گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1385

                                           148/908/635 دلار                                           

                                   

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1385

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

26,972,504

96,441,502,189 Rls.

10,512,983 $

2

1385

ارمنستان

26139000

سنگ موليبدن وكنسانتره هاي آن (باستثناي تفته شده )

258,835

73,123,390,643 Rls.

7,940,921 $

3

1385

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي

2,765,927

63,936,259,724 Rls.

6,952,051 $

4

1385

ارمنستان

27132000

قيرنفت

34,590,407

47,670,375,856 Rls.

5,185,225 $

5

1385

ارمنستان

73061090

لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر

4,401,801

47,509,667,151 Rls.

5,176,523 $

6

1385

ارمنستان

28257000

ا كسيدهاوهيدرا كسيدهاي موليبدن

114,030

40,824,208,924 Rls.

4,433,335 $

7

1385

ارمنستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

3,950,102

29,334,813,680 Rls.

3,186,833 $

8

1385

ارمنستان

73218100

بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياهم باگازوهم باسايرسوختها,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

1,439,477

27,481,488,280 Rls.

2,982,869 $

9

1385

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

1,066,130

24,775,023,408 Rls.

2,694,957 $

10

1385

ارمنستان

39205900

صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا

1,031,034

23,947,147,325 Rls.

2,606,372 $

11

1385

ارمنستان

61059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي

208,038

23,771,537,370 Rls.

2,579,454 $

12

1385

ارمنستان

38140000

حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

9,448,472

18,747,937,608 Rls.

2,047,010 $

13

1385

ارمنستان

62064000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي.

122,618

18,343,460,976 Rls.

2,001,029 $

14

1385

ارمنستان

70049090

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر

8,676,203

17,213,583,731 Rls.

1,871,372 $

15

1385

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

762,198

14,318,434,392 Rls.

1,562,910 $

16

1385

ارمنستان

41071200

چرم وپوست كامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موكنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

84,987

13,918,271,818 Rls.

1,512,311 $

17

1385

ارمنستان

32041110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه

146,900

13,069,264,000 Rls.

1,424,000 $

18

1385

ارمنستان

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

1,432,195

12,887,398,730 Rls.

1,398,950 $

19

1385

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين كره كاكائووروغن C.B.E

1,674,066

12,454,562,515 Rls.

1,359,975 $

20

1385

ارمنستان

08109000

ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

1,186,391

12,005,803,438 Rls.

1,302,427 $

21

1385

ارمنستان

34022010

پودريا مايع لباسشويي دستي بسته بندي به صورت خرده فروشي

2,288,851

12,004,807,620 Rls.

1,304,666 $

22

1385

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

1,021,283

11,191,816,399 Rls.

1,222,999 $

23

1385

ارمنستان

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

805,782

11,080,682,811 Rls.

1,206,906 $

24

1385

ارمنستان

27101910

روغن موتور

2,363,109

10,084,244,776 Rls.

1,101,583 $

25

1385

ارمنستان

63053300

جوال وكيسه براي بسته بندي كالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

431,178

9,903,765,891 Rls.

1,077,950 $

26

1385

ارمنستان

72103000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت

1,418,297

9,650,899,590 Rls.

1,048,269 $

27

1385

ارمنستان

72123010

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

1,874,366

9,266,362,933 Rls.

1,008,711 $

28

1385

ارمنستان

23012000

آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان

1,746,484

9,122,249,594 Rls.

991,789 $

29

1385

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

95,306

8,412,898,461 Rls.

914,927 $

30

1385

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند

7,830,706

8,396,140,242 Rls.

914,405 $

31

1385

ارمنستان

08052000

نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده

1,991,511

8,247,084,412 Rls.

895,144 $

32

1385

ارمنستان

72112990

محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر

1,828,323

8,034,719,593 Rls.

871,873 $

33

1385

ارمنستان

69089020

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده

3,653,101

7,903,553,689 Rls.

861,010 $

34

1385

ارمنستان

94036000

مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند

305,144

7,615,341,038 Rls.

828,259 $

35

1385

ارمنستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر

2,362,139

7,551,628,451 Rls.

821,134 $

36

1385

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

561,988

6,968,484,258 Rls.

757,476 $

37

1385

ارمنستان

73219000

اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

131,711

6,888,764,083 Rls.

752,157 $

38

1385

ارمنستان

23011000

آرد, زبره و حبه, ا زگوشت, نامناسب برا ي خورا ك ا نسان, تفاله چربيهاي حيوا ني

586,846

6,754,757,974 Rls.

732,331 $

39

1385

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ

1,214,235

6,636,564,234 Rls.

720,706 $

40

1385

ارمنستان

57049000

كف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده كه درجاي ديگرگفته نشده

357,561

6,531,133,642 Rls.

709,213 $

41

1385

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

708,463

6,528,317,853 Rls.

711,049 $

42

1385

ارمنستان

73089090

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

567,645

6,390,331,365 Rls.

695,606 $

43

1385

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

2,756,205

6,088,954,606 Rls.

661,643 $

44

1385

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

98,672

6,083,942,671 Rls.

659,742 $

45

1385

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

256,670

5,789,465,924 Rls.

630,091 $

46

1385

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر

1,764,690

5,729,938,322 Rls.

622,972 $

47

1385

ارمنستان

39173900

سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

245,291

5,675,817,793 Rls.

617,881 $

48

1385

ارمنستان

63053900

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

244,049

5,633,263,772 Rls.

612,796 $

49

1385

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

498,151

5,567,276,183 Rls.

604,446 $

50

1385

ارمنستان

35061000

محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم

384,456

5,534,325,611 Rls.

601,142 $

51

1385

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر.

389,633

5,515,784,497 Rls.

599,684 $

52

1385

ارمنستان

68071090

سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذكور در جاي ديگر

958,237

5,336,993,313 Rls.

580,831 $

53

1385

ارمنستان

04089900

تخم پرندگان , با پوست (باستثناي خشك كرده )

114,300

5,318,468,160 Rls.

577,800 $

54

1385

ارمنستان

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول موردمصرف در پوشش سقف و نما

1,347,764

5,317,515,120 Rls.

578,121 $

55

1385

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

578,584

5,252,701,489 Rls.

570,138 $

56

1385

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذكور درظروف يكهزا ر سانتي مترمكعب وبيشتر

1,522,010

5,250,754,482 Rls.

571,280 $

57

1385

ارمنستان

39209200

صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي

140,611

5,228,188,312 Rls.

567,544 $

58

1385

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

673,419

5,095,785,044 Rls.

554,724 $

59

1385

ارمنستان

24012000

توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد

49,380

4,886,492,616 Rls.

533,304 $

60

1385

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب

68,025

4,842,501,100 Rls.

524,800 $

61

1385

ارمنستان

27129010

پارا فين بادرصد بيش ا ز 75 درصد وزني روغن

1,073,011

4,513,438,925 Rls.

492,250 $

62

1385

ارمنستان

84806000

قالب برا ي موا دمعدني.

181,190

4,388,140,677 Rls.

477,914 $

63

1385

ارمنستان

08105000

كيوي, تازه

1,014,329

4,337,843,385 Rls.

470,942 $

64

1385

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

3,885,387

4,281,397,122 Rls.

466,451 $

65

1385

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

204,802

4,259,791,862 Rls.

463,218 $

66

1385

ارمنستان

39076020

گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات )

361,515

4,259,222,727 Rls.

464,688 $

67

1385

ارمنستان

72022110

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

845,000

4,197,839,700 Rls.

456,485 $

68

1385

ارمنستان

47079000

آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها

570,287

4,109,166,802 Rls.

447,173 $

69

1385

ارمنستان

87032100

وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر

60,680

4,097,147,800 Rls.

445,900 $

70

1385

ارمنستان

72123020

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت كمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

501,187

4,033,477,536 Rls.

438,410 $

71

1385

ارمنستان

32081010

پوشش ورنگها براساس پلي استرها

213,453

4,032,058,448 Rls.

438,267 $

72

1385

ارمنستان

85443090

سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي

82,390

3,920,297,480 Rls.

426,385 $

73

1385

ارمنستان

69089090

ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غير مذكور در جاي ديگر

1,218,754

3,879,866,733 Rls.

422,065 $

74

1385

ارمنستان

48030090

آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق

416,057

3,832,444,318 Rls.

416,572 $

75

1385

ارمنستان

39042200

پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي

501,980

3,663,597,200 Rls.

398,071 $

76

1385

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده

253,479

3,515,338,501 Rls.

382,417 $

77

1385

ارمنستان

72166900

پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشكل دا ده شده ياسردتمام شده, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

645,793

3,507,719,880 Rls.

382,096 $

78

1385

ارمنستان

48051100

كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي

1,013,356

3,504,882,351 Rls.

380,731 $

79

1385

ارمنستان

17023090

گلوكز وشربت گلوكز خشك كمترا ز20درصد وزني فروكتوز يابدون آن غيرمذكور درجاي ديگر

1,218,383

3,419,698,365 Rls.

372,250 $

80

1385

ارمنستان

72165000

پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست.

584,290

3,361,008,549 Rls.

365,630 $

81

1385

ارمنستان

84158200

ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما

9,330

3,311,400,000 Rls.

360,000 $

82

1385

ارمنستان

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر

491,580

3,310,257,466 Rls.

359,052 $

83

1385

ارمنستان

90281000

كنتورگاز

57,810

3,143,347,469 Rls.

341,229 $

84

1385

ارمنستان

73111090

سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف

130,704

3,135,322,705 Rls.

340,595 $

85

1385

ارمنستان

38254900

ضايعات حلالهاي آلي بجز هالوژنه

1,517,011

3,078,337,561 Rls.

336,417 $

86

1385

ارمنستان

68079000

سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذكوردرجاي ديگر

924,639

3,076,616,733 Rls.

334,773 $

87

1385

ارمنستان

61159900

جورا ب زنانه وپاپوش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

46,213

3,054,935,930 Rls.

332,061 $

88

1385

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

224,236

3,049,062,362 Rls.

331,728 $

89

1385

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

411,158

3,020,917,892 Rls.

328,841 $

90

1385

ارمنستان

29023000

تولوئن

719,280

2,976,208,074 Rls.

323,679 $

91

1385

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي

157,033

2,966,921,977 Rls.

322,059 $

92

1385

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور

112,527

2,957,065,017 Rls.

320,970 $

93

1385

ارمنستان

72099000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر

447,300

2,840,921,653 Rls.

309,033 $

94

1385

ارمنستان

32064910

سايرگرا نول هاي رنگي مستربچ غيرآلي

30,136

2,774,065,290 Rls.

301,381 $

95

1385

ارمنستان

84189990

سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910

9,895

2,731,087,130 Rls.

297,398 $

96

1385

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

117,502

2,696,364,200 Rls.

293,751 $

97

1385

ارمنستان

62059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

37,470

2,694,621,061 Rls.

292,273 $

98

1385

ارمنستان

57029200

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف.

73,087

2,648,747,028 Rls.

287,760 $

99

1385

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

624,214

2,646,357,082 Rls.

288,046 $

100

1385

ارمنستان

84158100

دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما

5,590

2,630,981,817 Rls.

286,497 $

101

1385

ارمنستان

39211100

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

108,606

2,628,812,615 Rls.

286,062 $

102

1385

ارمنستان

34022050

ژل يا مايع ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي

694,998

2,607,692,257 Rls.

283,005 $

103

1385

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

390,494

2,596,761,266 Rls.

282,054 $

104

1385

ارمنستان

25151210

سنگهاي مرمركارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر

197,930

2,592,509,055 Rls.

281,276 $

105

1385

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

338,325

2,591,941,120 Rls.

281,419 $

106

1385

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مكانيكي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

37,987

2,585,455,496 Rls.

281,191 $

107

1385

ارمنستان

04070090

تخم مرغ پرندگان با پوست, تازه و ...بجز بوقلمون وتخم مرغ نطفه دا ر

392,170

2,540,916,293 Rls.

275,637 $

108

1385

ارمنستان

39219090

سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور

71,930

2,518,239,246 Rls.

274,133 $

109

1385

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور

98,196

2,513,224,962 Rls.

273,666 $

110

1385

ارمنستان

84158300

ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما

7,855

2,504,792,960 Rls.

272,334 $

111

1385

ارمنستان

68159990

سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر

39,518

2,499,981,682 Rls.

272,919 $

112

1385

ارمنستان

70131000

ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده.

174,548

2,420,798,212 Rls.

263,161 $

113

1385

ارمنستان

68091100

لوحه,صفحه ،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده فقطباكاغذيامقوا.

1,816,535

2,405,458,888 Rls.

261,579 $

114

1385

ارمنستان

39232190

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زپليا تيلن بجزكيسه خون, كيسه ا سپتيك 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا كسيژن

103,929

2,371,748,513 Rls.

257,843 $

115

1385

ارمنستان

38200000

فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ

184,480

2,370,611,450 Rls.

257,398 $

116

1385

ارمنستان

04070010

تخم مرغ نطفه دا ر

108,146

2,266,698,280 Rls.

246,160 $

117

1385

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييرياقته غيرمذكور درجاي ديگر

128,906

2,263,586,880 Rls.

246,168 $

118

1385

ارمنستان

15119090

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذكور در جاي ديگر

314,000

2,253,671,160 Rls.

244,915 $

119

1385

ارمنستان

84144090

سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر

11,000

2,250,164,235 Rls.

245,243 $

120

1385

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

298,120

2,238,788,684 Rls.

243,265 $

121

1385

ارمنستان

72091500

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر

507,210

2,236,037,996 Rls.

243,460 $

122

1385

ارمنستان

69089040

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(كاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

873,012

2,169,039,312 Rls.

235,516 $

123

1385

ارمنستان

39011029

بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي كمترا ز94%بجزنوع پودري

320,000

2,153,648,000 Rls.

234,027 $

124

1385

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

62,580

2,143,158,110 Rls.

232,598 $

125

1385

ارمنستان

38119000

بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور

194,330

2,136,648,396 Rls.

233,196 $

126

1385

ارمنستان

39172200

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن

99,357

2,127,394,804 Rls.

231,399 $

127

1385

ارمنستان

64031990

سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور

25,551

2,122,534,573 Rls.

231,549 $

128

1385

ارمنستان

70139110

اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،ترئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت دستي ازكريستال سرب دار

62,445

2,116,740,075 Rls.

231,389 $

129

1385

ارمنستان

32061110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) براساس دي اكسيد تيتان حاوي حداقل 80درصد ماده خشك

28,025

2,064,050,019 Rls.

224,577 $

130

1385

ارمنستان

57029900

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر

112,230

2,061,031,013 Rls.

223,907 $

131

1385

ارمنستان

73066090

لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور

459,700

2,032,955,070 Rls.

221,035 $

132

1385

ارمنستان

74081100

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد.

31,119

2,014,175,161 Rls.

219,159 $

133

1385

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي

61,316

1,994,002,419 Rls.

216,303 $

134

1385

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشك كرده

490,275

1,981,907,666 Rls.

215,598 $

135

1385

ارمنستان

39012049

سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري

169,809

1,972,481,058 Rls.

214,523 $

136

1385

ارمنستان

34051000

وا كسها,جلاها,كرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي كفش يا چرم

51,289

1,969,997,749 Rls.

215,440 $

137

1385

ارمنستان

39202010

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شدهprolylene poly oriented Bi

98,313

1,946,980,591 Rls.

211,399 $

138

1385

ارمنستان

73241000

ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن.

55,664

1,944,773,461 Rls.

211,357 $

139

1385

ارمنستان

84162000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

19,955

1,924,921,481 Rls.

209,033 $

140

1385

ارمنستان

29012900

هيدروكربورهاي غيرحلقوي ا شباع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

291,790

1,899,523,064 Rls.

206,162 $

141

1385

ارمنستان

69089050

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

540,087

1,894,529,407 Rls.

206,235 $

142

1385

ارمنستان

48030010

كاغذبه شكل ورق برا ي تهيه دستمال كاغذي. كاغذ توا لت وسايرمصارف خانگي

199,483

1,893,600,072 Rls.

206,107 $

143

1385

ارمنستان

34022020

پودريا مايع لباسشويي ماشيني بسته بندي به صورت خرده فروشي

249,932

1,856,634,516 Rls.

201,918 $

144

1385

ارمنستان

34011160

صابون دترجنت قالبي

479,562

1,798,379,985 Rls.

195,619 $

145

1385

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردكرده

555,241

1,787,308,513 Rls.

194,308 $

146

1385

ارمنستان

34012010

صابون به شكل مايع

375,520

1,754,998,474 Rls.

190,815 $

147

1385

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

6,112,367

1,753,859,033 Rls.

190,518 $

148

1385

ارمنستان

74081900

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياكمترباشد.

78,291

1,725,367,706 Rls.

187,897 $

149

1385

ارمنستان

39021090

سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي

260,000

1,724,558,600 Rls.

187,400 $

150

1385

ارمنستان

84641000

ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

78,950

1,689,196,000 Rls.

184,000 $

151

1385

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميك, غيرمذكوردرجاي ديگر

173,750

1,664,397,267 Rls.

180,709 $

152

1385

ارمنستان

68022900

سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه

418,969

1,622,242,880 Rls.

176,416 $

153

1385

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذكورباگنجايش كمترا ز50ليتركه با لحيم كردن ياپرس كردن بسته ميشوند

133,170

1,614,268,681 Rls.

175,485 $

154

1385

ارمنستان

73221900

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد.

57,160

1,612,908,830 Rls.

175,032 $

155

1385

ارمنستان

84649000

سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

44,650

1,563,246,700 Rls.

169,725 $

156

1385

ارمنستان

39011059

پلي ا تلين گريد بادي با چگالي كمتر ا ز 94%بجزنوع پودري

211,000

1,517,820,150 Rls.

164,750 $

157

1385

ارمنستان

72199000

محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده

59,650

1,497,108,435 Rls.

163,273 $

158

1385

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر

193,990

1,496,258,976 Rls.

163,370 $

159

1385

ارمنستان

73069090

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر

279,635

1,493,948,668 Rls.

162,481 $

160

1385

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

675,681

1,487,159,627 Rls.

162,337 $

161

1385

ارمنستان

72111990

محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر

355,363

1,468,638,412 Rls.

159,915 $

162

1385

ارمنستان

08025000

پسته , تازه يا خشك كرده

26,008

1,454,228,080 Rls.

157,844 $

163

1385

ارمنستان

90184100

يونيت دندا نپزشكي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشكي روي يك پايه مشترك

13,825

1,436,926,253 Rls.

156,557 $

164

1385

ارمنستان

84186190

سايرتجهيزا ت سردكننده يامنجمد كننده ترا كمي با كندانسور مبدل حرارتي بجز رديف 84186110

2,700

1,415,081,640 Rls.

153,540 $

165

1385

ارمنستان

38231900

ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ

375,416

1,381,229,724 Rls.

150,161 $

166

1385

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده كركره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيك

41,226

1,361,216,290 Rls.

148,409 $

167

1385

ارمنستان

84161000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع

78,279

1,339,186,761 Rls.

145,618 $

168

1385

ارمنستان

76109000

ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان

40,947

1,325,624,911 Rls.

144,525 $

169

1385

ارمنستان

87042200

وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن

42,562

1,321,726,600 Rls.

143,917 $

170

1385

ارمنستان

90189090

ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر

155

1,321,259,698 Rls.

142,978 $

171

1385

ارمنستان

72259900

محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده.

169,710

1,320,366,504 Rls.

143,868 $

172

1385

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل

50,594

1,306,050,308 Rls.

141,870 $

173

1385

ارمنستان

10063000

برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده

290,277

1,301,759,057 Rls.

141,328 $

174

1385

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

18,120

1,300,677,485 Rls.

141,251 $

175

1385

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

328,816

1,292,008,427 Rls.

140,613 $

176

1385

ارمنستان

33049900

فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

57,864

1,276,577,676 Rls.

139,050 $

177

1385

ارمنستان

28413000

دي كرمات سديم

95,277

1,272,156,853 Rls.

138,152 $

178

1385

ارمنستان

31023000

نيترا ت آمونيوم حتي محلول در آب

480,000

1,257,126,841 Rls.

136,660 $

179

1385

ارمنستان

73239910

سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

23,061

1,232,870,220 Rls.

134,298 $

180

1385

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي

366,190

1,221,218,449 Rls.

132,884 $

181

1385

ارمنستان

84186910

ا نوا ع چيلرهاي جذبي

6,280

1,218,387,300 Rls.

132,700 $

182

1385

ارمنستان

84131900

تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100

2,391

1,208,537,403 Rls.

131,697 $

183

1385

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي

52,529

1,196,977,414 Rls.

130,205 $

184

1385

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

48,299

1,195,521,741 Rls.

130,157 $

185

1385

ارمنستان

84185000

سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر

39,135

1,177,787,680 Rls.

128,227 $

186

1385

ارمنستان

61109000

پيرا هن يقه ا سكي,پولوور,جليقه وهمانند,كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

16,215

1,163,225,395 Rls.

126,476 $

187

1385

ارمنستان

23099090

ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور

538,740

1,158,409,012 Rls.

125,920 $

188

1385

ارمنستان

84818090

ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر

5,576

1,136,263,621 Rls.

122,989 $

189

1385

ارمنستان

70051090

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر

594,865

1,116,352,812 Rls.

121,528 $

190

1385

ارمنستان

28365000

كربنات كلسيم

1,444,263

1,115,230,783 Rls.

121,601 $

191

1385

ارمنستان

34021190

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

148,696

1,104,588,873 Rls.

120,378 $

192

1385

ارمنستان

48191000

كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر

139,867

1,094,848,064 Rls.

119,076 $

193

1385

ارمنستان

01059210

مرغ وخروس زنده به وزن حدا كثر2000 گرم برا ي مولد نژا دpolet

50,563

1,082,865,244 Rls.

117,750 $

194

1385

ارمنستان

33061000

موا د پاك كننده دندا ن

54,172

1,075,369,633 Rls.

117,010 $

195

1385

ارمنستان

32091060

لاكهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

96,500

1,063,650,240 Rls.

115,765 $

196

1385

ارمنستان

48192090

سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي

133,152

1,051,789,255 Rls.

114,318 $

197

1385

ارمنستان

72169990

سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

188,170

1,045,836,132 Rls.

113,682 $

198

1385

ارمنستان

38249010

ا سپري پاك كننده وسايل ا لكتريكي و ا لكترونيكي

200,000

1,040,008,134 Rls.

113,774 $

199

1385

ارمنستان

29012300

بوتن (بوتيلن ) و ا يزومرهاي آن

200,000

1,040,004,753 Rls.

113,699 $

200

1385

ارمنستان

70010090

سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيكي

548,190

1,035,406,122 Rls.

113,189 $

201

1385

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

143,550

1,024,834,005 Rls.

111,969 $

202

1385

ارمنستان

84212990

سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور

1,685

1,020,772,691 Rls.

111,412 $

203

1385

ارمنستان

72119000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

193,180

1,018,949,020 Rls.

110,814 $

204

1385

ارمنستان

72082700

محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح

245,440

1,011,841,884 Rls.

110,456 $

205

1385

ارمنستان

27129090

سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذكور درجاي ديگر

203,102

987,023,365 Rls.

107,531 $

206

1385

ارمنستان

84342000

ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات

7,500

984,885,300 Rls.

107,100 $

207

1385

ارمنستان

25090090

سايرا شكال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

1,273,522

981,832,785 Rls.

106,557 $

208

1385

ارمنستان

73064090

لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا

176,600

968,163,501 Rls.

105,913 $

209

1385

ارمنستان

28042100

آرگون

34,462

962,298,382 Rls.

104,650 $

210

1385

ارمنستان

32063010

گرا نول هاي رنگي (مستربچ)براساس تركيبات كادميوم

10,392

956,487,180 Rls.

103,920 $

211

1385

ارمنستان

32091090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا كريليك يا وينيل غيرمذكور

47,082

956,355,494 Rls.

104,165 $

212

1385

ارمنستان

40092100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات

41,010

943,815,351 Rls.

102,525 $

213

1385

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

84,261

942,630,770 Rls.

102,616 $

214

1385

ارمنستان

56041000

نخ وطناب كائوچوئي,پوشانده شده بامنسوج.

13,892

940,446,301 Rls.

102,311 $

215

1385

ارمنستان

85013190

سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110

980

927,833,355 Rls.

101,148 $

216

1385

ارمنستان

48043190

ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع

168,690

927,454,321 Rls.

101,141 $

217

1385

ارمنستان

64029900

كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك.

39,836

924,900,403 Rls.

100,095 $

218

1385

ارمنستان

48184090

سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولاييپوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور

22,136

916,319,866 Rls.

99,646 $

219

1385

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباكمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

163,311

907,253,483 Rls.

98,483 $

220

1385

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

39,466

905,597,479 Rls.

98,200 $

221

1385

ارمنستان

39011049

پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري

100,000

898,173,024 Rls.

97,736 $

222

1385

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلكيدبجزرزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

148,637

896,575,096 Rls.

97,602 $

223

1385

ارمنستان

39206200

صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر

38,705

893,939,398 Rls.

96,855 $

224

1385

ارمنستان

84601900

ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد

17,630

890,623,525 Rls.

96,965 $

225

1385

ارمنستان

39159000

آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر

145,897

881,243,907 Rls.

95,850 $

226

1385

ارمنستان

35069100

چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913

135,253

880,571,909 Rls.

95,879 $

227

1385

ارمنستان

72085410

محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر

180,170

879,276,513 Rls.

95,727 $

228

1385

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشك كرده

37,596

877,908,280 Rls.

95,196 $

229

1385

ارمنستان

84743900

سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

32,020

866,514,556 Rls.

93,994 $

230

1385

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي

37,788

853,177,026 Rls.

92,800 $

231

1385

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

120,970

839,413,550 Rls.

90,970 $

232

1385

ارمنستان

62113900

لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

7,897

838,680,657 Rls.

90,980 $

233

1385

ارمنستان

08062080

كاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشك كرده )

84,290

835,506,126 Rls.

90,649 $

234

1385

ارمنستان

52030000

پنبه حلاجي شده يا شانه زده

63,322

828,327,525 Rls.

90,107 $

235

1385

ارمنستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

1,196,070

825,090,015 Rls.

89,751 $

236

1385

ارمنستان

73143900

شبكه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, كه درجاي ديگرگفته نشده.

92,796

823,367,321 Rls.

89,577 $

237

1385

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي

37,258

821,825,666 Rls.

89,352 $

238

1385

ارمنستان

62042900

لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

8,733

811,210,140 Rls.

88,106 $

239

1385

ارمنستان

63051000

جوا ل وكيسه, برا ي بسته بندي كالا,ا زكنف, ياساقه نباتات مشمول شماره 5303

35,175

809,237,323 Rls.

87,937 $

240

1385

ارمنستان

84811010

رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع

12,780

806,301,910 Rls.

87,630 $

241

1385

ارمنستان

39012019

ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري

43,891

805,279,684 Rls.

87,648 $

242

1385

ارمنستان

73066010

لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور

145,160

804,470,904 Rls.

87,096 $

243

1385

ارمنستان

30049010

ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

2,129

788,679,743 Rls.

85,877 $

244

1385

ارمنستان

84192090

ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,560

777,003,660 Rls.

84,420 $

245

1385

ارمنستان

40040000

آخال, خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد

43,517

772,975,596 Rls.

84,372 $

246

1385

ارمنستان

72171090

سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر

133,966

763,721,819 Rls.

83,024 $

247

1385

ارمنستان

73061010

لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ

73,050

759,732,237 Rls.

82,371 $

248

1385

ارمنستان

73072200

زا نوئي,مهره, ماسوره حديد شده , ا زفولادزنگ نزن.

29,497

750,565,650 Rls.

81,315 $

249

1385

ارمنستان

33051000

شامپوها

93,809

747,308,187 Rls.

81,052 $

250

1385

ارمنستان

27149000

قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي

2,030,000

746,319,600 Rls.

81,200 $

251

1385

ارمنستان

38249090

ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر

191,180

745,711,945 Rls.

81,195 $

252

1385

ارمنستان

70133110

اشياء شيشه اي سرمير ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت دستي ازكريستال سرب دار (غيرازليوان )

21,378

745,141,395 Rls.

81,278 $

253

1385

ارمنستان

84418000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر

21,450

731,900,740 Rls.

79,640 $

254

1385

ارمنستان

28342910

نيترا ت آمونيوم ا نفجاري

60,200

729,270,000 Rls.

79,000 $

255

1385

ارمنستان

72123090

سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر كه به نحوديگري آبكاري شده ياا ندودشده باروي

85,171

726,196,410 Rls.

79,012 $

256

1385

ارمنستان

69089010

كاشي يا سرا ميك باجذب آب كمترا زيك درصد(كاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده

265,309

700,521,864 Rls.

76,568 $

257

1385

ارمنستان

72109000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روكش آبكاري ياا ندودشده غيرمذكوردرجاي ديگر

91,360

699,992,631 Rls.

76,331 $

258

1385

ارمنستان

52081200

پارچه هاي پنبه اي ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم

14,860

695,951,578 Rls.

76,058 $

259

1385

ارمنستان

68029990

ساير سنگهاي ترا ش پذيرياسنگهاي ساختمان و...غيرمذكور درجاي ديگر

48,630

694,821,567 Rls.

75,631 $

260

1385

ارمنستان

27101930

گريس

140,845

694,357,546 Rls.

75,462 $

261

1385

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر

283,210

685,969,751 Rls.

74,563 $

262

1385

ارمنستان

29051610

دوا تيل هگزا نول

297,700

681,424,950 Rls.

74,425 $

263

1385

ارمنستان

70132900

ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك )

72,779

670,798,684 Rls.

72,780 $

264

1385

ارمنستان

48184010

پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد

17,402

666,604,423 Rls.

72,723 $

265

1385

ارمنستان

73089010

صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله

74,770

661,709,056 Rls.

71,609 $

266

1385

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

2,116,819

660,883,075 Rls.

71,712 $

267

1385

ارمنستان

70139900

ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده.

33,954

647,068,097 Rls.

70,401 $

268

1385

ارمنستان

28332600

سولفات ها از روي

316,770

641,558,470 Rls.

69,688 $

269

1385

ارمنستان

32029000

مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

40,730

639,912,835 Rls.

69,495 $

270

1385

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

47,630

637,279,233 Rls.

69,236 $

271

1385

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي

15,690

635,269,873 Rls.

69,027 $

272

1385

ارمنستان

72179000

مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده.

45,250

627,913,670 Rls.

68,620 $

273

1385

ارمنستان

69089060

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا زيك درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده

237,845

624,695,916 Rls.

67,824 $

274

1385

ارمنستان

73102120

قوطي كمپوت وكنسروباگنجايش كمتراز 50ليتر

51,360

624,484,353 Rls.

67,797 $

275

1385

ارمنستان

39031190

سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

25,095

621,552,494 Rls.

67,564 $

276

1385

ارمنستان

08041020

خرماكبكاب تازه ياخشك كرده

137,823

616,032,204 Rls.

66,827 $

277

1385

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردكرده

266,741

615,860,178 Rls.

67,241 $

278

1385

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر

5,662

604,424,717 Rls.

65,782 $

279

1385

ارمنستان

29321200

فورآلدئيد (فورفورال )

359,140

599,245,127 Rls.

65,175 $

280

1385

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد

37,829

591,452,881 Rls.

64,238 $

281

1385

ارمنستان

39221000

وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي

15,100

589,600,586 Rls.

63,881 $

282

1385

ارمنستان

18069000

شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر

16,042

589,376,192 Rls.

64,167 $

283

1385

ارمنستان

42021200

رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي

7,658

589,217,867 Rls.

64,088 $

284

1385

ارمنستان

28332500

سولفات هااز مس

116,330

577,036,543 Rls.

62,658 $

285

1385

ارمنستان

76169910

ا جزا وقطعات مصنوعات ازآلومينيوم

27,275

575,931,868 Rls.

62,615 $

286

1385

ارمنستان

39045000

پليمرهاي كلرور وينيليدن , به ا شكال ا بتدا ئي -

30,790

567,259,275 Rls.

62,002 $

287

1385

ارمنستان

73211200

وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

11,610

555,084,270 Rls.

60,426 $

288

1385

ارمنستان

32041210

گرا نول هاي رنگي (مستربچ)

5,975

546,533,250 Rls.

59,750 $

289

1385

ارمنستان

06039000

گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر

21,500

545,410,800 Rls.

59,400 $

290

1385

ارمنستان

73218200

بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ك پزي ياخورا ك گرم كن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

28,890

537,662,502 Rls.

58,325 $

291

1385

ارمنستان

73051900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر

86,912

530,140,205 Rls.

57,469 $

292

1385

ارمنستان

19053100

بيسكويت هايي كه به آنها موا د شيرين كننده ا فزوده ا ند

40,638

521,630,406 Rls.

56,695 $

293

1385

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي كلروروينيل

22,190

512,078,725 Rls.

55,475 $

294

1385

ارمنستان

34011110

صابون حمام ودستشويي

59,467

508,857,588 Rls.

55,502 $

295

1385

ارمنستان

06049900

ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه

28,430

502,635,550 Rls.

54,950 $

296

1385

ارمنستان

23040000

كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا

197,496

502,428,220 Rls.

54,624 $

297

1385

ارمنستان

69081000

كاشي وچهارگوش, مكعب بزرگ كوچك وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيك.

182,614

499,330,772 Rls.

54,287 $

298

1385

ارمنستان

84322900

كلوخ شكن غيرا زكلوخ شكن ديسكي,دستگاه شيارزن, دستگاه كشت وزرع, دستگاه ريشه كني ودستگاه كج بيل غير مذكور درجاي ديگر

10,753

497,606,862 Rls.

54,401 $

299

1385

ارمنستان

69051000

سفال پوشش بام ا زسرا ميك.

281,760

486,713,364 Rls.

53,116 $

300

1385

ارمنستان

76151900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم.

20,875

475,333,002 Rls.

51,653 $

301

1385

ارمنستان

72299090

سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

89,739

475,273,490 Rls.

51,650 $

302

1385

ارمنستان

94037000

مبلها زموا د پلاستيكي

20,510

473,824,275 Rls.

51,275 $

303

1385

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

67,271

473,031,497 Rls.

51,426 $

304

1385

ارمنستان

84212910

سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون

520

467,537,740 Rls.

50,836 $

305

1385

ارمنستان

23022000

سبوس , فضولات و ساير آخال برنج

911,904

465,487,247 Rls.

50,516 $

306

1385

ارمنستان

08062010

مويز( ا نگورخشك كرده )

50,000

460,950,000 Rls.

50,000 $

307

1385

ارمنستان

85071010

انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed )

30,737

456,212,335 Rls.

49,635 $

308

1385

ارمنستان

84778000

ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر

10,711

453,563,631 Rls.

49,433 $

309

1385

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

98,243

449,782,798 Rls.

48,776 $

310

1385

ارمنستان

39011011

پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94%

60,000

448,791,000 Rls.

49,000 $

311

1385

ارمنستان

87042100

وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا كثر 5تن

10,500

442,512,000 Rls.

48,000 $

312

1385

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي كربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

9,944

439,168,015 Rls.

47,733 $

313

1385

ارمنستان

33042090

سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي

10,910

437,554,214 Rls.

47,542 $

314

1385

ارمنستان

52121200

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, سفيدشده, بوزن مترمربع 200گرم ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر

15,260

433,794,702 Rls.

47,204 $

315

1385

ارمنستان

34021120

سديم لوريل ا تر سولفات

38,091

433,011,612 Rls.

47,109 $

316

1385

ارمنستان

34029030

ساير مايع يا ژل ظرفشويي غيرازخرده فروشي

116,649

430,856,816 Rls.

46,881 $

317

1385

ارمنستان

44112110

تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب

27,667

426,514,275 Rls.

46,215 $

318

1385

ارمنستان

73170000

ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد

30,900

423,933,450 Rls.

46,350 $

319

1385

ارمنستان

34021130

ا لكيل بنزن سولفونه

49,560

421,566,897 Rls.

45,793 $

320

1385

ارمنستان

28151100

هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد

208,980

416,681,572 Rls.

45,328 $

321

1385

ارمنستان

85438990

سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

5,000

413,325,000 Rls.

45,000 $

322

1385

ارمنستان

72089000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر

79,465

409,926,441 Rls.

44,604 $

323

1385

ارمنستان

29222100

ا سيدهاي آمينو نفتل سولفونيك و ا ملاح آنها

48,193

409,030,330 Rls.

44,493 $

324

1385

ارمنستان

32041510

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) ؤخمي

4,410

406,205,100 Rls.

44,100 $

325

1385

ارمنستان

57050000

سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر

12,010

403,946,937 Rls.

43,887 $

326

1385

ارمنستان

39201020

صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

15,642

403,395,077 Rls.

43,728 $

327

1385

ارمنستان

59039090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر

47,458

396,106,719 Rls.

43,113 $

328

1385

ارمنستان

85371090

ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور

669

391,306,350 Rls.

42,650 $

329

1385

ارمنستان

48051290

كاغذ فلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا كثر50 %خمير بكر(pulp virgin)

49,080

380,304,655 Rls.

41,227 $

330

1385

ارمنستان

85445900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

16,063

372,793,249 Rls.

40,620 $

331

1385

ارمنستان

39041090

سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

49,287

371,620,697 Rls.

40,356 $

332

1385

ارمنستان

90183120

سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي

4,274

369,700,216 Rls.

40,271 $

333

1385

ارمنستان

39089010

رزين پلي آميد (گريدهاردنر )

9,900

365,983,200 Rls.

39,600 $

334

1385

ارمنستان

39204390

صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم

12,687

365,466,046 Rls.

39,647 $

335

1385

ارمنستان

64041190

سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر

7,234

364,586,712 Rls.

39,589 $

336

1385

ارمنستان

11031900

بلغور و زبره ساير غلات , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

272,710

361,181,333 Rls.

39,268 $

337

1385

ارمنستان

84818010

شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو...

8,366

360,736,685 Rls.

39,158 $

338

1385

ارمنستان

34029090

ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر

76,155

357,424,524 Rls.

38,802 $

339

1385

ارمنستان

32091050

رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

14,368

346,678,282 Rls.

37,862 $

340

1385

ارمنستان

29173100

ا ورتوفتالات هاي دي بوتيل

48,000

344,228,040 Rls.

37,440 $

341

1385

ارمنستان

56074990

طناب وكابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي

15,011

343,980,123 Rls.

37,527 $

342

1385

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي

15,600

340,938,605 Rls.

37,091 $

343

1385

ارمنستان

01051190

مرغ و خروس بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د

5,843

340,606,920 Rls.

36,988 $

344

1385

ارمنستان

32151900

مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

14,000

339,204,090 Rls.

36,847 $

345

1385

ارمنستان

39011091

ساير پلي ا تيلن باچگالي كمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذكور

46,000

338,302,400 Rls.

36,800 $

346

1385

ارمنستان

85441900

سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي)

20,367

337,009,569 Rls.

36,754 $

347

1385

ارمنستان

76052900

مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر.

14,090

332,490,640 Rls.

36,056 $

348

1385

ارمنستان

20096900

آب ا نگوربا مقياس بريكس بيش ا ز تخمير نشده بدون افزودن الكل 30

100,794

325,877,404 Rls.

35,379 $

349

1385

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين

13,903

320,090,057 Rls.

34,759 $

350

1385

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

6,230

318,064,005 Rls.

34,647 $

351

1385

ارمنستان

25292100

ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم

352,860

317,201,578 Rls.

34,506 $

352

1385

ارمنستان

39219010

نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه )

13,780

315,527,550 Rls.

34,450 $

353

1385

ارمنستان

32099090

سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور

23,663

314,615,048 Rls.

34,235 $

354

1385

ارمنستان

39211310

ساندويچ سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي

13,198

314,109,069 Rls.

34,183 $

355

1385

ارمنستان

18040000

كره , چربي و روغن كاكائو

12,000

311,937,120 Rls.

33,840 $

356

1385

ارمنستان

85363090

سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه

535

311,098,604 Rls.

33,989 $

357

1385

ارمنستان

34012090

ساير صابونهابه ا شكال ديگرغيرمذكور

35,403

306,671,694 Rls.

33,391 $

358

1385

ارمنستان

48041900

ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق

148,020

304,989,991 Rls.

33,128 $

359

1385

ارمنستان

74111090

ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر

9,197

304,114,427 Rls.

33,122 $

360

1385

ارمنستان

48045900

سايركاغذومقواها ي كرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم كه درجاي ديگرمذكور نباشد

33,492

303,360,785 Rls.

33,111 $

361

1385

ارمنستان

68029390

سايرسنگهاي خارا (گرا نيتي )غيرمذكور درجاي ديگر

56,170

301,414,244 Rls.

32,772 $

362

1385

ارمنستان

58042100

دا نتل هاي مكانيكي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

6,014

299,186,882 Rls.

32,475 $

363

1385

ارمنستان

73102110

قوطي نوشابه وآبميوه كه بالحيم كردن ياپرس كردن بسته مي شوند باگنجايش كمتراز 50ليتر

24,348

296,927,844 Rls.

32,142 $

364

1385

ارمنستان

72162100

پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر.

48,472

296,522,816 Rls.

32,248 $

365

1385

ارمنستان

15171000

مارگارين (باستثناي مارگارين مايع )

36,960

295,650,432 Rls.

32,168 $

366

1385

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند

11,340

293,687,934 Rls.

31,827 $

367

1385

ارمنستان

70109080

شيشه شربت (دا رو)

130,008

289,928,484 Rls.

31,457 $

368

1385

ارمنستان

39189000

پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش

11,900

288,423,480 Rls.

31,395 $

369

1385

ارمنستان

39033000

كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي

20,000

288,339,040 Rls.

31,280 $

370

1385

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته

18,001

288,204,669 Rls.

31,287 $

371

1385

ارمنستان

76071190

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر

14,500

287,869,206 Rls.

31,450 $

372

1385

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر

9,600

285,665,000 Rls.

31,000 $

373

1385

ارمنستان

84172000

تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسكويت پزي )،غيربرقي

6,400

285,186,080 Rls.

31,040 $

374

1385

ارمنستان

08041060

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

64,132

283,735,465 Rls.

30,780 $

375

1385

ارمنستان

73239990

سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

10,821

280,486,760 Rls.

30,553 $

376

1385

ارمنستان

62031900

لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

3,899

280,276,992 Rls.

30,412 $

377

1385

ارمنستان

34011190

سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به موادپاك كننده

71,359

279,858,374 Rls.

30,557 $

378

1385

ارمنستان

47062000

خميرا زا لياف بدست آمده ا زكاغذومقوا ي بازيافتي (ا زآخال وخرده ريز كاغذومقوا )

29,726

279,759,114 Rls.

30,321 $

379

1385

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريك, ( جوهرگوگرد) او لئوم

571,879

278,438,770 Rls.

30,260 $

380

1385

ارمنستان

94016100

نشيمنهاي داراي اسكلت چوبي، رويه شده

8,500

272,101,738 Rls.

29,611 $

381

1385

ارمنستان

73144900

ساير تور,شبكه, پرچين ازآهن ياازفولاد , كه درجاي ديگرگفته نشده.

14,575

267,734,604 Rls.

29,221 $

382

1385

ارمنستان

44151000

صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي كابل ا زچوب

29,000

267,285,000 Rls.

29,002 $

383

1385

ارمنستان

69079090

ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگر

64,950

266,424,786 Rls.

29,037 $

384

1385

ارمنستان

62034300

شلوا ر,مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيك.

2,174

264,519,728 Rls.

28,696 $

385

1385

ارمنستان

39173200

سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات

11,370

260,117,175 Rls.

28,425 $

386

1385

ارمنستان

20098090

سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد

18,224

260,044,088 Rls.

28,429 $

387

1385

ارمنستان

39013000

كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي

40,270

258,831,398 Rls.

28,155 $

388

1385

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

5,000

257,375,500 Rls.

28,100 $

389

1385

ارمنستان

73229090

سايرگرم كننده هوا ياتوزيع كننده هاي هوا ي گرم باگرم كننده غيربرقي داراي يك بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد

8,963

253,536,965 Rls.

27,524 $

390

1385

ارمنستان

29153900

سايرا سترهاي ا سيد هاي ا ستيك , كه در جاي ديگري مذكور نباشند

15,540

252,962,714 Rls.

27,596 $

391

1385

ارمنستان

84136090

سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني

2,685

252,719,000 Rls.

27,400 $

392

1385

ارمنستان

68029190

سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي رخام غيرمذكور درجاي ديگر

54,435

251,982,552 Rls.

27,399 $

393

1385

ارمنستان

30039010

ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

1,123

249,046,317 Rls.

26,963 $

394

1385

ارمنستان

84192010

ا توكلاودندا نپزشكي تاحجم 24 ليتر

606

248,833,296 Rls.

27,203 $

395

1385

ارمنستان

76042900

ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم.

16,574

248,230,553 Rls.

27,061 $

396

1385

ارمنستان

95069190

سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL

4,580

247,358,943 Rls.

27,033 $

397

1385

ارمنستان

48182000

دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ

13,212

247,339,491 Rls.

26,856 $

398

1385

ارمنستان

73053100

لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش داده شده ا زدرا زا, باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

22,280

245,784,048 Rls.

26,736 $

399

1385

ارمنستان

55131900

سايرپارچه تاروپودباف, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره سنتتيك, مخلوط باپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

7,300

241,558,920 Rls.

26,280 $

400

1385

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده.

65,330

240,378,716 Rls.

26,132 $

401

1385

ارمنستان

27011900

ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد

178,500

235,911,040 Rls.

25,684 $

402

1385

ارمنستان

61081900

زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, كشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

3,282

235,482,726 Rls.

25,600 $

403

1385

ارمنستان

40103990

سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذكوردرجاي ديگر

4,110

235,378,250 Rls.

25,550 $

404

1385

ارمنستان

34039100

فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور

16,659

235,247,973 Rls.

25,602 $

405

1385

ارمنستان

84181000

يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه

3,962

232,091,868 Rls.

25,272 $

406

1385

ارمنستان

28332300

سولفات هااز كروم

33,000

231,728,400 Rls.

25,200 $

407

1385

ارمنستان

44111900

تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده

21,200

231,184,800 Rls.

25,200 $

408

1385

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

113,515

226,356,633 Rls.

24,702 $

409

1385

ارمنستان

39162090

تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل

9,707

223,750,960 Rls.

24,268 $

410

1385

ارمنستان

72286000

ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده.

15,900

221,943,480 Rls.

24,280 $

411

1385

ارمنستان

72092700

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر

41,230

219,414,835 Rls.

23,913 $

412

1385

ارمنستان

73129000

نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق.

19,830

218,968,387 Rls.

23,853 $

413

1385

ارمنستان

10064000

خرده برنج

109,157

218,809,849 Rls.

23,836 $

414

1385

ارمنستان

15020090

چربي هاي ا زنوع گاو.گوسفنديابزكه درجاي ديگر مذكور يا شمول نباشد (بااستثناي مورد 15030000)

13,060

217,072,872 Rls.

23,508 $

415

1385

ارمنستان

84151090

سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه

4,860

216,791,580 Rls.

23,633 $

416

1385

ارمنستان

57011000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (كرك )حيوا ن, گره باف.

1,294

214,230,189 Rls.

23,337 $

417

1385

ارمنستان

17023010

شربت گلوكز و دكستروز منوهيدرا ت غير تزريقي توسط وا حد هاي توليدكننده دا رو

92,510

213,208,520 Rls.

23,122 $

418

1385

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها

23,000

211,968,000 Rls.

23,000 $

419

1385

ارمنستان

84743100

مخلوط كن هاي بتون وملاط.

9,735

210,848,668 Rls.

22,927 $

420

1385

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور

43,484

210,735,975 Rls.

22,877 $

421

1385

ارمنستان

28030000

كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد

9,000

209,495,160 Rls.

22,680 $

422

1385

ارمنستان

73211110

ا جاق گازفردا رمبله

10,860

208,667,866 Rls.

22,637 $

423

1385

ارمنستان

39042100

پلي كلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شكال ا بتدا ئي

22,600

208,281,600 Rls.

22,600 $

424

1385

ارمنستان

48026100

سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي كل ا لياف ا زيك فرآيندمكانيكي

62,755

208,006,375 Rls.

22,593 $

425

1385

ارمنستان

32081020

لاك هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها

5,874

207,647,488 Rls.

22,555 $

426

1385

ارمنستان

48189010

كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي

21,990

205,472,390 Rls.

22,431 $

427

1385

ارمنستان

29221210

كوكونات دي ا تانول آمين

27,869

204,314,222 Rls.

22,242 $

428

1385

ارمنستان

39229000

مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي

8,920

204,200,405 Rls.

22,300 $

429

1385

ارمنستان

72082600

محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح

4,000

203,038,000 Rls.

22,000 $

430

1385

ارمنستان

39044000

كوپليمرهاي كلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شكال ا بتدا ئي

22,030

201,882,920 Rls.

21,918 $

431

1385

ارمنستان

39076010

گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات )

20,000

199,272,736 Rls.

21,712 $

432

1385

ارمنستان

76041000

ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج.

8,650

198,798,625 Rls.

21,625 $

433

1385

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي

7,290

198,171,480 Rls.

21,520 $

434

1385

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

16,112

195,928,042 Rls.

21,296 $

435

1385

ارمنستان

87168000

وسايل نقليه غيرمذكور ,كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند

10,387

195,805,506 Rls.

21,400 $

436

1385

ارمنستان

41041100

چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب

1,484

195,710,976 Rls.

21,236 $

437

1385

ارمنستان

73082000

برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

6,300

194,307,366 Rls.

21,054 $

438

1385

ارمنستان

52121300

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع 200گرم ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر

6,560

192,265,728 Rls.

20,992 $

439

1385

ارمنستان

13019000

صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي

19,190

190,409,762 Rls.

20,726 $

440

1385

ارمنستان

72022900

فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياكمترسيلسيوم.

38,100

189,085,266 Rls.

20,574 $

441

1385

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي

8,003

184,451,134 Rls.

20,008 $

442

1385

ارمنستان

73261100

گلوله واشياء همانند براي دستگاههاي خردكننده آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده , ا زآهن ياا زفولاد.

19,805

183,037,810 Rls.

19,805 $

443

1385

ارمنستان

84254900

ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند

12,570

179,950,500 Rls.

19,500 $

444

1385

ارمنستان

68061000

پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول.

17,270

178,665,749 Rls.

19,342 $

445

1385

ارمنستان

03026900

سايرماهيها,تازه ياسردكردهكه درجاي ديگر مذكور يامشمول نباشد

35,360

177,720,192 Rls.

19,328 $

446

1385

ارمنستان

41079100

سايرچرم هاي بيشتر آماده شده بعد ا ز دباغي ا زنوع گاوياا سب همچينين كناره هادا نه دا نه كامل لايه لايه بريده نشده

1,295

177,371,663 Rls.

19,387 $

447

1385

ارمنستان

73239290

سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده

4,000

177,004,800 Rls.

19,202 $

448

1385

ارمنستان

39011019

پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري

7,625

175,036,466 Rls.

19,063 $

449

1385

ارمنستان

28510090

ساير تركيبات غيرآلي ,هوا ي مايع ,هوا ي مترا كم وملغمه ها بجز اب مقطر وغير ازملغمه هاي فلزات گرانبها

38,000

174,382,000 Rls.

19,000 $

450

1385

ارمنستان

84399900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر

3,750

174,057,280 Rls.

18,910 $

451

1385

ارمنستان

73141990

سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذكوردرجاي ديگر

11,805

173,598,462 Rls.

18,982 $

452

1385

ارمنستان

28183090

ساير هيدروا كسيد آلومينيوم ها بجز ژل و پودرهيدروكسيدآلومينيوم گريد دا رويي

58,800

172,569,728 Rls.

18,815 $

453

1385

ارمنستان

28011000

كلر

52,000

172,377,504 Rls.

18,720 $

454

1385

ارمنستان

52094100

پارچه ساده باف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, با85%يابيشترپنبه, بوزن مترمربع 200گرم يابيشتر.

6,438

170,169,298 Rls.

18,541 $

455

1385

ارمنستان

69079040

كاشي يا سرا ميك با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (كاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده

7,448

169,756,938 Rls.

18,486 $

456

1385

ارمنستان

42032900

دستكش, دستكشهاي يك ا نگشتي ونيم دستكش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي

1,022

169,567,092 Rls.

18,396 $

457

1385

ارمنستان

29109000

ا پوا كسيدها...بايك حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروژه انها,غير مذكور در جاي ديگر

9,700

168,930,873 Rls.

18,357 $

458

1385

ارمنستان

40093200

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات

7,290

167,979,525 Rls.

18,225 $

459

1385

ارمنستان

39232990

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون

7,410

166,944,293 Rls.

18,112 $

460

1385

ارمنستان

73045900

لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,كه درجاي ديگرذكرنشده.

30,265

166,873,698 Rls.

18,159 $

461

1385

ارمنستان

73269010

چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد

17,730

166,856,040 Rls.

18,180 $

462

1385

ارمنستان

72101100

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روكش, آبكاري يااندود شده باقلع

37,340

166,296,672 Rls.

18,075 $

463

1385

ارمنستان

04013000

شيروخامه شيركه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز6درصدباشد ,تغليظ نشده ياشيرين نشده

20,070

166,253,884 Rls.

18,064 $

464

1385

ارمنستان

73043900

لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100

40,320

165,079,568 Rls.

17,926 $

465

1385

ارمنستان

34022040

پودرماشين ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي

44,668

165,026,870 Rls.

17,956 $

466

1385

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص

2,835

164,743,532 Rls.

17,912 $

467

1385

ارمنستان

90184990

سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر

3,000

163,634,157 Rls.

17,869 $

468

1385

ارمنستان

61083900

پيرا هن خوا ب وپيژا ما,زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,455

161,138,340 Rls.

17,460 $

469

1385

ارمنستان

49019900

كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده

5,715

160,273,058 Rls.

17,405 $

470

1385

ارمنستان

73012000

پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد.

59,580

157,159,281 Rls.

17,159 $

471

1385

ارمنستان

39123900

ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي

60,000

156,943,800 Rls.

17,100 $

472

1385

ارمنستان

41041900

چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده و...

679

155,127,991 Rls.

16,888 $

473

1385

ارمنستان

73262000

مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي, كه درجاي ديگرگفته نشده.

18,079

153,795,609 Rls.

16,714 $

474

1385

ارمنستان

59049000

سايركف پوش هاي متشكل ا ز يك زيره ا ز ماده نساجي با يك ا ندود يا پوشش حتي بريده شده

8,393

152,972,120 Rls.

16,660 $

475

1385

ارمنستان

63029100

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

4,163

152,681,085 Rls.

16,577 $

476

1385

ارمنستان

73158900

زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

13,570

149,984,856 Rls.

16,284 $

477

1385

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشك كرده )

16,865

149,711,490 Rls.

16,240 $

478

1385

ارمنستان

07132000

نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده

30,000

149,323,500 Rls.

16,203 $

479

1385

ارمنستان

84619000

ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,580

147,481,880 Rls.

16,120 $

480

1385

ارمنستان

39092090

سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري

12,000

146,314,080 Rls.

15,840 $

481

1385

ارمنستان

17024090

گلوكز وشربت گلوكز خشك دا را ي 20 تاكمتر از50 درصدوزني فروكتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز

63,216

145,153,120 Rls.

15,805 $

482

1385

ارمنستان

84807900

قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ).

1,040

143,286,000 Rls.

15,600 $

483

1385

ارمنستان

85444900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

9,747

139,215,363 Rls.

15,162 $

484

1385

ارمنستان

34039900

ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد

12,640

138,650,688 Rls.

15,168 $

485

1385

ارمنستان

85043310

ترا نسفورماتور جريان به قدرت 16تا500كيلو ولت آمپر

9,566

138,120,000 Rls.

15,000 $

486

1385

ارمنستان

72163300

پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

11,730

135,347,244 Rls.

14,736 $

487

1385

ارمنستان

34052000

واكس ها ,كرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي نگهدا ري كارهاي چوبي

27,064

134,841,018 Rls.

14,614 $

488

1385

ارمنستان

28332939

ساير سولفاتهاي آهن بجز گريد دا رويي آن

128,650

130,201,575 Rls.

14,152 $

489

1385

ارمنستان

20096100

آب ا نگور بايك مقياس بريكس كه ا ز 30تجاوز نكند

40,230

130,195,620 Rls.

14,121 $

490

1385

ارمنستان

64069990

سايرا جزا كفش. كف هاي دا خليقابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذكور

3,484

129,958,061 Rls.

14,083 $

491

1385

ارمنستان

73102990

منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر

11,442

129,745,833 Rls.

14,112 $

492

1385

ارمنستان

76011000

آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج.

6,371

129,272,832 Rls.

14,027 $

493

1385

ارمنستان

29094900

ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

19,790

127,696,954 Rls.

13,853 $

494

1385

ارمنستان

84021200

ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا كثر45تن بخاردرساعت

8,687

127,622,454 Rls.

13,899 $

495

1385

ارمنستان

94041000

قسمت فنري تختخوا ب

11,380

126,195,096 Rls.

13,656 $

496

1385

ارمنستان

26180000

كف فلزجوش دا نه دا نه ( slag sand جوش شني )كه ا زساختن آهن وفولاد بدست ميآيد

21,000

126,003,150 Rls.

13,650 $

497

1385

ارمنستان

08062090

ساير ا نگورهاي خشك كرده غيرمذكور در جاي ديگر

14,145

123,896,055 Rls.

13,438 $

498

1385

ارمنستان

39079100

ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور

9,465

123,775,634 Rls.

13,465 $

499

1385

ارمنستان

54075200

پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره

1,920

123,504,181 Rls.

13,499 $

500

1385

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,170

123,432,336 Rls.

13,404 $

501

1385

ارمنستان

84169000

ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند

5,585

122,761,156 Rls.

13,306 $

502

1385

ارمنستان

29221310

تري ا تانول آمين

18,480

119,218,176 Rls.

12,936 $

503

1385

ارمنستان

94056000

چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند

5,490

118,479,550 Rls.

12,950 $

504

1385

ارمنستان

84144010

كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM

1,100

118,446,154 Rls.

12,893 $

505

1385

ارمنستان

20089900

سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند

18,021

116,888,143 Rls.

12,682 $

506

1385

ارمنستان

83099090

در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر

8,647

115,351,983 Rls.

12,539 $

507

1385

ارمنستان

39181000

پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش

5,000

114,487,500 Rls.

12,500 $

508

1385

ارمنستان

39051200

پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع

16,000

114,079,680 Rls.

12,480 $

509

1385

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني

5,279

112,397,485 Rls.

12,185 $

510

1385

ارمنستان

39011069

كامپاند پلي ا تيلن ويژه روكش سيم وكابل با چگالي كمترا ز 94%بجز نوع پودري

4,850

111,052,875 Rls.

12,125 $

511

1385

ارمنستان

75062000

صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازك ا زآلياژه هاي نيكل

900

110,493,931 Rls.

12,080 $

512

1385

ارمنستان

06031090

ساير گلهاي تازه بجزگل ا ركيده, ا نتوريوم, لاكي بامبووبرگهاي زينتي

16,228

110,347,437 Rls.

11,994 $

513

1385

ارمنستان

63059000

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر

4,675

108,342,980 Rls.

11,815 $

514

1385

ارمنستان

25010090

ساير نمكهاوكلرورسديم خالص غيرمذكورباآب دريا

244,720

108,123,487 Rls.

11,746 $

515

1385

ارمنستان

87120000

دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور

4,347

107,598,160 Rls.

11,760 $

516

1385

ارمنستان

32021000

موا د دباغي آلي سنتتيك

12,400

106,438,209 Rls.

11,575 $

517

1385

ارمنستان

32141000

بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره

15,631

105,253,733 Rls.

11,483 $

518

1385

ارمنستان

39239000

ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي

4,589

104,928,589 Rls.

11,397 $

519

1385

ارمنستان

84178000

كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي

2,140

103,956,480 Rls.

11,280 $

520

1385

ارمنستان

52041900

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي كمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

6,310

103,937,058 Rls.

11,358 $

521

1385

ارمنستان

07032000

سير

37,630

103,838,490 Rls.

11,289 $

522

1385

ارمنستان

83111000

ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي

17,270

102,826,901 Rls.

11,227 $

523

1385

ارمنستان

76071990

صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر

4,954

102,172,491 Rls.

11,119 $

524

1385

ارمنستان

85361090

ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر

615

102,075,908 Rls.

11,048 $

525

1385

ارمنستان

39202020

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi

4,410

101,551,275 Rls.

11,025 $

526

1385

ارمنستان

39171000

روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي

4,400

100,958,000 Rls.

11,000 $

527

1385

ارمنستان

07119000

ساير سبزيجات و مخلوط سبزيجات , محفوظ شده به طور موقت

43,870

100,740,335 Rls.

10,968 $

528

1385

ارمنستان

64019900

كفش هاي ضدآب (كه قوزك پارا نمي پوشاند) بارويه كائوچو ياپلاستيك

4,175

99,811,413 Rls.

10,846 $

529

1385

ارمنستان

72022190

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 90درصد وزني سيليسيوم

20,000

99,543,600 Rls.

10,800 $

530

1385

ارمنستان

83040000

قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي.

6,839

99,533,377 Rls.

10,833 $

531

1385

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريك

106,882

99,143,494 Rls.

10,774 $

532

1385

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ

8,622

98,740,802 Rls.

10,734 $

533

1385

ارمنستان

39076090

سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري

15,000

96,684,000 Rls.

10,500 $

534

1385

ارمنستان

85030090

سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي

73

95,950,400 Rls.

10,400 $

535

1385

ارمنستان

84241000

دستگاههاي آتش نشان

4,860

95,537,740 Rls.

10,388 $

536

1385

ارمنستان

84189100

مبلهاي طراحي شده برا ي كارگذا شتن تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده

1,800

95,443,115 Rls.

10,353 $

537

1385

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2,020

94,947,462 Rls.

10,314 $

538

1385

ارمنستان

72082500

محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح

21,180

93,872,844 Rls.

10,166 $

539

1385

ارمنستان

34022060

پودركف شوي بسته بندي به صورت خرده فروشي

43,410

93,868,830 Rls.

10,170 $

540

1385

ارمنستان

73062090

لوله برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا

8,420

93,118,464 Rls.

10,104 $

541

1385

ارمنستان

29153200

ا ستات وينيل

14,400

92,463,840 Rls.

10,080 $

542

1385

ارمنستان

84368000

ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر

2,510

92,040,000 Rls.

10,000 $

543

1385

ارمنستان

73121090

سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق

13,876

91,305,190 Rls.

9,987 $

544

1385

ارمنستان

69120020

اشياء سرميزا زسفال لوكس (Earthen ware)

6,650

91,023,480 Rls.

9,900 $

545

1385

ارمنستان

76161000

ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم.

2,765

90,847,828 Rls.

9,868 $

546

1385

ارمنستان

15020010

پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي (باستثناي مورد 15030000)

32,361

89,212,248 Rls.

9,708 $

547

1385

ارمنستان

61151900

جورا ب شلوا ري, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرمواد نسجي, غيرمذكوردرجاي ديگر

1,350

88,931,664 Rls.

9,720 $

548

1385

ارمنستان

72171010

مفتولِ ACSRآبكاري نشده ياا ندود نشده حتي صيقل شده

17,700

88,865,172 Rls.

9,694 $

549

1385

ارمنستان

84182900

يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند

3,478

88,513,469 Rls.

9,642 $

550

1385

ارمنستان

29269000

تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

8,000

87,794,260 Rls.

9,560 $

551

1385

ارمنستان

09041290

فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220

4,005

87,312,783 Rls.

9,509 $

552

1385

ارمنستان

76081000

لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج.

5,519

85,990,244 Rls.

9,332 $

553

1385

ارمنستان

32041220

موا درنگي موردندا نه ( mordant)

2,300

84,620,340 Rls.

9,200 $

554

1385

ارمنستان

20054000

نخودفرنگي, محفوظ شده به جز درسركه يا جوهر سركه, يادرقند يخ نزده

17,000

84,299,940 Rls.

9,178 $

555

1385

ارمنستان

74101190

سايرورق ونوا رهاي نازك بدون تكيه گاه ا زمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50ميكرون وكمتراز15/0ميلي متر

2,000

83,702,916 Rls.

9,151 $

556

1385

ارمنستان

95021000

عروسكهائيكه منحصراٌ به شكل ا نسان هستند,حتي ملبس

1,335

81,211,119 Rls.

8,811 $

557

1385

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

2,546

80,561,863 Rls.

8,773 $

558

1385

ارمنستان

72172090

ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي

12,000

79,669,440 Rls.

8,640 $

559

1385

ارمنستان

28499000

ساير كربورها (باستثناي كلسيم و سيليسيم )

15,910

79,600,373 Rls.

8,644 $

560

1385

ارمنستان

70031290

سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم كه خميرآن درتوده رنگ شده ياكدرشده// غيرمذكوردر جاي ديگر

32,043

79,504,709 Rls.

8,668 $

561

1385

ارمنستان

61119000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, كشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,102

79,013,835 Rls.

8,595 $

562

1385

ارمنستان

69079050

كاشي يا سرا ميك با جذب آب كمترا ز يك درصد ساب خورده (پوليش شده )ورني يالعاب نزده

19,530

79,000,768 Rls.

8,602 $

563

1385

ارمنستان

21032000

كچاب گوجه فرنگي و ساير سس هاي گوجه فرنگي

8,940

78,942,739 Rls.

8,582 $

564

1385

ارمنستان

20094910

آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره )

5,460

78,612,622 Rls.

8,518 $

565

1385

ارمنستان

64021990

ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد

1,497

78,115,926 Rls.

8,477 $

566

1385

ارمنستان

39264000

مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي

3,385

77,991,004 Rls.

8,462 $

567

1385

ارمنستان

84242000

پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند

2,422

77,971,478 Rls.

8,486 $

568

1385

ارمنستان

39031110

پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش

10,000

77,439,600 Rls.

8,400 $

569

1385

ارمنستان

32064100

لا چورد و فرآورده هاي آن

4,671

77,119,042 Rls.

8,407 $

570

1385

ارمنستان

73030000

لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن.

13,650

75,543,468 Rls.

8,190 $

571

1385

ارمنستان

40101900

تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد

1,760

75,390,720 Rls.

8,180 $

572

1385

ارمنستان

76121010

ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت كرم وپماد از آلومينيوم

2,328

74,894,763 Rls.

8,115 $

573

1385

ارمنستان

54026100

نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياكابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

2,790

73,713,450 Rls.

8,004 $

574

1385

ارمنستان

72287000

پروفيل ا زفولادممزوج.

13,250

73,299,000 Rls.

7,950 $

575

1385

ارمنستان

05040000

روده, بادكنك وشكمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردكرده, ...يادودي, كامل ياقطعه

500

72,807,980 Rls.

7,945 $

576

1385

ارمنستان

39091090

سايررزينهاي ا ورئيك وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيك

8,700

72,302,220 Rls.

7,830 $

577

1385

ارمنستان

70051010

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس

38,350

72,261,051 Rls.

7,823 $

578

1385

ارمنستان

21039000

سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر

4,347

72,111,514 Rls.

7,825 $

579

1385

ارمنستان

83063000

قاب عكس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي.

650

72,064,200 Rls.

7,800 $

580

1385

ارمنستان

70051020

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي 5/2ميليمتر وكمتر ا ز آن

37,989

71,090,750 Rls.

7,750 $

581

1385

ارمنستان

33029010

ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي

760

70,891,584 Rls.

7,701 $

582

1385

ارمنستان

34021220

كوكونات فتي ا سيد دي ا تانول ا نيل

5,000

70,117,600 Rls.

7,600 $

583

1385

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي

2,980

69,904,300 Rls.

7,600 $

584

1385

ارمنستان

57019000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف.

4,990

69,334,956 Rls.

7,545 $

585

1385

ارمنستان

30012000

عصاره هاي غدد يا ساير ا عضا يا ترشحات آنها

5,000

68,923,500 Rls.

7,500 $

586

1385

ارمنستان

83024900

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است

3,310

68,619,564 Rls.

7,470 $

587

1385

ارمنستان

44112900

تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده

15,000

68,509,320 Rls.

7,480 $

588

1385

ارمنستان

64062000

تخت بيروني وپاشنه ازكائوچوياپلاستيك.

2,658

68,506,940 Rls.

7,445 $

589

1385

ارمنستان

73159000

ا جزا ءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

6,180

68,345,856 Rls.

7,416 $

590

1385

ارمنستان

70161000

مكعب بزرگ, كوچك وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه

21,373

67,630,498 Rls.

7,372 $

591

1385

ارمنستان

44121900

تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد

10,700

67,319,640 Rls.

7,320 $

592

1385

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر

4,110

67,212,121 Rls.

7,333 $

593

1385

ارمنستان

07096000

فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta

20,769

66,810,253 Rls.

7,265 $

594

1385

ارمنستان

44109000

تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي

40,000

66,362,400 Rls.

7,200 $

595

1385

ارمنستان

84251900

قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, غيرمذكوردرجاي ديگر

475

65,412,120 Rls.

7,080 $

596

1385

ارمنستان

69139000

مجسمه وسايرا شياءتزئيني(باستثناءچيني)ا زسرا ميك.

4,233

65,215,659 Rls.

7,096 $

597

1385

ارمنستان

38081019

سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي

3,620

64,874,640 Rls.

7,088 $

598

1385

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

955

63,758,403 Rls.

6,907 $

599

1385

ارمنستان

74092900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

2,787

63,129,600 Rls.

6,850 $

600

1385

ارمنستان

25221000

آهك زنده

268,990

62,355,598 Rls.

6,776 $

601

1385

ارمنستان

28321010

سولفيت سديم

31,990

61,645,369 Rls.

6,697 $

602

1385

ارمنستان

39073090

سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول )

6,200

60,991,919 Rls.

6,631 $

603

1385

ارمنستان

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

18,932

60,760,925 Rls.

6,625 $

604

1385

ارمنستان

62179000

ا جزا ءلباس دوخته ومهيا, غير مذكور در جاي ديگر

1,640

60,449,160 Rls.

6,600 $

605

1385

ارمنستان

70193100

مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه

2,492

59,473,440 Rls.

6,480 $

606

1385

ارمنستان

08062070

كاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

6,547

58,932,218 Rls.

6,394 $

607

1385

ارمنستان

38083029

سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور

3,174

58,357,164 Rls.

6,348 $

608

1385

ارمنستان

40093100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات

2,530

58,316,500 Rls.

6,325 $

609

1385

ارمنستان

48054000

كاغذ و مقوا ي صافي ,به شكل رول يا ورق

12,660

58,065,090 Rls.

6,330 $

610

1385

ارمنستان

73130000

سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصاركشي,ا زآهن ياا زفولاد.

9,765

57,739,992 Rls.

6,268 $

611

1385

ارمنستان

85359000

سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر

485

57,663,840 Rls.

6,240 $

612

1385

ارمنستان

73141400

ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات )

6,266

57,659,394 Rls.

6,262 $

613

1385

ارمنستان

52083900

پارچه تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, غيرمذكوردرجاي ديگربا85%يابيشترپنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم

3,018

57,457,849 Rls.

6,249 $

614

1385

ارمنستان

44119900

تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده

7,000

56,767,482 Rls.

6,198 $

615

1385

ارمنستان

28321020

متابي سولفيت

30,170

56,682,935 Rls.

6,155 $

616

1385

ارمنستان

84145100

بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت

1,188

56,058,939 Rls.

6,107 $

617

1385

ارمنستان

33041000

فرآورده ها برا ي آرا يش لب

511

55,880,148 Rls.

6,069 $

618

1385

ارمنستان

39075010

رزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

7,600

55,851,510 Rls.

6,110 $

619

1385

ارمنستان

83089000

چفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگك،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولك ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ).

11,262

55,815,823 Rls.

6,081 $

620

1385

ارمنستان

14041000

موا د ا وليه نباتي خام كه بيشتر برا ي رنگ كردن (رنگرزي )يادباغي بكارميروند

12,050

55,585,284 Rls.

6,066 $

621

1385

ارمنستان

84283900

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,675

55,404,000 Rls.

6,000 $

622

1385

ارمنستان

40170090

كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010

9,555

55,067,831 Rls.

6,019 $

623

1385

ارمنستان

68069000

مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا.

10,000

55,044,000 Rls.

6,000 $

624

1385

ارمنستان

12022000

بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد

9,922

54,868,801 Rls.

5,953 $

625

1385

ارمنستان

69120090

ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر

4,204

53,332,508 Rls.

5,821 $

626

1385

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

1,190

52,902,799 Rls.

5,742 $

627

1385

ارمنستان

84031000

ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي

1,650

52,348,500 Rls.

5,700 $

628

1385

ارمنستان

28331100

سولفات دي سديم

60,000

52,323,912 Rls.

5,688 $

629

1385

ارمنستان

69029090

ساير آجر بلوك چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميكي همانند نسوز غيرمذكور درجاي ديگر

18,900

51,374,400 Rls.

5,600 $

630

1385

ارمنستان

39151000

آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن

4,246

51,181,698 Rls.

5,562 $

631

1385

ارمنستان

55141300

پارچه تاروپودباف, غيرمذكورسفيد شده يانشده باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم

2,047

50,747,279 Rls.

5,503 $

632

1385

ارمنستان

42021900

رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند

648

50,386,588 Rls.

5,468 $

633

1385

ارمنستان

40103100

تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا كثر180

400

49,994,637 Rls.

5,423 $

634

1385

ارمنستان

55012000

دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, از پلي استرها.

2,180

49,851,150 Rls.

5,450 $

635

1385

ارمنستان

17041000

آدا مس

1,598

48,601,472 Rls.

5,274 $

636

1385

ارمنستان

33011200

روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت و روغن هاي ا سانسي مطلق )

400

48,317,280 Rls.

5,280 $

637

1385

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر

2,654

48,307,706 Rls.

5,244 $

638

1385

ارمنستان

62111100

لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه.

436

48,228,576 Rls.

5,232 $

639

1385

ارمنستان

07081000

نخود فرنگي ,تازه يا سردكرده

9,700

48,210,552 Rls.

5,236 $

640

1385

ارمنستان

28272000

كلروركلسيم

20,300

47,828,254 Rls.

5,225 $

641

1385

ارمنستان

70049020

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 5/2 ميليمتر وكمترا زآن

25,490

47,569,294 Rls.

5,202 $

642

1385

ارمنستان

84212300

صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز

1,203

47,453,685 Rls.

5,166 $

643

1385

ارمنستان

39031990

سايرپلي ا ستيرن باشكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,900

47,385,810 Rls.

5,130 $

644

1385

ارمنستان

29051690

سايرا وكتانول هاوا يزومرهاي آن بجزدوا تيل هگزا نول

339,740

47,012,944 Rls.

5,096 $

645

1385

ارمنستان

73072900

لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده

4,291

46,844,976 Rls.

5,072 $

646

1385

ارمنستان

61113000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, كشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيك.

650

46,507,110 Rls.

5,070 $

647

1385

ارمنستان

84029000

ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم

5,000

46,185,000 Rls.

5,000 $

648

1385

ارمنستان

25171020

دولوميت خردشده يا بريده شده

60,000

46,110,960 Rls.

5,040 $

649

1385

ارمنستان

84385000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي

5,900

46,080,000 Rls.

5,000 $

650

1385

ارمنستان

39222000

نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيكي

973

46,042,562 Rls.

4,998 $

651

1385

ارمنستان

40091100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير

2,000

45,965,000 Rls.

5,000 $

652

1385

ارمنستان

83091000

طشتك ا زفلزمعمولي.

4,995

45,919,035 Rls.

4,995 $

653

1385

ارمنستان

03023900

ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد كرده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

20,605

45,548,395 Rls.

4,945 $

654

1385

ارمنستان

73071900

لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد.

6,128

45,458,640 Rls.

4,943 $

655

1385

ارمنستان

64059000

ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده

1,195

45,450,384 Rls.

4,938 $

656

1385

ارمنستان

54071000

پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها.

2,050

45,131,160 Rls.

4,920 $

657

1385

ارمنستان

28362000

كربنات دي سديم

22,360

44,736,395 Rls.

4,870 $

658

1385

ارمنستان

23025000

سبوس , فضولات و ساير آخال گياهان غلافدا ر

40,000

44,347,200 Rls.

4,805 $

659

1385

ارمنستان

55019000

دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, كه درجاي ديگرگفته نشده.

4,901

43,400,909 Rls.

4,705 $

660

1385

ارمنستان

52079000

نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي كمترا ز 85 درصدوزني پنبه.

2,459

42,983,534 Rls.

4,663 $

661

1385

ارمنستان

83062900

مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100

320

42,831,840 Rls.

4,640 $

662

1385

ارمنستان

55032000

ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

1,860

42,831,150 Rls.

4,650 $

663

1385

ارمنستان

72161000

پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر.

7,660

42,333,756 Rls.

4,596 $

664

1385

ارمنستان

85158090

ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذكوردرجاي ديگر

3,068

42,311,362 Rls.

4,608 $

665

1385

ارمنستان

69141000

ساير ا شياءكه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچيني.

1,815

41,842,908 Rls.

4,538 $

666

1385

ارمنستان

72143000

ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )فولاد

6,342

41,573,376 Rls.

4,511 $

667

1385

ارمنستان

94016900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي ،رويه نشده

2,060

41,345,051 Rls.

4,497 $

668

1385

ارمنستان

28352600

ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

18,550

40,979,496 Rls.

4,451 $

669

1385

ارمنستان

27040090

سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر

81,270

40,396,356 Rls.

4,389 $

670

1385

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگر گفته نشده.

5,528

40,379,490 Rls.

4,398 $

671

1385

ارمنستان

52101900

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذكوردرجاي ديگركمترا ز85%پنبه, بوزن هر مترمربع 200 گرم يا كمتر

1,425

40,116,084 Rls.

4,370 $

672

1385

ارمنستان

33043000

فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا

232

39,473,952 Rls.

4,288 $

673

1385

ارمنستان

84145990

ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد

1,435

39,431,837 Rls.

4,289 $

674

1385

ارمنستان

87111090

موتورسيكلت باحجم سيلندرحداكثر سي سي 50،بجز نوع دوزمانه

700

39,399,200 Rls.

4,294 $

675

1385

ارمنستان

29173200

ا ورتوفتالات هاي دي ا كتيل

6,400

39,240,960 Rls.

4,255 $

676

1385

ارمنستان

48052490

مقوا ي تست لاينر به وزن حدا كثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر

5,000

38,425,800 Rls.

4,200 $

677

1385

ارمنستان

73101000

منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر.

1,810

38,068,071 Rls.

4,142 $

678

1385

ارمنستان

55041000

ا لياف مصنوعي غيريكسره, ا زويسكوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

7,220

37,771,312 Rls.

4,115 $

679

1385

ارمنستان

08055000

ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده

12,733

37,631,617 Rls.

4,114 $

680

1385

ارمنستان

84282000

بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك.

2,240

37,617,800 Rls.

4,100 $

681

1385

ارمنستان

74149000

شبكه وپرچين ا زمفتول مسي,ورق ونوا رهاي مشبك شده بوسيله ا تساع ا زمس.

4,380

37,604,226 Rls.

4,099 $

682

1385

ارمنستان

27121090

ساير وا زلين هابجزگريد دا رويي وژله كابل

6,300

37,389,418 Rls.

4,063 $

683

1385

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

500

36,712,000 Rls.

4,000 $

684

1385

ارمنستان

34012030

صابون به شكل چيپس

6,111

36,665,532 Rls.

3,972 $

685

1385

ارمنستان

12010000

دا نه سويا ,حتي خرد شده

15,750

36,283,392 Rls.

3,937 $

686

1385

ارمنستان

29121900

سايرآلدئيدهاي غيرحلقوي, بدون عوا مل ا كسيژنه, كه در جاي ديگري مذكور نباشند

13,000

35,886,600 Rls.

3,900 $

687

1385

ارمنستان

69041000

آجرساختمان ا زسرا ميك.

21,480

35,501,285 Rls.

3,866 $

688

1385

ارمنستان

84159090

سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر

1,970

35,477,760 Rls.

3,840 $

689

1385

ارمنستان

46029000

مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي)..

2,835

35,361,472 Rls.

3,835 $

690

1385

ارمنستان

08081000

سيب , تازه

12,653

34,977,603 Rls.

3,795 $

691

1385

ارمنستان

12021000

بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده

4,870

34,974,900 Rls.

3,795 $

692

1385

ارمنستان

27109900

ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100

251,650

34,725,342 Rls.

3,774 $

693

1385

ارمنستان

62069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

209

34,670,592 Rls.

3,762 $

694

1385

ارمنستان

68062090

.ورميكوليت متورق كف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها

9,000

34,598,304 Rls.

3,744 $

695

1385

ارمنستان

07093000

بادمجان , تازه يا سرد كرده

13,970

34,168,012 Rls.

3,735 $

696

1385

ارمنستان

32110000

سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده

1,650

34,003,445 Rls.

3,697 $

697

1385

ارمنستان

73221100

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن.

1,530

33,845,136 Rls.

3,672 $

698

1385

ارمنستان

34049000

موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد

10,200

33,841,152 Rls.

3,672 $

699

1385

ارمنستان

39204330

ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر

1,465

33,769,197 Rls.

3,663 $

700

1385

ارمنستان

28369900

ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها

21,456

33,658,163 Rls.

3,647 $

701

1385

ارمنستان

39069080

رزينهاي ا لكريليك ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيك

3,380

33,560,712 Rls.

3,654 $

702

1385

ارمنستان

94018000

نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد

1,537

33,472,750 Rls.

3,622 $

703

1385

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي

1,456

33,374,860 Rls.

3,640 $

704

1385

ارمنستان

48052590

مقوا ي تست لاينر بوزن بيش ا ز150g درهر مترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر

9,000

33,058,800 Rls.

3,600 $

705

1385

ارمنستان

45039000

ا شياء ا زچوب پنبه طبيعي كه درجاي ديگر مذكور نباشد

8,924

32,613,123 Rls.

3,533 $

706

1385

ارمنستان

76082000

لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم

116

32,261,069 Rls.

3,512 $

707

1385

ارمنستان

39269060

پريفرم (PET)

1,400

32,259,500 Rls.

3,500 $

708

1385

ارمنستان

39153000

آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي كلرور وينيل

13,767

31,478,268 Rls.

3,442 $

709

1385

ارمنستان

84796010

كولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (M.F.C)

1,435

31,339,947 Rls.

3,413 $

710

1385

ارمنستان

87085010

محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي

1,400

30,983,520 Rls.

3,360 $

711

1385

ارمنستان

32041910

سايرگرا نول هاي رنگي (مستربچ) ومخلوط انها(آلي )

1,675

30,917,150 Rls.

3,350 $

712

1385

ارمنستان

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه , يادرقند يخ نزده

1,538

30,615,552 Rls.

3,322 $

713

1385

ارمنستان

40024900

كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس )

1,000

30,386,400 Rls.

3,300 $

714

1385

ارمنستان

64051000

سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده.

180

30,240,756 Rls.

3,276 $

715

1385

ارمنستان

70099200

آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني)

541

30,155,364 Rls.

3,291 $

716

1385

ارمنستان

85122090

دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذكوردرجاي ديگر

350

29,977,896 Rls.

3,252 $

717

1385

ارمنستان

34021290

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

3,900

29,262,816 Rls.

3,176 $

718

1385

ارمنستان

87169000

ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, كه بدون عمل مكانيكي رانده ميشوند

1,850

29,141,810 Rls.

3,170 $

719

1385

ارمنستان

32041410

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) مستقيم

3,100

28,532,400 Rls.

3,100 $

720

1385

ارمنستان

76110000

مخزن, منبع, بشكه وظروف همانند (غيرا زبرا ي گاز),ازآلومينيوم به گنجايش بيش از 300ليتر

780

28,439,800 Rls.

3,100 $

721

1385

ارمنستان

70109050

بطريهابيرنگ با ظرفيت ا سمي بيشترا زيك ليتر

17,112

28,286,720 Rls.

3,079 $

722

1385

ارمنستان

73231000

پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقلي كردن ظروف, دستكش.

1,434

28,076,583 Rls.

3,053 $

723

1385

ارمنستان

44130000

چوب هاي مترا كم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل

1,271

27,986,240 Rls.

3,042 $

724

1385

ارمنستان

53072000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله.

2,530

27,926,352 Rls.

3,036 $

725

1385

ارمنستان

85152190

سايرماشينهاي جوشكاري فلزا ت بامقاومت ا لكتريكي قسمتي خودكار

150

27,717,000 Rls.

3,000 $

726

1385

ارمنستان

44152000

پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب

3,000

27,654,000 Rls.

3,000 $

727

1385

ارمنستان

84194000

مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying)

1,500

27,561,000 Rls.

3,000 $

728

1385

ارمنستان

59031000

پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P).

1,330

27,457,580 Rls.

2,990 $

729

1385

ارمنستان

08021200

بادا م بدون پوست , تازه يا خشك كرده

450

26,956,800 Rls.

2,925 $

730

1385

ارمنستان

27121010

وا زلين گريد دا رويي

5,300

26,823,013 Rls.

2,912 $

731

1385

ارمنستان

56031290

ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي ستنتيك يامصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور

2,435

26,803,506 Rls.

2,922 $

732

1385

ارمنستان

39209910

نوا رتفلون ا ز (PTFEپلي تترا فلوئوروا تيلن )

483

26,570,472 Rls.

2,898 $

733

1385

ارمنستان

55092100

نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

2,287

26,546,340 Rls.

2,879 $

734

1385

ارمنستان

08043000

آناناس , تازه يا خشك كرده

7,180

26,316,490 Rls.

2,855 $

735

1385

ارمنستان

73044900

لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100

5,850

25,806,600 Rls.

2,808 $

736

1385

ارمنستان

84253900

چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2,800

25,771,200 Rls.

2,800 $

737

1385

ارمنستان

39119010

رزينهاي مالئيك مورد مصرف درتوليد مركب چاپ

1,710

25,606,034 Rls.

2,793 $

738

1385

ارمنستان

48114900

ساير كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب

3,212

25,501,866 Rls.

2,770 $

739

1385

ارمنستان

63080000

مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا ركوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي

343

25,357,557 Rls.

2,747 $

740

1385

ارمنستان

94049000

اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب

736

25,345,552 Rls.

2,752 $

741

1385

ارمنستان

68099000

سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

14,510

25,334,126 Rls.

2,748 $

742

1385

ارمنستان

40101300

تسمه نقاله ... ا ز كائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موا د پلاستيكي

500

25,330,250 Rls.

2,750 $

743

1385

ارمنستان

84152090

سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري كارووا نت

520

25,232,158 Rls.

2,749 $

744

1385

ارمنستان

40112000

تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري

1,690

25,061,821 Rls.

2,738 $

745

1385

ارمنستان

70111090

سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذكور

5,520

24,491,300 Rls.

2,650 $

746

1385

ارمنستان

61069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

275

24,479,334 Rls.

2,651 $

747

1385

ارمنستان

76152000

لوا زم بهدا شتي يا پاكيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم.

1,054

24,312,522 Rls.

2,649 $

748

1385

ارمنستان

06022000

درخت, بوته , درختچه هاي خودرو حتي پيوند زده , ا ز نوعي كه محصول آنها ميوه خورا كي ا ست

19,146

24,068,601 Rls.

2,632 $

749

1385

ارمنستان

39089090

ساير رزين هاي پلي آميد به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,455

23,987,421 Rls.

2,619 $

750

1385

ارمنستان

48111000

كاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده

23,320

23,459,479 Rls.

2,553 $

751

1385

ارمنستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاك ومهروخميرهاي خشك كرده آرد غيرمذكوردرجاي ديگر

1,816

23,443,917 Rls.

2,543 $

752

1385

ارمنستان

32064990

سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي

6,028

23,300,732 Rls.

2,536 $

753

1385

ارمنستان

61121200

گرمكن ورزشي بصورت دست, كشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيك.

209

23,113,728 Rls.

2,508 $

754

1385

ارمنستان

73072300

لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب از فولاد زنگ نزن.

3,426

23,003,741 Rls.

2,491 $

755

1385

ارمنستان

39206390

سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز

1,002

22,950,420 Rls.

2,505 $

756

1385

ارمنستان

32049000

محصولات آلي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود

243

22,382,730 Rls.

2,430 $

757

1385

ارمنستان

56071000

ريسمان, طناب وكابل, ا زكنف ياسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات شماره 5303

2,093

22,177,477 Rls.

2,411 $

758

1385

ارمنستان

85365020

كليد روشنايي

300

22,173,600 Rls.

2,400 $

759

1385

ارمنستان

83024100

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي

1,000

22,118,400 Rls.

2,400 $

760

1385

ارمنستان

56074100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن.

1,103

22,003,548 Rls.

2,397 $

761

1385

ارمنستان

73083000

در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

2,259

21,965,422 Rls.

2,381 $

762

1385

ارمنستان

67021000

گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيك

825

21,727,525 Rls.

2,375 $

763

1385

ارمنستان

69079020

كاشي يا سرا ميك با جذب آب بين يك ا لي 6 درصد (كاشي كف )ورني يالعاب نزده

4,704

21,680,736 Rls.

2,352 $

764

1385

ارمنستان

82071300

ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها.

590

21,591,640 Rls.

2,360 $

765

1385

ارمنستان

25070010

كائولن

54,512

21,094,442 Rls.

2,299 $

766

1385

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

46,830

20,728,288 Rls.

2,257 $

767

1385

ارمنستان

58012300

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200

2,247

20,690,376 Rls.

2,247 $

768

1385

ارمنستان

55093200

نخ چندلاياكابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا لياف آكريليك يامدآكريليك, آماده نشده برا ي خرده فروشي

926

20,674,104 Rls.

2,246 $

769

1385

ارمنستان

44219090

ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر

943

20,670,390 Rls.

2,252 $

770

1385

ارمنستان

72159000

ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده

4,850

20,249,920 Rls.

2,195 $

771

1385

ارمنستان

25030090

ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده

19,800

20,129,076 Rls.

2,178 $

772

1385

ارمنستان

58013200

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي قطع شده, را ه را ه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي

2,165

19,955,350 Rls.

2,165 $

773

1385

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

720

19,842,420 Rls.

2,160 $

774

1385

ارمنستان

09103090

زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020

1,644

19,710,417 Rls.

2,139 $

775

1385

ارمنستان

21069060

سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده

970

19,162,965 Rls.

2,095 $

776

1385

ارمنستان

73249000

لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد

824

18,867,540 Rls.

2,060 $

777

1385

ارمنستان

84021900

سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)كه درجاي ديگرمذكورنباشد

3,100

18,861,348 Rls.

2,046 $

778

1385

ارمنستان

25161290

سنگهاي خارا به شكل بلوك ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت كمترا ز5/7سانتيمتر

10,500

18,806,760 Rls.

2,040 $

779

1385

ارمنستان

55131100

پارچه تاروپودباف ساده باف, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوطباپنبه, بوزن هرمتركمتراز170گرم

850

18,798,600 Rls.

2,040 $

780

1385

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

3,200

18,778,232 Rls.

2,044 $

781

1385

ارمنستان

25111010

سولفات باريم طبيعي( باريت ) ا سياب شده

6,620

18,675,998 Rls.

2,027 $

782

1385

ارمنستان

52029900

آخال پنبه كه درجاي ديگرگفته نشده.

1,687

18,659,256 Rls.

2,024 $

783

1385

ارمنستان

27073000

كسيلول

21,020

18,601,924 Rls.

2,018 $

784

1385

ارمنستان

94035000

مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند

1,311

18,574,433 Rls.

2,018 $

785

1385

ارمنستان

28332931

سولفات آهن اب داروخشك دا را ي گريد دا رويي

18,280

18,565,511 Rls.

2,011 $

786

1385

ارمنستان

52052100

نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك

855

18,336,361 Rls.

1,993 $

787

1385

ارمنستان

39199030

جمبو رول چسب خوردهBOPP

800

18,308,000 Rls.

2,000 $

788

1385

ارمنستان

73239190

سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده

945

18,030,348 Rls.

1,962 $

789

1385

ارمنستان

63026000

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه

398

17,977,299 Rls.

1,949 $

790

1385

ارمنستان

32082010

پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

2,320

17,954,720 Rls.

1,955 $

791

1385

ارمنستان

19053200

ويفل ها و ويفرها

1,293

17,884,860 Rls.

1,940 $

792

1385

ارمنستان

94032000

مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر

3,023

17,797,014 Rls.

1,934 $

793

1385

ارمنستان

28331900

سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم )

20,480

17,784,407 Rls.

1,946 $

794

1385

ارمنستان

84193100

خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي

800

17,776,000 Rls.

1,943 $

795

1385

ارمنستان

84749000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474.

200

17,544,600 Rls.

1,900 $

796

1385

ارمنستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

2,090

17,337,177 Rls.

1,881 $

797

1385

ارمنستان

73065090

لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا

1,880

17,265,920 Rls.

1,880 $

798

1385

ارمنستان

70049010

سايرشيشه هاي اپيتكي كشيده وبادشده غير مذكور در جاي ديگر

9,070

16,970,050 Rls.

1,850 $

799

1385

ارمنستان

28061010

كلرورهيدروژن بادرجه خلوص 33درصد وكمتر(اسيدكلريدريك)

19,250

16,953,400 Rls.

1,850 $

800

1385

ارمنستان

85442000

كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور

500

16,929,350 Rls.

1,850 $

801

1385

ارمنستان

08011100

نارگيل خشك كرده ( coconuts,desiceated )

500

16,588,800 Rls.

1,800 $

802

1385

ارمنستان

84198990

سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر

600

16,468,200 Rls.

1,800 $

803

1385

ارمنستان

32099010

رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته

642

16,436,181 Rls.

1,779 $

804

1385

ارمنستان

73239390

سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن

451

16,379,587 Rls.

1,789 $

805

1385

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي

147,389

16,257,744 Rls.

1,769 $

806

1385

ارمنستان

87089311

كلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي

260

15,839,564 Rls.

1,724 $

807

1385

ارمنستان

28043000

ازت

129

15,375,624 Rls.

1,668 $

808

1385

ارمنستان

25090010

گل سفيد خام

19,700

15,128,355 Rls.

1,655 $

809

1385

ارمنستان

37079090

سايرفرآورده هاي شيميايي برا ي مصارف عكاسي...غيرمذكور

2,100

15,025,374 Rls.

1,638 $

810

1385

ارمنستان

94034000

مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند

615

14,979,553 Rls.

1,629 $

811

1385

ارمنستان

44182000

در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب

1,615

14,780,249 Rls.

1,611 $

812

1385

ارمنستان

29072300

4,4- ا يزوپروپيليون دي فنل (بيس ا , دي فنيلول پروپان ) وا ملاح ا ن

800

14,745,600 Rls.

1,600 $

813

1385

ارمنستان

72163200

پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

3,800

14,715,120 Rls.

1,596 $

814

1385

ارمنستان

34021240

كوكوآميد وبتائين

1,470

14,681,088 Rls.

1,593 $

815

1385

ارمنستان

28416900

منگانيت ها,منگانات ها و پرمنگنات ها (باستثناي پرمنگنات پتاسيم )

500

14,561,280 Rls.

1,580 $

816

1385

ارمنستان

29151100

ا سيدفرميك

3,410

14,516,720 Rls.

1,580 $

817

1385

ارمنستان

64039900

كفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا نميپوشاند.

190

14,515,776 Rls.

1,584 $

818

1385

ارمنستان

46021000

مصنوعات سبدبافي وحصيربافي مستقيماً ساخته شده بشكل معين ا زموا دقابل بافت ا زموا دنباتي ولوفاه

1,100

14,499,936 Rls.

1,584 $

819

1385

ارمنستان

84186990

سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي

1,580

14,491,420 Rls.

1,580 $

820

1385

ارمنستان

84669400

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463

900

14,330,466 Rls.

1,566 $

821

1385

ارمنستان

39201040

صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده

620

14,278,050 Rls.

1,550 $

822

1385

ارمنستان

73182990

ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد

1,430

14,234,136 Rls.

1,544 $

823

1385

ارمنستان

85168000

مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545)

1,280

14,096,260 Rls.

1,540 $

824

1385

ارمنستان

08041010

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

2,000

13,827,000 Rls.

1,500 $

825

1385

ارمنستان

84039010

پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مركزي

1,000

13,774,500 Rls.

1,498 $

826

1385

ارمنستان

84138200

بالابرهاي آبگونها

500

13,736,340 Rls.

1,500 $

827

1385

ارمنستان

44209000

چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود

1,028

13,542,504 Rls.

1,480 $

828

1385

ارمنستان

76101000

در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم.

582

13,447,110 Rls.

1,455 $

829

1385

ارمنستان

96032900

فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها

613

13,439,510 Rls.

1,466 $

830

1385

ارمنستان

68139000

قطعات سايش (باستثناءلنت وبالشتك ترمز),ازپنبه نسوزياسلولز ياموادمعدني

1,455

13,410,735 Rls.

1,455 $

831

1385

ارمنستان

90212100

دندا نهاي مصنوعي

250

13,393,650 Rls.

1,450 $

832

1385

ارمنستان

32151100

مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

1,515

13,362,312 Rls.

1,452 $

833

1385

ارمنستان

33079090

ساير فرآورده هاي عطرسازي آرا يشي يا پاكيزگي غيرمذكور

3,355

13,299,797 Rls.

1,444 $

834

1385

ارمنستان

29151200

ا ملاح ا سيدفرميك

3,600

13,265,280 Rls.

1,440 $

835

1385

ارمنستان

84133090

تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور

480

13,226,400 Rls.

1,440 $

836

1385

ارمنستان

52093900

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, رنگرزي شده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذكوردرجاي

392

12,967,517 Rls.

1,411 $

837

1385

ارمنستان

74122000

لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس.

346

12,944,360 Rls.

1,410 $

838

1385

ارمنستان

51099000

نخ, دا را ي كمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (كرك )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي.

1,164

12,890,664 Rls.

1,396 $

839

1385

ارمنستان

29122900

سايرآلدئيدهاي حلقوي ,بدون عامل ا كسيژن دا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

8,840

12,860,844 Rls.

1,395 $

840

1385

ارمنستان

35051090

دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري

750

12,709,840 Rls.

1,387 $

841

1385

ارمنستان

68127000

ا لياف فشرده پنبه نسوزبرا ي درزگيري بصورت ورق ورول

2,300

12,688,260 Rls.

1,380 $

842

1385

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي

1,500

12,434,850 Rls.

1,350 $

843

1385

ارمنستان

28342990

ساير نيترا تهابجزپتاسيم وا مونيم ا نفجاري

5,000

12,340,350 Rls.

1,350 $

844

1385

ارمنستان

68042290

سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر

4,344

11,921,147 Rls.

1,303 $

845

1385

ارمنستان

11081210

نشاسته ذرت گريد دارويي

3,546

11,802,034 Rls.

1,277 $

846

1385

ارمنستان

29054500

گليسرول

1,500

11,586,120 Rls.

1,260 $

847

1385

ارمنستان

08135000

مخلوط ميوه هاي خشك كرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشك كرده, غيرمذكوريامشمول درجاي ديگر

348

11,550,154 Rls.

1,253 $

848

1385

ارمنستان

04049000

محصولات متشكل ا ز ا جزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير ,غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر

300

11,540,340 Rls.

1,260 $

849

1385

ارمنستان

38109090

ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات

2,500

11,521,250 Rls.

1,250 $

850

1385

ارمنستان

54021090

ساير نخهاي بسيار مقاوم ا ز نايلون ياسايرپلي ا ميدهاغيرمذكوردرجاي ديگر, غير خرده فروشي

500

11,491,250 Rls.

1,250 $

851

1385

ارمنستان

54062000

نخ ا زرشته هاي مصنوعي(باستثناءنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي.

574

11,386,052 Rls.

1,243 $

852

1385

ارمنستان

08023200

گردوي معمولي بدون پوست , تازه يا خشك كرده

340

11,335,658 Rls.

1,228 $

853

1385

ارمنستان

73239490

سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده

326

11,329,494 Rls.

1,235 $

854

1385

ارمنستان

28061090

كلرورهيدوژن بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد(اسيدكلريدريك)

7,500

11,187,533 Rls.

1,219 $

855

1385

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

2,418

11,066,973 Rls.

1,204 $

856

1385

ارمنستان

55144300

پارچه تاروپودي, چاپ شده, غيرمذكور...باكمترا ز85%, الياف غيريكسره پلي استر مخلوط باپنبه بوزن مترمربع آن بيش ا ز170گرم

500

11,022,000 Rls.

1,200 $

857

1385

ارمنستان

84138110

تلمبه هاي هرمتيك وا مولوسيوني

400

11,022,000 Rls.

1,200 $

858

1385

ارمنستان

25262090

سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده

12,855

10,895,538 Rls.

1,186 $

859

1385

ارمنستان

84022000

ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم

1,320

10,679,915 Rls.

1,161 $

860

1385

ارمنستان

39129000

سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي

495

10,336,744 Rls.

1,128 $

861

1385

ارمنستان

25301010

پرليت

6,250

10,319,679 Rls.

1,125 $

862

1385

ارمنستان

12099900

ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

1,096

10,221,667 Rls.

1,117 $

863

1385

ارمنستان

84143020

كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت)

300

10,098,288 Rls.

1,104 $

864

1385

ارمنستان

28259000

سايربازهاي غيرآلي,سايرا كسيدها,هيدرا كسيدهاوپرا كسيدهاي فلزي, غيرمذكوردرجاي ديگر

5,400

9,952,200 Rls.

1,080 $

865

1385

ارمنستان

25199010

منيزيم ذوب شده بابرق ومنيزيم مرده ا زطريق (ازطرق تجزيه شيميايي )عيارا كسيد منيزيم mgo 96% وكمتر

11,213

9,915,340 Rls.

1,076 $

866

1385

ارمنستان

73242100

وا ن حمام ا زچدن ( حتي لعاب دا ده شده ).

1,150

9,894,026 Rls.

1,075 $

867

1385

ارمنستان

32073090

سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم

1,650

9,845,248 Rls.

1,072 $

868

1385

ارمنستان

39219020

ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و

920

9,787,392 Rls.

1,062 $

869

1385

ارمنستان

55129900

ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده, ا زنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره سنتيك

194

9,589,473 Rls.

1,047 $

870

1385

ارمنستان

62129000

بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند.

131

9,404,772 Rls.

1,021 $

871

1385

ارمنستان

63041900

روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءكشباف ياقلاب باف ).

188

9,338,420 Rls.

1,013 $

872

1385

ارمنستان

52091100

پارچه هاي ساده باف ا زپنبه, سفيدنشده, با85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر.

280

9,251,424 Rls.

1,008 $

873

1385

ارمنستان

48119000

ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,003

9,216,567 Rls.

1,003 $

874

1385

ارمنستان

25083000

خاك رس نسوز

1,000

9,141,000 Rls.

1,000 $

875

1385

ارمنستان

25223000

آهك هيدروليك

5,060

9,118,890 Rls.

990 $

876

1385

ارمنستان

28212000

خاك رنگي كه دا را ي 70%وزني يابيشترآهن تركيب شده بصورت fero3 باشد

14,908

8,978,658 Rls.

978 $

877

1385

ارمنستان

28332790

ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي

14,550

8,850,240 Rls.

960 $

878

1385

ارمنستان

72125000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmآبكاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذكور

2,000

8,847,360 Rls.

960 $

879

1385

ارمنستان

84261900

جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد.

870

8,811,680 Rls.

960 $

880

1385

ارمنستان

55049000

ا لياف مصنوعي غيريكسره, (غيرا زريون ويسكوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

1,650

8,660,124 Rls.

941 $

881

1385

ارمنستان

63041100

روتختي ورختخوا ب پوش, كشباف ياقلاب باف.

174

8,655,702 Rls.

939 $

882

1385

ارمنستان

70119000

غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,كه درجاي ديگرذكرنشده.

310

8,595,060 Rls.

930 $

883

1385

ارمنستان

32159090

مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد

920

8,587,992 Rls.

938 $

884

1385

ارمنستان

70109090

سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر

5,100

8,433,666 Rls.

918 $

885

1385

ارمنستان

84501990

سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر

407

8,424,623 Rls.

915 $

886

1385

ارمنستان

84521000

چرخ دوزندگي از نوع خانگي

128

8,255,700 Rls.

900 $

887

1385

ارمنستان

32041720

خميرپيگمنت چاپ پارچه

375

8,255,700 Rls.

900 $

888

1385

ارمنستان

61033900

ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي

116

8,215,802 Rls.

898 $

889

1385

ارمنستان

85446090

سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذكور درجاي ديگر

450

8,183,835 Rls.

891 $

890

1385

ارمنستان

68029110

رخام پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كار شده اما كندكاري و حكاكي نشده

4,050

8,111,840 Rls.

880 $

891

1385

ارمنستان

84501100

ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم

125

8,054,110 Rls.

876 $

892

1385

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

1,830

8,041,602 Rls.

878 $

893

1385

ارمنستان

52010090

سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند

709

7,836,044 Rls.

850 $

894

1385

ارمنستان

84369900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد

368

7,737,240 Rls.

840 $

895

1385

ارمنستان

33059000

فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد

2,160

7,641,722 Rls.

829 $

896

1385

ارمنستان

84151010

دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي

247

7,630,464 Rls.

832 $

897

1385

ارمنستان

84251100

قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي

160

7,317,600 Rls.

800 $

898

1385

ارمنستان

28141000

ا مونياك بدون ا ب

3,620

7,308,049 Rls.

791 $

899

1385

ارمنستان

94038000

مبلهاي از خيزران ،اوزيه ،بامبو يامواد ديگر كه درجاي ديگري مذكورنباشند0

130

7,196,280 Rls.

780 $

900

1385

ارمنستان

32064200

ليتوپون و ساير پيگمان ها وساير فرآورده هاي ان

2,000

7,055,616 Rls.

768 $

901

1385

ارمنستان

17021900

لاكتوز و شربت لاكتوز دا را ي كمتر ا ز 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك

500

6,890,250 Rls.

750 $

902

1385

ارمنستان

40081900

ميله ,تركه و پروفيله ا زكائوچوي ا سفنجي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

500

6,888,000 Rls.

750 $

903

1385

ارمنستان

84679900

سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد

100

6,860,250 Rls.

750 $

904

1385

ارمنستان

29141200

بوتانون (متيل ا تيل ستن )

495

6,847,488 Rls.

743 $

905

1385

ارمنستان

62081100

زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي.

95

6,793,666 Rls.

737 $

906

1385

ارمنستان

32139000

رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرديف 32131000

396

6,741,233 Rls.

732 $

907

1385

ارمنستان

85362090

سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر

210

6,725,985 Rls.

735 $

908

1385

ارمنستان

85162900

دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

430

6,652,080 Rls.

720 $

909

1385

ارمنستان

90049000

عينك, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينك آفتابي)

97

6,635,520 Rls.

720 $

910

1385

ارمنستان

85011090

سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت

200

6,605,280 Rls.

720 $

911

1385

ارمنستان

70111010

حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به قطر 25 ميليمتر وبيشتر براي روشنايي برق

1,711

6,603,296 Rls.

719 $

912

1385

ارمنستان

59114000

پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن كشيياهمانندبه ا نضمام موا رد

120

6,588,720 Rls.

720 $

913

1385

ارمنستان

84211900

ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

30

6,587,280 Rls.

720 $

914

1385

ارمنستان

72173090

سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبكاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير

1,000

6,586,560 Rls.

720 $

915

1385

ارمنستان

72121000

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600ميليمتر,آبكاري شده ياا ندودشده باقلع.

1,020

6,582,366 Rls.

714 $

916

1385

ارمنستان

84191900

آبگرم كن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

284

6,582,150 Rls.

714 $

917

1385

ارمنستان

85167900

دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد

478

6,193,152 Rls.

672 $

918

1385

ارمنستان

28111100

فلوئور هيدروژن (ا سيدفلوئورهيدريك )

2,520

6,147,900 Rls.

667 $

919

1385

ارمنستان

34060000

ا نوا ع شمع و ا شياء همانند

1,843

6,094,261 Rls.

663 $

920

1385

ارمنستان

52042000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي.

358

5,924,618 Rls.

645 $

921

1385

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

669

5,919,192 Rls.

642 $

922

1385

ارمنستان

90121000

ميكروسكوپها,غيرا ز ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,ديفرا كتوگرا فها

8

5,818,764 Rls.

636 $

923

1385

ارمنستان

84412000

ماشين هابرا ي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوا ئي

352

5,768,950 Rls.

628 $

924

1385

ارمنستان

27012000

زغال قالبي,گلوله زغال سنگ وسوخت هاي جامد همانندكه ا ززغال سنگ تهيه شده باشد

611

5,633,420 Rls.

611 $

925

1385

ارمنستان

25222000

آهك آبديده (آهك مرده )

27,971

5,568,140 Rls.

608 $

926

1385

ارمنستان

25262010

پوردتالك بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده )

6,266

5,540,851 Rls.

601 $

927

1385

ارمنستان

55169300

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زنخهاي رنگارنگ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

250

5,538,600 Rls.

600 $

928

1385

ارمنستان

29096090

سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور

2,400

5,489,400 Rls.

600 $

929

1385

ارمنستان

40149000

ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر

65

5,445,519 Rls.

595 $

930

1385

ارمنستان

69149000

ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني).

700

5,400,380 Rls.

590 $

931

1385

ارمنستان

06031010

گل ا ركيده ,ا نتوريوم ,لاكي بامبو ,برگهاي زينتي تازه

1,090

5,333,169 Rls.

579 $

932

1385

ارمنستان

70132110

ليوان ساخته شده به صورت دستي با كليشه يا بگونه ديگر تزئين شده ازكريستال سرب دار به جز شيشه -سراميك

582

5,327,628 Rls.

582 $

933

1385

ارمنستان

56029000

نمد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

150

5,305,536 Rls.

576 $

934

1385

ارمنستان

28333000

زا ج ها (Alums)

1,370

5,241,958 Rls.

571 $

935

1385

ارمنستان

85318000

دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

136

5,186,698 Rls.

562 $

936

1385

ارمنستان

28353100

تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم )

1,000

5,164,665 Rls.

565 $

937

1385

ارمنستان

83030000

گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي.

1,004

4,824,477 Rls.

525 $

938

1385

ارمنستان

84141090

سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي

174

4,820,148 Rls.

522 $

939

1385

ارمنستان

83112000

مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي.

900

4,665,990 Rls.

510 $

940

1385

ارمنستان

94033000

مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند

175

4,649,108 Rls.

508 $

941

1385

ارمنستان

20081900

ميوه هاي سخت پوست ,دا نه ها(تخم ها) ,همچنين مخلوط ها,محفوظ شده

280

4,645,872 Rls.

504 $

942

1385

ارمنستان

84834090

سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي

1,000

4,596,500 Rls.

500 $

943

1385

ارمنستان

32071090

سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور

600

4,557,644 Rls.

497 $

944

1385

ارمنستان

85281219

تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD

35

4,518,036 Rls.

492 $

945

1385

ارمنستان

54023900

نخ تكستوره, كه درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

628

4,506,405 Rls.

489 $

946

1385

ارمنستان

85098000

دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي

109

4,488,500 Rls.

490 $

947

1385

ارمنستان

84819090

سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030

485

4,469,760 Rls.

485 $

948

1385

ارمنستان

32030000

رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت

485

4,437,265 Rls.

485 $

949

1385

ارمنستان

85041090

سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي

30

4,393,920 Rls.

480 $

950

1385

ارمنستان

40151930

دستكش كارگري وصنعتي

50

4,391,520 Rls.

480 $

951

1385

ارمنستان

28281000

هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم

380

4,391,386 Rls.

478 $

952

1385

ارمنستان

73181590

سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده

250

4,117,050 Rls.

450 $

953

1385

ارمنستان

25171090

سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت ا زا نوا ع برا ي بتن ريزي سنگ ريزيرا ههاسايربالاست ها

19,200

4,081,074 Rls.

446 $

954

1385

ارمنستان

94042900

تشك ا زساير موا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

105

4,075,032 Rls.

444 $

955

1385

ارمنستان

69120010

اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه غيرا زچيني(stone ware)

250

3,924,450 Rls.

425 $

956

1385

ارمنستان

85071090

سايرا نباره هاي سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته

230

3,876,180 Rls.

420 $

957

1385

ارمنستان

28170019

ا كسيد روي بجز گريد دا رويي

400

3,681,600 Rls.

400 $

958

1385

ارمنستان

91039000

ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي.

165

3,541,508 Rls.

385 $

959

1385

ارمنستان

87150000

كالسكه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها

525

3,443,625 Rls.

375 $

960

1385

ارمنستان

44129900

تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روكش شده باچوب يامطبق شده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,500

3,419,136 Rls.

371 $

961

1385

ارمنستان

52111900

سايرپارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باكمترا ز85%پنبه, بوزن مترمربع بيش از 200 گرم

185

3,409,550 Rls.

370 $

962

1385

ارمنستان

39079999

سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذكور

520

3,161,431 Rls.

343 $

963

1385

ارمنستان

84819010

مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي

339

3,124,224 Rls.

339 $

964

1385

ارمنستان

54024990

نخ ها,يك لا, بدون تا,ياباتابي كمترا ز50دوردرمتر ا زسايرموا د سنتتيك

116

3,052,076 Rls.

332 $

965

1385

ارمنستان

38249040

پاك كننده هاي صنعتي

325

2,986,425 Rls.

325 $

966

1385

ارمنستان

87081090

سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري كار و وا نت

322

2,968,196 Rls.

322 $

967

1385

ارمنستان

84615000

ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

162

2,949,760 Rls.

320 $

968

1385

ارمنستان

73102910

قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر

250

2,894,535 Rls.

315 $

969

1385

ارمنستان

40119990

سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر

400

2,856,048 Rls.

312 $

970

1385

ارمنستان

28062000

ا سيد كلروسولفوريك

3,175

2,786,311 Rls.

305 $

971

1385

ارمنستان

94013000

نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع

70

2,765,700 Rls.

300 $

972

1385

ارمنستان

39199010

فيلم پشت چسب دا رويژه پوشك كامل (شورتي ) غيرمذكور درجاي ديگر

120

2,764,800 Rls.

300 $

973

1385

ارمنستان

84248990

سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر

100

2,763,300 Rls.

300 $

974

1385

ارمنستان

54026990

ساير نخ ها.چندلا(تابيده )ياكابله ا زسايرموا د سينستيك غير مذكور درجاي ديگر ،غير خرده فروشي

180

2,746,368 Rls.

298 $

975

1385

ارمنستان

84138190

سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر

100

2,745,300 Rls.

300 $

976

1385

ارمنستان

85365090

سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت

37

2,732,376 Rls.

296 $

977

1385

ارمنستان

68101920

ساير اشياء ساخته شده از سيمان مورد مصرف برا ي سنگفرش

13,550

2,691,656 Rls.

292 $

978

1385

ارمنستان

62160000

دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش.

24

2,655,360 Rls.

288 $

979

1385

ارمنستان

70193990

نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه

500

2,625,135 Rls.

285 $

980

1385

ارمنستان

84191100

آبگرم كن هاي زودجوش گازي

70

2,581,650 Rls.

282 $

981

1385

ارمنستان

84382000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات

300

2,491,020 Rls.

270 $

982

1385

ارمنستان

33011900

روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت وروغن هاي ا سانس مطلق )مركبات غيرمذكوردرجاي دي

45

2,488,320 Rls.

270 $

983

1385

ارمنستان

68112090

ساير ورقه ها.لوحه ها .چهارگوش ها وا شيا همانند ازسيمان -پنبه نسوز -سيمان -سلولز غيرمذكور در جاي ديگر

2,700

2,368,829 Rls.

259 $

984

1385

ارمنستان

39092010

پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيك

300

2,322,684 Rls.

252 $

985

1385

ارمنستان

96100010

وا يت بردا لكترونيكي بايا بدون كارت حافظه قابل ا تصال به چاپگرياكامپيوتربدون نيازبه كامپيوترحين ا نجام كار

100

2,301,062 Rls.

250 $

986

1385

ارمنستان

44102900

ساير تخته هاي نازك (board wafer)وتخته بارشته هاي جهتدا ر ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر

1,050

2,157,012 Rls.

234 $

987

1385

ارمنستان

29394910

فنيل پرو پانل آمين

500

2,106,570 Rls.

230 $

988

1385

ارمنستان

84039090

سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مركزي غيرمذكوردرجاي ديگر

100

2,091,672 Rls.

228 $

989

1385

ارمنستان

72131090

سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

500

2,079,225 Rls.

225 $

990

1385

ارمنستان

39207100

صفحه, ورق, ...ا زسلولزا حياءشده مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر

90

2,058,525 Rls.

225 $

991

1385

ارمنستان

39079991

رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل

200

2,009,088 Rls.

218 $

992

1385

ارمنستان

85431900

شتاب دهنده هاي ذرا ت (غيرا زدستگاههاي مستقركننده يون براي تحريك موادنيمه هادي )

40

1,991,304 Rls.

216 $

993

1385

ارمنستان

48081000

كاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق

570

1,893,995 Rls.

205 $

994

1385

ارمنستان

09109190

سايرا دويه جات مخلوط غير مذكور دررديف هاي 9109110و9109190

155

1,883,736 Rls.

204 $

995

1385

ارمنستان

61079900

رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي.

38

1,880,064 Rls.

204 $

996

1385

ارمنستان

29419090

سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر

275

1,875,368 Rls.

205 $

997

1385

ارمنستان

94021000

صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها

100

1,846,200 Rls.

200 $

998

1385

ارمنستان

84431900

ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

100

1,843,600 Rls.

200 $

999

1385

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

100

1,830,200 Rls.

200 $

1000

1385

ارمنستان

84624900

ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي

100

1,825,164 Rls.

198 $

1001

1385

ارمنستان

73063010

لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج

300

1,819,026 Rls.

198 $

1002

1385

ارمنستان

49029010

كاتالوگ هاي تجاري وهمانند كه كمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود

138

1,724,764 Rls.

188 $

1003

1385

ارمنستان

85469090

ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميك و پلاستيك

48

1,701,458 Rls.

184 $

1004

1385

ارمنستان

72139900

ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد

350

1,677,858 Rls.

182 $

1005

1385

ارمنستان

91052900

ساعتهاي ديوا ري غير برقي

90

1,647,516 Rls.

179 $

1006

1385

ارمنستان

90258090

چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيكرومترورطوبت سنج ، غير مذكور در جاي ديگر

25

1,646,820 Rls.

180 $

1007

1385

ارمنستان

38123060

پايدا ركننده هابرپايه سيليكون

120

1,640,448 Rls.

178 $

1008

1385

ارمنستان

54012000

نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي.

174

1,604,106 Rls.

174 $

1009

1385

ارمنستان

82013000

كلنگ, كج بيل, كج بيل باغباني,شن كش ،گل تراش ،

200

1,464,160 Rls.

160 $

1010

1385

ارمنستان

85393120

لامپ كم مصرفComract

15

1,453,883 Rls.

158 $

1011

1385

ارمنستان

85372090

تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت

15

1,384,350 Rls.

150 $

1012

1385

ارمنستان

55169400

ساير پارچه هاي تاروپودي, چاپ شده, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

25

1,377,750 Rls.

150 $

1013

1385

ارمنستان

61161000

دستكش هاي كشباف ياقلاب باف آغشته, ا ندوده ياپوشانده باموا دپلاستيك ياكائوچو.

20

1,377,300 Rls.

150 $

1014

1385

ارمنستان

84411000

ماشينهاي برش

300

1,376,700 Rls.

150 $

1015

1385

ارمنستان

52064500

نخ كابله, ا زپنبه, شانه زده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز80 باشد

95

1,362,761 Rls.

149 $

1016

1385

ارمنستان

63069900

ا شياءا ردوزني(باستثناءچادرياتشك بادي )ا زموا دنسجي(باستثناءپنبه ).

73

1,344,368 Rls.

146 $

1017

1385

ارمنستان

41151000

چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شكل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول

11

1,320,033 Rls.

143 $

1018

1385

ارمنستان

84501200

ماشين هاي رختشوئي مجهزشده باخشك كن گريزا زمركز,باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم

75

1,317,744 Rls.

144 $

1019

1385

ارمنستان

15219090

ساير موم كافوري حتي تصفيه شده يا رنگ كرده

126

1,163,106 Rls.

126 $

1020

1385

ارمنستان

39059990

سايرپليمرهاي وينيل باشكال ا بتدا يي غيرمذكور درجاي ديگر

125

1,152,125 Rls.

125 $

1021

1385

ارمنستان

90101090

دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي

50

1,151,514 Rls.

126 $

1022

1385

ارمنستان

84804900

قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري )

225

1,120,814 Rls.

122 $

1023

1385

ارمنستان

94031000

مبلهاي فلزي ا زا نواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرارميگيرند

305

1,047,396 Rls.

114 $

1024

1385

ارمنستان

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

1,500

1,046,748 Rls.

114 $

1025

1385

ارمنستان

73051200

لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز

200

1,029,168 Rls.

112 $

1026

1385

ارمنستان

70179010

لوله آزمايش لام ولامل آزمايشگاهي ولوله غير مدرج غير مذكور درجاي ديگر

110

1,006,390 Rls.

110 $

1027

1385

ارمنستان

86079900

ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند.

120

925,546 Rls.

101 $

1028

1385

ارمنستان

70133190

اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان )

100

921,900 Rls.

100 $

1029

1385

ارمنستان

44039900

سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست

100

921,700 Rls.

100 $

1030

1385

ارمنستان

32081090

سايرلاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور برپايه پلي ا ستر

200

921,100 Rls.

100 $

1031

1385

ارمنستان

64019100

كفش هاي ضدآب كه زا نورا ميپوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك

38

875,805 Rls.

95 $

1032

1385

ارمنستان

87089949

ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي

98

829,710 Rls.

90 $

1033

1385

ارمنستان

48101300

كاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف

1,000

824,310 Rls.

90 $

1034

1385

ارمنستان

84328000

ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش

100

718,944 Rls.

78 $

1035

1385

ارمنستان

39261000

لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي

30

686,325 Rls.

75 $

1036

1385

ارمنستان

96081010

قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار)

90

664,632 Rls.

72 $

1037

1385

ارمنستان

82079000

ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست.

35

642,740 Rls.

70 $

1038

1385

ارمنستان

20081100

بادا م زميني ,محفوظ شده

87

617,472 Rls.

67 $

1039

1385

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر .

60

603,966 Rls.

66 $

1040

1385

ارمنستان

85392290

سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر

194

599,755 Rls.

65 $

1041

1385

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذكور

1,260

554,783 Rls.

60 $

1042

1385

ارمنستان

84238100

ماشين آلات وا دوا ت توزين, كه درجاي ديگرمذكورنباشدباظرفيت توزين حدا كثر30كيلوگرم

60

552,660 Rls.

60 $

1043

1385

ارمنستان

09109990

سايرا دويه جات غيرمذكور در جاي ديگر

19

552,480 Rls.

60 $

1044

1385

ارمنستان

84248100

ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري

50

548,940 Rls.

60 $

1045

1385

ارمنستان

68151090

ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زكربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي

140

532,324 Rls.

58 $

1046

1385

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك)

27

459,350 Rls.

50 $

1047

1385

ارمنستان

95010000

بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير

100

459,150 Rls.

50 $

1048

1385

ارمنستان

84229090

سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي

50

457,450 Rls.

50 $

1049

1385

ارمنستان

87083190

لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي

60

433,246 Rls.

47 $

1050

1385

ارمنستان

73079200

زا نوئي,مهره وماسوره حديد شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ).

75

377,979 Rls.

41 $

1051

1385

ارمنستان

95036000

پازلها

97

369,680 Rls.

40 $

1052

1385

ارمنستان

95061990

ساير ا دوا ت برا ي ا سكي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910

198

368,720 Rls.

40 $

1053

1385

ارمنستان

84213100

صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز

14

368,160 Rls.

40 $

1054

1385

ارمنستان

49111000

محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند

97

349,106 Rls.

38 $

1055

1385

ارمنستان

85366100

سرپيچ لامپ

10

276,930 Rls.

30 $

1056

1385

ارمنستان

29121100

متانال (فرمالدئيد)

200

276,330 Rls.

30 $

1057

1385

ارمنستان

72104100

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبكاري شده... باروي به طريق كنگره ا ي

40

212,489 Rls.

23 $

1058

1385

ارمنستان

84419000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر

15

199,774 Rls.

22 $

1059

1385

ارمنستان

84733020

ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....)

5

184,080 Rls.

20 $

1060

1385

ارمنستان

52092100

پارچه هاي ساده باف, ا زپنبه, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر.

20

183,280 Rls.

20 $

1061

1385

ارمنستان

87079090

بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذكور درجاي ديگر

15

166,122 Rls.

18 $

1062

1385

ارمنستان

42023900

ا شياءا زنوعي كه معمولادرجيب ياكيف دستي حمل ميشود,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2

154,190 Rls.

17 $

1063

1385

ارمنستان

85094000

آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير

14

138,270 Rls.

15 $

1064

1385

ارمنستان

96020010

كپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين

20

137,670 Rls.

15 $

1065

1385

ارمنستان

69049000

آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميك.

400

110,196 Rls.

12 $

1066

1385

ارمنستان

70071110

شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشكل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني

10

92,190 Rls.

10 $

1067

1385

ارمنستان

68109110

قطعات پيش ساخته شده از سيمان يا سنگ مصنوعي براي كف

200

55,452 Rls.

6 $

1068

1385

ارمنستان

70072190

سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياكشتي بجزموا ردمذكور

18

36,876 Rls.

4 $

1069

1385

ارمنستان

69039090

سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر

18

36,876 Rls.

4 $

1070

1385

ارمنستان

25171010

قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق

200

36,872 Rls.

4 $

1071

1385

ارمنستان

30051020

هندي پلاست

5

36,596 Rls.

4 $

  به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران