گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان در سال 1388

33/446/101 دلار

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1388

ارمنستان

01041000

حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند

6,336,928

200,452,663,226 Rls.

20,205,617 $

2

1388

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن

12,031,210

20,300,652,023 Rls.

2,047,689 $

3

1388

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

2,537,520

20,200,565,527 Rls.

2,031,017 $

4

1388

ارمنستان

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

2,514,850

10,296,207,624 Rls.

1,038,971 $

5

1388

ارمنستان

76071110

ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده

276,458

6,218,511,974 Rls.

623,901 $

6

1388

ارمنستان

31042000

كلرور پتاسيم

771,544

4,823,661,093 Rls.

488,941 $

7

1388

ارمنستان

76071990

صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر

123,130

3,345,545,892 Rls.

337,825 $

8

1388

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

276,490

3,310,370,239 Rls.

334,898 $

9

1388

ارمنستان

40024900

كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس )

92,999

3,067,914,569 Rls.

310,950 $

10

1388

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ).

1,764,720

2,765,337,734 Rls.

278,778 $

11

1388

ارمنستان

84423000

ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد

57,000

2,512,500,000 Rls.

251,250 $

12

1388

ارمنستان

85261000

دستگاههاي را دا ر

512

2,468,014,878 Rls.

251,757 $

13

1388

ارمنستان

76071910

ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر

87,306

2,382,896,379 Rls.

239,537 $

14

1388

ارمنستان

28151200

هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

1,494,280

2,358,714,129 Rls.

240,409 $

15

1388

ارمنستان

76011000

آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج.

136,120

2,347,271,956 Rls.

234,196 $

16

1388

ارمنستان

85429000

ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي

19

1,985,301,862 Rls.

200,217 $

17

1388

ارمنستان

85340000

مدا رهاي چاپي

38

1,951,028,392 Rls.

198,144 $

18

1388

ارمنستان

74032100

آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده

151,320

1,895,609,866 Rls.

191,616 $

19

1388

ارمنستان

85422900

مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي

17

1,827,821,520 Rls.

182,654 $

20

1388

ارمنستان

85426000

مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid)

18

1,789,017,300 Rls.

178,509 $

21

1388

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

239,376

1,781,395,934 Rls.

179,557 $

22

1388

ارمنستان

90339000

ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد .

4,960

1,520,803,037 Rls.

151,610 $

23

1388

ارمنستان

84471200

ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر

48,240

1,412,838,663 Rls.

147,140 $

24

1388

ارمنستان

73111090

سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف

89,103

1,387,116,538 Rls.

138,449 $

25

1388

ارمنستان

73053900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

199,990

1,311,590,473 Rls.

132,097 $

26

1388

ارمنستان

85481019

قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي

309,920

1,250,727,149 Rls.

126,667 $

27

1388

ارمنستان

84834090

سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي

79,580

1,190,915,857 Rls.

120,113 $

28

1388

ارمنستان

84451100

ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines )

33,580

936,609,750 Rls.

94,933 $

29

1388

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

60,680

896,607,574 Rls.

89,925 $

30

1388

ارمنستان

76071190

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر

35,129

872,499,528 Rls.

88,546 $

31

1388

ارمنستان

90183990

سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر

162

814,593,122 Rls.

82,012 $

32

1388

ارمنستان

40023900

سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir

25,000

806,041,645 Rls.

80,370 $

33

1388

ارمنستان

84463000

ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو

56,000

782,245,971 Rls.

78,541 $

34

1388

ارمنستان

73042100

لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود.

140,400

775,306,000 Rls.

78,504 $

35

1388

ارمنستان

90152000

تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها

37

689,895,892 Rls.

70,197 $

36

1388

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

87,710

688,443,694 Rls.

69,478 $

37

1388

ارمنستان

44039900

سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست

373,900

686,199,536 Rls.

69,049 $

38

1388

ارمنستان

41021000

پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم

154,000

683,375,794 Rls.

69,120 $

39

1388

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

54,110

677,533,026 Rls.

68,034 $

40

1388

ارمنستان

84253130

ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي

35,950

644,237,451 Rls.

65,034 $

41

1388

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

58,000

609,862,656 Rls.

61,305 $

42

1388

ارمنستان

84596900

ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

31,870

569,752,293 Rls.

56,837 $

43

1388

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

34,360

566,166,924 Rls.

57,164 $

44

1388

ارمنستان

84718010

ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM)

13

552,720,365 Rls.

56,701 $

45

1388

ارمنستان

84538000

ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي

19,235

534,179,743 Rls.

53,685 $

46

1388

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

48,810

512,561,116 Rls.

51,356 $

47

1388

ارمنستان

44071000

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج

206,670

472,578,780 Rls.

47,354 $

48

1388

ارمنستان

86071900

محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن

8,500

464,199,450 Rls.

46,984 $

49

1388

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر

33,460

425,347,677 Rls.

42,676 $

50

1388

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

38,870

424,239,402 Rls.

42,876 $

51

1388

ارمنستان

84812000

شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي.

844

423,072,656 Rls.

42,822 $

52

1388

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي

21,350

420,494,693 Rls.

42,093 $

53

1388

ارمنستان

84619000

ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر

28,400

418,634,157 Rls.

42,411 $

54

1388

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

31,800

407,927,181 Rls.

41,268 $

55

1388

ارمنستان

44079200

چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش

211,140

372,607,165 Rls.

37,515 $

56

1388

ارمنستان

84253110

موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي

25,450

347,351,611 Rls.

35,254 $

57

1388

ارمنستان

84051000

مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها

12,000

321,407,040 Rls.

32,160 $

58

1388

ارمنستان

85011090

سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت

22,400

315,147,850 Rls.

31,733 $

59

1388

ارمنستان

70021000

گلوله ا زشيشه, كارنشده.

12,000

311,512,513 Rls.

32,258 $

60

1388

ارمنستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

15,910

309,066,651 Rls.

31,258 $

61

1388

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها

18,840

294,978,693 Rls.

29,829 $

62

1388

ارمنستان

84669300

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461

9,230

276,277,804 Rls.

27,828 $

63

1388

ارمنستان

84471100

ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا كثر165ميليمتر

5,600

254,842,607 Rls.

25,482 $

64

1388

ارمنستان

72043000

قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع.

133,240

239,267,192 Rls.

24,103 $

65

1388

ارمنستان

84595100

ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-knee),برا ي فلزا ت باكنترل شماره ا ي

15,400

231,667,474 Rls.

23,216 $

66

1388

ارمنستان

84089000

موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

4,500

229,850,000 Rls.

23,224 $

67

1388

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي

7,600

227,219,738 Rls.

22,913 $

68

1388

ارمنستان

84272022

سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن

18,700

224,488,366 Rls.

22,923 $

69

1388

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر

8,000

217,904,895 Rls.

21,911 $

70

1388

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر

12,140

214,768,598 Rls.

21,961 $

71

1388

ارمنستان

84593100

ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي

36,800

203,289,952 Rls.

20,341 $

72

1388

ارمنستان

84222000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف

10,000

198,769,434 Rls.

20,100 $

73

1388

ارمنستان

84254900

ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند

8,080

193,604,247 Rls.

19,525 $

74

1388

ارمنستان

84775900

ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي, غيرمذكوردرجاي ديگر

11,100

172,420,312 Rls.

17,421 $

75

1388

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

15,520

164,860,152 Rls.

16,646 $

76

1388

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر

79,760

163,532,703 Rls.

16,319 $

77

1388

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده

12,300

162,620,984 Rls.

16,306 $

78

1388

ارمنستان

84261100

جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت

9,060

161,618,669 Rls.

16,331 $

79

1388

ارمنستان

44013000

خاك ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده

38,000

161,025,973 Rls.

16,253 $

80

1388

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند

8,000

158,741,760 Rls.

16,080 $

81

1388

ارمنستان

73089090

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

28,570

158,535,760 Rls.

16,080 $

82

1388

ارمنستان

41015000

پوست كامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk

48,000

157,090,947 Rls.

15,879 $

83

1388

ارمنستان

44039200

چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند

86,920

152,964,596 Rls.

15,468 $

84

1388

ارمنستان

85011010

ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات

165

151,932,868 Rls.

15,358 $

85

1388

ارمنستان

85158010

ماشين جوشكاري ا لقايي

2,840

120,078,960 Rls.

12,060 $

86

1388

ارمنستان

85049000

ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي

170

111,912,700 Rls.

11,198 $

87

1388

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب

1,200

111,052,500 Rls.

11,105 $

88

1388

ارمنستان

92019000

پيانوي خودكار,كلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار كه درجاي ديگري مذكورنباشند.

1,930

109,853,535 Rls.

11,055 $

89

1388

ارمنستان

84595900

ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

7,300

105,513,432 Rls.

10,628 $

90

1388

ارمنستان

78020000

قرا ضه وضايعات سرب

19,150

104,213,587 Rls.

10,466 $

91

1388

ارمنستان

85352190

سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور

1,400

99,850,770 Rls.

9,968 $

92

1388

ارمنستان

84304900

ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو)

3,970

98,398,395 Rls.

10,248 $

93

1388

ارمنستان

84601900

ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد

7,900

97,973,430 Rls.

9,924 $

94

1388

ارمنستان

84659900

ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره

4,350

96,717,611 Rls.

9,668 $

95

1388

ارمنستان

90318020

حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري

85

78,281,897 Rls.

7,913 $

96

1388

ارمنستان

84624900

ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي

2,700

73,320,428 Rls.

7,387 $

97

1388

ارمنستان

08134000

ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

13,580

71,069,580 Rls.

7,136 $

98

1388

ارمنستان

44032000

چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج

42,300

61,754,595 Rls.

6,305 $

99

1388

ارمنستان

73202090

سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو

2,750

54,553,622 Rls.

5,518 $

100

1388

ارمنستان

73051900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر

11,400

53,878,875 Rls.

5,579 $

101

1388

ارمنستان

68042290

سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر

364

48,330,000 Rls.

4,892 $

102

1388

ارمنستان

84149090

سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر

45

47,304,764 Rls.

4,758 $

103

1388

ارمنستان

90321000

ترموستات

186

46,607,708 Rls.

4,719 $

104

1388

ارمنستان

84314300

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049

3,170

45,696,295 Rls.

4,759 $

105

1388

ارمنستان

84454000

ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي

1,500

43,936,496 Rls.

4,576 $

106

1388

ارمنستان

84804900

قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري )

2,060

43,747,550 Rls.

4,472 $

107

1388

ارمنستان

76071120

ورق ونوار نازك از آلومينيوم به ضخامت ا ز9 ميكرون لغايت 12ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده

1,300

36,597,550 Rls.

3,657 $

108

1388

ارمنستان

64059000

ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده

230

34,165,477 Rls.

3,518 $

109

1388

ارمنستان

85369010

سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل

70

33,108,815 Rls.

3,301 $

110

1388

ارمنستان

72052900

پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج

4,500

30,086,383 Rls.

3,116 $

111

1388

ارمنستان

82071300

ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها.

700

27,809,126 Rls.

2,802 $

112

1388

ارمنستان

25161100

سنگ خارا , كارنشده ياناهموا ري گرفته شده

22,000

27,502,528 Rls.

2,864 $

113

1388

ارمنستان

28391100

متاسيليكات هاي سديم

18,450

26,126,211 Rls.

2,627 $

114

1388

ارمنستان

84148010

كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM

815

24,961,022 Rls.

2,488 $

115

1388

ارمنستان

84612000

ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها

2,000

22,096,570 Rls.

2,211 $

116

1388

ارمنستان

84303110

دستگاههاي حفاري T.B.M

1,200

17,986,887 Rls.

1,809 $

117

1388

ارمنستان

85392220

لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت

38

16,679,803 Rls.

1,652 $

118

1388

ارمنستان

90328900

آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند.

13

11,821,439 Rls.

1,195 $

119

1388

ارمنستان

85366100

سرپيچ لامپ

120

10,668,668 Rls.

1,085 $

120

1388

ارمنستان

74181900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آن, ا زمس.

210

10,453,306 Rls.

1,055 $

121

1388

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

500

10,028,895 Rls.

1,005 $

122

1388

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك)

180

9,855,975 Rls.

995 $

123

1388

ارمنستان

73209000

فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

430

9,326,354 Rls.

939 $

124

1388

ارمنستان

84836000

كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ).

220

6,604,577 Rls.

669 $

125

1388

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

20

4,226,625 Rls.

425 $

126

1388

ارمنستان

82081000

كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز.

150

3,008,669 Rls.

302 $

127

1388

ارمنستان

84138200

بالابرهاي آبگونها

80

2,401,664 Rls.

243 $

128

1388

ارمنستان

84671100

ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي

30

1,910,364 Rls.

196 $

129

1388

ارمنستان

73221100

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن.

50

1,501,040 Rls.

152 $

به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران