گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1388

104/79/141 دلار


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1388

ارمنستان

27132000

قيرنفت

36,696,080

57,993,209,560 Rls.

5,859,000 $

2

1388

ارمنستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

2,777,413

44,050,091,847 Rls.

4,444,275 $

3

1388

ارمنستان

72123090

سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر كه به نحوديگري آبكاري شده ياا ندودشده باروي

4,014,492

37,683,963,539 Rls.

3,796,059 $

4

1388

ارمنستان

72126000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده.

3,670,114

36,016,606,931 Rls.

3,637,380 $

5

1388

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

4,598,454

34,190,853,976 Rls.

3,445,893 $

6

1388

ارمنستان

28342910

نيترا ت آمونيوم ا نفجاري

15,528,320

33,202,116,155 Rls.

3,337,543 $

7

1388

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذكور درظروف يكهزا ر سانتي مترمكعب وبيشتر

3,194,401

22,342,960,219 Rls.

2,256,077 $

8

1388

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر

3,042,727

19,648,809,268 Rls.

1,978,148 $

9

1388

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

523,560

18,211,145,750 Rls.

1,833,228 $

10

1388

ارمنستان

72022110

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

984,520

17,569,397,448 Rls.

1,772,136 $

11

1388

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

913,093

17,340,426,716 Rls.

1,748,954 $

12

1388

ارمنستان

34022010

پودريا مايع لباسشويي دستي بسته بندي به صورت خرده فروشي

2,308,602

16,858,923,716 Rls.

1,698,142 $

13

1388

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي

849,140

16,821,482,949 Rls.

1,696,595 $

14

1388

ارمنستان

34022050

ژل يا مايع ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي

1,755,847

15,794,821,018 Rls.

1,584,156 $

15

1388

ارمنستان

31023000

نيترا ت آمونيوم حتي محلول در آب

7,543,080

15,776,532,571 Rls.

1,607,302 $

16

1388

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

4,460,637

15,511,496,515 Rls.

1,558,760 $

17

1388

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

127,076

14,722,035,831 Rls.

1,472,346 $

18

1388

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

1,576,220

13,396,075,513 Rls.

1,351,039 $

19

1388

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

4,132,615

13,077,995,874 Rls.

1,315,294 $

20

1388

ارمنستان

68091100

لوحه,صفحه ،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده فقطباكاغذيامقوا.

8,629,290

12,325,712,563 Rls.

1,243,492 $

21

1388

ارمنستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر

3,877,026

11,533,155,611 Rls.

1,163,101 $

22

1388

ارمنستان

85042300

ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر

100,000

11,169,760,000 Rls.

1,120,000 $

23

1388

ارمنستان

28257000

ا كسيدهاوهيدرا كسيدهاي موليبدن

57,600

11,023,555,108 Rls.

1,111,297 $

24

1388

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

634,940

10,969,503,360 Rls.

1,104,974 $

25

1388

ارمنستان

01051190

مرغ و خروس بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د

126,667

10,760,448,716 Rls.

1,086,881 $

26

1388

ارمنستان

39011019

پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري

1,021,760

10,293,883,173 Rls.

1,038,499 $

27

1388

ارمنستان

23012000

آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان

1,025,134

10,177,355,331 Rls.

1,025,134 $

28

1388

ارمنستان

08105000

كيوي, تازه

1,120,717

8,927,890,597 Rls.

896,159 $

29

1388

ارمنستان

27101190

ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين

1,239,060

8,677,343,225 Rls.

876,875 $

30

1388

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

1,191,400

8,352,412,320 Rls.

839,515 $

31

1388

ارمنستان

90281000

كنتورگاز

38,531

8,272,436,582 Rls.

835,311 $

32

1388

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند

9,816,933

8,180,717,552 Rls.

823,922 $

33

1388

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريك, ( جوهرگوگرد) او لئوم

2,410,980

7,871,601,754 Rls.

793,090 $

34

1388

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

215,922

7,512,946,803 Rls.

760,477 $

35

1388

ارمنستان

28369900

ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها

2,851,126

7,333,351,686 Rls.

741,721 $

36

1388

ارمنستان

08109000

ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

506,073

7,266,898,991 Rls.

728,928 $

37

1388

ارمنستان

63053300

جوال وكيسه براي بسته بندي كالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

339,672

6,863,520,968 Rls.

691,545 $

38

1388

ارمنستان

15119090

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذكور در جاي ديگر

424,106

6,728,420,746 Rls.

678,567 $

39

1388

ارمنستان

39021090

سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي

590,670

6,703,905,257 Rls.

675,574 $

40

1388

ارمنستان

01059210

مرغ وخروس زنده به وزن حدا كثر2000 گرم برا ي مولد نژا دpolet

187,119

6,462,716,195 Rls.

655,185 $

41

1388

ارمنستان

69089020

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده

2,804,142

6,054,397,628 Rls.

611,718 $

42

1388

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر.

255,715

6,051,508,829 Rls.

612,825 $

43

1388

ارمنستان

23099090

ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور

1,033,874

6,016,650,399 Rls.

606,063 $

44

1388

ارمنستان

41071200

چرم وپوست كامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موكنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

22,239

5,638,155,505 Rls.

567,990 $

45

1388

ارمنستان

39076090

سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري

492,740

5,335,995,804 Rls.

536,307 $

46

1388

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب

85,850

5,237,558,472 Rls.

529,566 $

47

1388

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلكيدبجزرزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

265,240

5,117,892,513 Rls.

517,605 $

48

1388

ارمنستان

28289010

هيپوكلريت سديم

1,024,740

5,079,651,530 Rls.

512,375 $

49

1388

ارمنستان

84213990

سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور

11,040

5,049,943,862 Rls.

510,147 $

50

1388

ارمنستان

61069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

33,853

5,027,557,896 Rls.

507,372 $

51

1388

ارمنستان

27090000

نفت خام (Petroleum oils ) وروغن حاصل ا زموا د معدني قيري خام

591,600

4,952,649,286 Rls.

498,706 $

52

1388

ارمنستان

34022020

پودريا مايع لباسشويي ماشيني بسته بندي به صورت خرده فروشي

448,323

4,597,479,868 Rls.

463,219 $

53

1388

ارمنستان

28362000

كربنات دي سديم

1,772,557

4,576,234,189 Rls.

460,958 $

54

1388

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

225,190

4,509,825,920 Rls.

454,589 $

55

1388

ارمنستان

27101910

روغن موتور

463,708

4,416,917,085 Rls.

444,772 $

56

1388

ارمنستان

57049000

كف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده كه درجاي ديگرگفته نشده

126,375

4,393,178,031 Rls.

443,574 $

57

1388

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردكرده

519,889

4,387,813,043 Rls.

439,840 $

58

1388

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

12,365,814

4,279,316,187 Rls.

431,675 $

59

1388

ارمنستان

47079000

آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها

513,366

4,273,475,205 Rls.

431,220 $

60

1388

ارمنستان

39042200

پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي

426,720

3,884,960,130 Rls.

391,444 $

61

1388

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

175,030

3,831,152,369 Rls.

386,255 $

62

1388

ارمنستان

85049000

ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي

14,380

3,789,740,000 Rls.

380,000 $

63

1388

ارمنستان

38140000

حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

626,714

3,619,818,110 Rls.

366,990 $

64

1388

ارمنستان

73066010

لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور

134,470

3,609,654,563 Rls.

364,582 $

65

1388

ارمنستان

84195000

دستگاههاي مبدل حرا رتي

46,860

3,501,954,960 Rls.

350,181 $

66

1388

ارمنستان

39012029

پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر

359,500

3,492,920,517 Rls.

353,172 $

67

1388

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

373,693

3,337,487,708 Rls.

336,845 $

68

1388

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييرياقته غيرمذكور درجاي ديگر

124,883

3,311,134,788 Rls.

333,701 $

69

1388

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباكمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

285,105

3,240,587,118 Rls.

326,409 $

70

1388

ارمنستان

28363090

هيدروژن كربنات سديم ( بي كربنات سديم) بجزرديف 28363010

1,091,409

3,076,793,967 Rls.

309,557 $

71

1388

ارمنستان

39201020

صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

162,186

3,053,391,193 Rls.

307,549 $

72

1388

ارمنستان

38200000

فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ

166,780

3,031,229,714 Rls.

306,566 $

73

1388

ارمنستان

68071090

سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذكور در جاي ديگر

411,309

2,843,611,833 Rls.

287,916 $

74

1388

ارمنستان

57029900

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر

79,326

2,807,454,644 Rls.

283,573 $

75

1388

ارمنستان

69089040

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(كاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

976,314

2,795,186,789 Rls.

281,795 $

76

1388

ارمنستان

28365000

كربنات كلسيم

3,644,946

2,785,383,998 Rls.

280,386 $

77

1388

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

257,023

2,574,550,999 Rls.

258,612 $

78

1388

ارمنستان

73102120

قوطي كمپوت وكنسروباگنجايش كمتراز 50ليتر

132,499

2,571,700,541 Rls.

258,589 $

79

1388

ارمنستان

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول موردمصرف در پوشش سقف و نما

486,961

2,559,050,824 Rls.

259,306 $

80

1388

ارمنستان

27101110

بنزين

221,850

2,515,601,748 Rls.

253,308 $

81

1388

ارمنستان

32081090

سايرلاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور برپايه پلي ا ستر

69,640

2,414,452,671 Rls.

243,742 $

82

1388

ارمنستان

15020090

چربي هاي ا زنوع گاو.گوسفنديابزكه درجاي ديگر مذكور يا شمول نباشد (بااستثناي مورد 15030000)

59,705

2,362,132,988 Rls.

238,820 $

83

1388

ارمنستان

73089090

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

146,531

2,314,225,868 Rls.

233,342 $

84

1388

ارمنستان

39211100

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

69,183

2,292,794,563 Rls.

231,610 $

85

1388

ارمنستان

70049090

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر

751,165

2,253,722,185 Rls.

227,313 $

86

1388

ارمنستان

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

358,784

2,246,433,096 Rls.

226,565 $

87

1388

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

100,330

2,214,150,504 Rls.

222,965 $

88

1388

ارمنستان

08052000

نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده

446,451

2,070,494,350 Rls.

207,522 $

89

1388

ارمنستان

73089010

صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله

112,830

2,059,797,720 Rls.

206,760 $

90

1388

ارمنستان

31021000

ا وره حتي بصورت محلول درا ب

822,675

2,059,375,869 Rls.

210,517 $

91

1388

ارمنستان

23099020

فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي

206,760

2,049,798,720 Rls.

206,427 $

92

1388

ارمنستان

39031190

سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

161,600

2,023,855,062 Rls.

203,409 $

93

1388

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر

120,374

2,016,074,010 Rls.

203,939 $

94

1388

ارمنستان

69089090

ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غير مذكور در جاي ديگر

796,391

1,979,196,122 Rls.

200,036 $

95

1388

ارمنستان

84186190

سايرتجهيزا ت سردكننده يامنجمد كننده ترا كمي با كندانسور مبدل حرارتي بجز رديف 84186110

12,297

1,946,063,944 Rls.

196,097 $

96

1388

ارمنستان

40112000

تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري

65,263

1,932,338,502 Rls.

195,789 $

97

1388

ارمنستان

32064990

سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي

77,985

1,920,243,630 Rls.

194,691 $

98

1388

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

63,980

1,875,738,239 Rls.

188,796 $

99

1388

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل

85,599

1,833,937,105 Rls.

185,031 $

100

1388

ارمنستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

1,151,275

1,828,987,203 Rls.

184,699 $

101

1388

ارمنستان

38081029

ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده )

20,100

1,807,488,000 Rls.

180,900 $

102

1388

ارمنستان

95089000

چرخ و فلك و تاب , جايگاه تيرا ندا زي و ساير تفريحات در هوا ي آزا د ,تئاتر سيار

18,230

1,804,223,100 Rls.

182,300 $

103

1388

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي

206,850

1,779,387,863 Rls.

179,684 $

104

1388

ارمنستان

70131000

ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده.

174,502

1,762,281,396 Rls.

177,722 $

105

1388

ارمنستان

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي 6/27 mpa باشند

88,281

1,754,101,312 Rls.

176,690 $

106

1388

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

215,420

1,716,866,192 Rls.

172,426 $

107

1388

ارمنستان

70052990

ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذكوردرجاي ديگر

576,340

1,712,979,036 Rls.

172,922 $

108

1388

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

42,926

1,703,659,267 Rls.

171,521 $

109

1388

ارمنستان

57029200

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف.

25,809

1,680,808,290 Rls.

169,790 $

110

1388

ارمنستان

63053900

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

84,677

1,666,862,318 Rls.

169,354 $

111

1388

ارمنستان

08041020

خرماكبكاب تازه ياخشك كرده

211,742

1,633,734,889 Rls.

164,697 $

112

1388

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشك كرده )

77,440

1,600,455,680 Rls.

161,457 $

113

1388

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

80,459

1,596,883,159 Rls.

160,708 $

114

1388

ارمنستان

39012019

ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري

140,000

1,575,321,320 Rls.

157,560 $

115

1388

ارمنستان

27109900

ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100

215,000

1,556,876,490 Rls.

157,165 $

116

1388

ارمنستان

34011160

صابون دترجنت قالبي

374,244

1,515,781,544 Rls.

152,798 $

117

1388

ارمنستان

48189010

كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي

143,920

1,464,804,291 Rls.

146,992 $

118

1388

ارمنستان

07132000

نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده

175,784

1,454,147,406 Rls.

146,273 $

119

1388

ارمنستان

39232190

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زپليا تيلن بجزكيسه خون, كيسه ا سپتيك 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا كسيژن

73,504

1,442,828,157 Rls.

145,632 $

120

1388

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

22,190

1,384,866,000 Rls.

140,000 $

121

1388

ارمنستان

39202020

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi

65,322

1,365,884,302 Rls.

138,210 $

122

1388

ارمنستان

84369100

ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه كشي وجوجه پروري

42,252

1,355,106,492 Rls.

137,716 $

123

1388

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذكورباگنجايش كمترا ز50ليتركه با لحيم كردن ياپرس كردن بسته ميشوند

74,870

1,339,794,447 Rls.

135,302 $

124

1388

ارمنستان

29012900

هيدروكربورهاي غيرحلقوي ا شباع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

192,530

1,322,642,106 Rls.

133,398 $

125

1388

ارمنستان

73141400

ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات )

70,948

1,321,939,276 Rls.

133,013 $

126

1388

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور

34,922

1,312,539,967 Rls.

132,939 $

127

1388

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

63,561

1,311,102,021 Rls.

131,748 $

128

1388

ارمنستان

33049900

فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

43,800

1,305,286,578 Rls.

131,496 $

129

1388

ارمنستان

56074990

طناب وكابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي

69,991

1,275,489,199 Rls.

128,812 $

130

1388

ارمنستان

39033000

كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي

80,000

1,253,951,296 Rls.

126,022 $

131

1388

ارمنستان

39162090

تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل

63,300

1,253,304,540 Rls.

126,600 $

132

1388

ارمنستان

39011049

پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري

109,750

1,240,901,605 Rls.

124,189 $

133

1388

ارمنستان

31055100

كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها

981,031

1,225,182,054 Rls.

122,351 $

134

1388

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

131,550

1,220,956,928 Rls.

122,950 $

135

1388

ارمنستان

32029000

مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

139,268

1,198,018,547 Rls.

120,287 $

136

1388

ارمنستان

39173900

سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

60,241

1,196,805,182 Rls.

120,913 $

137

1388

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

142,240

1,196,465,492 Rls.

120,904 $

138

1388

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي كربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

21,740

1,192,095,465 Rls.

119,570 $

139

1388

ارمنستان

28011000

كلر

379,695

1,185,732,644 Rls.

119,648 $

140

1388

ارمنستان

94036000

مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند

65,535

1,185,471,253 Rls.

119,671 $

141

1388

ارمنستان

84772000

ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد.

12,000

1,168,000,000 Rls.

118,386 $

142

1388

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

276,535

1,166,398,061 Rls.

118,782 $

143

1388

ارمنستان

39041090

سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

130,655

1,134,877,995 Rls.

114,624 $

144

1388

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها

6,238

1,129,762,400 Rls.

115,000 $

145

1388

ارمنستان

08025000

پسته , تازه يا خشك كرده

14,850

1,126,987,540 Rls.

113,250 $

146

1388

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

70,990

1,122,962,184 Rls.

113,584 $

147

1388

ارمنستان

29029000

ساير هيدروكربورهاي حلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند

553,252

1,114,501,988 Rls.

111,428 $

148

1388

ارمنستان

48030010

كاغذبه شكل ورق برا ي تهيه دستمال كاغذي. كاغذ توا لت وسايرمصارف خانگي

110,201

1,112,400,018 Rls.

112,404 $

149

1388

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي كلروروينيل

55,629

1,107,292,132 Rls.

111,258 $

150

1388

ارمنستان

34021120

سديم لوريل ا تر سولفات

81,920

1,093,531,674 Rls.

110,005 $

151

1388

ارمنستان

32091050

رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

35,830

1,088,810,549 Rls.

109,785 $

152

1388

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشك كرده

37,386

1,071,578,700 Rls.

108,321 $

153

1388

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي

284,032

1,070,577,742 Rls.

108,026 $

154

1388

ارمنستان

38083029

سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور

13,250

1,066,214,600 Rls.

107,398 $

155

1388

ارمنستان

72022190

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 90درصد وزني سيليسيوم

60,000

1,061,748,000 Rls.

108,000 $

156

1388

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

90,460

1,034,633,731 Rls.

104,371 $

157

1388

ارمنستان

08062070

كاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

29,540

1,027,032,405 Rls.

103,390 $

158

1388

ارمنستان

29012300

بوتن (بوتيلن ) و ا يزومرهاي آن

150,280

1,023,079,816 Rls.

103,635 $

159

1388

ارمنستان

28042100

آرگون

64,130

1,021,164,020 Rls.

103,132 $

160

1388

ارمنستان

06031090

ساير گلهاي تازه بجزگل ا ركيده, ا نتوريوم, لاكي بامبووبرگهاي زينتي

47,440

1,020,658,380 Rls.

104,070 $

161

1388

ارمنستان

17023090

گلوكز وشربت گلوكز خشك كمترا ز20درصد وزني فروكتوز يابدون آن غيرمذكور درجاي ديگر

408,688

1,009,912,197 Rls.

102,164 $

162

1388

ارمنستان

85071010

انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed )

43,898

1,006,080,657 Rls.

101,505 $

163

1388

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

123,944

1,006,079,889 Rls.

101,272 $

164

1388

ارمنستان

84385000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي

7,030

994,002,880 Rls.

100,030 $

165

1388

ارمنستان

73111090

سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف

47,543

986,014,263 Rls.

99,839 $

166

1388

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند

14,010

966,861,875 Rls.

98,041 $

167

1388

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشك كرده

211,336

961,970,139 Rls.

97,264 $

168

1388

ارمنستان

18069000

شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر

16,616

922,666,442 Rls.

92,848 $

169

1388

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

4,709,618

922,166,767 Rls.

93,043 $

170

1388

ارمنستان

35069100

چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913

23,891

897,676,329 Rls.

90,893 $

171

1388

ارمنستان

63059000

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر

45,320

893,040,960 Rls.

90,640 $

172

1388

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

22,683

884,932,880 Rls.

89,060 $

173

1388

ارمنستان

33061000

موا د پاك كننده دندا ن

40,512

868,827,479 Rls.

87,482 $

174

1388

ارمنستان

72024190

فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني كروم

142,450

849,346,500 Rls.

85,470 $

175

1388

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميك, غيرمذكوردرجاي ديگر

83,126

825,323,214 Rls.

83,126 $

176

1388

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي

40,234

815,852,427 Rls.

82,518 $

177

1388

ارمنستان

39011039

پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري

74,480

815,212,728 Rls.

81,780 $

178

1388

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

6,161

807,515,187 Rls.

81,768 $

179

1388

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده.

157,830

765,978,770 Rls.

77,637 $

180

1388

ارمنستان

72121000

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600ميليمتر,آبكاري شده ياا ندودشده باقلع.

45,056

764,743,391 Rls.

77,319 $

181

1388

ارمنستان

84806000

قالب برا ي موا دمعدني.

38,680

754,294,000 Rls.

75,547 $

182

1388

ارمنستان

61121900

گرمكن ورزشي بصورت دست, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

5,156

748,067,994 Rls.

75,084 $

183

1388

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر

248,210

738,340,014 Rls.

74,463 $

184

1388

ارمنستان

84189100

مبلهاي طراحي شده برا ي كارگذا شتن تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده

6,200

735,566,000 Rls.

74,450 $

185

1388

ارمنستان

33051000

شامپوها

61,414

732,258,739 Rls.

73,784 $

186

1388

ارمنستان

28151100

هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد

261,500

724,283,420 Rls.

73,220 $

187

1388

ارمنستان

25090090

سايرا شكال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

873,295

722,651,768 Rls.

73,297 $

188

1388

ارمنستان

29141100

ا ستن

57,300

715,673,089 Rls.

72,331 $

189

1388

ارمنستان

04013000

شيروخامه شيركه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز6درصدباشد ,تغليظ نشده ياشيرين نشده

28,650

713,643,000 Rls.

71,625 $

190

1388

ارمنستان

27101950

روغن ترا نسفورماتوركلاس (II)

39,148

708,227,318 Rls.

70,158 $

191

1388

ارمنستان

39011099

سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر

61,500

672,381,050 Rls.

67,650 $

192

1388

ارمنستان

29153200

ا ستات وينيل

70,400

668,410,688 Rls.

67,232 $

193

1388

ارمنستان

73063020

لوله با قطر خارجي بيش از يك سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج

36,353

665,906,893 Rls.

67,253 $

194

1388

ارمنستان

56031290

ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي ستنتيك يامصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور

17,910

660,692,142 Rls.

66,702 $

195

1388

ارمنستان

73218100

بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياهم باگازوهم باسايرسوختها,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

16,660

660,326,440 Rls.

66,640 $

196

1388

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي

21,069

658,379,496 Rls.

66,099 $

197

1388

ارمنستان

73071900

لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد.

62,290

642,072,552 Rls.

64,836 $

198

1388

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

15,696

636,136,476 Rls.

64,194 $

199

1388

ارمنستان

73065010

لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ

53,485

635,337,618 Rls.

64,182 $

200

1388

ارمنستان

73111000

سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد

30,725

631,269,672 Rls.

63,583 $

201

1388

ارمنستان

69089010

كاشي يا سرا ميك باجذب آب كمترا زيك درصد(كاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده

216,390

625,996,813 Rls.

63,001 $

202

1388

ارمنستان

34012010

صابون به شكل مايع

68,626

624,061,176 Rls.

62,660 $

203

1388

ارمنستان

48026900

سايركاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مكانيكي يا شيميايي - مكانيكي غيرمذكوردرجاي ديگر

63,390

617,195,832 Rls.

61,847 $

204

1388

ارمنستان

28281000

هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم

68,715

599,974,505 Rls.

60,875 $

205

1388

ارمنستان

74111090

ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر

8,506

590,856,391 Rls.

59,321 $

206

1388

ارمنستان

84162000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

7,660

588,167,760 Rls.

59,301 $

207

1388

ارمنستان

84189990

سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910

8,060

583,812,015 Rls.

58,945 $

208

1388

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ

43,659

576,511,650 Rls.

57,970 $

209

1388

ارمنستان

34051000

وا كسها,جلاها,كرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي كفش يا چرم

28,963

575,907,704 Rls.

57,926 $

210

1388

ارمنستان

39092010

پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيك

39,800

563,406,300 Rls.

56,700 $

211

1388

ارمنستان

70052920

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذكورباضخامت بيشترا ز5/2 ميليمترتا5/4 ميليمتر

186,440

558,509,205 Rls.

55,932 $

212

1388

ارمنستان

32082090

ساير لاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا كريليك ياوينيل

259,440

551,954,906 Rls.

55,520 $

213

1388

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

30,382

550,957,249 Rls.

55,588 $

214

1388

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر

3,090

550,193,556 Rls.

55,307 $

215

1388

ارمنستان

34021130

ا لكيل بنزن سولفونه

59,639

546,355,234 Rls.

55,106 $

216

1388

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي

21,276

540,733,894 Rls.

55,036 $

217

1388

ارمنستان

29023000

تولوئن

119,830

540,231,860 Rls.

53,923 $

218

1388

ارمنستان

76109000

ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان

17,868

534,524,511 Rls.

53,975 $

219

1388

ارمنستان

62059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

4,184

533,667,792 Rls.

54,297 $

220

1388

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور

18,563

523,358,596 Rls.

52,754 $

221

1388

ارمنستان

25221000

آهك زنده

641,943

512,699,417 Rls.

51,285 $

222

1388

ارمنستان

28289090

سايركلريتها هيپوكلريت هاوهيپوبروميتهابجز هيپوكلريت كلسيم وسديم

216,520

510,882,398 Rls.

51,661 $

223

1388

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي

25,862

510,038,660 Rls.

51,613 $

224

1388

ارمنستان

73262000

مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي, كه درجاي ديگرگفته نشده.

26,380

502,968,760 Rls.

50,450 $

225

1388

ارمنستان

01051900

ا ردك ,غاز و مرغ شاخدا ر ,زنده به وزن 185 گرم و كمتر

6,250

498,000,000 Rls.

50,000 $

226

1388

ارمنستان

69079050

كاشي يا سرا ميك با جذب آب كمترا ز يك درصد ساب خورده (پوليش شده )ورني يالعاب نزده

125,490

494,858,465 Rls.

49,863 $

227

1388

ارمنستان

48109900

كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

24,740

493,104,040 Rls.

49,480 $

228

1388

ارمنستان

84743100

مخلوط كن هاي بتون وملاط.

11,860

491,400,000 Rls.

50,000 $

229

1388

ارمنستان

84172000

تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسكويت پزي )،غيربرقي

7,200

491,299,200 Rls.

50,400 $

230

1388

ارمنستان

28230000

ا كسيدهاي تيتان

23,000

481,274,930 Rls.

48,230 $

231

1388

ارمنستان

39012049

سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري

46,500

478,304,784 Rls.

47,953 $

232

1388

ارمنستان

35061000

محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم

25,380

460,681,066 Rls.

46,289 $

233

1388

ارمنستان

39069099

سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور

23,410

460,657,566 Rls.

46,282 $

234

1388

ارمنستان

19053100

بيسكويت هايي كه به آنها موا د شيرين كننده ا فزوده ا ند

24,958

458,068,625 Rls.

46,258 $

235

1388

ارمنستان

07096000

فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta

43,976

456,051,319 Rls.

45,683 $

236

1388

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

46,808

454,867,555 Rls.

45,893 $

237

1388

ارمنستان

39076010

گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات )

40,000

442,265,600 Rls.

44,471 $

238

1388

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين

22,943

441,182,474 Rls.

44,648 $

239

1388

ارمنستان

64019100

كفش هاي ضدآب كه زا نورا ميپوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك

15,701

438,098,373 Rls.

44,176 $

240

1388

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده كركره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيك

9,372

436,183,266 Rls.

44,308 $

241

1388

ارمنستان

84161000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع

21,692

435,467,114 Rls.

43,910 $

242

1388

ارمنستان

73219000

اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

20,191

421,871,124 Rls.

42,564 $

243

1388

ارمنستان

69089050

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

108,450

421,605,120 Rls.

42,560 $

244

1388

ارمنستان

73066090

لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور

35,180

418,097,448 Rls.

42,216 $

245

1388

ارمنستان

08062090

ساير ا نگورهاي خشك كرده غيرمذكور در جاي ديگر

12,000

417,088,000 Rls.

42,000 $

246

1388

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريك

140,203

408,482,542 Rls.

41,305 $

247

1388

ارمنستان

34052000

واكس ها ,كرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي نگهدا ري كارهاي چوبي

20,000

397,240,000 Rls.

40,000 $

248

1388

ارمنستان

27101930

گريس

79,311

395,041,481 Rls.

39,710 $

249

1388

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

42,450

393,810,438 Rls.

39,806 $

250

1388

ارمنستان

84335320

كمباين ويژه بردا شت سيب زمينيPotato combine harvester

7,739

392,050,535 Rls.

39,697 $

251

1388

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

20,960

388,601,658 Rls.

39,198 $

252

1388

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي

18,685

378,339,374 Rls.

38,120 $

253

1388

ارمنستان

72224000

پروفيل ا رفولادزنگ نزن.

21,700

377,202,420 Rls.

39,060 $

254

1388

ارمنستان

72191400

محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز3.mm

36,830

371,835,680 Rls.

36,830 $

255

1388

ارمنستان

69079060

كاشي يا سرا ميك با جذب آب كمترا زيك درصد ساب نخورده (پوليش نشده ) ورني يالعاب نزده

146,445

370,391,200 Rls.

37,450 $

256

1388

ارمنستان

39011059

پلي ا تلين گريد بادي با چگالي كمتر ا ز 94%بجزنوع پودري

40,625

369,975,364 Rls.

37,261 $

257

1388

ارمنستان

32099090

سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور

20,648

369,570,082 Rls.

37,454 $

258

1388

ارمنستان

61081900

زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, كشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

3,032

360,539,136 Rls.

36,384 $

259

1388

ارمنستان

28331900

سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم )

391,770

358,006,707 Rls.

35,953 $

260

1388

ارمنستان

84818090

ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر

8,330

357,313,178 Rls.

36,094 $

261

1388

ارمنستان

84741000

ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد

18,930

355,653,046 Rls.

35,793 $

262

1388

ارمنستان

73143900

شبكه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, كه درجاي ديگرگفته نشده.

18,700

355,490,500 Rls.

35,860 $

263

1388

ارمنستان

39219090

سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور

11,665

347,945,623 Rls.

35,092 $

264

1388

ارمنستان

68022900

سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه

90,420

344,322,212 Rls.

35,004 $

265

1388

ارمنستان

70139900

ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده.

26,940

337,391,777 Rls.

34,123 $

266

1388

ارمنستان

39173200

سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات

17,154

336,220,020 Rls.

34,308 $

267

1388

ارمنستان

48041900

ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق

40,230

334,342,668 Rls.

33,792 $

268

1388

ارمنستان

39204390

صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم

13,410

331,838,800 Rls.

33,633 $

269

1388

ارمنستان

73069090

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر

27,460

326,752,032 Rls.

32,952 $

270

1388

ارمنستان

84641000

ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

5,820

324,311,580 Rls.

32,610 $

271

1388

ارمنستان

87083190

لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي

6,217

320,634,496 Rls.

32,734 $

272

1388

ارمنستان

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر

43,990

319,415,334 Rls.

32,076 $

273

1388

ارمنستان

84649000

سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

6,680

318,818,132 Rls.

32,593 $

274

1388

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مكانيكي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

4,295

313,804,961 Rls.

31,583 $

275

1388

ارمنستان

39011029

بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي كمترا ز94%بجزنوع پودري

40,000

310,758,680 Rls.

31,160 $

276

1388

ارمنستان

72101100

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روكش, آبكاري يااندود شده باقلع

33,681

310,402,387 Rls.

31,071 $

277

1388

ارمنستان

34029090

ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر

44,679

310,107,503 Rls.

31,243 $

278

1388

ارمنستان

84807900

قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ).

15,500

306,776,780 Rls.

30,820 $

279

1388

ارمنستان

20097900

آب سيب با مقياس بريكس بيش ا ز 20

60,870

303,998,565 Rls.

30,678 $

280

1388

ارمنستان

29173100

ا ورتوفتالات هاي دي بوتيل

36,000

302,783,760 Rls.

30,720 $

281

1388

ارمنستان

32151900

مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

10,021

297,926,622 Rls.

30,060 $

282

1388

ارمنستان

74091900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

3,890

288,099,226 Rls.

28,799 $

283

1388

ارمنستان

68029390

سايرسنگهاي خارا (گرا نيتي )غيرمذكور درجاي ديگر

62,581

286,329,380 Rls.

28,780 $

284

1388

ارمنستان

25083000

خاك رس نسوز

47,320

282,828,000 Rls.

28,392 $

285

1388

ارمنستان

17021900

لاكتوز و شربت لاكتوز دا را ي كمتر ا ز 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك

12,960

279,138,960 Rls.

27,914 $

286

1388

ارمنستان

62105000

ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907

2,334

278,599,284 Rls.

28,008 $

287

1388

ارمنستان

29222100

ا سيدهاي آمينو نفتل سولفونيك و ا ملاح آنها

30,696

275,883,105 Rls.

28,362 $

288

1388

ارمنستان

28030000

كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد

27,325

273,105,892 Rls.

27,325 $

289

1388

ارمنستان

48043190

ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع

71,390

272,617,131 Rls.

27,422 $

290

1388

ارمنستان

84778000

ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر

10,547

268,465,496 Rls.

27,204 $

291

1388

ارمنستان

52030000

پنبه حلاجي شده يا شانه زده

11,629

266,003,849 Rls.

26,810 $

292

1388

ارمنستان

83099090

در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر

13,299

265,634,226 Rls.

26,598 $

293

1388

ارمنستان

72199000

محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده

26,339

263,889,408 Rls.

26,708 $

294

1388

ارمنستان

39159000

آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر

39,452

263,193,114 Rls.

26,440 $

295

1388

ارمنستان

83024100

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي

13,200

262,548,000 Rls.

26,400 $

296

1388

ارمنستان

72169990

سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر

22,090

261,342,372 Rls.

26,508 $

297

1388

ارمنستان

87011000

تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled)

6,000

257,322,000 Rls.

26,000 $

298

1388

ارمنستان

52079000

نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي كمترا ز 85 درصدوزني پنبه.

8,633

256,545,891 Rls.

25,899 $

299

1388

ارمنستان

68029190

سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي رخام غيرمذكور درجاي ديگر

17,330

256,280,688 Rls.

26,184 $

300

1388

ارمنستان

73221900

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد.

5,800

254,069,000 Rls.

25,850 $

301

1388

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

29,169

250,678,255 Rls.

25,317 $

302

1388

ارمنستان

32041110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه

10,245

250,566,938 Rls.

25,613 $

303

1388

ارمنستان

94018000

نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد

12,510

248,702,280 Rls.

25,119 $

304

1388

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي

12,130

240,803,520 Rls.

24,260 $

305

1388

ارمنستان

68079000

سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذكوردرجاي ديگر

34,618

240,532,690 Rls.

24,232 $

306

1388

ارمنستان

11051000

ا رد ,زبره و پودر سيب زميني

19,691

237,024,505 Rls.

23,629 $

307

1388

ارمنستان

27121090

ساير وا زلين هابجزگريد دا رويي وژله كابل

16,355

232,098,156 Rls.

23,473 $

308

1388

ارمنستان

72099000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر

19,450

231,206,040 Rls.

23,340 $

309

1388

ارمنستان

84031000

ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي

20,595

230,186,219 Rls.

23,293 $

310

1388

ارمنستان

39012011

پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر

20,000

229,440,000 Rls.

23,256 $

311

1388

ارمنستان

94049000

اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب

2,300

227,447,000 Rls.

23,000 $

312

1388

ارمنستان

85445900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

4,030

227,255,805 Rls.

23,033 $

313

1388

ارمنستان

58012100

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, قطع نشده, ا زپنبه.

3,740

222,133,560 Rls.

22,440 $

314

1388

ارمنستان

39012099

سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذكوردرجاي ديگر

20,000

218,790,000 Rls.

22,000 $

315

1388

ارمنستان

39264000

مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي

5,568

218,147,752 Rls.

21,910 $

316

1388

ارمنستان

94017900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده

4,051

215,918,665 Rls.

21,897 $

317

1388

ارمنستان

27129010

پارا فين بادرصد بيش ا ز 75 درصد وزني روغن

13,830

215,703,744 Rls.

22,128 $

318

1388

ارمنستان

39239000

ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي

10,626

211,541,220 Rls.

21,252 $

319

1388

ارمنستان

25010010

نمك معمولي(ا زجمله نمك آماده برا ي سرسفره ونمك تقليب شده )

356,960

210,368,063 Rls.

21,170 $

320

1388

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردكرده

50,047

208,377,742 Rls.

20,892 $

321

1388

ارمنستان

84039010

پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مركزي

10,655

207,729,880 Rls.

21,310 $

322

1388

ارمنستان

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

41,350

207,101,475 Rls.

20,675 $

323

1388

ارمنستان

25222000

آهك آبديده (آهك مرده )

253,000

202,823,680 Rls.

20,222 $

324

1388

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

49,224

200,589,892 Rls.

20,385 $

325

1388

ارمنستان

39206120

فيلم متالايزازپلي كربنات ها

8,300

200,382,750 Rls.

20,750 $

326

1388

ارمنستان

39042100

پلي كلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شكال ا بتدا ئي

20,000

198,860,000 Rls.

20,000 $

327

1388

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي

10,423

197,252,039 Rls.

19,857 $

328

1388

ارمنستان

72131090

سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

41,360

193,011,817 Rls.

19,439 $

329

1388

ارمنستان

56071000

ريسمان, طناب وكابل, ا زكنف ياسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات شماره 5303

15,011

191,609,598 Rls.

19,284 $

330

1388

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص

3,140

190,672,091 Rls.

19,229 $

331

1388

ارمنستان

74111010

لوله هاي مسي آجدا ر ا ز دا خل ازمس تصفيه شده

2,370

188,343,900 Rls.

19,090 $

332

1388

ارمنستان

10064000

خرده برنج

116,000

187,993,080 Rls.

18,905 $

333

1388

ارمنستان

68029310

پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاري و حكاكي نشده

41,686

187,434,728 Rls.

18,889 $

334

1388

ارمنستان

73141990

سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذكوردرجاي ديگر

10,083

187,303,676 Rls.

18,779 $

335

1388

ارمنستان

68029990

ساير سنگهاي ترا ش پذيرياسنگهاي ساختمان و...غيرمذكور درجاي ديگر

41,747

186,563,684 Rls.

18,712 $

336

1388

ارمنستان

29161200

ا سترهاي ا سيدا كريليك

10,535

186,551,709 Rls.

18,717 $

337

1388

ارمنستان

39011091

ساير پلي ا تيلن باچگالي كمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذكور

22,000

184,569,153 Rls.

18,649 $

338

1388

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

7,365

181,031,236 Rls.

18,373 $

339

1388

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين كره كاكائووروغن C.B.E

11,322

180,208,020 Rls.

18,115 $

340

1388

ارمنستان

72123020

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت كمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

18,164

180,096,060 Rls.

18,164 $

341

1388

ارمنستان

32091010

رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

3,610

178,927,180 Rls.

18,050 $

342

1388

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

4,133

178,285,678 Rls.

17,893 $

343

1388

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده

9,000

178,146,000 Rls.

18,000 $

344

1388

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر .

2,533

177,341,125 Rls.

17,763 $

345

1388

ارمنستان

62041900

لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,471

175,760,964 Rls.

17,652 $

346

1388

ارمنستان

48042900

كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق

20,820

174,888,000 Rls.

17,726 $

347

1388

ارمنستان

87032200

وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب

1,400

174,632,500 Rls.

17,500 $

348

1388

ارمنستان

34021900

موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد

13,951

172,578,249 Rls.

17,733 $

349

1388

ارمنستان

73159000

ا جزا ءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

8,640

171,469,440 Rls.

17,280 $

350

1388

ارمنستان

68069000

مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا.

33,682

167,367,036 Rls.

16,903 $

351

1388

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي

10,740

166,211,850 Rls.

16,815 $

352

1388

ارمنستان

38123090

سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور

10,675

164,873,500 Rls.

16,598 $

353

1388

ارمنستان

07129000

ساير سبزيجات خشك كرده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

23,627

164,755,693 Rls.

16,674 $

354

1388

ارمنستان

39069080

رزينهاي ا لكريليك ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيك

7,190

162,864,081 Rls.

16,537 $

355

1388

ارمنستان

70052120

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشترا ز5/2ميليمترتا5/4ميليمتر

53,860

161,620,404 Rls.

16,158 $

356

1388

ارمنستان

70109080

شيشه شربت (دا رو)

45,680

161,295,732 Rls.

16,261 $

357

1388

ارمنستان

34029030

ساير مايع يا ژل ظرفشويي غيرازخرده فروشي

18,000

159,962,040 Rls.

16,200 $

358

1388

ارمنستان

39011011

پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94%

14,500

157,729,550 Rls.

15,950 $

359

1388

ارمنستان

72089000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر

28,350

157,311,175 Rls.

15,886 $

360

1388

ارمنستان

76101000

در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم.

5,164

155,456,694 Rls.

15,669 $

361

1388

ارمنستان

49019900

كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده

4,420

154,167,150 Rls.

15,470 $

362

1388

ارمنستان

61159900

جورا ب زنانه وپاپوش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,725

153,073,053 Rls.

15,525 $

363

1388

ارمنستان

72166900

پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشكل دا ده شده ياسردتمام شده, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

14,150

150,425,408 Rls.

15,088 $

364

1388

ارمنستان

17023010

شربت گلوكز و دكستروز منوهيدرا ت غير تزريقي توسط وا حد هاي توليدكننده دا رو

59,909

150,014,409 Rls.

14,975 $

365

1388

ارمنستان

52042000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي.

4,945

145,400,328 Rls.

14,626 $

366

1388

ارمنستان

84211200

رخت خشك كن ا زنوع گريزا زمركز

2,220

143,611,200 Rls.

14,400 $

367

1388

ارمنستان

72085110

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر

21,610

142,926,816 Rls.

14,478 $

368

1388

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني

4,750

142,052,550 Rls.

14,250 $

369

1388

ارمنستان

48030090

آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق

13,755

141,627,256 Rls.

14,264 $

370

1388

ارمنستان

17041000

آدا مس

3,138

141,231,342 Rls.

14,198 $

371

1388

ارمنستان

48182000

دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ

8,882

139,425,150 Rls.

14,037 $

372

1388

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگر گفته نشده.

7,280

139,064,030 Rls.

14,010 $

373

1388

ارمنستان

90189090

ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر

400

136,196,775 Rls.

13,695 $

374

1388

ارمنستان

34021220

كوكونات فتي ا سيد دي ا تانول ا نيل

9,200

135,198,720 Rls.

13,949 $

375

1388

ارمنستان

13019000

صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي

12,540

134,288,760 Rls.

13,544 $

376

1388

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد

7,066

133,875,993 Rls.

13,519 $

377

1388

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

2,472

133,868,506 Rls.

13,459 $

378

1388

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي

6,372

132,034,558 Rls.

13,295 $

379

1388

ارمنستان

39031910

پلي استيرن معمولي (GPPS)styrene poly purpose General

16,450

131,865,637 Rls.

13,201 $

380

1388

ارمنستان

94029090

سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند .

12,994

129,940,000 Rls.

13,170 $

381

1388

ارمنستان

84145100

بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت

3,599

129,815,696 Rls.

13,060 $

382

1388

ارمنستان

34011110

صابون حمام ودستشويي

12,429

128,916,682 Rls.

13,186 $

383

1388

ارمنستان

54021090

ساير نخهاي بسيار مقاوم ا ز نايلون ياسايرپلي ا ميدهاغيرمذكوردرجاي ديگر, غير خرده فروشي

3,607

125,326,520 Rls.

12,498 $

384

1388

ارمنستان

32099010

رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته

4,200

125,307,000 Rls.

12,600 $

385

1388

ارمنستان

29032900

مشتقات كلره ا شباع نشده هيدروكربورهاي غيرحلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند

14,140

125,055,984 Rls.

12,572 $

386

1388

ارمنستان

08041060

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

16,813

124,815,440 Rls.

12,610 $

387

1388

ارمنستان

32141000

بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره

15,670

123,659,427 Rls.

12,531 $

388

1388

ارمنستان

70052940

ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 5/4 ميليمتر

41,090

123,643,863 Rls.

12,327 $

389

1388

ارمنستان

14041000

موا د ا وليه نباتي خام كه بيشتر برا ي رنگ كردن (رنگرزي )يادباغي بكارميروند

10,982

123,068,738 Rls.

12,508 $

390

1388

ارمنستان

29221220

دي ا تانول آمين

9,660

119,597,575 Rls.

11,925 $

391

1388

ارمنستان

72111400

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي كمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروكش ياآبكاري نشد

10,000

118,560,000 Rls.

12,000 $

392

1388

ارمنستان

72171090

سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر

19,905

116,739,598 Rls.

11,729 $

393

1388

ارمنستان

72139110

ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر

19,510

116,416,170 Rls.

11,706 $

394

1388

ارمنستان

48191000

كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر

13,530

113,175,154 Rls.

11,364 $

395

1388

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

22,660

112,610,200 Rls.

11,400 $

396

1388

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر

4,526

112,059,940 Rls.

11,314 $

397

1388

ارمنستان

32139000

رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرديف 32131000

2,236

111,975,780 Rls.

11,336 $

398

1388

ارمنستان

46029000

مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي)..

750

111,701,250 Rls.

11,250 $

399

1388

ارمنستان

39079100

ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور

3,480

111,278,080 Rls.

11,136 $

400

1388

ارمنستان

84283300

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2,760

110,974,080 Rls.

11,040 $

401

1388

ارمنستان

32041510

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) ؤخمي

4,486

110,804,200 Rls.

11,215 $

402

1388

ارمنستان

28151200

هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

40,000

109,799,200 Rls.

11,200 $

403

1388

ارمنستان

62044900

پيرا هن بلندزنانه يادخترانه ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر

902

107,623,032 Rls.

10,824 $

404

1388

ارمنستان

46019900

بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده,

2,200

107,602,000 Rls.

11,000 $

405

1388

ارمنستان

90183190

ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر

2,320

107,530,636 Rls.

10,765 $

406

1388

ارمنستان

73042100

لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود.

9,000

107,438,400 Rls.

10,800 $

407

1388

ارمنستان

32064910

سايرگرا نول هاي رنگي مستربچ غيرآلي

4,250

105,697,500 Rls.

10,625 $

408

1388

ارمنستان

74199900

مصنوعات ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

2,832

104,694,780 Rls.

10,524 $

409

1388

ارمنستان

64041190

سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر

1,816

104,665,639 Rls.

10,613 $

410

1388

ارمنستان

39021010

گريد لوله پلي پروپيلن

10,000

101,955,590 Rls.

10,310 $

411

1388

ارمنستان

48070000

كاغذومقوا ي مركب ا ندودنشده ياآغشته نشده درسطح حتي از داخل مستحكم شده بصورت رول يا ورق

5,100

101,439,000 Rls.

10,200 $

412

1388

ارمنستان

34022060

پودركف شوي بسته بندي به صورت خرده فروشي

41,550

100,939,320 Rls.

10,140 $

413

1388

ارمنستان

84502000

ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10كيلوگرم

2,900

100,527,840 Rls.

10,080 $

414

1388

ارمنستان

48150000

كف پوش روي تكيه گاه ا زكاغذياا زمقوا, حتي بريده شده به ا ندا زه معين

5,000

99,480,000 Rls.

10,000 $

415

1388

ارمنستان

39075010

رزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

10,820

98,693,910 Rls.

9,954 $

416

1388

ارمنستان

94035000

مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند

549

98,276,490 Rls.

9,882 $

417

1388

ارمنستان

28332200

سولفات هااز آلومينيم

20,100

97,967,400 Rls.

10,050 $

418

1388

ارمنستان

73130000

سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصاركشي,ا زآهن ياا زفولاد.

4,900

96,539,200 Rls.

9,800 $

419

1388

ارمنستان

72111990

محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر

8,040

95,480,736 Rls.

9,648 $

420

1388

ارمنستان

87089941

ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي

5,188

95,458,763 Rls.

9,662 $

421

1388

ارمنستان

70060090

سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه كارشده, كنده كاريشده بجزشيشه ا پتيكي

13,270

93,177,959 Rls.

9,289 $

422

1388

ارمنستان

55151100

ساير پارچه هاي تاروپودي, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسكوز

2,650

92,379,000 Rls.

9,275 $

423

1388

ارمنستان

87089311

كلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي

10,418

91,838,625 Rls.

9,320 $

424

1388

ارمنستان

07099000

ساير سبزيجات , تازه يا سردكرده , كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

15,482

91,544,731 Rls.

9,289 $

425

1388

ارمنستان

72119000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

20,280

90,915,156 Rls.

9,126 $

426

1388

ارمنستان

85141010

كوره دندا نسازي

120

90,198,000 Rls.

9,000 $

427

1388

ارمنستان

30049010

ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

220

89,730,960 Rls.

9,020 $

428

1388

ارمنستان

55032000

ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

2,140

89,385,660 Rls.

8,988 $

429

1388

ارمنستان

29221310

تري ا تانول آمين

7,175

88,654,255 Rls.

8,874 $

430

1388

ارمنستان

70132900

ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك )

8,827

87,784,515 Rls.

8,838 $

431

1388

ارمنستان

06039000

گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر

966

85,688,576 Rls.

8,676 $

432

1388

ارمنستان

72123010

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

9,815

85,626,006 Rls.

8,568 $

433

1388

ارمنستان

94037000

مبلها زموا د پلاستيكي

4,290

85,481,600 Rls.

8,686 $

434

1388

ارمنستان

19049000

غلات آماده شده به شكل دا نه (باستثناي ذرت )

2,932

85,266,558 Rls.

8,502 $

435

1388

ارمنستان

09024090

چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010

7,650

84,150,000 Rls.

8,529 $

436

1388

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

1,497

82,679,538 Rls.

8,354 $

437

1388

ارمنستان

72165000

پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست.

11,020

82,129,305 Rls.

8,265 $

438

1388

ارمنستان

95069190

سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL

1,900

82,085,520 Rls.

8,340 $

439

1388

ارمنستان

64051000

سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده.

708

82,076,940 Rls.

8,250 $

440

1388

ارمنستان

61109000

پيرا هن يقه ا سكي,پولوور,جليقه وهمانند,كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

543

81,629,190 Rls.

8,145 $

441

1388

ارمنستان

29071310

نونيل فنل

6,970

80,449,607 Rls.

8,016 $

442

1388

ارمنستان

32091090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا كريليك يا وينيل غيرمذكور

2,700

80,222,400 Rls.

8,100 $

443

1388

ارمنستان

07032000

سير

10,164

79,553,310 Rls.

7,941 $

444

1388

ارمنستان

58019000

پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

2,020

79,410,240 Rls.

8,080 $

445

1388

ارمنستان

70042090

سايرشيشه كشيده وبادشده بصورت ورق كه خميرآن درتوده رنگ شده. كدرشده ياروكشدارشده غيرمذكوردرجاي ديگر

26,465

78,925,425 Rls.

7,940 $

446

1388

ارمنستان

01063920

جوجه شترمرغ

330

78,624,000 Rls.

8,000 $

447

1388

ارمنستان

87083110

لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي

3,950

78,018,160 Rls.

7,900 $

448

1388

ارمنستان

70133900

ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

5,820

76,921,776 Rls.

7,760 $

449

1388

ارمنستان

20096900

آب ا نگوربا مقياس بريكس بيش ا ز تخمير نشده بدون افزودن الكل 30

22,170

76,763,343 Rls.

7,782 $

450

1388

ارمنستان

62081900

زيردا مني يازيرپيراهني وژوپون, ا زسايرموا د نسجي, غير مذكوردرجاي ديگر

645

75,813,300 Rls.

7,740 $

451

1388

ارمنستان

94042900

تشك ا زساير موا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

799

75,145,140 Rls.

7,550 $

452

1388

ارمنستان

40093100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات

3,387

73,953,771 Rls.

7,449 $

453

1388

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذكور

12,382

73,917,214 Rls.

7,429 $

454

1388

ارمنستان

25262090

سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده

77,289

73,807,032 Rls.

7,418 $

455

1388

ارمنستان

74181900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آن, ا زمس.

55

73,211,700 Rls.

7,300 $

456

1388

ارمنستان

28332500

سولفات هااز مس

9,100

73,172,040 Rls.

7,280 $

457

1388

ارمنستان

33029010

ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي

948

72,417,564 Rls.

7,284 $

458

1388

ارمنستان

39202010

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شدهprolylene poly oriented Bi

4,246

72,096,193 Rls.

7,233 $

459

1388

ارمنستان

69120090

ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر

2,402

71,959,122 Rls.

7,206 $

460

1388

ارمنستان

84435100

ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet)

117

70,637,600 Rls.

7,100 $

461

1388

ارمنستان

35051090

دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري

4,704

70,059,024 Rls.

7,056 $

462

1388

ارمنستان

62069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

573

68,810,652 Rls.

6,876 $

463

1388

ارمنستان

29072900

ساير پلي فنل ها ,وفنل الكها كه درجاي ديگري مذكور نباشد

10,405

68,738,134 Rls.

6,956 $

464

1388

ارمنستان

63041900

روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءكشباف ياقلاب باف ).

3,390

67,488,120 Rls.

6,780 $

465

1388

ارمنستان

29221110

منوا تانول آمين

5,600

67,468,632 Rls.

6,776 $

466

1388

ارمنستان

85354090

برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر

1,306

67,302,688 Rls.

6,733 $

467

1388

ارمنستان

62104000

ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907

562

67,298,376 Rls.

6,744 $

468

1388

ارمنستان

39203000

صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر

1,900

66,413,550 Rls.

6,650 $

469

1388

ارمنستان

94052000

چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي

2,875

66,322,989 Rls.

6,649 $

470

1388

ارمنستان

40170090

كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010

17,325

65,776,668 Rls.

6,632 $

471

1388

ارمنستان

69079090

ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميك غيرمذكوردرجاي ديگر

16,761

65,756,124 Rls.

6,636 $

472

1388

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

136,300

65,160,581 Rls.

6,542 $

473

1388

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

4,140

64,078,203 Rls.

6,447 $

474

1388

ارمنستان

38220000

معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه

878

64,014,829 Rls.

6,473 $

475

1388

ارمنستان

20079990

مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذكوردرجاي ديگرغير هموژنيزه

2,134

63,284,406 Rls.

6,402 $

476

1388

ارمنستان

58081000

قيطان باف ها,بصورت توپ.

1,161

62,567,694 Rls.

6,323 $

477

1388

ارمنستان

94032000

مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر

7,165

62,267,525 Rls.

6,265 $

478

1388

ارمنستان

34021190

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

7,830

61,903,783 Rls.

6,253 $

479

1388

ارمنستان

68061000

پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول.

4,200

61,626,600 Rls.

6,300 $

480

1388

ارمنستان

48045900

سايركاغذومقواها ي كرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم كه درجاي ديگرمذكور نباشد

7,300

61,326,132 Rls.

6,132 $

481

1388

ارمنستان

87089110

رادياتورها برا ي سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي

930

61,133,550 Rls.

6,150 $

482

1388

ارمنستان

61124900

لباس شناي زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي(غيرا زسنتتيك ).

720

60,098,976 Rls.

6,048 $

483

1388

ارمنستان

87089949

ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي

2,160

59,606,000 Rls.

6,000 $

484

1388

ارمنستان

54026100

نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياكابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

1,085

59,338,852 Rls.

5,967 $

485

1388

ارمنستان

07061000

هويج , شلغم , تازه يا سرد كرده

10,592

58,106,531 Rls.

5,825 $

486

1388

ارمنستان

15200000

گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر

5,460

57,988,860 Rls.

5,840 $

487

1388

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

4,255

56,177,341 Rls.

5,681 $

488

1388

ارمنستان

54026200

نخ ا زپلي استرها,چندلاياكابله آماده نشده برا ي خرده فروشي.

3,104

54,022,407 Rls.

5,400 $

489

1388

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

4,500

53,854,200 Rls.

5,400 $

490

1388

ارمنستان

84145990

ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد

1,561

53,193,111 Rls.

5,349 $

491

1388

ارمنستان

06031010

گل ا ركيده ,ا نتوريوم ,لاكي بامبو ,برگهاي زينتي تازه

280

52,787,160 Rls.

5,309 $

492

1388

ارمنستان

39094090

سايررزين هاي فنوليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر

4,850

52,709,800 Rls.

5,335 $

493

1388

ارمنستان

29121100

متانال (فرمالدئيد)

13,145

52,470,120 Rls.

5,285 $

494

1388

ارمنستان

39269060

پريفرم (PET)

3,040

51,779,735 Rls.

5,215 $

495

1388

ارمنستان

25231000

سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر

69,000

51,682,725 Rls.

5,195 $

496

1388

ارمنستان

76151900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم.

2,190

51,253,628 Rls.

5,149 $

497

1388

ارمنستان

84743900

سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

2,050

50,833,350 Rls.

5,130 $

498

1388

ارمنستان

12099100

تخم سبزيجات برا ي كشت

2,027

49,965,412 Rls.

5,068 $

499

1388

ارمنستان

25161290

سنگهاي خارا به شكل بلوك ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت كمترا ز5/7سانتيمتر

12,300

49,888,200 Rls.

5,100 $

500

1388

ارمنستان

84551090

سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر

600

49,465,000 Rls.

5,000 $

501

1388

ارمنستان

54025200

نخ يك لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

2,483

49,461,360 Rls.

4,966 $

502

1388

ارمنستان

32073090

سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم

2,467

48,732,922 Rls.

4,934 $

503

1388

ارمنستان

47062000

خميرا زا لياف بدست آمده ا زكاغذومقوا ي بازيافتي (ا زآخال وخرده ريز كاغذومقوا )

4,780

47,905,160 Rls.

4,776 $

504

1388

ارمنستان

63025900

شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءكشباف ياقلاب باف )

480

47,869,980 Rls.

4,800 $

505

1388

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر

770

47,745,509 Rls.

4,801 $

506

1388

ارمنستان

68101920

ساير اشياء ساخته شده از سيمان مورد مصرف برا ي سنگفرش

39,940

47,491,740 Rls.

4,792 $

507

1388

ارمنستان

72192200

محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm.

6,000

47,043,360 Rls.

4,680 $

508

1388

ارمنستان

29053100

ا تيلن گليكول (ا تان دي ئول )

2,840

46,934,082 Rls.

4,755 $

509

1388

ارمنستان

28332600

سولفات ها از روي

21,300

46,813,140 Rls.

4,686 $

510

1388

ارمنستان

57050000

سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر

3,187

46,555,968 Rls.

4,715 $

511

1388

ارمنستان

34021240

كوكوآميد وبتائين

7,500

46,223,375 Rls.

4,682 $

512

1388

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر

2,591

45,675,960 Rls.

4,600 $

513

1388

ارمنستان

29161900

ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر

2,655

45,173,829 Rls.

4,557 $

514

1388

ارمنستان

08043000

آناناس , تازه يا خشك كرده

15,200

44,820,780 Rls.

4,481 $

515

1388

ارمنستان

72044100

ضايعات ترا شكاري, ترا شه, خرده, ...ا زآهن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر

22,280

44,791,712 Rls.

4,456 $

516

1388

ارمنستان

29032300

تترا كلروا تيلن (پركلروا تيلن )

7,392

44,596,834 Rls.

4,485 $

517

1388

ارمنستان

73239190

سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده

2,200

44,004,400 Rls.

4,400 $

518

1388

ارمنستان

73251000

مصنوعات ا زچدن غيرچكش خوا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده.

2,195

43,526,850 Rls.

4,390 $

519

1388

ارمنستان

63029100

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

1,094

42,915,756 Rls.

4,332 $

520

1388

ارمنستان

28061010

كلرورهيدروژن بادرجه خلوص 33درصد وكمتر(اسيدكلريدريك)

45,000

42,323,520 Rls.

4,320 $

521

1388

ارمنستان

25292100

ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم

42,000

40,941,600 Rls.

4,200 $

522

1388

ارمنستان

73158900

زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

2,000

40,934,400 Rls.

4,100 $

523

1388

ارمنستان

40027000

كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)

10,345

40,836,000 Rls.

4,100 $

524

1388

ارمنستان

39089090

ساير رزين هاي پلي آميد به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر

2,910

40,251,120 Rls.

4,074 $

525

1388

ارمنستان

73201090

سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا ركاست ويدئو

6,800

39,910,560 Rls.

4,080 $

526

1388

ارمنستان

29153100

ا ستات ا تيل

3,600

39,603,918 Rls.

4,002 $

527

1388

ارمنستان

84669100

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464

8,010

39,569,400 Rls.

4,005 $

528

1388

ارمنستان

56074100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن.

1,990

39,555,780 Rls.

4,008 $

529

1388

ارمنستان

29054500

گليسرول

5,000

39,312,000 Rls.

4,000 $

530

1388

ارمنستان

94038000

مبلهاي از خيزران ،اوزيه ،بامبو يامواد ديگر كه درجاي ديگري مذكورنباشند0

2,730

37,212,508 Rls.

3,844 $

531

1388

ارمنستان

84185000

سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر

985

37,062,500 Rls.

3,725 $

532

1388

ارمنستان

48184010

پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد

1,148

36,800,784 Rls.

3,669 $

533

1388

ارمنستان

04070010

تخم مرغ نطفه دا ر

792

36,000,000 Rls.

3,649 $

534

1388

ارمنستان

44109000

تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي

13,160

35,968,392 Rls.

3,642 $

535

1388

ارمنستان

25030090

ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده

34,000

35,910,000 Rls.

3,640 $

536

1388

ارمنستان

87091900

ا را به هاي كارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند كردن و جابه جاكردن

1,170

35,326,746 Rls.

3,549 $

537

1388

ارمنستان

25090010

گل سفيد خام

42,510

35,252,912 Rls.

3,571 $

538

1388

ارمنستان

55152900

ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريكسره آكريليك يامدآكريليك, كه درجاي ديگرگفته نشده.

883

34,867,904 Rls.

3,532 $

539

1388

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ

2,340

34,801,650 Rls.

3,510 $

540

1388

ارمنستان

12123000

هسته و مغز هسته زردآلو ,هلو يا آلو تازه ياخشك كرده ياسردكرده يايخ زده

2,910

34,780,320 Rls.

3,492 $

541

1388

ارمنستان

44209000

چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود

250

34,499,760 Rls.

3,440 $

542

1388

ارمنستان

32110000

سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده

4,155

34,338,546 Rls.

3,474 $

543

1388

ارمنستان

34021290

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

7,200

34,209,927 Rls.

3,447 $

544

1388

ارمنستان

28332300

سولفات هااز كروم

6,500

33,974,865 Rls.

3,415 $

545

1388

ارمنستان

64031990

سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور

708

33,654,005 Rls.

3,355 $

546

1388

ارمنستان

28170019

ا كسيد روي بجز گريد دا رويي

2,000

32,868,000 Rls.

3,300 $

547

1388

ارمنستان

48239000

كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر

1,824

32,787,321 Rls.

3,283 $

548

1388

ارمنستان

84039090

سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مركزي غيرمذكوردرجاي ديگر

3,390

32,578,487 Rls.

3,329 $

549

1388

ارمنستان

25262010

پوردتالك بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده )

33,358

31,726,920 Rls.

3,183 $

550

1388

ارمنستان

48052490

مقوا ي تست لاينر به وزن حدا كثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر

4,000

31,692,800 Rls.

3,200 $

551

1388

ارمنستان

70049010

سايرشيشه هاي اپيتكي كشيده وبادشده غير مذكور در جاي ديگر

10,485

31,472,015 Rls.

3,145 $

552

1388

ارمنستان

85016490

ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA

310

31,302,400 Rls.

3,200 $

553

1388

ارمنستان

34039100

فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور

3,500

31,104,976 Rls.

3,132 $

554

1388

ارمنستان

29094900

ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

2,000

31,061,932 Rls.

3,124 $

555

1388

ارمنستان

64021990

ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد

490

30,991,395 Rls.

3,145 $

556

1388

ارمنستان

94013000

نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع

1,450

30,838,760 Rls.

3,110 $

557

1388

ارمنستان

25301010

پرليت

17,100

30,721,410 Rls.

3,078 $

558

1388

ارمنستان

29153900

سايرا سترهاي ا سيد هاي ا ستيك , كه در جاي ديگري مذكور نباشند

9,950

30,102,873 Rls.

3,018 $

559

1388

ارمنستان

29025000

ا ستيرن

2,880

30,000,000 Rls.

3,000 $

560

1388

ارمنستان

38123060

پايدا ركننده هابرپايه سيليكون

4,790

29,979,370 Rls.

3,010 $

561

1388

ارمنستان

29182190

ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان

479

29,835,000 Rls.

3,000 $

562

1388

ارمنستان

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه , يادرقند يخ نزده

1,349

29,409,648 Rls.

2,913 $

563

1388

ارمنستان

63080000

مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا ركوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي

420

29,060,431 Rls.

2,921 $

564

1388

ارمنستان

73102990

منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر

1,767

29,047,512 Rls.

2,951 $

565

1388

ارمنستان

70031290

سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم كه خميرآن درتوده رنگ شده ياكدرشده// غيرمذكوردر جاي ديگر

9,700

28,826,340 Rls.

2,910 $

566

1388

ارمنستان

64019900

كفش هاي ضدآب (كه قوزك پارا نمي پوشاند) بارويه كائوچو ياپلاستيك

1,470

28,776,860 Rls.

2,940 $

567

1388

ارمنستان

73129000

نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق.

2,000

28,756,400 Rls.

2,900 $

568

1388

ارمنستان

95049090

ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذكوردرجاي ديگر

1,449

28,731,162 Rls.

2,898 $

569

1388

ارمنستان

29096090

سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور

570

28,500,000 Rls.

2,889 $

570

1388

ارمنستان

08055000

ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده

4,801

28,405,440 Rls.

2,880 $

571

1388

ارمنستان

34011190

سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به موادپاك كننده

7,108

28,375,878 Rls.

2,848 $

572

1388

ارمنستان

39199030

جمبو رول چسب خوردهBOPP

1,201

27,763,473 Rls.

2,827 $

573

1388

ارمنستان

68042290

سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر

559

27,687,270 Rls.

2,795 $

574

1388

ارمنستان

83024900

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است

700

27,518,400 Rls.

2,800 $

575

1388

ارمنستان

31039000

ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

39,900

27,449,604 Rls.

2,793 $

576

1388

ارمنستان

91052900

ساعتهاي ديوا ري غير برقي

1,008

26,576,748 Rls.

2,672 $

577

1388

ارمنستان

84818010

شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو...

243

26,454,681 Rls.

2,673 $

578

1388

ارمنستان

34021320

نونيل فنل ا توكسيله

2,950

26,427,870 Rls.

2,655 $

579

1388

ارمنستان

61082900

شورت وتنكه, زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

215

25,637,460 Rls.

2,580 $

580

1388

ارمنستان

87082990

سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتور

2,570

25,538,090 Rls.

2,570 $

581

1388

ارمنستان

94059100

ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فكن ها

863

25,524,951 Rls.

2,589 $

582

1388

ارمنستان

48185000

لباس ومتفرقات لباس ازكاغذ

200

25,423,000 Rls.

2,542 $

583

1388

ارمنستان

84323090

دستگاه بذر پاش

890

24,880,128 Rls.

2,492 $

584

1388

ارمنستان

38244000

ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون

2,910

23,968,711 Rls.

2,409 $

585

1388

ارمنستان

32041710

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) پيگماني

1,639

23,899,200 Rls.

2,420 $

586

1388

ارمنستان

84321020

گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاك برگردا ن

800

23,868,000 Rls.

2,400 $

587

1388

ارمنستان

15153000

روغن كرچك و ا جزا ء آن

3,028

23,803,416 Rls.

2,422 $

588

1388

ارمنستان

83040000

قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي.

3,540

23,771,329 Rls.

2,437 $

589

1388

ارمنستان

76042100

پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم.

1,540

23,757,419 Rls.

2,389 $

590

1388

ارمنستان

48024000

كاغذپايه برا ي تهيه كاغذديوا ري به شكل رول ياورق

980

23,524,900 Rls.

2,450 $

591

1388

ارمنستان

85381000

تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها

936

23,400,000 Rls.

2,372 $

592

1388

ارمنستان

85311000

دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند

480

22,965,680 Rls.

2,320 $

593

1388

ارمنستان

64069990

سايرا جزا كفش. كف هاي دا خليقابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذكور

1,914

22,269,465 Rls.

2,235 $

594

1388

ارمنستان

15219090

ساير موم كافوري حتي تصفيه شده يا رنگ كرده

1,035

22,192,497 Rls.

2,229 $

595

1388

ارمنستان

68159990

سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر

1,197

22,101,954 Rls.

2,226 $

596

1388

ارمنستان

44020000

زغال چوب , حتي بهم فشرده

1,222

21,968,010 Rls.

2,199 $

597

1388

ارمنستان

73059000

لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

2,358

21,628,888 Rls.

2,152 $

598

1388

ارمنستان

90183990

سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر

28

21,581,580 Rls.

2,182 $

599

1388

ارمنستان

52121500

ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر

215

21,263,580 Rls.

2,150 $

600

1388

ارمنستان

84242000

پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند

1,050

21,201,600 Rls.

2,100 $

601

1388

ارمنستان

39069091

رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك

2,220

21,140,000 Rls.

2,114 $

602

1388

ارمنستان

64031910

كفش هاي دوميدا ني زيرپيچ دا ر و ميخ دا ر بارويه چرم طبيعي

250

20,986,944 Rls.

2,112 $

603

1388

ارمنستان

32061110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) براساس دي اكسيد تيتان حاوي حداقل 80درصد ماده خشك

525

20,979,000 Rls.

2,100 $

604

1388

ارمنستان

46021000

مصنوعات سبدبافي وحصيربافي مستقيماً ساخته شده بشكل معين ا زموا دقابل بافت ا زموا دنباتي ولوفاه

139

20,822,895 Rls.

2,085 $

605

1388

ارمنستان

84321090

ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر

700

20,783,700 Rls.

2,100 $

606

1388

ارمنستان

29089000

سايرمشتقات هالوژنه... يانيتروزه فنل ها,وفنل -الكها, كه درجاي ديگر مذكور نباشند

3,300

20,152,155 Rls.

2,033 $

607

1388

ارمنستان

06049900

ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه

100

19,968,000 Rls.

2,000 $

608

1388

ارمنستان

61079900

رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي.

470

19,879,857 Rls.

1,997 $

609

1388

ارمنستان

48010000

كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق

800

19,314,000 Rls.

2,000 $

610

1388

ارمنستان

91039000

ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي.

646

19,289,010 Rls.

1,938 $

611

1388

ارمنستان

84729090

ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر

257

19,091,910 Rls.

1,905 $

612

1388

ارمنستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاك ومهروخميرهاي خشك كرده آرد غيرمذكوردرجاي ديگر

1,122

18,815,640 Rls.

1,922 $

613

1388

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته

1,260

18,666,988 Rls.

1,877 $

614

1388

ارمنستان

84796010

كولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (M.F.C)

620

18,453,510 Rls.

1,860 $

615

1388

ارمنستان

39252000

درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيكي

900

17,853,200 Rls.

1,800 $

616

1388

ارمنستان

07093000

بادمجان , تازه يا سرد كرده

2,334

17,840,479 Rls.

1,789 $

617

1388

ارمنستان

39169000

تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي

900

17,746,200 Rls.

1,800 $

618

1388

ارمنستان

59031000

پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P).

350

17,500,000 Rls.

1,750 $

619

1388

ارمنستان

40040000

آخال, خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد

11,550

17,383,723 Rls.

1,733 $

620

1388

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

250

17,283,000 Rls.

1,731 $

621

1388

ارمنستان

25087010

خاك شاموت

2,900

17,276,460 Rls.

1,740 $

622

1388

ارمنستان

73053900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

2,700

17,167,410 Rls.

1,755 $

623

1388

ارمنستان

76061100

صفحه مربع يامستطيل ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش از2/0 mm

2,450

17,162,005 Rls.

1,715 $

624

1388

ارمنستان

68109190

سايرقطعات پيش ساخته برا ي ساختمان يا مهندسي را ه و ساختمان بجز برا ي كف

1,201

17,150,742 Rls.

1,723 $

625

1388

ارمنستان

09103020

زرد چوبه به صورت كوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي

1,306

17,029,508 Rls.

1,724 $

626

1388

ارمنستان

76042900

ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم.

1,100

16,995,264 Rls.

1,716 $

627

1388

ارمنستان

55141300

پارچه تاروپودباف, غيرمذكورسفيد شده يانشده باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم

595

16,666,584 Rls.

1,690 $

628

1388

ارمنستان

54026990

ساير نخ ها.چندلا(تابيده )ياكابله ا زسايرموا د سينستيك غير مذكور درجاي ديگر ،غير خرده فروشي

691

16,283,608 Rls.

1,649 $

629

1388

ارمنستان

53072000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله.

1,349

16,067,808 Rls.

1,619 $

630

1388

ارمنستان

28261900

فلوئورورهائيكه درجاي ديگري مذكورنباشند

4,000

16,000,000 Rls.

1,622 $

631

1388

ارمنستان

29181400

ا سيدسيتريك

1,000

15,947,520 Rls.

1,600 $

632

1388

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور

2,416

15,735,792 Rls.

1,576 $

633

1388

ارمنستان

54062000

نخ ا زرشته هاي مصنوعي(باستثناءنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي.

525

15,682,275 Rls.

1,575 $

634

1388

ارمنستان

39029000

ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي

1,950

15,655,785 Rls.

1,579 $

635

1388

ارمنستان

32082040

موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

1,685

15,608,868 Rls.

1,580 $

636

1388

ارمنستان

58042100

دا نتل هاي مكانيكي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

272

15,523,680 Rls.

1,564 $

637

1388

ارمنستان

62045900

دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر گفته نشده باشد.

130

15,453,360 Rls.

1,560 $

638

1388

ارمنستان

25111010

سولفات باريم طبيعي( باريت ) ا سياب شده

17,823

15,398,595 Rls.

1,545 $

639

1388

ارمنستان

19023000

سايرخميرهاي غذا ئي,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

1,920

15,212,632 Rls.

1,536 $

640

1388

ارمنستان

29121900

سايرآلدئيدهاي غيرحلقوي, بدون عوا مل ا كسيژنه, كه در جاي ديگري مذكور نباشند

3,830

15,165,268 Rls.

1,532 $

641

1388

ارمنستان

85441900

سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي)

338

15,163,677 Rls.

1,561 $

642

1388

ارمنستان

84182900

يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند

370

15,133,862 Rls.

1,541 $

643

1388

ارمنستان

84179000

ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي

1,640

15,109,320 Rls.

1,517 $

644

1388

ارمنستان

76121010

ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت كرم وپماد از آلومينيوم

1,938

14,917,500 Rls.

1,500 $

645

1388

ارمنستان

32061190

پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ

2,910

14,531,085 Rls.

1,455 $

646

1388

ارمنستان

63023900

شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, كشباف ياقلاب باف ).

359

14,188,916 Rls.

1,436 $

647

1388

ارمنستان

25239090

سيمانهاي هيدروليك بجزسيمان كوره بلند وسيمان پوزولاني

9,855

14,159,664 Rls.

1,429 $

648

1388

ارمنستان

28080020

ا سيد سولفونيتريك

4,400

14,103,936 Rls.

1,408 $

649

1388

ارمنستان

23011000

آرد, زبره و حبه, ا زگوشت, نامناسب برا ي خورا ك ا نسان, تفاله چربيهاي حيوا ني

11,688

14,020,000 Rls.

1,421 $

650

1388

ارمنستان

55169300

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زنخهاي رنگارنگ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

192

13,823,796 Rls.

1,388 $

651

1388

ارمنستان

42021900

رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند

160

13,363,392 Rls.

1,344 $

652

1388

ارمنستان

57011000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (كرك )حيوا ن, گره باف.

31

13,127,400 Rls.

1,320 $

653

1388

ارمنستان

39269030

مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشكي

870

13,022,595 Rls.

1,305 $

654

1388

ارمنستان

28111990

ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميك

1,400

13,003,267 Rls.

1,294 $

655

1388

ارمنستان

85442000

كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور

200

13,000,000 Rls.

1,318 $

656

1388

ارمنستان

29051100

متانول (ا لكل متيليك)

4,000

12,901,161 Rls.

1,302 $

657

1388

ارمنستان

68099000

سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

636

12,691,699 Rls.

1,271 $

658

1388

ارمنستان

29053200

پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول )

1,690

12,462,024 Rls.

1,267 $

659

1388

ارمنستان

73241000

ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن.

350

12,375,936 Rls.

1,248 $

660

1388

ارمنستان

34021110

سديم لوريل سولفات

2,000

12,331,800 Rls.

1,240 $

661

1388

ارمنستان

28272000

كلروركلسيم

2,500

12,330,420 Rls.

1,240 $

662

1388

ارمنستان

09023090

چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي كمترا ز3كيلوگرم

1,536

12,224,102 Rls.

1,229 $

663

1388

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي

4,200

12,098,520 Rls.

1,260 $

664

1388

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي

583

11,657,294 Rls.

1,169 $

665

1388

ارمنستان

27129090

سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذكور درجاي ديگر

975

11,646,180 Rls.

1,170 $

666

1388

ارمنستان

55131900

سايرپارچه تاروپودباف, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره سنتتيك, مخلوط باپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

580

11,546,640 Rls.

1,160 $

667

1388

ارمنستان

85371090

ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور

98

11,431,035 Rls.

1,155 $

668

1388

ارمنستان

94059200

ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيك, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فكنها

388

11,240,748 Rls.

1,164 $

669

1388

ارمنستان

48229000

قرقره, ماسوره, دوك وتكيه گاه هاي همانند,ا زخميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر

3,171

11,159,724 Rls.

1,125 $

670

1388

ارمنستان

25070010

كائولن

23,468

10,886,240 Rls.

1,098 $

671

1388

ارمنستان

85041090

سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي

413

10,795,576 Rls.

1,085 $

672

1388

ارمنستان

70161000

مكعب بزرگ, كوچك وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه

850

10,688,760 Rls.

1,080 $

673

1388

ارمنستان

73143100

شبكه توري , پرچين ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, آبكاري شده ياا ندودشده باروي.

900

10,688,760 Rls.

1,080 $

674

1388

ارمنستان

87089190

ساير رادياتورها، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي

710

10,639,350 Rls.

1,065 $

675

1388

ارمنستان

39072010

پلي ا تيلن گلايكول 300غيرتزريقي 400و600 گريد دا رويي

1,260

10,471,026 Rls.

1,058 $

676

1388

ارمنستان

08094000

آلو و گوجه , تازه

848

10,221,464 Rls.

1,017 $

677

1388

ارمنستان

29153300

ا ستات بوتيل نرمال

1,256

10,085,887 Rls.

1,012 $

678

1388

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك)

318

10,022,000 Rls.

1,000 $

679

1388

ارمنستان

84222000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف

640

9,979,000 Rls.

1,000 $

680

1388

ارمنستان

28291990

ساير كلرا ت ها بجز كلرا ت سديم و پتاسيم

1,000

9,897,000 Rls.

1,000 $

681

1388

ارمنستان

40169300

درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي

500

9,880,000 Rls.

1,000 $

682

1388

ارمنستان

96071900

انواع زيپ غيراز رديف 96071100

100

9,872,000 Rls.

1,000 $

683

1388

ارمنستان

73211200

وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

450

9,795,000 Rls.

1,000 $

684

1388

ارمنستان

44102100

تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر ا زچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده

2,510

9,794,040 Rls.

1,020 $

685

1388

ارمنستان

28170011

ا كسيدروي دا را ي گريد دا رويي

1,000

9,782,000 Rls.

1,000 $

686

1388

ارمنستان

39205900

صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا

495

9,650,520 Rls.

990 $

687

1388

ارمنستان

84328000

ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش

320

9,501,120 Rls.

960 $

688

1388

ارمنستان

42022900

كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

110

9,230,760 Rls.

924 $

689

1388

ارمنستان

72179000

مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده.

2,040

9,129,510 Rls.

918 $

690

1388

ارمنستان

27121010

وا زلين گريد دا رويي

1,050

9,035,961 Rls.

913 $

691

1388

ارمنستان

83119000

مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذكوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي

1,000

8,892,000 Rls.

900 $

692

1388

ارمنستان

91059900

ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذكوردرجاي ديگر

313

8,840,027 Rls.

888 $

693

1388

ارمنستان

70191910

الياف شيشه به صورت رشته اي (تار)

440

8,827,280 Rls.

880 $

694

1388

ارمنستان

73239390

سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن

235

8,751,816 Rls.

884 $

695

1388

ارمنستان

55161300

پارچه هاي تاروپودباف ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي.

443

8,678,370 Rls.

886 $

696

1388

ارمنستان

29071390

سايرا وكتيل فنل ها وا يزومرهاي آنها همچنين ا ملاح اين محصولات

800

8,456,820 Rls.

860 $

697

1388

ارمنستان

32041320

رنگهاي نساجي كاتيونيك

420

8,227,800 Rls.

840 $

698

1388

ارمنستان

33011200

روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت و روغن هاي ا سانسي مطلق )

100

7,983,200 Rls.

800 $

699

1388

ارمنستان

55052000

آخال ا لياف مصنوعي(همچنين, ضايعات, آخال نخهاوا لياف كهنه وپس مانده آنها).

150

7,921,650 Rls.

825 $

700

1388

ارمنستان

69041000

آجرساختمان ا زسرا ميك.

6,500

7,739,940 Rls.

780 $

701

1388

ارمنستان

73044900

لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100

500

7,479,750 Rls.

750 $

702

1388

ارمنستان

10063000

برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده

2,800

7,382,610 Rls.

739 $

703

1388

ارمنستان

56042000

نخهاي بامقاومت كششي بالا از پلي استر,ا زنايلون يا از ساير آميدها يا از ريون ويسكوز,آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

240

7,200,000 Rls.

730 $

704

1388

ارمنستان

49111000

محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند

180

7,110,720 Rls.

720 $

705

1388

ارمنستان

04031090

ماست بجز فرآورده هاي تغذيه كودكان شيرخوا ر

530

7,061,340 Rls.

715 $

706

1388

ارمنستان

53012900

كتان, شانه زده يابه نحوديگري عمل آمده باشد,ولي ريسيده نشده.

388

6,980,000 Rls.

698 $

707

1388

ارمنستان

83111000

ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي

800

6,953,040 Rls.

720 $

708

1388

ارمنستان

27011190

سايرآنترا سيت هابدون ماده فرا ر

27,800

6,934,950 Rls.

695 $

709

1388

ارمنستان

55092100

نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

579

6,852,005 Rls.

695 $

710

1388

ارمنستان

85098000

دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي

170

6,762,600 Rls.

680 $

711

1388

ارمنستان

74071000

ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده.

4,224

6,350,000 Rls.

635 $

712

1388

ارمنستان

76121090

ساير ظروف لوله ا ي نرم ا زا لومينيوم بغيرا زموردمصرف در كرم و پماد

150

6,221,880 Rls.

630 $

713

1388

ارمنستان

33011300

روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت و روغن هاي ا سانسي مطلق )

100

5,982,300 Rls.

600 $

714

1388

ارمنستان

70031990

سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذكور

850

5,900,020 Rls.

595 $

715

1388

ارمنستان

51099000

نخ, دا را ي كمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (كرك )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي.

290

5,812,760 Rls.

580 $

716

1388

ارمنستان

85352910

سكسيونر براي ولتاژ بيش از 5/72كيلو ولت

204

5,794,200 Rls.

600 $

717

1388

ارمنستان

25281000

بورا ت هاي سديم طبيعي و كنسانتره هاي آنها,حتي تكليس شده

2,000

5,573,400 Rls.

560 $

718

1388

ارمنستان

76161000

ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم.

200

5,204,024 Rls.

532 $

719

1388

ارمنستان

32041790

سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه

903

5,150,692 Rls.

521 $

720

1388

ارمنستان

73211110

ا جاق گازفردا رمبله

100

5,048,000 Rls.

500 $

721

1388

ارمنستان

28332990

ساير سولفاتهاي غيرمذكور

1,000

5,026,000 Rls.

500 $

722

1388

ارمنستان

08134000

ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

494

4,975,556 Rls.

498 $

723

1388

ارمنستان

25051090

ساير شن وماسه هاي سيليسي وكوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010

17,500

4,865,210 Rls.

490 $

724

1388

ارمنستان

90262000

آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار

460

4,856,500 Rls.

500 $

725

1388

ارمنستان

73231000

پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقلي كردن ظروف, دستكش.

448

4,815,745 Rls.

484 $

726

1388

ارمنستان

85447090

سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010

122

4,616,985 Rls.

465 $

727

1388

ارمنستان

84212990

سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور

165

4,600,293 Rls.

460 $

728

1388

ارمنستان

87089319

كلاچ برا ي ساير وسايل نقليه موتوري غيرازرديف 87089311

380

4,534,920 Rls.

454 $

729

1388

ارمنستان

28353100

تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم )

588

4,439,945 Rls.

445 $

730

1388

ارمنستان

67029000

گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد.

300

4,436,550 Rls.

450 $

731

1388

ارمنستان

96020010

كپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين

3

4,372,620 Rls.

435 $

732

1388

ارمنستان

08062010

مويز( ا نگورخشك كرده )

823

4,353,860 Rls.

444 $

733

1388

ارمنستان

72162200

پروفيل بامقطعT ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر.

560

4,272,761 Rls.

431 $

734

1388

ارمنستان

61034900

شلوا رحتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,مردا نه ياپسرا نه, كشباف ا زسايرموا دنسجي

71

4,236,570 Rls.

426 $

735

1388

ارمنستان

48142000

كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك

104

4,115,488 Rls.

416 $

736

1388

ارمنستان

73072900

لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده

640

4,069,312 Rls.

416 $

737

1388

ارمنستان

25081000

بنتونيت

10,050

3,997,086 Rls.

402 $

738

1388

ارمنستان

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

676

3,971,492 Rls.

406 $

739

1388

ارمنستان

49029010

كاتالوگ هاي تجاري وهمانند كه كمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود

67

3,968,544 Rls.

402 $

740

1388

ارمنستان

32041910

سايرگرا نول هاي رنگي (مستربچ) ومخلوط انها(آلي )

500

3,697,125 Rls.

375 $

741

1388

ارمنستان

28311000

دي تيونيت ها و سولفوكسيلات هاي سديم

800

3,662,880 Rls.

368 $

742

1388

ارمنستان

73043900

لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100

200

3,636,360 Rls.

370 $

743

1388

ارمنستان

34060000

ا نوا ع شمع و ا شياء همانند

297

3,537,192 Rls.

356 $

744

1388

ارمنستان

39209910

نوا رتفلون ا ز (PTFEپلي تترا فلوئوروا تيلن )

93

3,536,710 Rls.

358 $

745

1388

ارمنستان

84229090

سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي

150

3,500,000 Rls.

355 $

746

1388

ارمنستان

91059100

ساعتهاي روميزي وهمانندكه بابرق كارميكنند غير مذكور درجاي ديگر

112

3,319,680 Rls.

336 $

747

1388

ارمنستان

15219010

موم زنبور عسل

340

3,225,801 Rls.

323 $

748

1388

ارمنستان

44219090

ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر

145

3,134,700 Rls.

315 $

749

1388

ارمنستان

48192090

سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي

360

3,029,362 Rls.

302 $

750

1388

ارمنستان

44182000

در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب

640

3,018,288 Rls.

307 $

751

1388

ارمنستان

84146000

كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد

100

2,978,700 Rls.

300 $

752

1388

ارمنستان

84151090

سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه

300

2,971,800 Rls.

300 $

753

1388

ارمنستان

52052100

نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك

97

2,870,133 Rls.

291 $

754

1388

ارمنستان

69079040

كاشي يا سرا ميك با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (كاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده

1,019

2,853,792 Rls.

288 $

755

1388

ارمنستان

09109990

سايرا دويه جات غيرمذكور در جاي ديگر

159

2,718,913 Rls.

275 $

756

1388

ارمنستان

84631000

دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند

1,350

2,688,390 Rls.

270 $

757

1388

ارمنستان

39232990

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون

180

2,677,050 Rls.

270 $

758

1388

ارمنستان

84801000

شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت.

400

2,621,256 Rls.

264 $

759

1388

ارمنستان

85393290

ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت

5

2,583,117 Rls.

261 $

760

1388

ارمنستان

29062900

ا لكل هاي بودا ر(Aromatic) ومشتقات هالوژنه وسولفورنه ونيره يانيتروزه آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند

1,210

2,468,592 Rls.

248 $

761

1388

ارمنستان

87082910

اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي

120

2,401,680 Rls.

240 $

762

1388

ارمنستان

20029010

رب گوجه فرنگي

188

2,257,740 Rls.

226 $

763

1388

ارمنستان

28273900

سايركلرورهاغيرا زموا ردمشمول شماره هاي 282710لغايت 282736

400

2,187,900 Rls.

220 $

764

1388

ارمنستان

48062000

كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل رول يا ورق

121

2,157,091 Rls.

218 $

765

1388

ارمنستان

08091000

زردآلو ,تازه

165

2,119,685 Rls.

215 $

766

1388

ارمنستان

09042090

فلفل فرنگي خشك كرده ياخردشده ياسابيده بجز رديفهاي 09042010و09042020

84

2,089,080 Rls.

210 $

767

1388

ارمنستان

84139100

ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات

110

2,061,540 Rls.

208 $

768

1388

ارمنستان

94034000

مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند

220

1,998,000 Rls.

200 $

769

1388

ارمنستان

96031000

جاروب وبروس, متشكل ا زشاخه هاي نازك يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته.

229

1,989,000 Rls.

200 $

770

1388

ارمنستان

46012000

حصير,پادري, پرده ا زموا د نباتي

20

1,989,000 Rls.

200 $

771

1388

ارمنستان

31010000

كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي

1,000

1,983,000 Rls.

200 $

772

1388

ارمنستان

52041900

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي كمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

204

1,982,268 Rls.

204 $

773

1388

ارمنستان

32071090

سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور

200

1,971,800 Rls.

200 $

774

1388

ارمنستان

84805000

قالب برا ي شيشه.

160

1,913,088 Rls.

192 $

775

1388

ارمنستان

70119000

غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,كه درجاي ديگرذكرنشده.

358

1,740,083 Rls.

174 $

776

1388

ارمنستان

61169900

دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي

18

1,720,485 Rls.

173 $

777

1388

ارمنستان

28309090

سايرسولفورها وپلي سولفورهاغيرمذكور

1,000

1,693,200 Rls.

170 $

778

1388

ارمنستان

95064090

سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را كت

130

1,584,960 Rls.

160 $

779

1388

ارمنستان

48043110

كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده

400

1,554,720 Rls.

160 $

780

1388

ارمنستان

38122090

سايرپلاستي سايزهاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات

600

1,467,300 Rls.

150 $

781

1388

ارمنستان

87168000

وسايل نقليه غيرمذكور ,كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند

100

1,288,170 Rls.

130 $

782

1388

ارمنستان

79070000

مصنوعات ديگرا زروي, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

112

1,282,905 Rls.

129 $

783

1388

ارمنستان

34054000

خمير,پودر و ساير فرآورده ها برا ي پاك كردن

63

1,247,022 Rls.

126 $

784

1388

ارمنستان

29151100

ا سيدفرميك

250

1,218,263 Rls.

123 $

785

1388

ارمنستان

28353900

پلي فسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

150

1,200,000 Rls.

122 $

786

1388

ارمنستان

48111000

كاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده

139

1,078,587 Rls.

111 $

787

1388

ارمنستان

84688000

ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

100

1,005,200 Rls.

100 $

788

1388

ارمنستان

09062010

دا رچين خردشده در بسته بندي آماده ششده برا ي خرده فروشي

56

1,002,758 Rls.

101 $

789

1388

ارمنستان

28152000

هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)

500

994,500 Rls.

100 $

790

1388

ارمنستان

85153900

ماشين هاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودكار

30

990,900 Rls.

100 $

791

1388

ارمنستان

94016900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي ،رويه نشده

48

943,488 Rls.

96 $

792

1388

ارمنستان

34042090

ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذكور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول )

629

940,086 Rls.

94 $

793

1388

ارمنستان

09109110

ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي

51

913,226 Rls.

92 $

794

1388

ارمنستان

68101110

اشياءساخته شده ا ز بتون سبك (برپايه پوكه خرد شده سرباره يا گدازه دا نه بندي شده )به شكل چهارگوش ،لوح ،اجر وهمانند

3,000

893,070 Rls.

90 $

795

1388

ارمنستان

32064100

لا چورد و فرآورده هاي آن

99

871,145 Rls.

87 $

796

1388

ارمنستان

22021000

آب (همچنين ا بهاي معدني و گازدا ر شده ) ,كه به آن قند,شيرين كننده ... ,ا فزوده شده باشد

160

849,336 Rls.

86 $

797

1388

ارمنستان

09103010

زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي

63

814,741 Rls.

82 $

798

1388

ارمنستان

09022000

چاي سبز تخمير نشده حتي خوشبو شده عرضه شده به نحوي ديگر

92

732,172 Rls.

74 $

799

1388

ارمنستان

09041110

فلفل خردنشده ونسابيده دربسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي

28

696,360 Rls.

70 $

800

1388

ارمنستان

32100000

سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائي كه باآب مصرف ميشود برا ي پردا خت چرم

150

646,725 Rls.

65 $

801

1388

ارمنستان

28321090

سايرسولفيت هاي سديم غيرمذكور

100

617,808 Rls.

62 $

802

1388

ارمنستان

38249090

ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر

630

604,926 Rls.

63 $

803

1388

ارمنستان

87081010

سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت

30

600,420 Rls.

60 $

804

1388

ارمنستان

84254900

ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند

120

595,440 Rls.

60 $

805

1388

ارمنستان

85167100

دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي

67

587,084 Rls.

59 $

806

1388

ارمنستان

73181900

سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

70

530,053 Rls.

53 $

807

1388

ارمنستان

69049000

آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميك.

1,440

495,200 Rls.

50 $

808

1388

ارمنستان

63090000

لباس وسايرا شياءمستعمل.

450

494,850 Rls.

50 $

809

1388

ارمنستان

08135000

مخلوط ميوه هاي خشك كرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشك كرده, غيرمذكوريامشمول درجاي ديگر

492

491,519 Rls.

49 $

810

1388

ارمنستان

09023010

چاي كيسه ا ي (tea bag) دربسته هايي كه از3كيلوگرم بيشتر نباشد

42

459,598 Rls.

46 $

811

1388

ارمنستان

70193100

مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه

150

450,000 Rls.

46 $

812

1388

ارمنستان

08081000

سيب , تازه

55

440,748 Rls.

44 $

813

1388

ارمنستان

17019900

سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر

67

399,910 Rls.

40 $

814

1388

ارمنستان

39191020

شبرنگ به صورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر

194

366,966 Rls.

38 $

815

1388

ارمنستان

25061090

شن وماسه هاي كوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010

7,129

340,000 Rls.

34 $

816

1388

ارمنستان

19041000

فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند

12

240,744 Rls.

24 $

817

1388

ارمنستان

84615000

ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

20

201,920 Rls.

20 $

818

1388

ارمنستان

84144090

سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر

80

198,480 Rls.

20 $

819

1388

ارمنستان

84138190

سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر

90

198,480 Rls.

20 $

820

1388

ارمنستان

84186990

سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي

160

160,496 Rls.

16 $

821

1388

ارمنستان

70199099

ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذكور درجاي ديگر

700

139,006 Rls.

14 $

822

1388

ارمنستان

27011900

ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد

485

120,000 Rls.

12 $

823

1388

ارمنستان

83025000

رخت آويز,كلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي.

100

108,108 Rls.

11 $

824

1388

ارمنستان

73229090

سايرگرم كننده هوا ياتوزيع كننده هاي هوا ي گرم باگرم كننده غيربرقي داراي يك بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد

7

100,010 Rls.

10 $

825

1388

ارمنستان

83099010

درب آلومينيومي شيشه دا رو

600

99,090 Rls.

10 $

826

1388

ارمنستان

83030000

گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي.

50

96,570 Rls.

10 $

827

1388

ارمنستان

11023000

آرد برنج

30

53,719 Rls.

5 $

    به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران