گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ازمنستان در سال 1389

40/136/368 دلار

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1389

ارمنستان

01041000

حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند

7,151,884

236,671,734,629 Rls.

22,828,922 $

2

1389

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

3,022,920

34,889,837,126 Rls.

3,379,681 $

3

1389

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن

9,944,900

27,373,699,208 Rls.

2,648,122 $

4

1389

ارمنستان

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

947,270

13,734,291,217 Rls.

1,328,272 $

5

1389

ارمنستان

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

2,945,620

11,888,787,004 Rls.

1,154,209 $

6

1389

ارمنستان

86071900

محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن

833,540

10,432,606,983 Rls.

1,000,140 $

7

1389

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ).

3,235,790

10,113,889,048 Rls.

974,971 $

8

1389

ارمنستان

85340000

مدا رهاي چاپي

53

6,337,783,699 Rls.

615,503 $

9

1389

ارمنستان

74040000

قرا ضه وضايعات مس.

112,810

4,634,425,909 Rls.

448,102 $

10

1389

ارمنستان

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

695,280

4,347,070,945 Rls.

416,303 $

11

1389

ارمنستان

84119900

ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100)

91

3,263,774,758 Rls.

315,310 $

12

1389

ارمنستان

44071000

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج

1,351,930

2,871,746,108 Rls.

277,320 $

13

1389

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد

203,690

2,717,374,230 Rls.

261,354 $

14

1389

ارمنستان

25120000

خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

378,000

2,565,273,134 Rls.

247,186 $

15

1389

ارمنستان

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج.

103,440

2,360,994,840 Rls.

225,587 $

16

1389

ارمنستان

84463000

ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو

142,200

2,254,516,287 Rls.

215,404 $

17

1389

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر

599,260

1,909,428,312 Rls.

183,913 $

18

1389

ارمنستان

40024900

کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس )

54,000

1,794,579,327 Rls.

177,710 $

19

1389

ارمنستان

84601900

ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد

120,630

1,628,604,082 Rls.

156,566 $

20

1389

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد

89,230

1,562,432,449 Rls.

149,588 $

21

1389

ارمنستان

86021000

لکوموتيوهاي ديزلي - برقي

90,000

1,392,881,070 Rls.

139,121 $

22

1389

ارمنستان

76012000

آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده.

54,080

1,324,841,223 Rls.

128,114 $

23

1389

ارمنستان

84291122

بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر چرخ زنجيري ؤ باقدرت موتوربيش از 330اسب بخار

48,650

1,260,370,500 Rls.

120,092 $

24

1389

ارمنستان

85299090

ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528

750

1,182,205,160 Rls.

114,845 $

25

1389

ارمنستان

84812000

شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي.

2,381

1,083,848,666 Rls.

104,259 $

26

1389

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

79,730

1,061,232,345 Rls.

102,690 $

27

1389

ارمنستان

73042300

ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز .

123,390

996,791,231 Rls.

96,725 $

28

1389

ارمنستان

84834090

سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي

60,400

930,214,245 Rls.

91,517 $

29

1389

ارمنستان

76072000

ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه

30,932

881,505,427 Rls.

84,866 $

30

1389

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي

47,650

878,858,115 Rls.

84,847 $

31

1389

ارمنستان

28151200

هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

501,780

838,711,971 Rls.

80,615 $

32

1389

ارمنستان

85024000

مبدل دوا ربرق

70

831,332,116 Rls.

79,928 $

33

1389

ارمنستان

84879000

ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن .

61

789,616,948 Rls.

76,284 $

34

1389

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي )

60,120

789,325,018 Rls.

76,310 $

35

1389

ارمنستان

76071900

ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر

19,844

752,778,808 Rls.

73,057 $

36

1389

ارمنستان

73065090

لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا

96,240

689,568,184 Rls.

65,987 $

37

1389

ارمنستان

73053900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

98,510

677,913,040 Rls.

67,548 $

38

1389

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها

61,040

660,820,893 Rls.

63,859 $

39

1389

ارمنستان

90183929

ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر

140

652,583,605 Rls.

63,960 $

40

1389

ارمنستان

84532000

ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي

19,758

628,445,230 Rls.

60,410 $

41

1389

ارمنستان

17011100

قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده

99,890

620,646,880 Rls.

59,752 $

42

1389

ارمنستان

85044010

ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات

35

560,001,089 Rls.

54,091 $

43

1389

ارمنستان

85052000

کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي

373

532,193,584 Rls.

51,415 $

44

1389

ارمنستان

84624900

ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي

43,437

524,683,572 Rls.

49,715 $

45

1389

ارمنستان

48054000

کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق

15,830

517,004,420 Rls.

49,318 $

46

1389

ارمنستان

85011010

ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات

619

511,379,061 Rls.

49,209 $

47

1389

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده

45,250

503,656,560 Rls.

48,412 $

48

1389

ارمنستان

84571000

دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت

34,100

494,459,417 Rls.

47,547 $

49

1389

ارمنستان

84452000

ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي

7,980

481,771,433 Rls.

48,119 $

50

1389

ارمنستان

84471100

ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر

10,300

471,584,169 Rls.

45,590 $

51

1389

ارمنستان

44079200

چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش

167,645

469,918,237 Rls.

45,937 $

52

1389

ارمنستان

73042200

لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز .

53,000

440,000,000 Rls.

42,344 $

53

1389

ارمنستان

85433000

ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز

20,550

419,328,542 Rls.

42,034 $

54

1389

ارمنستان

84261100

جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت

47,500

339,880,709 Rls.

33,919 $

55

1389

ارمنستان

90328900

آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند.

283

339,313,652 Rls.

32,670 $

56

1389

ارمنستان

84581100

ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي

19,360

308,111,934 Rls.

29,666 $

57

1389

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

18,500

283,504,550 Rls.

27,278 $

58

1389

ارمنستان

84162000

مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

875

281,138,860 Rls.

27,014 $

59

1389

ارمنستان

94042900

تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند

9,450

267,707,126 Rls.

25,744 $

60

1389

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

20,150

252,196,366 Rls.

24,335 $

61

1389

ارمنستان

86071100

بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن

21,600

251,635,000 Rls.

24,004 $

62

1389

ارمنستان

41015000

پوست کامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk

72,000

243,988,875 Rls.

23,517 $

63

1389

ارمنستان

28092010

ا سيد فسفريک بادرجه خلوص کمترا ز55درصد

15,200

225,473,521 Rls.

22,532 $

64

1389

ارمنستان

29291000

ا يزوسيانات ها

10,500

220,548,405 Rls.

21,203 $

65

1389

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي

10,500

220,548,405 Rls.

21,203 $

66

1389

ارمنستان

48184010

پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد

3,500

216,628,259 Rls.

21,018 $

67

1389

ارمنستان

85423300

آمپلي فاير ها

95

214,137,000 Rls.

20,684 $

68

1389

ارمنستان

84659300

ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره

20,320

211,159,344 Rls.

20,422 $

69

1389

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد

17,430

207,305,120 Rls.

20,695 $

70

1389

ارمنستان

86079900

ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند.

6,500

186,894,778 Rls.

18,010 $

71

1389

ارمنستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر

7,270

182,658,750 Rls.

18,514 $

72

1389

ارمنستان

85481011

قرا ضه و ضايعات قوه ها

46,000

181,088,319 Rls.

17,892 $

73

1389

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر

11,600

170,884,943 Rls.

16,398 $

74

1389

ارمنستان

84479000

ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي

10,000

166,493,604 Rls.

16,361 $

75

1389

ارمنستان

29032300

تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن )

19,140

148,456,828 Rls.

14,340 $

76

1389

ارمنستان

48184090

سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور

4,860

147,819,656 Rls.

14,653 $

77

1389

ارمنستان

84612000

ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها

6,390

133,859,126 Rls.

12,844 $

78

1389

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي

7,900

131,950,152 Rls.

12,684 $

79

1389

ارمنستان

48149000

کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر

9,440

131,810,179 Rls.

12,691 $

80

1389

ارمنستان

73042900

ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

6,500

130,650,000 Rls.

13,242 $

81

1389

ارمنستان

84481900

ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر

5,220

125,647,876 Rls.

12,147 $

82

1389

ارمنستان

84615000

ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

3,700

121,411,545 Rls.

11,455 $

83

1389

ارمنستان

84253130

ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي

6,000

113,391,738 Rls.

10,854 $

84

1389

ارمنستان

44079100

چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط

22,490

110,308,908 Rls.

10,616 $

85

1389

ارمنستان

84596900

ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد

4,000

105,337,316 Rls.

10,050 $

86

1389

ارمنستان

84123100

موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها)

149

101,786,371 Rls.

9,786 $

87

1389

ارمنستان

74122000

لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس.

2,288

97,164,767 Rls.

9,345 $

88

1389

ارمنستان

90278090

دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر

109

74,433,204 Rls.

7,158 $

89

1389

ارمنستان

44013000

خاک ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده

18,674

74,039,456 Rls.

7,276 $

90

1389

ارمنستان

20098090

سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد

10,653

70,890,071 Rls.

6,840 $

91

1389

ارمنستان

85044040

ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر

10

67,539,737 Rls.

6,730 $

92

1389

ارمنستان

22029000

ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند

9,862

65,702,992 Rls.

6,340 $

93

1389

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي

1,700

53,465,084 Rls.

5,119 $

94

1389

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر.

4,442

46,565,486 Rls.

4,442 $

95

1389

ارمنستان

01062090

سايرخزندگان (ا زجمله مار و لاک پشت دريايي)بجز برا ي تحقيقات پزشکي.آزمايشگاهي

2,250

42,056,276 Rls.

4,047 $

96

1389

ارمنستان

39111000

رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر

4,600

39,892,310 Rls.

3,853 $

97

1389

ارمنستان

84669300

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461

1,220

38,427,200 Rls.

3,678 $

98

1389

ارمنستان

84192090

ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر

206

34,094,418 Rls.

3,217 $

99

1389

ارمنستان

90312000

دستگاههاي آزمايش (test bench)

140

33,666,901 Rls.

3,176 $

100

1389

ارمنستان

90318090

ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست

200
1389

ارمنستان

84195000

دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي

207

28,024,230 Rls.

2,670 $

102

1389

ارمنستان

54034900

ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس

819

27,380,425 Rls.

2,633 $

103

1389

ارمنستان

84836000

کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ).

800

24,120,000 Rls.

2,445 $

104

1389

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر

1,000

18,090,000 Rls.

1,834 $

105

1389

ارمنستان

84212910

سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT)

47

14,378,678 Rls.

1,395 $

106

1389

ارمنستان

73202090

سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو

600

13,359,020 Rls.

1,285 $

107

1389

ارمنستان

49111000

محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند

300

12,859,530 Rls.

1,238 $

108

1389

ارمنستان

84178000

کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي

1,150

12,022,112 Rls.

1,156 $

109

1389

ارمنستان

50040090

سايرنخ ا بريشم ( غيرا زنخهاي ا خال ا بريشم )بجزموردمصرف درتوليد نخهاي جرا حي خرده فروشي

120

10,828,249 Rls.

1,041 $

110

1389

ارمنستان

84254200

جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي

500

10,404,221 Rls.

1,001 $

111

1389

ارمنستان

52091200

پارچه تاروپودباف 3يا4 نخ جناغي ياجناغي مورب باف, سفيدنشده, با85درصديابيشترپنبه به وزن هرمتربيش از200گرم

94

9,979,790 Rls.

960 $

112

1389

ارمنستان

84603910

ماشين سنگ سنباده (ا بزا رتيزکن )

350

7,331,877 Rls.

704 $

113

1389

ارمنستان

84669400

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463

44

6,867,205 Rls.

666 $

114

1389

ارمنستان

73209000

فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

310

6,822,631 Rls.

671 $

115

1389

ارمنستان

84671100

ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي

100

6,532,500 Rls.

662 $

116

1389

ارمنستان

84213990

سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور

7

3,451,558 Rls.

329 $

117

1389

ارمنستان

84331100

ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد

50

2,322,135 Rls.

219 $

118

1389

ارمنستان

84254900

ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند

100

2,010,000 Rls.

204 $

 به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران