

1,754,148 Rls.

194 $

865

1384

ارمنستان

55141300

پارچه تاروپودباف, غيرمذكور...باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه

68

1,712,868 Rls.

188 $

866

1384

ارمنستان

70119000

غلاف هاي شيشه ا ي باز(ا زجمله حباب ولوله ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

446

1,697,025 Rls.

187 $

867

1384

ارمنستان

73181490

ساير پيچ خودكارا زآهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل

100

1,635,300 Rls.

180 $

868

1384

ارمنستان

40161090

سايرا شياا زكائوچوي ا سفنجي ولكانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت

30

1,616,040 Rls.

180 $

869

1384

ارمنستان

85098000

دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي

48

1,532,295 Rls.

170 $

870

1384

ارمنستان

54011000

نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيك.

147

1,510,014 Rls.

167 $

871

1384

ارمنستان

84184000

فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر

60

1,506,624 Rls.

168 $

872

1384

ارمنستان

90321000

ترموستات

10

1,493,085 Rls.

165 $

873

1384

ارمنستان

32081040

لاك عايق ا لكترونيكي

160

1,461,920 Rls.

160 $

874

1384

ارمنستان

55095900

نخ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره, پلي ا ستر,غيرمذكوردرجاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

127

1,451,034 Rls.

160 $

875

1384

ارمنستان

31021000

ا وره حتي بصورت محلول درا ب

3,200

1,438,720 Rls.

160 $

876

1384

ارمنستان

84303900

ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو)

100

1,370,550 Rls.

150 $

877

1384

ارمنستان

70072190

سايرشيشه ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياكشتي بجزموا ردمذكور

462

1,369,173 Rls.

151 $

878

1384

ارمنستان

69079020

كاشي يا سرا ميك با جذب آب بين يك ا لي 6 درصد (كاشي كف )بدون وزني

620

1,336,232 Rls.

149 $

879

1384

ارمنستان

84213990

سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور

49

1,324,617 Rls.

147 $

880

1384

ارمنستان

94038000

مبلهاي (غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند0

125

1,283,760 Rls.

144 $

881

1384

ارمنستان

25030010

گوگرد خام يا تصفيه نشده

2,460

1,106,016 Rls.

123 $

882

1384

ارمنستان

73029000

لوا زم را ه آهن ا زآهن ياا زفولادوغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده.

60

1,074,240 Rls.

120 $

883

1384

ارمنستان

32073090

سايرحلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 10 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالاديم

179

1,052,415 Rls.

117 $

884

1384

ارمنستان

39232190

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زپلي اتيلن بجزكيسه خون, كيسه اسپتيك 5لايه مقاوم در مقابل نفوذ هوا وا كسيژن

100

989,120 Rls.

110 $

885

1384

ارمنستان

59114000

پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم نوع موردا ستفاده برا ي منگنه هاي روغن كشي ياهمانندبه ا نضمام موا رد

50

911,800 Rls.

100 $

886

1384

ارمنستان

76032000

پودرباساختارلايه ا ي, قلس آلومينيوم.

50

908,500 Rls.

100 $

887

1384

ارمنستان

25070010

كائولن

2,338

894,250 Rls.

98 $

888

1384

ارمنستان

25171090

سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت ا زا نوا ع برا ي بتن ريزيسنگ ريزيرا ههاسايربالاست ها

2,980

893,865 Rls.

99 $

889

1384

ارمنستان

10051020

دا نه ذرت بسته بندي شده به وزن خالص 25 كيلوگرم و كمتر

2,552

868,075 Rls.

97 $

890

1384

ارمنستان

29394910

فنيل پرو پانل آمين

2

823,584 Rls.

92 $

891

1384

ارمنستان

84609090

سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزكردن ,سنگ زني... غيرمذكور

30

815,490 Rls.

90 $

892

1384

ارمنستان

68101990

سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعيبه شكل لوح آجروا شياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

4,035

783,435 Rls.

87 $

893

1384

ارمنستان

84231000

ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي

35

774,835 Rls.

86 $

894

1384

ارمنستان

85203900

دستگاههاي ضبط نوا ر مغناطيسي توا م بادستگاه پخش صوت, غيرمذكوردرجاي ديگر

50

759,528 Rls.

84 $

895

1384

ارمنستان

63026000

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه

19

759,528 Rls.

84 $

896

1384

ارمنستان

84729090

ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر

205

729,600 Rls.

80 $

897

1384

ارمنستان

94056000

چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند

40

723,920 Rls.

80 $

898

1384

ارمنستان

84238290

سايرماشين ا لات توزن باظرفيت بين 30 تا 5000 كيلوگرم بجزباسكول الكترونيكي سيار500 كيلوگرم به بالا

100

701,844 Rls.

78 $

899

1384

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

250

674,400 Rls.

75 $

900

1384

ارمنستان

70109090

سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر

300

673,650 Rls.

75 $

901

1384

ارمنستان

84219900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه

170

666,975 Rls.

75 $

902

1384

ارمنستان

29361000

پروويتامين ها ,مخلوط نشده

65

654,120 Rls.

72 $

903

1384

ارمنستان

52042000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي.

45

640,084 Rls.

70 $

904

1384

ارمنستان

29121100

متانال (فرمالدئيد)

500

591,760 Rls.

65 $

905

1384

ارمنستان

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه , يخ نزده

30

589,097 Rls.

65 $

906

1384

ارمنستان

91039000

ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهماننددا را ي محرك ساعت مچي وهمانندغيربرقي.

24

578,688 Rls.

64 $

907

1384

ارمنستان

44109000

تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي

340

548,340 Rls.

60 $

908

1384

ارمنستان

32041390

سايرموا درنگي قليايي وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبجزمستربچ ورنگهاي نساجي كاتيونيك

150

544,920 Rls.

60 $

909

1384

ارمنستان

85399090

سايرقطعات برا ي لامپ ولوله برقي رشته اي يا... بجز سر پيچ با سايز 27Eبرا ي لامپ رشته اي

146

538,920 Rls.

60 $

910

1384

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها

20

537,120 Rls.

60 $

911

1384

ارمنستان

69039090

سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر

200

489,115 Rls.

55 $

912

1384

ارمنستان

84521000

چرخ دوزندگي ا زنوع خانگي

20

483,360 Rls.

53 $

913

1384

ارمنستان

70031290

سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم كه خميرآن درتوده رنگ شده ياكدرشده// غيرمذكوردرجايديگر

250

461,958 Rls.

51 $

914

1384

ارمنستان

73181900

سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

35

454,950 Rls.

50 $

915

1384

ارمنستان

82041200

آچارهاي دستيدا را ي دندا نه متغير

25

454,950 Rls.

50 $

916

1384

ارمنستان

73051900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطع مدور,باقطرخارجي بيش 4/406 mm

150

452,800 Rls.

50 $

917

1384

ارمنستان

94012000

نشيمنهاا زا نوا عي كه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني موردا ستفاده قرا رميگيرند

35

448,400 Rls.

50 $

918

1384

ارمنستان

95039000

سايربازيچه هاي غيرمذكور

25

406,890 Rls.

45 $

919

1384

ارمنستان

29163110

بنزوا ت سديم

10

402,840 Rls.

45 $

920

1384

ارمنستان

44091000

چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد

96

384,936 Rls.

43 $

921

1384

ارمنستان

70060090

سايرشيشه هاي مشمول شماره7005و7004و7003خم شده, لبه كارشده, كنده كاري شده بجزشيشه ا پتيكي

197

361,890 Rls.

40 $

922

1384

ارمنستان

34021110

سديم لوريل سولفات

20

291,835 Rls.

33 $

923

1384

ارمنستان

70080020

چندجدا ره باقاب شيشه ا ي درزگيري شده كه بالايه هوا باگازا زهم جدا شده ا ند

97

180,980 Rls.

20 $

924

1384

ارمنستان

84146000

هوا كش ها(Hoods)مجهزبه فن كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد

10

170,715 Rls.

19 $

925

1384

ارمنستان

85392220

لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت

10

134,970 Rls.

15 $

926

1384

ارمنستان

84239090

ا نوا ع وزنه برا ي ماشينهاي توزين

10

91,370 Rls.

10 $

  به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران