گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1387

148/105/194 دلار

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1387

ارمنستان

27101190

ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين

14,215,441

122,691,563,538 Rls.

12,752,680 $

2

1387

ارمنستان

27101110

بنزين

9,895,553

81,555,188,425 Rls.

8,469,530 $

3

1387

ارمنستان

26139000

سنگ موليبدن وكنسانتره هاي آن (باستثناي تفته شده )

286,830

73,580,572,786 Rls.

7,321,175 $

4

1387

ارمنستان

72126000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده.

5,214,044

48,736,109,320 Rls.

5,154,649 $

5

1387

ارمنستان

27132000

قيرنفت

34,427,470

48,531,980,772 Rls.

5,164,121 $

6

1387

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

6,686,211

46,832,102,241 Rls.

4,988,230 $

7

1387

ارمنستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

3,356,586

42,474,958,365 Rls.

4,419,608 $

8

1387

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي

1,556,317

41,780,638,760 Rls.

4,366,811 $

9

1387

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذكور درظروف يكهزا ر سانتي مترمكعب وبيشتر

5,255,881

38,466,119,766 Rls.

4,072,397 $

10

1387

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب

470,890

31,495,505,047 Rls.

3,386,413 $

11

1387

ارمنستان

11010000

آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin )

10,478,505

30,295,027,683 Rls.

3,143,251 $

12

1387

ارمنستان

70049090

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر

9,840,031

28,195,180,797 Rls.

2,968,077 $

13

1387

ارمنستان

72119000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

2,445,415

22,563,453,791 Rls.

2,418,588 $

14

1387

ارمنستان

72123090

سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر كه به نحوديگري آبكاري شده ياا ندودشده باروي

2,346,717

22,454,736,852 Rls.

2,351,163 $

15

1387

ارمنستان

73218100

بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياهم باگازوهم باسايرسوختها,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

638,872

22,020,691,634 Rls.

2,234,418 $

16

1387

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

1,150,861

19,712,045,039 Rls.

2,052,479 $

17

1387

ارمنستان

72022110

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

1,344,000

17,983,077,480 Rls.

1,841,533 $

18

1387

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

6,161,727

16,342,146,152 Rls.

1,713,554 $

19

1387

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

94,173

15,343,115,647 Rls.

1,529,285 $

20

1387

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

385,960

13,378,988,470 Rls.

1,330,510 $

21

1387

ارمنستان

34022050

ژل يا مايع ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي

1,494,758

12,872,126,548 Rls.

1,340,970 $

22

1387

ارمنستان

01051190

مرغ و خروس بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د

145,460

12,759,806,312 Rls.

1,332,486 $

23

1387

ارمنستان

27090000

نفت خام (Petroleum oils ) وروغن حاصل ا زموا د معدني قيري خام

1,520,920

11,120,764,481 Rls.

1,172,524 $

24

1387

ارمنستان

28369900

ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها

4,503,085

10,877,286,639 Rls.

1,159,461 $

25

1387

ارمنستان

85042300

ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر

100,000

10,877,100,000 Rls.

1,121,004 $

26

1387

ارمنستان

63053300

جوال وكيسه براي بسته بندي كالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

531,903

10,657,869,135 Rls.

1,125,224 $

27

1387

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

1,312,390

10,514,690,624 Rls.

1,102,548 $

28

1387

ارمنستان

84806000

قالب برا ي موا دمعدني.

678,470

10,177,487,736 Rls.

1,090,694 $

29

1387

ارمنستان

84189990

سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910

37,868

9,825,928,826 Rls.

1,035,564 $

30

1387

ارمنستان

41071200

چرم وپوست كامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موكنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

39,593

9,698,320,443 Rls.

1,018,467 $

31

1387

ارمنستان

39021090

سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي

706,625

9,531,957,280 Rls.

990,220 $

32

1387

ارمنستان

57049000

كف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده كه درجاي ديگرگفته نشده

272,529

9,469,896,807 Rls.

978,675 $

33

1387

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

1,383,265

9,397,088,812 Rls.

998,679 $

34

1387

ارمنستان

38112900

ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي

204,790

9,112,335,840 Rls.

982,992 $

35

1387

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

500,800

8,476,762,300 Rls.

892,059 $

36

1387

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

532,802

8,132,698,859 Rls.

822,002 $

37

1387

ارمنستان

39173900

سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

297,866

7,565,172,347 Rls.

802,300 $

38

1387

ارمنستان

08105000

كيوي, تازه

983,288

6,929,833,164 Rls.

705,057 $

39

1387

ارمنستان

15119090

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذكور در جاي ديگر

535,632

6,907,956,603 Rls.

716,464 $

40

1387

ارمنستان

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول موردمصرف در پوشش سقف و نما

1,886,669

6,671,645,659 Rls.

700,315 $

41

1387

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند

8,184,909

6,616,491,089 Rls.

697,653 $

42

1387

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

222,618

6,512,559,978 Rls.

676,011 $

43

1387

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردكرده

670,380

6,228,340,072 Rls.

639,566 $

44

1387

ارمنستان

39205900

صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا

281,232

5,988,203,474 Rls.

630,889 $

45

1387

ارمنستان

62059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

59,038

5,756,735,790 Rls.

588,776 $

46

1387

ارمنستان

70052990

ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذكوردرجاي ديگر

1,956,430

5,612,069,300 Rls.

585,822 $

47

1387

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

380,000

5,592,856,300 Rls.

589,700 $

48

1387

ارمنستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر

1,869,192

5,378,613,948 Rls.

560,735 $

49

1387

ارمنستان

29023000

تولوئن

642,770

5,325,630,301 Rls.

567,246 $

50

1387

ارمنستان

72166900

پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشكل دا ده شده ياسردتمام شده, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

527,320

5,110,636,152 Rls.

534,600 $

51

1387

ارمنستان

39011059

پلي ا تلين گريد بادي با چگالي كمتر ا ز 94%بجزنوع پودري

331,500

5,062,491,234 Rls.

531,217 $

52

1387

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر.

224,814

4,910,167,697 Rls.

515,813 $

53

1387

ارمنستان

01059210

مرغ وخروس زنده به وزن حدا كثر2000 گرم برا ي مولد نژا دpolet

146,678

4,739,733,968 Rls.

504,229 $

54

1387

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور

142,648

4,641,380,365 Rls.

468,408 $

55

1387

ارمنستان

84641000

ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

80,670

4,589,337,440 Rls.

476,010 $

56

1387

ارمنستان

47079000

آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها

558,595

4,554,323,356 Rls.

469,337 $

57

1387

ارمنستان

61059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي

30,199

4,373,570,094 Rls.

439,896 $

58

1387

ارمنستان

27101940

فوتس ا ويل (foots oil )

1,637,430

4,356,029,467 Rls.

473,094 $

59

1387

ارمنستان

27101910

روغن موتور

587,016

4,319,638,817 Rls.

466,415 $

60

1387

ارمنستان

23099090

ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور

1,121,947

4,291,648,636 Rls.

439,121 $

61

1387

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

156,709

4,195,684,545 Rls.

435,043 $

62

1387

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباكمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

538,837

4,087,796,098 Rls.

422,100 $

63

1387

ارمنستان

84162000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

16,662

4,033,163,029 Rls.

416,219 $

64

1387

ارمنستان

39211100

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

123,972

3,891,411,951 Rls.

406,763 $

65

1387

ارمنستان

28258000

ا كسيدهاي ا نتيموا ن

34,060

3,867,637,576 Rls.

404,565 $

66

1387

ارمنستان

23012000

آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان

822,500

3,786,047,818 Rls.

401,211 $

67

1387

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريك, ( جوهرگوگرد) او لئوم

1,184,772

3,770,785,763 Rls.

392,355 $

68

1387

ارمنستان

34022010

پودريا مايع لباسشويي دستي بسته بندي به صورت خرده فروشي

666,674

3,721,639,308 Rls.

392,406 $

69

1387

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

202,311

3,720,095,695 Rls.

374,372 $

70

1387

ارمنستان

38200000

فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ

212,919

3,629,994,532 Rls.

370,360 $

71

1387

ارمنستان

39042200

پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي

374,110

3,602,791,500 Rls.

374,110 $

72

1387

ارمنستان

73066010

لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور

534,870

3,429,380,623 Rls.

360,621 $

73

1387

ارمنستان

73102120

قوطي كمپوت وكنسروباگنجايش كمتراز 50ليتر

155,199

3,385,364,300 Rls.

356,783 $

74

1387

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي كلروروينيل

131,773

3,336,861,437 Rls.

344,503 $

75

1387

ارمنستان

69089090

ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غير مذكور در جاي ديگر

1,330,301

3,261,483,245 Rls.

345,444 $

76

1387

ارمنستان

08109000

ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

271,382

3,216,230,177 Rls.

325,282 $

77

1387

ارمنستان

69089020

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده

1,564,437

3,214,151,324 Rls.

337,324 $

78

1387

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييرياقته غيرمذكور درجاي ديگر

115,370

3,192,878,938 Rls.

338,688 $

79

1387

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

2,755,887

3,080,549,501 Rls.

334,468 $

80

1387

ارمنستان

39041090

سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

360,975

3,060,458,940 Rls.

318,444 $

81

1387

ارمنستان

29029000

ساير هيدروكربورهاي حلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند

1,608,266

3,040,338,508 Rls.

323,050 $

82

1387

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر

152,480

2,916,121,950 Rls.

315,408 $

83

1387

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

113,799

2,868,320,865 Rls.

289,645 $

84

1387

ارمنستان

73259100

گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد

639,660

2,829,960,067 Rls.

307,037 $

85

1387

ارمنستان

08052000

نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده

540,088

2,697,855,336 Rls.

283,086 $

86

1387

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

45,100

2,678,288,640 Rls.

270,600 $

87

1387

ارمنستان

39232990

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون

103,436

2,554,831,585 Rls.

272,728 $

88

1387

ارمنستان

39162090

تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل

97,163

2,554,298,053 Rls.

264,521 $

89

1387

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشك كرده )

103,670

2,511,672,514 Rls.

250,323 $

90

1387

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

69,772

2,489,239,296 Rls.

264,456 $

91

1387

ارمنستان

56029000

نمد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

12,500

2,470,000,000 Rls.

250,000 $

92

1387

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

73,929

2,371,627,164 Rls.

243,304 $

93

1387

ارمنستان

39011029

بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي كمترا ز94%بجزنوع پودري

186,500

2,364,973,811 Rls.

246,882 $

94

1387

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

139,192

2,310,425,660 Rls.

233,698 $

95

1387

ارمنستان

70131000

ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده.

187,540

2,288,428,220 Rls.

237,835 $

96

1387

ارمنستان

73089090

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

177,052

2,269,382,457 Rls.

238,343 $

97

1387

ارمنستان

61069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

18,318

2,217,065,385 Rls.

231,999 $

98

1387

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

54,808

2,166,623,144 Rls.

224,559 $

99

1387

ارمنستان

39202070

متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن

32,141

2,121,764,522 Rls.

224,990 $

100

1387

ارمنستان

72131090

سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

283,180

2,056,563,248 Rls.

212,383 $

101

1387

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

261,695

2,043,268,089 Rls.

213,920 $

102

1387

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند

32,830

2,033,480,890 Rls.

207,893 $

103

1387

ارمنستان

57029200

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف.

32,195

2,010,660,261 Rls.

204,821 $

104

1387

ارمنستان

35061000

محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم

116,771

1,984,927,609 Rls.

211,117 $

105

1387

ارمنستان

74091900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

23,058

1,973,078,730 Rls.

195,284 $

106

1387

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي

196,884

1,961,489,681 Rls.

205,346 $

107

1387

ارمنستان

39031920

پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH

100,000

1,912,504,480 Rls.

202,520 $

108

1387

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

20,814

1,909,354,574 Rls.

196,096 $

109

1387

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

54,070

1,894,121,172 Rls.

194,920 $

110

1387

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل

60,968

1,881,709,037 Rls.

195,241 $

111

1387

ارمنستان

84551090

سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر

41,440

1,843,800,000 Rls.

200,000 $

112

1387

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

10,299,446

1,816,792,343 Rls.

188,764 $

113

1387

ارمنستان

32081090

سايرلاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور برپايه پلي ا ستر

54,235

1,801,390,374 Rls.

186,152 $

114

1387

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر

552,790

1,783,611,624 Rls.

185,956 $

115

1387

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر

322,043

1,783,340,517 Rls.

180,383 $

116

1387

ارمنستان

74081900

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياكمترباشد.

26,014

1,764,154,474 Rls.

185,843 $

117

1387

ارمنستان

28289010

هيپوكلريت سديم

358,110

1,755,936,645 Rls.

179,065 $

118

1387

ارمنستان

69089050

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

484,454

1,735,046,937 Rls.

183,033 $

119

1387

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

236,874

1,731,599,876 Rls.

180,259 $

120

1387

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

63,840

1,726,417,540 Rls.

187,745 $

121

1387

ارمنستان

28363090

هيدروژن كربنات سديم ( بي كربنات سديم) بجزرديف 28363010

726,297

1,720,444,688 Rls.

185,392 $

122

1387

ارمنستان

29012900

هيدروكربورهاي غيرحلقوي ا شباع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

266,690

1,710,099,674 Rls.

188,809 $

123

1387

ارمنستان

17023010

شربت گلوكز و دكستروز منوهيدرا ت غير تزريقي توسط وا حد هاي توليدكننده دا رو

684,208

1,638,415,733 Rls.

171,054 $

124

1387

ارمنستان

28362000

كربنات دي سديم

697,537

1,629,705,043 Rls.

179,560 $

125

1387

ارمنستان

39201020

صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

60,012

1,628,076,759 Rls.

167,059 $

126

1387

ارمنستان

74081100

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد.

33,890

1,614,753,745 Rls.

169,455 $

127

1387

ارمنستان

69089040

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(كاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

612,841

1,611,030,649 Rls.

170,817 $

128

1387

ارمنستان

87032100

وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر

30,240

1,595,808,000 Rls.

172,800 $

129

1387

ارمنستان

73111000

سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد

78,220

1,579,238,499 Rls.

165,411 $

130

1387

ارمنستان

39232190

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زپليا تيلن بجزكيسه خون, كيسه ا سپتيك 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا كسيژن

83,782

1,557,049,427 Rls.

165,051 $

131

1387

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

188,180

1,530,165,435 Rls.

159,282 $

132

1387

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

64,676

1,504,525,202 Rls.

160,727 $

133

1387

ارمنستان

39011049

پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري

80,000

1,501,792,800 Rls.

156,000 $

134

1387

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي كربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

30,097

1,494,178,087 Rls.

156,975 $

135

1387

ارمنستان

39239000

ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي

40,638

1,487,218,155 Rls.

153,884 $

136

1387

ارمنستان

85071010

انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed )

45,551

1,486,553,985 Rls.

157,251 $

137

1387

ارمنستان

32091050

رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

75,370

1,482,226,400 Rls.

150,600 $

138

1387

ارمنستان

32099090

سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور

78,445

1,452,081,110 Rls.

156,647 $

139

1387

ارمنستان

84161000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع

64,559

1,438,076,261 Rls.

154,412 $

140

1387

ارمنستان

32082090

ساير لاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا كريليك ياوينيل

552,840

1,434,058,892 Rls.

149,127 $

141

1387

ارمنستان

08025000

پسته , تازه يا خشك كرده

23,111

1,421,960,156 Rls.

149,953 $

142

1387

ارمنستان

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي 6/27 mpa باشند

54,678

1,409,944,454 Rls.

150,096 $

143

1387

ارمنستان

39033000

كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي

76,000

1,403,885,910 Rls.

147,249 $

144

1387

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي

43,575

1,346,895,742 Rls.

143,670 $

145

1387

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي

55,575

1,345,612,176 Rls.

140,985 $

146

1387

ارمنستان

38231900

ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ

275,206

1,331,725,348 Rls.

138,031 $

147

1387

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور

46,319

1,329,101,033 Rls.

140,942 $

148

1387

ارمنستان

08041020

خرماكبكاب تازه ياخشك كرده

188,471

1,325,130,315 Rls.

134,422 $

149

1387

ارمنستان

39202020

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi

58,487

1,315,486,038 Rls.

138,017 $

150

1387

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مكانيكي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

18,161

1,309,142,791 Rls.

136,840 $

151

1387

ارمنستان

90281000

كنتورگاز

38,400

1,298,805,490 Rls.

135,241 $

152

1387

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلكيدبجزرزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

188,035

1,287,898,006 Rls.

136,679 $

153

1387

ارمنستان

35069100

چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913

36,833

1,287,697,094 Rls.

137,939 $

154

1387

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

137,183

1,283,727,662 Rls.

137,183 $

155

1387

ارمنستان

57029900

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر

28,455

1,283,148,907 Rls.

133,178 $

156

1387

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

236,390

1,273,599,677 Rls.

133,027 $

157

1387

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

583,592

1,261,876,991 Rls.

137,440 $

158

1387

ارمنستان

32061110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) براساس دي اكسيد تيتان حاوي حداقل 80درصد ماده خشك

13,748

1,250,181,875 Rls.

135,565 $

159

1387

ارمنستان

32029000

مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

153,160

1,236,531,410 Rls.

128,313 $

160

1387

ارمنستان

74111090

ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر

19,173

1,185,767,568 Rls.

124,761 $

161

1387

ارمنستان

70049020

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 5/2 ميليمتر وكمترا زآن

407,220

1,164,809,808 Rls.

122,166 $

162

1387

ارمنستان

84342000

ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات

6,690

1,157,371,200 Rls.

127,200 $

163

1387

ارمنستان

68071090

سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذكور در جاي ديگر

308,969

1,153,481,020 Rls.

122,899 $

164

1387

ارمنستان

40093100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات

39,318

1,139,421,292 Rls.

119,663 $

165

1387

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ

86,920

1,136,856,870 Rls.

118,030 $

166

1387

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين

40,054

1,123,152,928 Rls.

118,570 $

167

1387

ارمنستان

39219090

سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور

38,247

1,095,959,754 Rls.

118,757 $

168

1387

ارمنستان

07132000

نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده

147,391

1,085,774,894 Rls.

110,347 $

169

1387

ارمنستان

64031990

سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور

10,061

1,080,988,893 Rls.

117,013 $

170

1387

ارمنستان

94036000

مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند

109,702

1,071,827,824 Rls.

110,324 $

171

1387

ارمنستان

70010090

سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيكي

370,780

1,069,841,142 Rls.

105,661 $

172

1387

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشك كرده

43,463

1,057,036,936 Rls.

108,173 $

173

1387

ارمنستان

11081210

نشاسته ذرت گريد دارويي

289,877

1,052,171,649 Rls.

110,040 $

174

1387

ارمنستان

61081900

زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, كشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

13,257

1,049,898,763 Rls.

110,719 $

175

1387

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميك, غيرمذكوردرجاي ديگر

108,828

1,004,506,144 Rls.

109,156 $

176

1387

ارمنستان

33049900

فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

30,142

1,003,292,378 Rls.

103,856 $

177

1387

ارمنستان

84659900

ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره

6,820

996,457,440 Rls.

102,159 $

178

1387

ارمنستان

68079000

سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذكوردرجاي ديگر

267,896

977,495,738 Rls.

104,945 $

179

1387

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشك كرده

199,649

975,643,882 Rls.

102,818 $

180

1387

ارمنستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

1,075,000

963,463,421 Rls.

101,529 $

181

1387

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

97,585

946,622,763 Rls.

103,157 $

182

1387

ارمنستان

74102200

ورق ونوا رهاي نازك, ملصق شده برروي كاغذ مقوا , مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانند ا زآلياژهاي مس, به ضخامت 15/0 mm ياكمتر

11,814

938,621,540 Rls.

101,210 $

183

1387

ارمنستان

34021120

سديم لوريل ا تر سولفات

70,580

928,779,120 Rls.

99,930 $

184

1387

ارمنستان

34011110

صابون حمام ودستشويي

93,767

913,628,669 Rls.

94,979 $

185

1387

ارمنستان

61159900

جورا ب زنانه وپاپوش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

10,844

908,729,559 Rls.

95,846 $

186

1387

ارمنستان

38140000

حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

285,279

884,308,002 Rls.

91,822 $

187

1387

ارمنستان

29094900

ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

86,210

872,726,554 Rls.

89,572 $

188

1387

ارمنستان

72101200

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع

84,880

866,290,860 Rls.

87,565 $

189

1387

ارمنستان

38083029

سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور

16,140

854,790,604 Rls.

88,396 $

190

1387

ارمنستان

25090090

سايرا شكال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

1,072,587

851,966,124 Rls.

90,083 $

191

1387

ارمنستان

08041060

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

140,423

845,636,831 Rls.

84,253 $

192

1387

ارمنستان

72022190

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 90درصد وزني سيليسيوم

119,500

844,886,520 Rls.

89,743 $

193

1387

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

151,921

838,358,851 Rls.

86,725 $

194

1387

ارمنستان

73012000

پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد.

93,340

826,629,689 Rls.

86,776 $

195

1387

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

113,217

806,663,412 Rls.

85,865 $

196

1387

ارمنستان

32081010

پوشش ورنگها براساس پلي استرها

30,543

786,180,996 Rls.

85,909 $

197

1387

ارمنستان

69089010

كاشي يا سرا ميك باجذب آب كمترا زيك درصد(كاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده

199,142

784,338,366 Rls.

84,453 $

198

1387

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده

45,120

771,078,750 Rls.

79,391 $

199

1387

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها

5,100

770,878,000 Rls.

78,000 $

200

1387

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

14,452

759,845,488 Rls.

78,122 $

201

1387

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي

24,724

753,235,537 Rls.

80,228 $

202

1387

ارمنستان

74031900

مس تصفيه شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده.

9,930

736,023,920 Rls.

75,785 $

203

1387

ارمنستان

04070010

تخم مرغ نطفه دا ر

19,840

713,829,090 Rls.

76,421 $

204

1387

ارمنستان

08062080

كاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشك كرده )

20,000

703,220,000 Rls.

70,000 $

205

1387

ارمنستان

76149000

مفتول بهم تابيده, كابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق.

24,490

702,299,730 Rls.

73,470 $

206

1387

ارمنستان

31023000

نيترا ت آمونيوم حتي محلول در آب

159,900

679,074,400 Rls.

71,800 $

207

1387

ارمنستان

73143900

شبكه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, كه درجاي ديگرگفته نشده.

77,043

666,374,326 Rls.

71,503 $

208

1387

ارمنستان

73102990

منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر

53,386

665,553,690 Rls.

71,199 $

209

1387

ارمنستان

39012029

پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر

63,750

662,746,530 Rls.

67,809 $

210

1387

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده كركره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيك

18,424

660,086,565 Rls.

66,543 $

211

1387

ارمنستان

68022900

سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه

164,882

656,660,336 Rls.

69,253 $

212

1387

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

18,154

656,540,661 Rls.

69,616 $

213

1387

ارمنستان

08062070

كاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

18,540

654,676,260 Rls.

64,890 $

214

1387

ارمنستان

39011039

پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري

40,000

652,276,800 Rls.

70,800 $

215

1387

ارمنستان

94060010

گلخانه باتجهيزا ت كامل

48,405

645,100,260 Rls.

71,015 $

216

1387

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

170,308

639,014,366 Rls.

67,536 $

217

1387

ارمنستان

34022020

پودريا مايع لباسشويي ماشيني بسته بندي به صورت خرده فروشي

83,964

638,217,300 Rls.

68,513 $

218

1387

ارمنستان

34011160

صابون دترجنت قالبي

163,038

637,376,858 Rls.

66,799 $

219

1387

ارمنستان

15141100

روغن خام مندا ب يالفت كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد

39,960

619,028,352 Rls.

63,936 $

220

1387

ارمنستان

28011000

كلر

203,435

614,831,280 Rls.

64,083 $

221

1387

ارمنستان

76051100

مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر.

19,440

606,937,862 Rls.

60,458 $

222

1387

ارمنستان

73219000

اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

26,264

600,177,740 Rls.

61,899 $

223

1387

ارمنستان

52079000

نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي كمترا ز 85 درصدوزني پنبه.

22,600

598,481,333 Rls.

61,973 $

224

1387

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي

22,228

597,899,347 Rls.

64,454 $

225

1387

ارمنستان

39076020

گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات )

64,330

596,339,100 Rls.

64,330 $

226

1387

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

71,410

588,252,563 Rls.

62,479 $

227

1387

ارمنستان

73111090

سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف

21,420

571,363,280 Rls.

57,003 $

228

1387

ارمنستان

20094910

آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره )

17,740

566,288,960 Rls.

58,823 $

229

1387

ارمنستان

84283900

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

12,100

556,618,600 Rls.

60,200 $

230

1387

ارمنستان

70051090

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر

191,981

547,353,536 Rls.

59,620 $

231

1387

ارمنستان

64021990

ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد

11,583

544,258,612 Rls.

56,175 $

232

1387

ارمنستان

28365000

كربنات كلسيم

791,275

539,110,054 Rls.

56,163 $

233

1387

ارمنستان

27112990

سايرگازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي درظروف يكهزا رسانتيمترمكعب وبيشتربجزگازطبيعي

170,200

537,832,014 Rls.

58,627 $

234

1387

ارمنستان

28151100

هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد

198,000

535,882,760 Rls.

55,440 $

235

1387

ارمنستان

94037000

مبلها زموا د پلاستيكي

21,723

531,105,545 Rls.

57,924 $

236

1387

ارمنستان

87011000

تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled)

8,980

518,131,805 Rls.

56,227 $

237

1387

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور

130,879

513,729,860 Rls.

54,057 $

238

1387

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ

56,330

511,593,867 Rls.

54,517 $

239

1387

ارمنستان

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

95,509

508,777,628 Rls.

53,589 $

240

1387

ارمنستان

32151900

مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

19,020

507,639,860 Rls.

53,140 $

241

1387

ارمنستان

30049010

ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

798

505,144,272 Rls.

54,776 $

242

1387

ارمنستان

84039010

پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مركزي

38,182

496,303,742 Rls.

52,170 $

243

1387

ارمنستان

84369100

ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه كشي وجوجه پروري

21,276

490,070,648 Rls.

49,923 $

244

1387

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر .

7,506

475,547,996 Rls.

48,854 $

245

1387

ارمنستان

48051100

كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي

128,851

475,302,680 Rls.

49,478 $

246

1387

ارمنستان

72022900

فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياكمترسيلسيوم.

42,000

470,338,200 Rls.

47,880 $

247

1387

ارمنستان

84178000

كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي

12,000

470,160,000 Rls.

48,000 $

248

1387

ارمنستان

73066090

لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور

40,830

468,859,932 Rls.

48,996 $

249

1387

ارمنستان

27101930

گريس

93,717

466,282,530 Rls.

49,268 $

250

1387

ارمنستان

56074990

طناب وكابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي

18,078

464,759,722 Rls.

47,975 $

251

1387

ارمنستان

39202040

نوا رفومي ويژه صنايع سيم وكابل ازپليمرهاي پروپيلن

18,391

464,663,774 Rls.

45,979 $

252

1387

ارمنستان

39159000

آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر

88,860

462,315,862 Rls.

47,128 $

253

1387

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

59,600

461,626,344 Rls.

48,396 $

254

1387

ارمنستان

84778000

ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر

12,604

459,099,854 Rls.

46,646 $

255

1387

ارمنستان

72091700

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر

62,020

450,930,421 Rls.

48,951 $

256

1387

ارمنستان

39204350

فيلم شيرنيگ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر

20,000

446,752,000 Rls.

46,000 $

257

1387

ارمنستان

34021190

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

46,514

441,043,603 Rls.

46,008 $

258

1387

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

35,413

440,760,521 Rls.

48,003 $

259

1387

ارمنستان

41071900

چرم پوست كامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114

1,746

438,968,258 Rls.

43,436 $

260

1387

ارمنستان

31021000

ا وره حتي بصورت محلول درا ب

144,200

436,466,160 Rls.

43,240 $

261

1387

ارمنستان

72165000

پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست.

25,969

436,280,672 Rls.

44,123 $

262

1387

ارمنستان

04029100

شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين نشده (باستثناي شكل جامد آن )

18,096

431,520,060 Rls.

45,240 $

263

1387

ارمنستان

63059000

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر

22,614

427,100,718 Rls.

45,605 $

264

1387

ارمنستان

34051000

وا كسها,جلاها,كرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي كفش يا چرم

11,074

419,985,300 Rls.

46,510 $

265

1387

ارمنستان

05040000

روده, بادكنك وشكمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردكرده, ...يادودي, كامل ياقطعه

1,666

418,113,498 Rls.

45,517 $

266

1387

ارمنستان

87032200

وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب

6,240

415,755,000 Rls.

45,000 $

267

1387

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

25,738

413,011,348 Rls.

42,866 $

268

1387

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين كره كاكائووروغن C.B.E

36,956

408,103,950 Rls.

42,730 $

269

1387

ارمنستان

87089941

ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي

3,376

405,782,210 Rls.

41,963 $

270

1387

ارمنستان

72171090

سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر

71,955

399,017,354 Rls.

41,370 $

271

1387

ارمنستان

73218200

بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ك پزي ياخورا ك گرم كن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

10,035

398,770,340 Rls.

40,140 $

272

1387

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

14,418

392,923,275 Rls.

41,519 $

273

1387

ارمنستان

72112390

سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي كمترا ز 25%درصدوزني كربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر

40,580

388,391,180 Rls.

40,580 $

274

1387

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي

16,996

386,509,520 Rls.

39,990 $

275

1387

ارمنستان

34029030

ساير مايع يا ژل ظرفشويي غيرازخرده فروشي

47,150

382,225,098 Rls.

41,436 $

276

1387

ارمنستان

32099010

رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته

12,910

380,522,250 Rls.

38,730 $

277

1387

ارمنستان

48043190

ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع

103,110

380,370,160 Rls.

39,697 $

278

1387

ارمنستان

29173200

ا ورتوفتالات هاي دي ا كتيل

20,000

379,544,000 Rls.

38,000 $

279

1387

ارمنستان

29173100

ا ورتوفتالات هاي دي بوتيل

50,400

375,796,512 Rls.

39,312 $

280

1387

ارمنستان

48010000

كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق

85,102

375,780,474 Rls.

38,326 $

281

1387

ارمنستان

73051900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر

4,400

367,920,000 Rls.

40,000 $

282

1387

ارمنستان

73061090

لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر

19,820

367,550,008 Rls.

36,667 $

283

1387

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريك

154,619

367,144,533 Rls.

38,613 $

284

1387

ارمنستان

73144900

ساير تور,شبكه, پرچين ازآهن ياازفولاد , كه درجاي ديگرگفته نشده.

34,220

366,845,991 Rls.

39,501 $

285

1387

ارمنستان

39189000

پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش

12,590

366,398,209 Rls.

36,511 $

286

1387

ارمنستان

94060090

ساختمانهاي پيش ساخته

14,535

365,247,574 Rls.

37,468 $

287

1387

ارمنستان

83040000

قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي.

23,909

358,156,314 Rls.

37,721 $

288

1387

ارمنستان

48182000

دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ

20,820

357,632,240 Rls.

36,363 $

289

1387

ارمنستان

39201040

صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده

23,600

356,447,440 Rls.

36,665 $

290

1387

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني

12,240

356,184,810 Rls.

36,720 $

291

1387

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

50,985

351,061,313 Rls.

35,055 $

292

1387

ارمنستان

29222100

ا سيدهاي آمينو نفتل سولفونيك و ا ملاح آنها

41,433

349,905,008 Rls.

38,356 $

293

1387

ارمنستان

73141400

ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات )

38,226

339,255,545 Rls.

35,820 $

294

1387

ارمنستان

06039000

گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر

11,403

327,965,200 Rls.

36,100 $

295

1387

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

29,322

323,111,475 Rls.

34,004 $

296

1387

ارمنستان

68029190

سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي رخام غيرمذكور درجاي ديگر

82,560

317,419,416 Rls.

32,616 $

297

1387

ارمنستان

39044000

كوپليمرهاي كلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شكال ا بتدا ئي

35,000

315,985,000 Rls.

35,000 $

298

1387

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد

13,645

314,508,903 Rls.

31,830 $

299

1387

ارمنستان

58081000

قيطان باف ها,بصورت توپ.

6,062

312,548,471 Rls.

32,735 $

300

1387

ارمنستان

33043000

فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا

1,610

302,624,502 Rls.

30,482 $

301

1387

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگر گفته نشده.

16,670

302,354,640 Rls.

31,038 $

302

1387

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص

5,556

302,339,386 Rls.

31,404 $

303

1387

ارمنستان

84341000

ماشين هاي شيردوش

3,158

302,319,535 Rls.

31,087 $

304

1387

ارمنستان

57011000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (كرك )حيوا ن, گره باف.

370

301,421,870 Rls.

31,379 $

305

1387

ارمنستان

84099920

اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز

9,526

301,382,355 Rls.

30,769 $

306

1387

ارمنستان

09012120

قهوه بودا ده كافئين نگرفته به صورت كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي

5,000

301,280,490 Rls.

32,755 $

307

1387

ارمنستان

49019900

كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده

11,090

301,188,404 Rls.

31,241 $

308

1387

ارمنستان

72083690

محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر

74,140

292,721,841 Rls.

31,739 $

309

1387

ارمنستان

28042100

آرگون

42,000

290,018,040 Rls.

30,630 $

310

1387

ارمنستان

23040000

كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا

124,895

288,999,508 Rls.

31,224 $

311

1387

ارمنستان

39201010

صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن

22,850

285,956,325 Rls.

30,848 $

312

1387

ارمنستان

73069010

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر

39,320

284,328,691 Rls.

30,232 $

313

1387

ارمنستان

84021900

سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)كه درجاي ديگرمذكورنباشد

11,500

276,780,000 Rls.

30,000 $

314

1387

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردكرده

72,884

270,678,508 Rls.

28,126 $

315

1387

ارمنستان

48184090

سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولاييپوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور

10,588

269,614,794 Rls.

27,537 $

316

1387

ارمنستان

63053900

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

13,389

269,271,575 Rls.

28,753 $

317

1387

ارمنستان

76109000

ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان

8,477

267,823,430 Rls.

29,603 $

318

1387

ارمنستان

34029090

ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر

68,520

266,929,724 Rls.

27,995 $

319

1387

ارمنستان

73069090

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر

26,320

266,786,424 Rls.

27,912 $

320

1387

ارمنستان

42021900

رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند

3,289

266,248,219 Rls.

27,626 $

321

1387

ارمنستان

73239390

سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن

7,385

265,446,062 Rls.

27,872 $

322

1387

ارمنستان

85446090

سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذكور درجاي ديگر

3,510

263,336,076 Rls.

28,989 $

323

1387

ارمنستان

07096000

فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta

35,486

262,982,673 Rls.

27,161 $

324

1387

ارمنستان

53071000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يك لا.

9,017

260,658,011 Rls.

27,869 $

325

1387

ارمنستان

84649000

سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

4,300

259,754,400 Rls.

25,800 $

326

1387

ارمنستان

34012010

صابون به شكل مايع

30,529

258,835,440 Rls.

26,757 $

327

1387

ارمنستان

33051000

شامپوها

23,834

258,175,728 Rls.

27,027 $

328

1387

ارمنستان

62081900

زيردا مني يازيرپيراهني وژوپون, ا زسايرموا د نسجي, غير مذكوردرجاي ديگر

3,534

256,857,200 Rls.

27,569 $

329

1387

ارمنستان

70042090

سايرشيشه كشيده وبادشده بصورت ورق كه خميرآن درتوده رنگ شده. كدرشده ياروكشدارشده غيرمذكوردرجاي ديگر

92,230

254,989,146 Rls.

27,669 $

330

1387

ارمنستان

87082910

اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي

2,630

253,918,064 Rls.

25,635 $

331

1387

ارمنستان

68091100

لوحه,صفحه ،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده فقطباكاغذيامقوا.

151,800

253,653,376 Rls.

25,421 $

332

1387

ارمنستان

27111390

بوتان مايع شده درظروف يكهزا رسانتي متر مكعب وبيشتر

36,970

252,760,562 Rls.

27,358 $

333

1387

ارمنستان

07032000

سير

35,083

246,580,922 Rls.

24,555 $

334

1387

ارمنستان

76051900

مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر.

8,627

246,304,044 Rls.

26,778 $

335

1387

ارمنستان

23099020

فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي

42,355

242,180,510 Rls.

24,485 $

336

1387

ارمنستان

13019000

صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي

23,850

239,464,350 Rls.

25,735 $

337

1387

ارمنستان

34022060

پودركف شوي بسته بندي به صورت خرده فروشي

74,550

239,061,465 Rls.

24,285 $

338

1387

ارمنستان

73043100

لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده

20,220

236,671,056 Rls.

24,264 $

339

1387

ارمنستان

73063020

لوله با قطر خارجي بيش از يك سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج

41,300

228,620,280 Rls.

24,780 $

340

1387

ارمنستان

73089010

صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله

16,000

227,244,000 Rls.

23,200 $

341

1387

ارمنستان

19021900

خميرهاي غذا ئي پخته نشده كه حاوي تخم مرغ نباشد,پرنشده

40,300

226,372,680 Rls.

24,180 $

342

1387

ارمنستان

48184010

پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد

7,872

224,459,306 Rls.

24,034 $

343

1387

ارمنستان

83030000

گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي.

7,600

224,184,000 Rls.

24,000 $

344

1387

ارمنستان

25010090

ساير نمكهاوكلرورسديم خالص غيرمذكورباآب دريا

463,360

223,986,584 Rls.

22,242 $

345

1387

ارمنستان

39023010

كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله

14,000

221,580,800 Rls.

22,400 $

346

1387

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

16,825

214,849,778 Rls.

23,602 $

347

1387

ارمنستان

76110000

مخزن, منبع, بشكه وظروف همانند (غيرا زبرا ي گاز),ازآلومينيوم به گنجايش بيش از 300ليتر

5,780

211,027,207 Rls.

21,657 $

348

1387

ارمنستان

52030000

پنبه حلاجي شده يا شانه زده

12,470

210,576,752 Rls.

21,963 $

349

1387

ارمنستان

34011190

سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به موادپاك كننده

28,418

209,184,765 Rls.

22,356 $

350

1387

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده.

53,490

207,892,728 Rls.

21,396 $

351

1387

ارمنستان

72163300

پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

28,490

207,039,013 Rls.

22,507 $

352

1387

ارمنستان

94019090

ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني

10,414

205,801,468 Rls.

20,828 $

353

1387

ارمنستان

31039000

ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

294,807

205,119,342 Rls.

20,637 $

354

1387

ارمنستان

39172200

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن

7,000

201,599,300 Rls.

20,300 $

355

1387

ارمنستان

69081000

كاشي وچهارگوش, مكعب بزرگ كوچك وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيك.

81,302

200,219,528 Rls.

22,024 $

356

1387

ارمنستان

76042900

ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم.

6,165

197,043,264 Rls.

19,728 $

357

1387

ارمنستان

69089060

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا زيك درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده

72,760

194,976,588 Rls.

21,198 $

358

1387

ارمنستان

70109080

شيشه شربت (دا رو)

73,190

193,941,667 Rls.

20,242 $

359

1387

ارمنستان

32064990

سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي

5,075

193,772,017 Rls.

19,511 $

360

1387

ارمنستان

32091060

لاكهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

18,000

193,471,200 Rls.

21,425 $

361

1387

ارمنستان

08134000

ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

16,490

189,549,252 Rls.

19,788 $

362

1387

ارمنستان

53031090

سايركنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف كهنه كنف

6,000

188,202,000 Rls.

21,000 $

363

1387

ارمنستان

29011000

هيدروكربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده

5,940

185,935,620 Rls.

18,770 $

364

1387

ارمنستان

87089110

رادياتورها برا ي سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي

2,703

184,993,146 Rls.

20,271 $

365

1387

ارمنستان

73159000

ا جزا ءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

6,550

184,300,000 Rls.

20,000 $

366

1387

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

1,088,180

182,111,208 Rls.

19,553 $

367

1387

ارمنستان

41079100

سايرچرم هاي بيشتر آماده شده بعد ا ز دباغي ا زنوع گاوياا سب همچينين كناره هادا نه دا نه كامل لايه لايه بريده نشده

1,100

178,308,450 Rls.

19,235 $

368

1387

ارمنستان

29041000

مشتقاتي كه تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليك ا نها

19,360

176,743,320 Rls.

17,889 $

369

1387

ارمنستان

84099990

سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر

1,416

176,217,834 Rls.

17,789 $

370

1387

ارمنستان

73071900

لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد.

16,524

176,054,795 Rls.

17,862 $

371

1387

ارمنستان

87042200

وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن

4,620

174,518,000 Rls.

18,000 $

372

1387

ارمنستان

34021220

كوكونات فتي ا سيد دي ا تانول ا نيل

14,800

173,927,780 Rls.

18,356 $

373

1387

ارمنستان

72163100

پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

17,300

173,774,592 Rls.

18,082 $

374

1387

ارمنستان

39204330

ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر

6,200

171,870,820 Rls.

17,980 $

375

1387

ارمنستان

69079040

كاشي يا سرا ميك با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (كاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده

61,556

171,210,440 Rls.

17,240 $

376

1387

ارمنستان

72161000

پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر.

23,120

169,314,696 Rls.

18,265 $

377

1387

ارمنستان

33041000

فرآورده ها برا ي آرا يش لب

240

167,749,445 Rls.

16,897 $

378

1387

ارمنستان

44109000

تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي

38,800

164,551,913 Rls.

16,169 $

379

1387

ارمنستان

72139900

ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد

21,500

164,104,125 Rls.

16,125 $

380

1387

ارمنستان

39042100

پلي كلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شكال ا بتدا ئي

16,500

163,449,000 Rls.

16,500 $

381

1387

ارمنستان

30039090

ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور

650

163,300,670 Rls.

17,030 $

382

1387

ارمنستان

56022100

نمدا زپشم ياموي نرم (كرك )حيوا ن (باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ).

5,900

158,627,400 Rls.

17,700 $

383

1387

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

1,470

157,743,500 Rls.

15,500 $

384

1387

ارمنستان

84185000

سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر

6,725

151,920,825 Rls.

16,750 $

385

1387

ارمنستان

90183190

ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر

1,520

151,804,901 Rls.

15,798 $

386

1387

ارمنستان

60069000

پارچه هاي كشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذكور درجاي ديگر

6,150

151,369,500 Rls.

15,375 $

387

1387

ارمنستان

70109040

بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي يك ليتر وكمترا زا ن

58,280

151,264,572 Rls.

15,561 $

388

1387

ارمنستان

32159090

مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد

5,456

151,136,016 Rls.

16,368 $

389

1387

ارمنستان

48041900

ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق

40,660

151,015,584 Rls.

15,654 $

390

1387

ارمنستان

32091090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا كريليك يا وينيل غيرمذكور

5,000

150,360,000 Rls.

15,000 $

391

1387

ارمنستان

61034900

شلوا رحتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,مردا نه ياپسرا نه, كشباف ا زسايرموا دنسجي

1,345

149,682,360 Rls.

16,140 $

392

1387

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي

11,515

145,316,272 Rls.

14,908 $

393

1387

ارمنستان

39219010

نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه )

4,360

141,198,960 Rls.

14,160 $

394

1387

ارمنستان

63023900

شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, كشباف ياقلاب باف ).

1,821

139,951,852 Rls.

14,016 $

395

1387

ارمنستان

32041410

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) مستقيم

5,748

139,561,440 Rls.

14,370 $

396

1387

ارمنستان

28030000

كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد

17,471

138,444,892 Rls.

14,143 $

397

1387

ارمنستان

73059000

لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

12,000

137,649,600 Rls.

14,400 $

398

1387

ارمنستان

72099000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر

20,000

136,371,800 Rls.

13,400 $

399

1387

ارمنستان

72085490

محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410

21,000

136,099,110 Rls.

14,070 $

400

1387

ارمنستان

84145100

بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت

3,369

133,004,613 Rls.

14,352 $

401

1387

ارمنستان

73030000

لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن.

6,940

128,698,136 Rls.

12,839 $

402

1387

ارمنستان

69149000

ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني).

7,650

128,502,405 Rls.

13,005 $

403

1387

ارمنستان

29051690

سايرا وكتانول هاوا يزومرهاي آن بجزدوا تيل هگزا نول

906,320

127,624,923 Rls.

13,595 $

404

1387

ارمنستان

76121010

ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت كرم وپماد از آلومينيوم

4,766

126,880,182 Rls.

13,112 $

405

1387

ارمنستان

58042100

دا نتل هاي مكانيكي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

2,719

126,351,344 Rls.

13,662 $

406

1387

ارمنستان

28331900

سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم )

141,400

125,954,055 Rls.

13,403 $

407

1387

ارمنستان

33029010

ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي

745

122,671,960 Rls.

13,060 $

408

1387

ارمنستان

54023900

نخ تكستوره, كه درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

4,500

121,891,500 Rls.

13,500 $

409

1387

ارمنستان

60029000

سايرپارچه هاي كشباف به پهناي حدا كثر 30mcدا را ي حدا قل 5%وزني نخ كشش پذير يانخ كائوچوئي

3,180

121,069,538 Rls.

12,242 $

410

1387

ارمنستان

39204360

فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد كننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر

5,078

120,724,766 Rls.

12,273 $

411

1387

ارمنستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاك ومهروخميرهاي خشك كرده آرد غيرمذكوردرجاي ديگر

7,436

118,102,084 Rls.

12,964 $

412

1387

ارمنستان

73142000

شبكه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع, باچشمه هاي بامساحت حداقل 100سانتيمتر مربع

21,010

117,193,266 Rls.

12,603 $

413

1387

ارمنستان

52115900

ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باكمترا ز85%پنبه, هرمترمربع بيش از200گرم

3,890

114,473,280 Rls.

12,240 $

414

1387

ارمنستان

39031190

سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

3,920

113,791,558 Rls.

12,136 $

415

1387

ارمنستان

84192010

ا توكلاودندا نپزشكي تاحجم 24 ليتر

450

113,071,400 Rls.

12,238 $

416

1387

ارمنستان

13021900

ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

16,716

111,861,560 Rls.

11,701 $

417

1387

ارمنستان

70133190

اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان )

10,960

110,383,520 Rls.

10,960 $

418

1387

ارمنستان

01063920

جوجه شترمرغ

1,000

109,008,000 Rls.

12,000 $

419

1387

ارمنستان

03056300

ماهي كليكا,ا نچوي ( Anchovies )نمك زده يا در آب نمك ليكن خشك نكرده يا دودي نشده

16,050

108,642,450 Rls.

11,235 $

420

1387

ارمنستان

84741000

ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد

6,030

108,081,720 Rls.

12,060 $

421

1387

ارمنستان

87071010

بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار

2,990

106,133,238 Rls.

11,043 $

422

1387

ارمنستان

84425090

سايرحروف چاپ , كليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذكور درجاي ديگر

130

106,113,000 Rls.

10,500 $

423

1387

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذكور

18,847

105,487,075 Rls.

10,941 $

424

1387

ارمنستان

94029090

سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند .

11,012

105,076,972 Rls.

10,938 $

425

1387

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي

4,574

104,844,640 Rls.

11,435 $

426

1387

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي

6,650

104,590,519 Rls.

11,293 $

427

1387

ارمنستان

30039010

ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

558

103,668,750 Rls.

11,250 $

428

1387

ارمنستان

48192090

سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي

12,858

102,943,664 Rls.

10,806 $

429

1387

ارمنستان

73145000

ورق ونوا رهاي مشبك شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد.

2,619

102,218,941 Rls.

10,057 $

430

1387

ارمنستان

56012100

آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن.

1,455

101,712,240 Rls.

10,584 $

431

1387

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر

2,281

101,188,388 Rls.

10,484 $

432

1387

ارمنستان

57050000

سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر

3,315

99,456,476 Rls.

10,805 $

433

1387

ارمنستان

85021290

سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر

825

99,280,000 Rls.

10,000 $

434

1387

ارمنستان

48189010

كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي

10,040

97,662,484 Rls.

10,204 $

435

1387

ارمنستان

68112090

ساير ورقه ها.لوحه ها .چهارگوش ها وا شيا همانند ازسيمان -پنبه نسوز -سيمان -سلولز غيرمذكور در جاي ديگر

25,000

97,540,000 Rls.

10,000 $

436

1387

ارمنستان

23011000

آرد, زبره و حبه, ا زگوشت, نامناسب برا ي خورا ك ا نسان, تفاله چربيهاي حيوا ني

20,360

97,235,120 Rls.

10,180 $

437

1387

ارمنستان

32151100

مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

4,798

96,887,184 Rls.

9,636 $

438

1387

ارمنستان

84743100

مخلوط كن هاي بتون وملاط.

7,572

96,049,339 Rls.

10,371 $

439

1387

ارمنستان

55141300

پارچه تاروپودباف, غيرمذكورسفيد شده يانشده باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم

3,406

93,403,401 Rls.

9,894 $

440

1387

ارمنستان

20096900

آب ا نگوربا مقياس بريكس بيش ا ز تخمير نشده بدون افزودن الكل 30

27,627

92,994,499 Rls.

9,697 $

441

1387

ارمنستان

42031000

لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده

386

90,248,756 Rls.

9,188 $

442

1387

ارمنستان

28289090

سايركلريتها هيپوكلريت هاوهيپوبروميتهابجز هيپوكلريت كلسيم وسديم

30,000

88,511,200 Rls.

8,800 $

443

1387

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

1,000

87,952,000 Rls.

9,200 $

444

1387

ارمنستان

76042100

پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم.

3,290

87,529,188 Rls.

9,249 $

445

1387

ارمنستان

72169990

سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

7,410

87,285,226 Rls.

8,591 $

446

1387

ارمنستان

74092900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

1,556

87,084,214 Rls.

9,439 $

447

1387

ارمنستان

27101950

روغن ترا نسفورماتوركلاس (II)

5,824

86,699,846 Rls.

8,774 $

448

1387

ارمنستان

06031010

گل ا ركيده ,ا نتوريوم ,لاكي بامبو ,برگهاي زينتي تازه

429

85,742,840 Rls.

8,880 $

449

1387

ارمنستان

73101000

منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر.

3,495

85,613,237 Rls.

9,287 $

450

1387

ارمنستان

94032000

مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر

3,996

83,345,097 Rls.

8,939 $

451

1387

ارمنستان

84749000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474.

4,590

82,381,320 Rls.

9,180 $

452

1387

ارمنستان

40021900

ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس

5,460

81,801,720 Rls.

8,190 $

453

1387

ارمنستان

39229000

مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي

2,894

81,268,590 Rls.

8,515 $

454

1387

ارمنستان

48109900

كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

10,660

80,380,080 Rls.

8,957 $

455

1387

ارمنستان

48191000

كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر

9,709

80,204,423 Rls.

8,155 $

456

1387

ارمنستان

84328000

ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش

1,173

80,004,355 Rls.

8,684 $

457

1387

ارمنستان

84039090

سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مركزي غيرمذكوردرجاي ديگر

9,832

79,599,436 Rls.

8,642 $

458

1387

ارمنستان

32141000

بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره

9,632

79,133,506 Rls.

8,312 $

459

1387

ارمنستان

31051090

سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور

3,000

78,366,600 Rls.

8,104 $

460

1387

ارمنستان

28321010

سولفيت سديم

38,800

78,297,158 Rls.

7,915 $

461

1387

ارمنستان

69079050

كاشي يا سرا ميك با جذب آب كمترا ز يك درصد ساب خورده (پوليش شده )ورني يالعاب نزده

19,690

78,271,336 Rls.

8,472 $

462

1387

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذكورباگنجايش كمترا ز50ليتركه با لحيم كردن ياپرس كردن بسته ميشوند

5,125

78,224,626 Rls.

8,272 $

463

1387

ارمنستان

84323090

دستگاه بذر پاش

800

78,061,200 Rls.

8,400 $

464

1387

ارمنستان

85072010

انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني

6,090

78,037,068 Rls.

7,751 $

465

1387

ارمنستان

30049090

ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد

160

77,153,319 Rls.

8,493 $

466

1387

ارمنستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,390

76,944,840 Rls.

8,340 $

467

1387

ارمنستان

39073090

سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول )

2,340

76,510,631 Rls.

7,979 $

468

1387

ارمنستان

48026100

سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي كل ا لياف ا زيك فرآيندمكانيكي

19,820

76,149,144 Rls.

7,848 $

469

1387

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته

1,800

75,232,800 Rls.

8,100 $

470

1387

ارمنستان

39221000

وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي

1,950

74,651,250 Rls.

7,808 $

471

1387

ارمنستان

84031000

ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي

11,601

74,280,273 Rls.

7,854 $

472

1387

ارمنستان

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

22,650

74,046,374 Rls.

8,059 $

473

1387

ارمنستان

87042100

وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا كثر 5تن

2,320

73,912,000 Rls.

8,000 $

474

1387

ارمنستان

73239990

سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

1,950

73,252,800 Rls.

7,488 $

475

1387

ارمنستان

17023090

گلوكز وشربت گلوكز خشك كمترا ز20درصد وزني فروكتوز يابدون آن غيرمذكور درجاي ديگر

20,923

71,756,700 Rls.

7,950 $

476

1387

ارمنستان

38220000

معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه

31

70,822,033 Rls.

7,071 $

477

1387

ارمنستان

69120090

ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر

1,200

70,315,200 Rls.

7,200 $

478

1387

ارمنستان

55039000

ا لياف سنتتيك غيريكسره, كه درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

2,420

70,295,940 Rls.

7,260 $

479

1387

ارمنستان

56042000

نخهاي بامقاومت كششي بالا از پلي استر,ا زنايلون يا از ساير آميدها يا از ريون ويسكوز,آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

3,088

69,911,617 Rls.

7,679 $

480

1387

ارمنستان

56071000

ريسمان, طناب وكابل, ا زكنف ياسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات شماره 5303

6,170

69,636,936 Rls.

7,344 $

481

1387

ارمنستان

94059100

ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فكن ها

2,518

69,610,110 Rls.

7,554 $

482

1387

ارمنستان

40149000

ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر

1,566

68,348,182 Rls.

7,104 $

483

1387

ارمنستان

06031090

ساير گلهاي تازه بجزگل ا ركيده, ا نتوريوم, لاكي بامبووبرگهاي زينتي

328

68,279,600 Rls.

7,000 $

484

1387

ارمنستان

84261100

جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت

980

68,278,000 Rls.

7,000 $

485

1387

ارمنستان

33011300

روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت و روغن هاي ا سانسي مطلق )

1,150

68,254,800 Rls.

6,900 $

486

1387

ارمنستان

63029100

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

1,763

68,022,894 Rls.

7,052 $

487

1387

ارمنستان

40030000

كائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر

10,985

67,825,044 Rls.

7,003 $

488

1387

ارمنستان

72179000

مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده.

14,590

67,801,050 Rls.

7,375 $

489

1387

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

432

67,310,268 Rls.

6,823 $

490

1387

ارمنستان

62113900

لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

572

67,033,824 Rls.

6,864 $

491

1387

ارمنستان

85442000

كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور

1,980

65,655,612 Rls.

7,326 $

492

1387

ارمنستان

28061010

كلرورهيدروژن بادرجه خلوص 33درصد وكمتر(اسيدكلريدريك)

62,429

65,442,157 Rls.

6,610 $

493

1387

ارمنستان

76151900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم.

3,152

65,420,455 Rls.

6,732 $

494

1387

ارمنستان

59039090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,360

65,256,800 Rls.

6,800 $

495

1387

ارمنستان

79070000

مصنوعات ديگرا زروي, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

445

64,159,956 Rls.

6,354 $

496

1387

ارمنستان

28281000

هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم

6,700

64,156,500 Rls.

6,700 $

497

1387

ارمنستان

34021900

موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد

9,000

62,814,600 Rls.

6,420 $

498

1387

ارمنستان

15154000

روغن جلا( Tung oil ) و ا جزا ء آن

4,072

62,538,528 Rls.

6,444 $

499

1387

ارمنستان

29221390

ا ملاح تري ا تانول آمين

8,580

61,597,536 Rls.

6,864 $

500

1387

ارمنستان

55096900

نخ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره آكريليك يامدآكريليك, مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي

1,422

61,378,446 Rls.

6,114 $

501

1387

ارمنستان

94052000

چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي

1,878

61,217,176 Rls.

6,385 $

502

1387

ارمنستان

23099010

فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو

20,000

60,984,000 Rls.

6,000 $

503

1387

ارمنستان

56074100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن.

2,000

60,977,400 Rls.

6,600 $

504

1387

ارمنستان

84248100

ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري

7,290

60,849,389 Rls.

6,434 $

505

1387

ارمنستان

44121900

تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد

13,490

59,257,327 Rls.

6,563 $

506

1387

ارمنستان

27112190

گاز طبيعي به حالت گازي درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر

41,610

57,696,426 Rls.

6,242 $

507

1387

ارمنستان

72024190

فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني كروم

10,000

57,360,000 Rls.

6,000 $

508

1387

ارمنستان

25221000

آهك زنده

463,000

57,225,883 Rls.

5,978 $

509

1387

ارمنستان

44112110

تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب

8,029

57,192,480 Rls.

6,286 $

510

1387

ارمنستان

85363090

سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه

1,659

56,926,436 Rls.

5,839 $

511

1387

ارمنستان

12060000

دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده

6,620

55,045,962 Rls.

5,958 $

512

1387

ارمنستان

72299090

سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

7,700

54,591,152 Rls.

5,621 $

513

1387

ارمنستان

84145990

ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد

1,340

54,045,867 Rls.

5,619 $

514

1387

ارمنستان

94041000

قسمت فنري تختخوا ب

4,790

53,910,768 Rls.

5,748 $

515

1387

ارمنستان

63080000

مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا ركوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي

1,727

51,730,433 Rls.

5,402 $

516

1387

ارمنستان

20097900

آب سيب با مقياس بريكس بيش ا ز 20

10,088

50,962,016 Rls.

5,084 $

517

1387

ارمنستان

38101090

خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ا ز فلز وسايرموا د

900

50,960,580 Rls.

5,480 $

518

1387

ارمنستان

95049090

ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذكوردرجاي ديگر

1,768

50,937,532 Rls.

5,091 $

519

1387

ارمنستان

90183210

سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشكي

214

50,333,778 Rls.

5,493 $

520

1387

ارمنستان

38123090

سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور

5,977

50,150,268 Rls.

4,998 $

521

1387

ارمنستان

33049100

پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي

85

50,037,120 Rls.

5,040 $

522

1387

ارمنستان

87083110

لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي

1,040

49,712,000 Rls.

5,200 $

523

1387

ارمنستان

19053200

ويفل ها و ويفرها

1,843

49,550,898 Rls.

5,529 $

524

1387

ارمنستان

28332300

سولفات هااز كروم

3,025

49,519,120 Rls.

5,174 $

525

1387

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

104,980

49,097,411 Rls.

5,039 $

526

1387

ارمنستان

34021240

كوكوآميد وبتائين

5,667

48,901,417 Rls.

5,227 $

527

1387

ارمنستان

08055000

ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده

9,500

47,823,000 Rls.

4,750 $

528

1387

ارمنستان

72109000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روكش آبكاري ياا ندودشده غيرمذكوردرجاي ديگر

4,800

47,668,800 Rls.

4,800 $

529

1387

ارمنستان

55113000

نخ ا زا لياف غيريكسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي.

936

47,454,750 Rls.

4,830 $

530

1387

ارمنستان

47062000

خميرا زا لياف بدست آمده ا زكاغذومقوا ي بازيافتي (ا زآخال وخرده ريز كاغذومقوا )

5,015

47,331,138 Rls.

5,123 $

531

1387

ارمنستان

70139190

اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،تزئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار

5,110

47,244,640 Rls.

5,110 $

532

1387

ارمنستان

48052490

مقوا ي تست لاينر به وزن حدا كثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر

5,532

47,101,626 Rls.

4,657 $

533

1387

ارمنستان

72191200

محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm

1,320

46,470,758 Rls.

5,069 $

534

1387

ارمنستان

57032000

كف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها.

1,530

46,279,134 Rls.

5,050 $

535

1387

ارمنستان

39199030

جمبو رول چسب خوردهBOPP

1,980

46,191,800 Rls.

4,925 $

536

1387

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي

300

46,075,000 Rls.

5,000 $

537

1387

ارمنستان

39012059

كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل

6,000

46,053,000 Rls.

5,100 $

538

1387

ارمنستان

53072000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله.

4,124

45,769,201 Rls.

4,949 $

539

1387

ارمنستان

39211310

ساندويچ سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي

2,515

45,446,931 Rls.

4,779 $

540

1387

ارمنستان

54026100

نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياكابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

1,891

44,465,707 Rls.

4,845 $

541

1387

ارمنستان

83014000

قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

791

43,610,079 Rls.

4,659 $

542

1387

ارمنستان

25151100

سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن كارنشده يا ناهموا ري گرفته شده

12,610

43,476,400 Rls.

4,400 $

543

1387

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي

1,600

43,230,974 Rls.

4,738 $

544

1387

ارمنستان

44190000

ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه

1,718

42,273,532 Rls.

4,582 $

545

1387

ارمنستان

84440000

ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي

3,146

42,070,764 Rls.

4,562 $

546

1387

ارمنستان

38123030

پايدا ركننده هايUV

3,049

42,032,994 Rls.

4,494 $

547

1387

ارمنستان

28361000

كربنات آمونيم تجارتي و ساير كربنات هاي آمونيم

5,000

41,466,000 Rls.

4,270 $

548

1387

ارمنستان

54026990

ساير نخ ها.چندلا(تابيده )ياكابله ا زسايرموا د سينستيك غير مذكور درجاي ديگر ،غير خرده فروشي

1,764

41,321,616 Rls.

4,218 $

549

1387

ارمنستان

84138190

سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر

340

40,465,220 Rls.

4,430 $

550

1387

ارمنستان

73181110

مهره پيچ بزرگ ا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده از چدن ،آهن يافولاد

1,162

40,274,734 Rls.

4,462 $

551

1387

ارمنستان

90184990

سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر

697

40,124,160 Rls.

4,320 $

552

1387

ارمنستان

64041190

سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر

578

39,353,209 Rls.

3,990 $

553

1387

ارمنستان

84819010

مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي

358

38,911,378 Rls.

3,938 $

554

1387

ارمنستان

25292100

ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم

42,000

38,824,800 Rls.

4,200 $

555

1387

ارمنستان

15020010

پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي (باستثناي مورد 15030000)

14,000

38,749,200 Rls.

4,200 $

556

1387

ارمنستان

52101900

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذكوردرجاي ديگركمترا ز85%پنبه, بوزن هر مترمربع 200 گرم يا كمتر

931

38,185,060 Rls.

3,910 $

557

1387

ارمنستان

27121090

ساير وا زلين هابجزگريد دا رويي وژله كابل

4,650

37,973,768 Rls.

4,118 $

558

1387

ارمنستان

48103900

كاغذكرا فت غيرا زا نواعي كه برا ي مقاصدگرا فيكي است, ا ندوده غيرمذكوردرجاي ديگر

6,610

37,910,988 Rls.

4,112 $

559

1387

ارمنستان

39031990

سايرپلي ا ستيرن باشكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,100

37,530,850 Rls.

3,850 $

560

1387

ارمنستان

84192090

ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر

290

36,860,000 Rls.

4,000 $

561

1387

ارمنستان

15141900

روغن مندا ب يا لفت تصفيه شده كه دا را ي مقدا ر كمي ا سيد ا روسيك مي باشد

4,968

36,591,404 Rls.

4,054 $

562

1387

ارمنستان

82019000

دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شكني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي كشاورزي ياجنگلدا ري.

3,386

36,461,362 Rls.

4,063 $

563

1387

ارمنستان

39264000

مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي

1,542

36,380,460 Rls.

3,690 $

564

1387

ارمنستان

39206110

ورق دوجدا ره ا ز پلي كربنات ها

650

36,336,300 Rls.

3,575 $

565

1387

ارمنستان

25301010

پرليت

20,660

36,333,623 Rls.

3,719 $

566

1387

ارمنستان

17041000

آدا مس

1,350

36,296,100 Rls.

4,050 $

567

1387

ارمنستان

42021200

رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي

467

36,227,375 Rls.

3,924 $

568

1387

ارمنستان

62045900

دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر گفته نشده باشد.

465

35,929,062 Rls.

3,627 $

569

1387

ارمنستان

48045900

سايركاغذومقواها ي كرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم كه درجاي ديگرمذكور نباشد

3,322

35,337,324 Rls.

3,781 $

570

1387

ارمنستان

84261900

جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد.

550

35,175,420 Rls.

3,660 $

571

1387

ارمنستان

94038000

مبلهاي از خيزران ،اوزيه ،بامبو يامواد ديگر كه درجاي ديگري مذكورنباشند0

1,800

35,157,600 Rls.

3,600 $

572

1387

ارمنستان

70193100

مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه

3,700

34,646,208 Rls.

3,552 $

573

1387

ارمنستان

74181900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آن, ا زمس.

291

34,542,864 Rls.

3,492 $

574

1387

ارمنستان

76071190

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر

1,078

34,130,850 Rls.

3,450 $

575

1387

ارمنستان

73143100

شبكه توري , پرچين ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, آبكاري شده ياا ندودشده باروي.

2,820

33,580,872 Rls.

3,384 $

576

1387

ارمنستان

67029000

گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد.

1,024

33,352,894 Rls.

3,365 $

577

1387

ارمنستان

28111990

ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميك

4,000

33,167,904 Rls.

3,696 $

578

1387

ارمنستان

43040000

پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها

720

33,061,800 Rls.

3,600 $

579

1387

ارمنستان

82159900

قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

360

32,540,214 Rls.

3,474 $

580

1387

ارمنستان

73083000

در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

1,122

32,126,480 Rls.

3,320 $

581

1387

ارمنستان

96151900

شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000

329

31,273,200 Rls.

3,400 $

582

1387

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك)

463

31,182,408 Rls.

3,373 $

583

1387

ارمنستان

85362090

سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر

388

30,747,232 Rls.

3,085 $

584

1387

ارمنستان

85049000

ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي

10,990

30,631,100 Rls.

3,100 $

585

1387

ارمنستان

84688000

ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

653

30,531,000 Rls.

3,000 $

586

1387

ارمنستان

59031000

پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P).

600

29,799,500 Rls.

3,000 $

587

1387

ارمنستان

85365090

سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت

400

29,500,800 Rls.

3,200 $

588

1387

ارمنستان

73231000

پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقلي كردن ظروف, دستكش.

2,671

29,413,548 Rls.

3,046 $

589

1387

ارمنستان

73229090

سايرگرم كننده هوا ياتوزيع كننده هاي هوا ي گرم باگرم كننده غيربرقي داراي يك بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد

1,335

29,349,190 Rls.

3,070 $

590

1387

ارمنستان

95069190

سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL

2,770

29,077,974 Rls.

3,114 $

591

1387

ارمنستان

19053100

بيسكويت هايي كه به آنها موا د شيرين كننده ا فزوده ا ند

2,240

29,009,994 Rls.

3,237 $

592

1387

ارمنستان

06049900

ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه

131

28,989,760 Rls.

2,920 $

593

1387

ارمنستان

55069000

ا لياف سنتتيك غيريكسره, كه درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده

3,000

28,869,120 Rls.

2,880 $

594

1387

ارمنستان

32091010

رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

1,525

28,742,110 Rls.

3,050 $

595

1387

ارمنستان

87083190

لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي

582

28,419,060 Rls.

2,910 $

596

1387

ارمنستان

91052900

ساعتهاي ديوا ري غير برقي

1,400

28,118,056 Rls.

2,877 $

597

1387

ارمنستان

34039100

فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور

2,600

26,602,400 Rls.

2,780 $

598

1387

ارمنستان

72163200

پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

3,500

25,827,865 Rls.

2,765 $

599

1387

ارمنستان

84818090

ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر

1,798

25,506,180 Rls.

2,604 $

600

1387

ارمنستان

58079000

برچسب ونشان...... ا زموا دنسجي,نبافته, بصورت توپ,. .....گلدوزي وقلابدوزي نشده.

890

25,442,430 Rls.

2,670 $

601

1387

ارمنستان

39091090

سايررزينهاي ا ورئيك وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيك

4,000

25,391,600 Rls.

2,600 $

602

1387

ارمنستان

84169000

ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند

221

25,007,052 Rls.

2,730 $

603

1387

ارمنستان

28061090

كلرورهيدوژن بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد(اسيدكلريدريك)

21,800

24,988,787 Rls.

2,507 $

604

1387

ارمنستان

90212100

دندا نهاي مصنوعي

55

24,880,500 Rls.

2,700 $

605

1387

ارمنستان

40040000

آخال, خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد

17,067

23,980,890 Rls.

2,500 $

606

1387

ارمنستان

52052100

نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك

779

23,528,916 Rls.

2,337 $

607

1387

ارمنستان

94042900

تشك ا زساير موا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

466

23,307,166 Rls.

2,352 $

608

1387

ارمنستان

10063000

برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده

1,000

22,440,000 Rls.

2,501 $

609

1387

ارمنستان

64069990

سايرا جزا كفش. كف هاي دا خليقابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذكور

1,569

22,289,042 Rls.

2,367 $

610

1387

ارمنستان

72123020

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت كمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

1,250

22,288,500 Rls.

2,250 $

611

1387

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر

573

22,084,251 Rls.

2,208 $

612

1387

ارمنستان

40081190

صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف

860

22,053,168 Rls.

2,322 $

613

1387

ارمنستان

32064910

سايرگرا نول هاي رنگي مستربچ غيرآلي

3,152

21,840,996 Rls.

2,364 $

614

1387

ارمنستان

62069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

280

21,740,018 Rls.

2,264 $

615

1387

ارمنستان

64019900

كفش هاي ضدآب (كه قوزك پارا نمي پوشاند) بارويه كائوچو ياپلاستيك

660

21,520,818 Rls.

2,178 $

616

1387

ارمنستان

32041110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه

850

21,475,250 Rls.

2,125 $

617

1387

ارمنستان

20081900

ميوه هاي سخت پوست ,دا نه ها(تخم ها) ,همچنين مخلوط ها,محفوظ شده

1,480

21,460,320 Rls.

2,160 $

618

1387

ارمنستان

12092990

سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت كه درجاي ديگر مذكوريا مشمول نباشد

2,910

21,423,960 Rls.

2,241 $

619

1387

ارمنستان

84435100

ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet)

80

21,397,200 Rls.

2,200 $

620

1387

ارمنستان

09109190

سايرا دويه جات مخلوط غير مذكور دررديف هاي 9109110و9109190

582

21,257,320 Rls.

2,212 $

621

1387

ارمنستان

87168000

وسايل نقليه غيرمذكور ,كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند

1,500

19,931,700 Rls.

2,175 $

622

1387

ارمنستان

84145910

ماشين مولد باد جهت جابجائي هواي باغها در زمستان متشكل از يك موتور ديزل وسنسورهاي حرارتي

550

19,802,880 Rls.

2,160 $

623

1387

ارمنستان

87089949

ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي

1,810

19,666,460 Rls.

2,020 $

624

1387

ارمنستان

85441900

سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي)

388

19,532,000 Rls.

2,000 $

625

1387

ارمنستان

70139900

ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده.

2,120

19,399,050 Rls.

2,120 $

626

1387

ارمنستان

08135000

مخلوط ميوه هاي خشك كرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشك كرده, غيرمذكوريامشمول درجاي ديگر

1,812

18,438,000 Rls.

2,000 $

627

1387

ارمنستان

84198990

سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر

200

18,438,000 Rls.

2,000 $

628

1387

ارمنستان

85152190

سايرماشينهاي جوشكاري فلزا ت بامقاومت ا لكتريكي قسمتي خودكار

300

17,952,000 Rls.

2,000 $

629

1387

ارمنستان

32081060

ورني ويژه مركب چاپ فلكسوبراساس پلي استرها

600

17,784,000 Rls.

1,800 $

630

1387

ارمنستان

55091200

نخ چندلاياكابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا زنايلون, ياساير پلي اميدها ، آماده نشده برا ي خرده فروشي

1,000

17,339,400 Rls.

1,900 $

631

1387

ارمنستان

48062000

كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل رول يا ورق

988

17,103,866 Rls.

1,778 $

632

1387

ارمنستان

34021130

ا لكيل بنزن سولفونه

2,000

17,073,672 Rls.

1,848 $

633

1387

ارمنستان

72162100

پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر.

3,100

16,896,240 Rls.

1,860 $

634

1387

ارمنستان

39100000

سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي

4,397

16,894,380 Rls.

1,758 $

635

1387

ارمنستان

72159000

ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده

3,000

16,813,800 Rls.

1,800 $

636

1387

ارمنستان

25262010

پوردتالك بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده )

19,400

16,811,998 Rls.

1,862 $

637

1387

ارمنستان

40151990

ساير دستكش هاو دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش غيرمذكور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده

209

16,799,335 Rls.

1,745 $

638

1387

ارمنستان

87089931

ا جزا وقطعات كمك فنر،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي

230

16,791,840 Rls.

1,840 $

639

1387

ارمنستان

84511000

ماشين هاي خشكشوئي

242

16,642,080 Rls.

1,680 $

640

1387

ارمنستان

94017100

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه شده

1,417

16,606,720 Rls.

1,690 $

641

1387

ارمنستان

73158900

زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

3,380

16,553,550 Rls.

1,690 $

642

1387

ارمنستان

55092100

نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

1,115

16,553,063 Rls.

1,672 $

643

1387

ارمنستان

73221900

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد.

1,017

16,396,722 Rls.

1,722 $

644

1387

ارمنستان

64059000

ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده

466

16,250,104 Rls.

1,776 $

645

1387

ارمنستان

32061910

گرا نول هاي رنگي (مستربچ)براساس دي اكسيد تيتان كمتراز80درصد ماده خشك

675

16,176,643 Rls.

1,687 $

646

1387

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

1,200

16,041,060 Rls.

1,740 $

647

1387

ارمنستان

39209200

صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي

339

15,626,205 Rls.

1,695 $

648

1387

ارمنستان

73262000

مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي, كه درجاي ديگرگفته نشده.

2,600

15,412,800 Rls.

1,560 $

649

1387

ارمنستان

94059990

سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر

689

15,313,428 Rls.

1,521 $

650

1387

ارمنستان

52042000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي.

887

15,246,860 Rls.

1,620 $

651

1387

ارمنستان

68099000

سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

946

15,039,098 Rls.

1,567 $

652

1387

ارمنستان

97011000

تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست كشيده شده.

240

14,892,000 Rls.

1,500 $

653

1387

ارمنستان

54062000

نخ ا زرشته هاي مصنوعي(باستثناءنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي.

500

14,692,500 Rls.

1,500 $

654

1387

ارمنستان

46029000

مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي)..

100

14,649,000 Rls.

1,500 $

655

1387

ارمنستان

56079000

ريسمان, طناب وكابل, كه درجاي ديگرگفته نشده.

800

14,364,200 Rls.

1,550 $

656

1387

ارمنستان

83024100

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي

528

14,335,469 Rls.

1,461 $

657

1387

ارمنستان

59100000

تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي.

1,380

14,006,520 Rls.

1,440 $

658

1387

ارمنستان

39069030

پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي

800

13,746,240 Rls.

1,480 $

659

1387

ارمنستان

20089900

سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند

1,954

13,599,916 Rls.

1,406 $

660

1387

ارمنستان

61142000

لباس هاي كشباف ياقلاب باف, ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

1,400

13,464,000 Rls.

1,500 $

661

1387

ارمنستان

32042000

محصولات آلي سنتتيك مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان كننده فلورسنت

2,803

13,350,129 Rls.

1,401 $

662

1387

ارمنستان

87013090

تراكتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و كمتر

100

13,338,000 Rls.

1,350 $

663

1387

ارمنستان

64051000

سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده.

97

13,088,985 Rls.

1,365 $

664

1387

ارمنستان

73181290

سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده

710

13,006,206 Rls.

1,278 $

665

1387

ارمنستان

94017900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده

1,045

12,755,319 Rls.

1,347 $

666

1387

ارمنستان

28170011

ا كسيدروي دا را ي گريد دا رويي

500

12,534,940 Rls.

1,255 $

667

1387

ارمنستان

90184910

دستگاه پليمريزا سيون كامپوزيت دندا ني با توليد نورلايت كيور(Curing Light Unit)

840

12,319,302 Rls.

1,263 $

668

1387

ارمنستان

84624900

ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي

330

12,173,040 Rls.

1,320 $

669

1387

ارمنستان

40112000

تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري

720

11,704,800 Rls.

1,200 $

670

1387

ارمنستان

25070010

كائولن

29,100

11,695,762 Rls.

1,222 $

671

1387

ارمنستان

84743900

سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

2,500

11,460,000 Rls.

1,250 $

672

1387

ارمنستان

87087019

چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي

1,020

11,308,536 Rls.

1,224 $

673

1387

ارمنستان

39059100

كوپليمرهاي وينيل و ا سترهاي وينيل, باشكال ا بتدا يي

1,000

11,145,600 Rls.

1,200 $

674

1387

ارمنستان

08062010

مويز( ا نگورخشك كرده )

2,200

11,097,108 Rls.

1,188 $

675

1387

ارمنستان

70071110

شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشكل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني

244

11,045,190 Rls.

1,115 $

676

1387

ارمنستان

32071090

سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور

591

10,946,194 Rls.

1,174 $

677

1387

ارمنستان

87081090

سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري كار و وا نت

1,009

10,824,790 Rls.

1,090 $

678

1387

ارمنستان

54026200

نخ ا زپلي استرها,چندلاياكابله آماده نشده برا ي خرده فروشي.

930

10,802,539 Rls.

1,123 $

679

1387

ارمنستان

87112090

موتورسيكلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه

150

10,771,200 Rls.

1,200 $

680

1387

ارمنستان

62101000

لباس دوخته ومهياازپارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603

600

10,649,088 Rls.

1,152 $

681

1387

ارمنستان

63041100

روتختي ورختخوا ب پوش, كشباف ياقلاب باف.

116

10,537,440 Rls.

1,160 $

682

1387

ارمنستان

84144090

سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر

380

10,210,480 Rls.

1,060 $

683

1387

ارمنستان

07093000

بادمجان , تازه يا سرد كرده

3,975

9,959,979 Rls.

1,084 $

684

1387

ارمنستان

85445900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

290

9,891,987 Rls.

1,073 $

685

1387

ارمنستان

96151100

شانه, گيره زلف وهمانند,ا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي.

339

9,724,825 Rls.

983 $

686

1387

ارمنستان

85308000

تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك , برا ي جاده , را ههاي آبي دا خلي , تسهيلات پاركينگ ،تاسيسات بندري ياباند فرودگاه

500

9,571,000 Rls.

1,000 $

687

1387

ارمنستان

84133090

تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور

663

9,540,808 Rls.

961 $

688

1387

ارمنستان

32041910

سايرگرا نول هاي رنگي (مستربچ) ومخلوط انها(آلي )

1,020

9,459,480 Rls.

1,020 $

689

1387

ارمنستان

70111090

سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذكور

1,030

9,296,780 Rls.

1,037 $

690

1387

ارمنستان

25222000

آهك آبديده (آهك مرده )

14,373

9,283,628 Rls.

955 $

691

1387

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

400

9,126,000 Rls.

1,000 $

692

1387

ارمنستان

25083000

خاك رس نسوز

3,960

9,034,740 Rls.

990 $

693

1387

ارمنستان

84615000

ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

200

8,976,000 Rls.

1,000 $

694

1387

ارمنستان

84148090

سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر

800

8,962,000 Rls.

1,000 $

695

1387

ارمنستان

69051000

سفال پوشش بام ا زسرا ميك.

10,400

8,884,152 Rls.

978 $

696

1387

ارمنستان

40082900

ميله , تركه يا پروفيله ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ا ز كائوچوي غيرا سفنجي

505

8,853,990 Rls.

870 $

697

1387

ارمنستان

09041290

فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220

1,097

8,848,729 Rls.

955 $

698

1387

ارمنستان

58063900

پارچه هاي تاروپودباف كم عرض ا زسايرموا دنسجي.

429

8,588,602 Rls.

858 $

699

1387

ارمنستان

32041510

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) ؤخمي

1,045

8,468,017 Rls.

857 $

700

1387

ارمنستان

73130000

سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصاركشي,ا زآهن ياا زفولاد.

410

8,334,480 Rls.

820 $

701

1387

ارمنستان

27129090

سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذكور درجاي ديگر

800

7,836,000 Rls.

800 $

702

1387

ارمنستان

52091100

پارچه هاي ساده باف ا زپنبه, سفيدنشده, با85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر.

257

7,791,726 Rls.

771 $

703

1387

ارمنستان

29221210

كوكونات دي ا تانول آمين

880

7,602,672 Rls.

748 $

704

1387

ارمنستان

27011190

سايرآنترا سيت هابدون ماده فرا ر

13,789

7,458,719 Rls.

751 $

705

1387

ارمنستان

40081900

ميله ,تركه و پروفيله ا زكائوچوي ا سفنجي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

1,250

7,448,250 Rls.

750 $

706

1387

ارمنستان

29221220

دي ا تانول آمين

1,000

7,359,400 Rls.

800 $

707

1387

ارمنستان

73211110

ا جاق گازفردا رمبله

180

7,212,120 Rls.

720 $

708

1387

ارمنستان

55134900

پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا كثر170گرم

182

7,109,648 Rls.

728 $

709

1387

ارمنستان

94049000

اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب

257

7,081,996 Rls.

728 $

710

1387

ارمنستان

72193200

محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي كمترا ز75/4 mm

1,600

7,080,192 Rls.

768 $

711

1387

ارمنستان

94016100

نشيمنهاي داراي اسكلت چوبي، رويه شده

84

7,002,144 Rls.

720 $

712

1387

ارمنستان

84254900

ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند

740

7,001,770 Rls.

755 $

713

1387

ارمنستان

68029990

ساير سنگهاي ترا ش پذيرياسنگهاي ساختمان و...غيرمذكور درجاي ديگر

1,911

6,983,538 Rls.

737 $

714

1387

ارمنستان

85158090

ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذكوردرجاي ديگر

818

6,860,000 Rls.

700 $

715

1387

ارمنستان

29161200

ا سترهاي ا سيدا كريليك

2,280

6,546,564 Rls.

684 $

716

1387

ارمنستان

29161900

ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر

2,280

6,546,564 Rls.

684 $

717

1387

ارمنستان

73239190

سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده

535

6,488,052 Rls.

642 $

718

1387

ارمنستان

29181400

ا سيدسيتريك

17,020

6,420,456 Rls.

666 $

719

1387

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي

25,504

6,255,712 Rls.

632 $

720

1387

ارمنستان

39094020

مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك )

5,235

6,254,640 Rls.

630 $

721

1387

ارمنستان

72089000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر

1,160

6,243,816 Rls.

636 $

722

1387

ارمنستان

85393900

سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لكتريكي غيرمذكور درجاي ديگر

554

6,202,424 Rls.

664 $

723

1387

ارمنستان

28111100

فلوئور هيدروژن (ا سيدفلوئورهيدريك )

2,136

6,106,200 Rls.

600 $

724

1387

ارمنستان

56074910

نخ موردمصرف درتوليد تسمه پروا نه هاي لاستيكي از پلي اتيلن ياپروپيلن

218

6,050,786 Rls.

632 $

725

1387

ارمنستان

72199000

محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده

1,200

5,690,880 Rls.

576 $

726

1387

ارمنستان

84331900

ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارك يازمين ورزش، كه درجاي ديگرمذكورنباشد

200

5,508,756 Rls.

594 $

727

1387

ارمنستان

74130000

طناب, كابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس كه برا ي مصرف برق عايق نشده باشند.

100

5,465,610 Rls.

558 $

728

1387

ارمنستان

32129000

پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,موا درنگي وسايرموا درنگ كننده دربسته هاي خرده فروشي

260

5,285,280 Rls.

520 $

729

1387

ارمنستان

68029390

سايرسنگهاي خارا (گرا نيتي )غيرمذكور درجاي ديگر

1,518

5,173,840 Rls.

560 $

730

1387

ارمنستان

28152000

هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)

1,000

4,780,000 Rls.

500 $

731

1387

ارمنستان

72112310

محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به ضخامت كمترا ز 5/0ميليمتردا را ي كمترا ز25 درصد وزني كربن وپهناي كمتراز 600ميلي متر

1,150

4,769,842 Rls.

517 $

732

1387

ارمنستان

68101920

ساير اشياء ساخته شده از سيمان مورد مصرف برا ي سنگفرش

4,000

4,766,880 Rls.

480 $

733

1387

ارمنستان

08094000

آلو و گوجه , تازه

873

4,703,424 Rls.

524 $

734

1387

ارمنستان

84212300

صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز

50

4,613,000 Rls.

500 $

735

1387

ارمنستان

83111000

ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي

260

4,564,368 Rls.

486 $

736

1387

ارمنستان

89079000

ا دوا ت شناورمثلا كلك (غيرا زكلك قابل بادكردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سكوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي )

850

4,481,000 Rls.

500 $

737

1387

ارمنستان

29239000

ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي

440

4,472,160 Rls.

440 $

738

1387

ارمنستان

29053100

ا تيلن گليكول (ا تان دي ئول )

220

4,472,160 Rls.

440 $

739

1387

ارمنستان

29232010

لستين ها

2,790

4,465,890 Rls.

483 $

740

1387

ارمنستان

84501200

ماشين هاي رختشوئي مجهزشده باخشك كن گريزا زمركز,باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم

90

4,455,200 Rls.

450 $

741

1387

ارمنستان

34049000

موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد

291

4,312,620 Rls.

437 $

742

1387

ارمنستان

85447090

سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010

300

4,146,750 Rls.

450 $

743

1387

ارمنستان

32110000

سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده

400

4,102,056 Rls.

432 $

744

1387

ارمنستان

46019900

بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده,

300

3,973,536 Rls.

432 $

745

1387

ارمنستان

15200000

گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر

500

3,952,000 Rls.

400 $

746

1387

ارمنستان

15180000

چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذكوريادرجاي ديگر

198

3,912,876 Rls.

396 $

747

1387

ارمنستان

72162200

پروفيل بامقطعT ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر.

487

3,890,810 Rls.

385 $

748

1387

ارمنستان

29221310

تري ا تانول آمين

620

3,847,457 Rls.

403 $

749

1387

ارمنستان

39204910

نوا رلبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر

126

3,714,605 Rls.

365 $

750

1387

ارمنستان

39262010

لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشكي ازموادپلاستيكي

70

3,708,000 Rls.

400 $

751

1387

ارمنستان

29072900

ساير پلي فنل ها ,وفنل الكها كه درجاي ديگري مذكور نباشد

980

3,600,360 Rls.

367 $

752

1387

ارمنستان

39111000

رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر

3,880

3,586,672 Rls.

388 $

753

1387

ارمنستان

08043000

آناناس , تازه يا خشك كرده

16,370

3,561,120 Rls.

360 $

754

1387

ارمنستان

73269010

چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد

650

3,542,760 Rls.

390 $

755

1387

ارمنستان

73211200

وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

860

3,517,613 Rls.

367 $

756

1387

ارمنستان

90318040

حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020

14

3,496,320 Rls.

360 $

757

1387

ارمنستان

25262090

سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده

3,925

3,471,408 Rls.

376 $

758

1387

ارمنستان

64041110

كفش هاي دوميدا ني زيرپيچ دا ر و ميخ دا ربارويه ازمواد نسجي وتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك

184

3,239,730 Rls.

355 $

759

1387

ارمنستان

29121100

متانال (فرمالدئيد)

840

3,206,236 Rls.

319 $

760

1387

ارمنستان

08091000

زردآلو ,تازه

570

3,161,448 Rls.

342 $

761

1387

ارمنستان

84191100

آبگرم كن هاي زودجوش گازي

180

3,113,640 Rls.

324 $

762

1387

ارمنستان

73044900

لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100

200

2,979,300 Rls.

300 $

763

1387

ارمنستان

38249010

ا سپري پاك كننده وسايل ا لكتريكي و ا لكترونيكي

97

2,913,600 Rls.

300 $

764

1387

ارمنستان

32100000

سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائي كه باآب مصرف ميشود برا ي پردا خت چرم

300

2,868,000 Rls.

300 $

765

1387

ارمنستان

84182200

يخچال هاي خانگي از نوع جذبي,برقي(Absorbtion)

75

2,867,111 Rls.

299 $

766

1387

ارمنستان

40070000

نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده

67

2,845,440 Rls.

288 $

767

1387

ارمنستان

73121010

مفتول به هم تابيده ا زفولادروكش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيك

750

2,836,620 Rls.

306 $

768

1387

ارمنستان

35030000

ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501

582

2,682,729 Rls.

291 $

769

1387

ارمنستان

91059900

ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذكوردرجاي ديگر

242

2,564,006 Rls.

259 $

770

1387

ارمنستان

68029910

سنگهاي صيقل دا ده شده. شكل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاري و حكاكي نشده

756

2,555,280 Rls.

280 $

771

1387

ارمنستان

85444900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

146

2,487,282 Rls.

273 $

772

1387

ارمنستان

84501910

ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن

50

2,438,500 Rls.

250 $

773

1387

ارمنستان

87089490

غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي

210

2,411,892 Rls.

252 $

774

1387

ارمنستان

28272000

كلروركلسيم

5,000

2,392,750 Rls.

250 $

775

1387

ارمنستان

48025500

سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0

246

2,351,514 Rls.

246 $

776

1387

ارمنستان

85041090

سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي

230

2,340,710 Rls.

230 $

777

1387

ارمنستان

87150000

كالسكه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها

40

2,309,750 Rls.

250 $

778

1387

ارمنستان

85365020

كليد روشنايي

30

2,217,360 Rls.

240 $

779

1387

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي

27

2,213,280 Rls.

240 $

780

1387

ارمنستان

28352600

ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

1,000

2,190,240 Rls.

240 $

781

1387

ارمنستان

70132900

ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك )

220

2,176,240 Rls.

220 $

782

1387

ارمنستان

63029900

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

61

1,803,774 Rls.

201 $

783

1387

ارمنستان

28353100

تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم )

970

1,799,156 Rls.

194 $

784

1387

ارمنستان

76161000

ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم.

70

1,797,280 Rls.

188 $

785

1387

ارمنستان

61169900

دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي

20

1,771,392 Rls.

192 $

786

1387

ارمنستان

94016900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي ،رويه نشده

72

1,651,968 Rls.

173 $

787

1387

ارمنستان

44020000

زغال چوب , حتي بهم فشرده

174

1,600,452 Rls.

174 $

788

1387

ارمنستان

32139000

رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرديف 32131000

120

1,596,098 Rls.

173 $

789

1387

ارمنستان

84181000

يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه

120

1,587,924 Rls.

174 $

790

1387

ارمنستان

25070090

خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده

4,077

1,567,044 Rls.

171 $

791

1387

ارمنستان

94035000

مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند

240

1,404,576 Rls.

144 $

792

1387

ارمنستان

12022000

بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد

194

1,395,019 Rls.

151 $

793

1387

ارمنستان

84149010

اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن

60

1,346,100 Rls.

150 $

794

1387

ارمنستان

33011200

روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت و روغن هاي ا سانسي مطلق )

18

1,330,416 Rls.

144 $

795

1387

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

228

1,240,625 Rls.

125 $

796

1387

ارمنستان

28182000

ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي

290

1,151,371 Rls.

120 $

797

1387

ارمنستان

73181190

سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل

270

1,090,202 Rls.

118 $

798

1387

ارمنستان

84799000

ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

272

1,054,790 Rls.

110 $

799

1387

ارمنستان

84213990

سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور

29

1,018,595 Rls.

105 $

800

1387

ارمنستان

52105900

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زپنبه, چاپ شده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باكمترا ز85%پنبه, بوزن مترمربع حدا كثر 200 گرم

20

1,016,400 Rls.

100 $

801

1387

ارمنستان

11081900

ساير نشاسته و فكول ها ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

291

962,640 Rls.

105 $

802

1387

ارمنستان

85153190

سايرماشينهاودستگاههاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي تمام ياقسمتي خودكارغيرمذكوردرجاي ديگر

43

923,900 Rls.

100 $

803

1387

ارمنستان

85098000

دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي

460

896,200 Rls.

100 $

804

1387

ارمنستان

28342100

نيترا ت هاي پتاسيم

300

889,200 Rls.

90 $

805

1387

ارمنستان

09109990

سايرا دويه جات غيرمذكور در جاي ديگر

29

831,720 Rls.

87 $

806

1387

ارمنستان

83016000

ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ا زفلزا ت معمولي.

14

791,046 Rls.

81 $

807

1387

ارمنستان

29096010

متيل ا تيل كتون پرا كسيد

165

783,920 Rls.

82 $

808

1387

ارمنستان

73239910

سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

130

764,010 Rls.

78 $

809

1387

ارمنستان

31059090

سايركودهاي غيرمذكور

764

754,528 Rls.

76 $

810

1387

ارمنستان

94043000

كيسه خوا ب

44

702,702 Rls.

77 $

811

1387

ارمنستان

91039000

ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي.

33

702,013 Rls.

73 $

812

1387

ارمنستان

54021090

ساير نخهاي بسيار مقاوم ا ز نايلون ياسايرپلي ا ميدهاغيرمذكوردرجاي ديگر, غير خرده فروشي

160

701,811 Rls.

76 $

813

1387

ارمنستان

85392990

ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذكور درجاي ديگر

180

701,176 Rls.

76 $

814

1387

ارمنستان

34042090

ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذكور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول )

345

659,640 Rls.

69 $

815

1387

ارمنستان

94013000

نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع

30

657,072 Rls.

72 $

816

1387

ارمنستان

44219090

ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر

54

656,890 Rls.

65 $

817

1387

ارمنستان

44102900

ساير تخته هاي نازك (board wafer)وتخته بارشته هاي جهتدا ر ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر

75

649,041 Rls.

66 $

818

1387

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر

40

575,998 Rls.

58 $

819

1387

ارمنستان

37079020

تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر

38

526,343 Rls.

53 $

820

1387

ارمنستان

28273600

كلرورهااز روي

50

494,000 Rls.

50 $

821

1387

ارمنستان

73269040

تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر

78

448,391 Rls.

47 $

822

1387

ارمنستان

94034000

مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند

120

448,100 Rls.

50 $

823

1387

ارمنستان

48042900

كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق

105

446,760 Rls.

45 $

824

1387

ارمنستان

08041010

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

40

391,720 Rls.

40 $

825

1387

ارمنستان

07019000

ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده

107

366,748 Rls.

37 $

826

1387

ارمنستان

34060000

ا نوا ع شمع و ا شياء همانند

100

349,632 Rls.

36 $

827

1387

ارمنستان

07049000

كلم قرمز و سفيد ,كلم پيچ ,كلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد كرده

184

339,068 Rls.

37 $

828

1387

ارمنستان

72221100

ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره.

50

274,920 Rls.

30 $

829

1387

ارمنستان

73241000

ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن.

8

230,650 Rls.

25 $

830

1387

ارمنستان

28170019

ا كسيد روي بجز گريد دا رويي

498

229,100 Rls.

25 $

831

1387

ارمنستان

83119000

مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذكوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي

30

198,198 Rls.

20 $

832

1387

ارمنستان

85393110

فلورسنت روشنايي 18 ا لي 40 وا ت

19

187,967 Rls.

19 $

833

1387

ارمنستان

48114900

ساير كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب

12

178,056 Rls.

18 $

834

1387

ارمنستان

94039000

ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403

12

146,925 Rls.

15 $

835

1387

ارمنستان

70060090

سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه كارشده, كنده كاريشده بجزشيشه ا پتيكي

40

115,068 Rls.

12 $

836

1387

ارمنستان

39091010

پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك

25

112,092 Rls.

12 $

837

1387

ارمنستان

07099000

ساير سبزيجات , تازه يا سردكرده , كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

113

100,804 Rls.

11 $

838

1387

ارمنستان

17039000

ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شكر (باستثناي نيشكر)

180

28,830 Rls.

3 $

  به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران