گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان در سال 1390

32/594/501 دلار

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1390

ارمنستان

01041000

حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند

5,251,726

198,265,494,234 Rls.

18,544,613 $

2

1390

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

1,644,470

25,301,421,906 Rls.

2,233,542 $

3

1390

ارمنستان

72163300

پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

1,979,520

20,050,840,081 Rls.

1,812,942 $

4

1390

ارمنستان

85022010

مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي

39,900

19,764,917,134 Rls.

1,612,147 $

5

1390

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن

4,928,400

16,804,762,566 Rls.

1,574,616 $

6

1390

ارمنستان

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

2,641,900

13,447,866,669 Rls.

1,226,810 $

7

1390

ارمنستان

85030090

سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي

37,294

6,425,704,815 Rls.

524,119 $

8

1390

ارمنستان

74040000

قرا ضه وضايعات مس.

108,570

4,539,291,117 Rls.

435,703 $

9

1390

ارمنستان

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

63,460

3,517,086,000 Rls.

329,390 $

10

1390

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد

122,840

2,591,228,900 Rls.

245,564 $

11

1390

ارمنستان

85340000

مدا رهاي چاپي

28

2,359,140,616 Rls.

224,075 $

12

1390

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي

97,200

2,174,322,519 Rls.

196,636 $

13

1390

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر

112,920

2,115,471,861 Rls.

196,030 $

14

1390

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

23,100

2,037,768,576 Rls.

179,538 $

15

1390

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها

150,010

1,895,741,515 Rls.

178,241 $

16

1390

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي

118,990

1,687,675,211 Rls.

160,791 $

17

1390

ارمنستان

84812000

شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي.

17,549

1,651,914,368 Rls.

156,724 $

18

1390

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد

78,460

1,371,582,829 Rls.

128,986 $

19

1390

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

4,641

1,330,826,455 Rls.

117,955 $

20

1390

ارمنستان

84196000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها

9,680

1,242,027,540 Rls.

119,403 $

21

1390

ارمنستان

90328900

آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند.

639

1,176,415,416 Rls.

105,653 $

22

1390

ارمنستان

73051990

لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر

153,320

1,152,279,346 Rls.

107,851 $

23

1390

ارمنستان

84839000

چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره.

13,051

1,115,218,372 Rls.

96,710 $

24

1390

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

47,090

992,327,156 Rls.

93,432 $

25

1390

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ).

262,900

925,628,590 Rls.

86,777 $

26

1390

ارمنستان

39081010

انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي

14,925

899,378,073 Rls.

80,662 $

27

1390

ارمنستان

25120000

خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

108,000

829,706,849 Rls.

75,365 $

28

1390

ارمنستان

84601900

ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد

74,610

822,242,684 Rls.

77,068 $

29

1390

ارمنستان

84631000

دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند

26,500

803,928,645 Rls.

71,908 $

30

1390

ارمنستان

84823000

رولربيرينگ کروي.

1,394

782,395,725 Rls.

63,817 $

31

1390

ارمنستان

85011010

ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات

784

766,846,084 Rls.

71,484 $

32

1390

ارمنستان

84596900

ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد

55,120

764,924,145 Rls.

73,590 $

33

1390

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد

36,540

758,702,329 Rls.

70,582 $

34

1390

ارمنستان

84609090

سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر

29,000

704,589,922 Rls.

65,596 $

35

1390

ارمنستان

44071000

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج

201,460

695,990,591 Rls.

65,000 $

36

1390

ارمنستان

84834090

سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي

30,577

662,441,657 Rls.

61,354 $

37

1390

ارمنستان

40022000

کائوچوي بوتادين

19,950

639,300,600 Rls.

60,300 $

38

1390

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده

40,810

563,597,025 Rls.

52,548 $

39

1390

ارمنستان

84331100

ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد

6,500

487,929,450 Rls.

45,768 $

40

1390

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ

8,901

472,616,436 Rls.

41,869 $

41

1390

ارمنستان

44079200

چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش

114,670

421,301,964 Rls.

39,334 $

42

1390

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي )

37,620

414,840,534 Rls.

38,890 $

43

1390

ارمنستان

84253130

ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي

18,700

404,635,311 Rls.

36,270 $

44

1390

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

5,506

371,975,893 Rls.

35,222 $

45

1390

ارمنستان

84831090

سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر

20,030

371,584,680 Rls.

31,557 $

46

1390

ارمنستان

85044090

ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر

345

347,886,390 Rls.

32,467 $

47

1390

ارمنستان

84589100

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي

27,100

336,184,910 Rls.

31,748 $

48

1390

ارمنستان

76012000

آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده.

12,540

310,432,124 Rls.

28,982 $

49

1390

ارمنستان

85073000

ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم

70

273,900,976 Rls.

26,337 $

50

1390

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر

75,520

271,063,345 Rls.

25,426 $

51

1390

ارمنستان

84593100

ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي

18,460

258,659,714 Rls.

23,840 $

52

1390

ارمنستان

39162090

تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل

11,053

237,152,168 Rls.

21,700 $

53

1390

ارمنستان

31010000

کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي

40,600

228,901,313 Rls.

20,402 $

54

1390

ارمنستان

84832000

پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ.

3,752

221,490,407 Rls.

20,354 $

55

1390

ارمنستان

84573000

ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت

16,000

220,230,844 Rls.

20,658 $

56

1390

ارمنستان

84597000

ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذکوردرجاي ديگر

12,500

209,674,734 Rls.

19,568 $

57

1390

ارمنستان

84149090

سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر

3,300

202,666,284 Rls.

16,531 $

58

1390

ارمنستان

84592100

ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي

14,270

201,858,450 Rls.

18,883 $

59

1390

ارمنستان

48184010

پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد

4,181

199,463,744 Rls.

17,343 $

60

1390

ارمنستان

90183190

ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر

189

196,036,720 Rls.

18,591 $

61

1390

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر.

5,000

189,748,020 Rls.

15,477 $

62

1390

ارمنستان

85329000

ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532

30

184,572,910 Rls.

17,510 $

63

1390

ارمنستان

85102010

ماشين موزني حيوا ن ( پشم چيني )،توام شده باموتوربرقي

211

176,824,560 Rls.

16,748 $

64

1390

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

12,320

172,341,068 Rls.

15,874 $

65

1390

ارمنستان

59031000

پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P).

5,200

170,280,366 Rls.

13,889 $

66

1390

ارمنستان

40024900

کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس )

3,900

165,776,484 Rls.

15,696 $

67

1390

ارمنستان

07112000

زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد

12,000

163,357,524 Rls.

15,799 $

68

1390

ارمنستان

92012000

پيانو با سيم يازه ا فقي

2,627

160,549,184 Rls.

15,231 $

69

1390

ارمنستان

85152900

سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد

2,200

149,927,200 Rls.

14,004 $

70

1390

ارمنستان

84591000

ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات

3,740

137,830,729 Rls.

12,362 $

71

1390

ارمنستان

84303190

سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر

5,000

136,161,773 Rls.

12,513 $

72

1390

ارمنستان

84552200

ماشين هاي نوردسردفلزا ت

8,700

131,826,821 Rls.

11,952 $

73

1390

ارمنستان

44029000

ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده .

9,900

129,373,650 Rls.

10,553 $

74

1390

ارمنستان

29173500

ا نيدريد فتاليک

10,000

125,507,217 Rls.

11,862 $

75

1390

ارمنستان

84463000

ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو

4,000

121,347,720 Rls.

10,854 $

76

1390

ارمنستان

40023100

کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل )

5,000

120,114,510 Rls.

11,482 $

77

1390

ارمنستان

22029000

ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند

16,500

116,013,435 Rls.

11,062 $

78

1390

ارمنستان

85066090

سايرقوه ها وباطريهاي هوا-روي بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط ، بزرگ ودکمه اي

9

115,678,412 Rls.

10,840 $

79

1390

ارمنستان

84198930

دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما

1,040

115,002,550 Rls.

11,056 $

80

1390

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند

3,400

103,072,297 Rls.

9,226 $

81

1390

ارمنستان

84633000

ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده

6,080

102,531,534 Rls.

9,410 $

82

1390

ارمنستان

40169960

L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله

3,595

93,498,527 Rls.

8,834 $

83

1390

ارمنستان

84603100

ماشين هاي تيزکردن ا بزا رسنگ زني برشي (باکنترل شماره اي)

6,430

90,101,818 Rls.

8,304 $

84

1390

ارمنستان

85339000

ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها

1

87,846,640 Rls.

8,240 $

85

1390

ارمنستان

84314300

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049

4,000

87,143,534 Rls.

8,008 $

86

1390

ارمنستان

90262000

آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار

33

87,118,894 Rls.

7,898 $

87

1390

ارمنستان

72043000

قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع.

20,100

75,064,048 Rls.

7,070 $

88

1390

ارمنستان

84461000

ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا کثر30سانتيمتر

1,139

69,348,676 Rls.

6,566 $

89

1390

ارمنستان

84149010

اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن

418

65,300,110 Rls.

6,035 $

90

1390

ارمنستان

90318040

حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020

31

63,711,672 Rls.

5,581 $

91

1390

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي

4,500

63,494,362 Rls.

5,833 $

92

1390

ارمنستان

72052900

پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج

4,167

57,140,053 Rls.

5,360 $

93

1390

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر

527

56,358,114 Rls.

5,387 $

94

1390

ارمنستان

85364990

ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر

380

53,807,137 Rls.

4,945 $

95

1390

ارمنستان

39046120

پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر

2,010

50,968,176 Rls.

4,515 $

96

1390

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها

1,620

48,545,721 Rls.

4,221 $

97

1390

ارمنستان

84833000

پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور.

390

40,463,987 Rls.

3,300 $

98

1390

ارمنستان

84804900

قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري )

1,100

37,078,470 Rls.

3,317 $

99

1390

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي

1,000

31,901,715 Rls.

3,015 $

100

1390

ارمنستان

90251190

ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم

24

31,321,240 Rls.

2,858 $

101

1390

ارمنستان

73079200

زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ).

50

23,048,287 Rls.

1,880 $

104

1390

ارمنستان

72081000

محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته.

2,200

22,821,841 Rls.

2,161 $

105

1390

ارمنستان

84688000

ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد

500

21,348,210 Rls.

1,910 $

106

1390

ارمنستان

84212300

صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز

174

20,846,597 Rls.

1,974 $

107

1390

ارمنستان

90321000

ترموستات

27

20,113,278 Rls.

1,824 $

108

1390

ارمنستان

85045090

ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر

104

16,641,232 Rls.

1,576 $

109

1390

ارمنستان

84612000

ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها

1,520

15,890,095 Rls.

1,528 $

110

1390

ارمنستان

84138200

بالابرهاي آبگونها

450

14,292,785 Rls.

1,351 $

111

1390

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping)

860

12,747,047 Rls.

1,205 $

112

1390

ارمنستان

85015290

سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي

400

10,587,248 Rls.

1,001 $

113

1390

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر

500

9,570,515 Rls.

905 $

114

1390

ارمنستان

84254200

جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي

300

6,352,349 Rls.

600 $

به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران