گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان در سال 1387

21/736/959 دلار


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1387

ارمنستان

28151200

هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

18,370,250

27,940,968,346 Rls.

2,894,578 $

2

1387

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

2,279,550

24,511,539,534 Rls.

2,587,315 $

3

1387

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن

12,197,580

20,326,811,890 Rls.

2,078,612 $

4

1387

ارمنستان

48211000

ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده

30,963

14,206,990,225 Rls.

1,509,500 $

5

1387

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ).

4,640,620

11,626,073,514 Rls.

1,211,192 $

6

1387

ارمنستان

76071110

ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده

351,302

9,961,513,897 Rls.

1,070,980 $

7

1387

ارمنستان

01041000

حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند

373,220

9,169,730,975 Rls.

918,302 $

8

1387

ارمنستان

76071190

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر

278,969

7,619,702,950 Rls.

830,922 $

9

1387

ارمنستان

90058090

سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي

119

5,644,371,984 Rls.

577,830 $

10

1387

ارمنستان

23023000

سبوس , فضولات و ساير آخال گندم

3,337,890

5,637,749,700 Rls.

602,147 $

11

1387

ارمنستان

85481019

قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي

1,363,740

4,655,926,288 Rls.

500,338 $

12

1387

ارمنستان

85261000

دستگاههاي را دا ر

422

4,036,373,944 Rls.

413,710 $

13

1387

ارمنستان

74040000

قرا ضه وضايعات مس.

172,850

3,422,566,344 Rls.

349,201 $

14

1387

ارمنستان

85429000

ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي

451

3,317,906,405 Rls.

353,218 $

15

1387

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

258,200

2,921,619,764 Rls.

311,158 $

16

1387

ارمنستان

29372100

كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون )

120

2,571,019,056 Rls.

269,810 $

17

1387

ارمنستان

84431100

ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره

13,620

2,254,310,592 Rls.

232,116 $

18

1387

ارمنستان

40024900

كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس )

67,019

2,100,004,898 Rls.

218,256 $

19

1387

ارمنستان

31042000

كلرور پتاسيم

200,000

1,995,374,175 Rls.

202,307 $

20

1387

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

138,490

1,954,608,072 Rls.

203,734 $

21

1387

ارمنستان

28152000

هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)

1,169,620

1,857,860,311 Rls.

188,075 $

22

1387

ارمنستان

85291090

ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور

1

1,476,261,000 Rls.

164,504 $

23

1387

ارمنستان

85269200

دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي

1

1,436,335,000 Rls.

148,030 $

24

1387

ارمنستان

84472000

ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني

72,172

1,186,078,394 Rls.

129,967 $

25

1387

ارمنستان

85339000

ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها

20

1,172,927,328 Rls.

119,058 $

26

1387

ارمنستان

44039900

سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست

935,480

1,172,325,347 Rls.

121,545 $

27

1387

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

93,910

1,165,037,288 Rls.

124,212 $

28

1387

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

86,200

1,120,299,257 Rls.

113,081 $

29

1387

ارمنستان

85015390

سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي

18,500

1,103,514,300 Rls.

119,700 $

30

1387

ارمنستان

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

380,940

1,097,544,541 Rls.

113,857 $

31

1387

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده

90,460

1,045,535,580 Rls.

109,509 $

32

1387

ارمنستان

76071990

صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر

41,959

973,993,835 Rls.

105,422 $

33

1387

ارمنستان

84834090

سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي

66,700

952,184,911 Rls.

100,424 $

34

1387

ارمنستان

74032100

آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده

73,770

910,556,115 Rls.

93,514 $

35

1387

ارمنستان

85299090

ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528

15

898,921,576 Rls.

98,372 $

36

1387

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

121,550

850,380,576 Rls.

87,906 $

37

1387

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

67,930

756,603,849 Rls.

78,822 $

38

1387

ارمنستان

41015000

پوست كامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk

103,900

754,054,265 Rls.

81,590 $

39

1387

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها

56,100

701,210,416 Rls.

74,107 $

40

1387

ارمنستان

76011000

آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج.

21,160

691,232,069 Rls.

76,557 $

41

1387

ارمنستان

48025700

سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور

60,000

677,179,626 Rls.

70,620 $

42

1387

ارمنستان

84812000

شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي.

907

659,359,951 Rls.

66,923 $

43

1387

ارمنستان

84669300

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461

23,540

646,810,656 Rls.

69,716 $

44

1387

ارمنستان

84612000

ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها

62,040

627,102,523 Rls.

67,727 $

45

1387

ارمنستان

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

1,500,000

604,620,060 Rls.

66,330 $

46

1387

ارمنستان

41021000

پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم

75,000

567,219,972 Rls.

61,708 $

47

1387

ارمنستان

84368000

ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر

45,430

553,360,624 Rls.

56,977 $

48

1387

ارمنستان

85481029

ا نباره هاي برقي مصرف شده

132,790

541,038,519 Rls.

60,290 $

49

1387

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر

389,530

536,347,954 Rls.

57,380 $

50

1387

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

102,370

527,851,381 Rls.

55,850 $

51

1387

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي

18,673

518,984,066 Rls.

56,106 $

52

1387

ارمنستان

85340000

مدا رهاي چاپي

5

511,678,414 Rls.

55,629 $

53

1387

ارمنستان

84171000

كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي

33,880

484,509,342 Rls.

47,669 $

54

1387

ارمنستان

48114100

كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive )

20,096

451,452,990 Rls.

47,080 $

55

1387

ارمنستان

84071000

موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي

35

439,360,000 Rls.

44,411 $

56

1387

ارمنستان

28391100

متاسيليكات هاي سديم

163,800

423,503,445 Rls.

42,689 $

57

1387

ارمنستان

84601900

ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد

30,690

416,183,681 Rls.

44,029 $

58

1387

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

31,390

413,440,519 Rls.

41,570 $

59

1387

ارمنستان

84581100

ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي

26,800

411,478,155 Rls.

42,009 $

60

1387

ارمنستان

84591000

ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات

36,300

403,318,590 Rls.

42,140 $

61

1387

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

26,300

376,109,673 Rls.

37,004 $

62

1387

ارمنستان

84342000

ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات

15,460

364,835,238 Rls.

40,313 $

63

1387

ارمنستان

84238290

سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسكول ا لكترونيكي سيار500 كيلوگرم به بالا

21,168

363,537,669 Rls.

39,348 $

64

1387

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر

26,460

330,249,754 Rls.

34,249 $

65

1387

ارمنستان

84461000

ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا كثر30سانتيمتر

4,310

325,327,397 Rls.

32,885 $

66

1387

ارمنستان

40023900

سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir

9,978

309,828,636 Rls.

31,356 $

67

1387

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر

10,300

307,235,819 Rls.

32,141 $

68

1387

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند

16,000

302,223,600 Rls.

32,160 $

69

1387

ارمنستان

84479000

ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي

5,440

295,651,961 Rls.

31,983 $

70

1387

ارمنستان

70021000

گلوله ا زشيشه, كارنشده.

10,000

285,373,947 Rls.

31,127 $

71

1387

ارمنستان

84089000

موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

9,800

274,071,000 Rls.

27,341 $

72

1387

ارمنستان

84195000

دستگاههاي مبدل حرا رتي

6,960

272,133,900 Rls.

30,150 $

73

1387

ارمنستان

84596900

ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

22,280

255,829,283 Rls.

26,128 $

74

1387

ارمنستان

72043000

قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع.

190,810

254,808,089 Rls.

27,805 $

75

1387

ارمنستان

73059000

لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

37,370

252,058,968 Rls.

26,944 $

76

1387

ارمنستان

44089000

سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور

17,000

251,102,888 Rls.

25,413 $

77

1387

ارمنستان

84592100

ماشينهاي سوراخ كردن بابردا شتن فلز,باكنترل شماره اي

7,720

245,569,080 Rls.

24,735 $

78

1387

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

22,200

239,699,042 Rls.

24,542 $

79

1387

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها

5,670

230,535,083 Rls.

25,064 $

80

1387

ارمنستان

84589100

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي

16,250

228,057,967 Rls.

22,964 $

81

1387

ارمنستان

90328900

آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند.

249

227,434,571 Rls.

23,376 $

82

1387

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

21,850

206,913,744 Rls.

21,395 $

83

1387

ارمنستان

84264900

جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريك, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد ,خودرو،غيرا زآنهائيكه چرخهاي لاستيكي دا رند

104,850

193,079,997 Rls.

19,899 $

84

1387

ارمنستان

87032400

وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب

1,500

191,556,310 Rls.

18,847 $

85

1387

ارمنستان

72061000

شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده.

16,100

172,686,063 Rls.

18,122 $

86

1387

ارمنستان

84399900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر

6,800

168,978,690 Rls.

18,090 $

87

1387

ارمنستان

39171000

روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي

949

144,162,025 Rls.

16,064 $

88

1387

ارمنستان

85252010

دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه

179

144,059,650 Rls.

14,350 $

89

1387

ارمنستان

44039200

چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند

110,120

137,198,821 Rls.

14,392 $

90

1387

ارمنستان

72042100

قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن.

118,510

135,622,503 Rls.

14,292 $

91

1387

ارمنستان

84304900

ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو)

5,550

133,701,402 Rls.

13,943 $

92

1387

ارمنستان

41012000

پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك كمتراز8kgنمك زده خشك كمتراز10kgتازه كمتراز16

20,000

125,350,132 Rls.

13,568 $

93

1387

ارمنستان

84609090

سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزكردن ,سنگ زني... غيرمذكوردرجاي ديگر

8,270

123,407,382 Rls.

12,758 $

94

1387

ارمنستان

73042100

لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود.

10,840

119,009,330 Rls.

11,984 $

95

1387

ارمنستان

84672100

مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي

13,000

105,764,719 Rls.

10,650 $

96

1387

ارمنستان

90158000

آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر .

106

100,905,000 Rls.

10,500 $

97

1387

ارمنستان

84631000

دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند

4,220

98,478,342 Rls.

10,603 $

98

1387

ارمنستان

84243000

ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند

800

98,148,700 Rls.

10,300 $

99

1387

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

8,610

91,263,855 Rls.

9,518 $

100

1387

ارمنستان

84272022

سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن

7,690

90,209,342 Rls.

9,347 $

101

1387

ارمنستان

82071900

ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات

2,190

88,430,830 Rls.

9,222 $

102

1387

ارمنستان

72044100

ضايعات ترا شكاري, ترا شه, خرده, ...ا زآهن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر

77,420

83,302,193 Rls.

9,295 $

103

1387

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

7,000

76,211,382 Rls.

8,271 $

104

1387

ارمنستان

85011010

ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات

101

74,618,357 Rls.

7,618 $

105

1387

ارمنستان

85366990

سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك

18

69,250,995 Rls.

7,509 $

106

1387

ارمنستان

68042100

سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده.

135

66,326,888 Rls.

6,713 $

107

1387

ارمنستان

84193100

خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي

17,500

66,159,200 Rls.

7,186 $

108

1387

ارمنستان

84595900

ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

4,290

65,180,259 Rls.

6,769 $

109

1387

ارمنستان

41071900

چرم پوست كامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114

12,800

59,624,123 Rls.

6,429 $

110

1387

ارمنستان

28402000

ساير برا ت هائي كه در جاي ديگري مذكور نباشد

3,300

53,563,245 Rls.

5,270 $

111

1387

ارمنستان

84261100

جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت

3,150

52,615,398 Rls.

5,698 $

112

1387

ارمنستان

32081060

ورني ويژه مركب چاپ فلكسوبراساس پلي استرها

600

49,659,730 Rls.

5,179 $

113

1387

ارمنستان

68022900

سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه

16,886

48,588,641 Rls.

5,025 $

114

1387

ارمنستان

29342000

تركيبات دا را ي ساختار يك حلقه بنزوتيازول بدون تراكم بعدي

4,220

48,227,987 Rls.

4,869 $

115

1387

ارمنستان

28391910

سيليكات سديم جامد

2,860

47,925,196 Rls.

4,838 $

116

1387

ارمنستان

44072900

چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكوردريادداشت 1فصل 44

24,550

46,035,070 Rls.

5,005 $

117

1387

ارمنستان

01062090

سايرخزندگان (ا زجمله مار و لاك پشت دريايي)بجز برا ي تحقيقات پزشكي.آزمايشگاهي

800

44,964,664 Rls.

4,864 $

118

1387

ارمنستان

84211100

خامه گيرا زنوع گريزا زمركز

800

38,084,515 Rls.

4,100 $

119

1387

ارمنستان

03019120

قزل آلا ازنوع تخم چشم زده

50

33,008,983 Rls.

3,337 $

120

1387

ارمنستان

41131000

چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموكنده حتي لايه لايه بريده شد

6,860

29,331,993 Rls.

3,163 $

121

1387

ارمنستان

32041920

مخلوط برپايه موا درنگي ديسپرسه

1,164

27,281,898 Rls.

2,948 $

122

1387

ارمنستان

84099990

سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر

1,022

26,905,205 Rls.

2,973 $

123

1387

ارمنستان

73209000

فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

1,260

25,798,614 Rls.

2,711 $

124

1387

ارمنستان

84807900

قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ).

2,470

24,998,767 Rls.

2,713 $

125

1387

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك)

250

24,967,047 Rls.

2,782 $

126

1387

ارمنستان

85329000

ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532

1

24,240,611 Rls.

2,475 $

127

1387

ارمنستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

827

23,627,913 Rls.

2,611 $

128

1387

ارمنستان

85366100

سرپيچ لامپ

270

23,082,568 Rls.

2,442 $

129

1387

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر

1,300

22,981,355 Rls.

2,352 $

130

1387

ارمنستان

85411000

ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور)

250

21,222,283 Rls.

2,261 $

131

1387

ارمنستان

90321000

ترموستات

218

21,071,921 Rls.

2,122 $

132

1387

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

890

17,765,566 Rls.

1,789 $

133

1387

ارمنستان

84138190

سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر

451

14,436,799 Rls.

1,595 $

134

1387

ارمنستان

84671100

ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي

200

12,622,096 Rls.

1,307 $

135

1387

ارمنستان

84149090

سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر

40

10,287,377 Rls.

1,030 $

136

1387

ارمنستان

82075090

ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm

220

8,770,308 Rls.

923 $

137

1387

ارمنستان

90173000

ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت

160

7,388,559 Rls.

804 $

138

1387

ارمنستان

90241000

ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت

180

5,714,812 Rls.

633 $

139

1387

ارمنستان

68042290

سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر

2

4,743,435 Rls.

466 $

140

1387

ارمنستان

85364190

سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD

50

4,428,884 Rls.

452 $

141

1387

ارمنستان

84839000

چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره.

285

4,135,155 Rls.

457 $

142

1387

ارمنستان

82081000

كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز.

200

3,992,262 Rls.

402 $

143

1387

ارمنستان

84254900

ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند

200

3,936,786 Rls.

402 $

144

1387

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

200

3,628,452 Rls.

402 $

145

1387

ارمنستان

84099120

رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي

50

3,553,969 Rls.

393 $

146

1387

ارمنستان

84136090

سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني

100

2,800,332 Rls.

302 $

147

1387

ارمنستان

84099940

اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت

106

2,790,787 Rls.

308 $

148

1387

ارمنستان

82074000

ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن.

70

1,904,937 Rls.

211 $

149

1387

ارمنستان

49119910

نقشه هاي تعليمي. علمي وجغرا فيايي تجسمي وبدون مشخصات توپوگرا في

32

1,696,711 Rls.

171 $

150

1387

ارمنستان

84099190

سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي

251

1,082,335 Rls.

120 $

151

1387

ارمنستان

84841020

درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي

2

549,353 Rls.

61 $

152

1387

ارمنستان

73181690

ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد

1

13,643 Rls.

2 $

به نقل از اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران