گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1390

107/695872 دلار

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1390

ارمنستان

28342910

نيترا ت آمونيوم ا نفجاري

17,824,650

63,603,957,500 Rls.

5,719,250 $

2

1390

ارمنستان

27132000

قيرنفت

12,032,760

58,272,277,336 Rls.

5,414,160 $

3

1390

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

4,016,200

42,449,231,987 Rls.

3,904,022 $

4

1390

ارمنستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

2,156,977

40,752,674,103 Rls.

3,725,637 $

5

1390

ارمنستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر

11,829,510

38,407,544,757 Rls.

3,549,985 $

6

1390

ارمنستان

72022110

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

2,311,000

38,358,094,600 Rls.

3,474,950 $

7

1390

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

866,209

28,113,254,826 Rls.

2,595,627 $

8

1390

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

8,369,445

27,556,970,542 Rls.

2,510,869 $

9

1390

ارمنستان

41071200

چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

66,207

22,113,653,363 Rls.

1,984,715 $

10

1390

ارمنستان

72092700

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر

2,469,120

22,027,371,376 Rls.

2,049,368 $

11

1390

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي

580,406

19,210,264,769 Rls.

1,734,897 $

12

1390

ارمنستان

72126000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده.

1,987,120

19,180,118,777 Rls.

1,813,456 $

13

1390

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

4,721,990

18,120,298,710 Rls.

1,651,796 $

14

1390

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده

528,464

17,754,252,166 Rls.

1,584,842 $

15

1390

ارمنستان

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر

1,784,190

17,747,820,898 Rls.

1,624,325 $

16

1390

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

459,440

17,478,820,570 Rls.

1,606,540 $

17

1390

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

1,748,230

16,197,327,778 Rls.

1,482,965 $

18

1390

ارمنستان

39021099

ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر

1,215,615

15,520,115,272 Rls.

1,389,766 $

19

1390

ارمنستان

07019000

ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردکرده

3,224,934

14,269,511,352 Rls.

1,291,206 $

20

1390

ارمنستان

34022010

دترجنت قالبي پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب براي شستشو وپاكيزگي دستي

1,628,018

13,547,296,549 Rls.

1,234,509 $

21

1390

ارمنستان

27101910

روغن موتور

993,102

12,541,372,499 Rls.

1,153,693 $

22

1390

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

603,500

11,927,348,600 Rls.

1,082,600 $

23

1390

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

204,899

11,309,159,568 Rls.

1,002,712 $

24

1390

ارمنستان

39012029

پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر

769,000

10,993,570,603 Rls.

1,005,436 $

25

1390

ارمنستان

48189010

کاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي

499,056

10,656,793,732 Rls.

971,127 $

26

1390

ارمنستان

28363090

ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي

3,621,310

10,225,149,762 Rls.

940,942 $

27

1390

ارمنستان

39076020

گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات )

711,820

9,976,463,021 Rls.

891,344 $

28

1390

ارمنستان

39076090

سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري

718,470

9,919,524,550 Rls.

895,366 $

29

1390

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هاي تانسيو ا کتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذکور

1,004,601

9,342,489,958 Rls.

855,803 $

30

1390

ارمنستان

39011019

پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري

597,867

8,914,908,367 Rls.

781,224 $

31

1390

ارمنستان

08105000

کيوي, تازه

998,402

8,845,051,476 Rls.

795,887 $

32

1390

ارمنستان

39013000

کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي

527,760

8,664,906,347 Rls.

800,860 $

33

1390

ارمنستان

34022020

پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب استفاده درماشين هاي شستشو

717,942

8,103,523,941 Rls.

739,422 $

34

1390

ارمنستان

47079000

آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايرکاغذهاومقوا ها

874,961

8,056,590,464 Rls.

734,952 $

35

1390

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)

281,892

8,004,072,662 Rls.

736,438 $

36

1390

ارمنستان

39041090

سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

724,777

7,771,686,342 Rls.

701,743 $

37

1390

ارمنستان

39011039

پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري

433,600

7,118,095,509 Rls.

649,344 $

38

1390

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

213,936

6,884,389,967 Rls.

643,750 $

39

1390

ارمنستان

39079100

ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور

322,000

6,739,973,690 Rls.

604,525 $

40

1390

ارمنستان

73069010

ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر .

708,750

6,541,873,181 Rls.

603,873 $

41

1390

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر.

229,877

6,510,840,850 Rls.

593,088 $

42

1390

ارمنستان

27101190

ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين

588,828

5,916,633,037 Rls.

554,427 $

43

1390

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

635,460

5,853,595,157 Rls.

523,760 $

44

1390

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

257,600

5,740,784,975 Rls.

520,663 $

45

1390

ارمنستان

70131000

سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد

364,171

5,640,520,424 Rls.

498,730 $

46

1390

ارمنستان

08109010

انار تازه

342,490

5,618,838,363 Rls.

513,733 $

47

1390

ارمنستان

32081090

سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي

124,013

5,536,185,148 Rls.

474,150 $

48

1390

ارمنستان

39021091

انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن

425,000

5,515,132,327 Rls.

500,059 $

49

1390

ارمنستان

28257000

ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن

20,000

5,073,114,440 Rls.

413,794 $

50

1390

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

150,091

5,048,532,960 Rls.

447,030 $

51

1390

ارمنستان

32081050

موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها

173,176

5,040,014,666 Rls.

453,427 $

52

1390

ارمنستان

70049090

ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر

1,540,750

5,028,566,931 Rls.

462,225 $

53

1390

ارمنستان

10011090

گندم سخت به غيراز گندم دامي .

1,769,280

4,963,494,515 Rls.

477,706 $

54

1390

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

361,536

4,914,202,588 Rls.

433,843 $

55

1390

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

12,914,246

4,912,053,604 Rls.

451,020 $

56

1390

ارمنستان

39031190

سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

339,400

4,759,855,707 Rls.

438,678 $

57

1390

ارمنستان

63053300

جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر

148,187

4,744,879,355 Rls.

447,013 $

58

1390

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ

298,394

4,732,913,782 Rls.

412,352 $

59

1390

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند

5,092,640

4,719,103,474 Rls.

442,658 $

60

1390

ارمنستان

57049090

ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد

107,670

4,658,673,701 Rls.

426,015 $

61

1390

ارمنستان

01051160

جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر .

47,132

4,623,925,200 Rls.

412,240 $

62

1390

ارمنستان

68091100

لوحه,صفحه،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده يا مسلح شده فقط با کاغذ يا مقوا.

2,911,285

4,436,680,504 Rls.

415,037 $

63

1390

ارمنستان

72085390

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر

441,700

4,325,670,720 Rls.

406,364 $

64

1390

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

309,000

4,312,300,658 Rls.

403,511 $

65

1390

ارمنستان

28365000

کربنات کلسيم

4,615,098

4,230,474,105 Rls.

382,510 $

66

1390

ارمنستان

27101110

بنزين

386,877

4,153,869,332 Rls.

381,916 $

67

1390

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده.

239,120

4,124,570,779 Rls.

382,592 $

68

1390

ارمنستان

57029900

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر

102,480

4,121,445,762 Rls.

376,855 $

69

1390

ارمنستان

39202020

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene

117,374

3,936,168,484 Rls.

352,121 $

70

1390

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32

118,549

3,866,194,147 Rls.

361,515 $

71

1390

ارمنستان

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند

113,805

3,755,780,020 Rls.

341,405 $

72

1390

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

329,431

3,754,214,559 Rls.

339,386 $

73

1390

ارمنستان

38140000

حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر

263,809

3,713,272,818 Rls.

346,598 $

74

1390

ارمنستان

08025010

انواع پسته خندان

44,550

3,612,125,200 Rls.

336,560 $

75

1390

ارمنستان

73102120

قوطي کمپوت وکنسروباگنجايش كمتراز 50ليتر

163,965

3,565,370,965 Rls.

308,098 $

76

1390

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

169,250

3,552,655,000 Rls.

321,500 $

77

1390

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

146,647

3,521,987,043 Rls.

322,314 $

78

1390

ارمنستان

17023090

گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر

649,826

3,455,663,575 Rls.

318,414 $

79

1390

ارمنستان

69089020

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده

1,122,984

3,412,877,016 Rls.

313,412 $

80

1390

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده

348,098

3,400,475,512 Rls.

286,590 $

81

1390

ارمنستان

38200000

فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ

255,555

3,348,862,034 Rls.

312,634 $

82

1390

ارمنستان

70051090

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر

999,600

3,269,834,097 Rls.

299,880 $

83

1390

ارمنستان

31039000

ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد

1,870,350

3,256,588,120 Rls.

305,511 $

84

1390

ارمنستان

84189100

مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده

88,965

3,250,970,500 Rls.

285,538 $

85

1390

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E

177,887

3,221,879,544 Rls.

295,918 $

86

1390

ارمنستان

28289010

هيپوکلريت سديم

1,715,398

3,157,404,572 Rls.

289,023 $

87

1390

ارمنستان

39201020

صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

97,081

3,098,911,461 Rls.

291,243 $

88

1390

ارمنستان

84186190

ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110.

17,499

3,007,357,150 Rls.

275,675 $

89

1390

ارمنستان

73066110

لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور

237,100

3,001,983,194 Rls.

247,145 $

90

1390

ارمنستان

84369100

ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري

77,884

2,920,899,555 Rls.

261,596 $

91

1390

ارمنستان

15161000

چربيها و روغن هاي حيوا ني و ا جزا ء آنها ,هيدروژنه شده ,غيره

67,693

2,907,036,036 Rls.

270,772 $

92

1390

ارمنستان

39204390

صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم

85,390

2,861,183,316 Rls.

256,170 $

93

1390

ارمنستان

28151100

هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد

720,075

2,783,065,682 Rls.

255,358 $

94

1390

ارمنستان

39031910

پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General

185,000

2,774,352,962 Rls.

258,942 $

95

1390

ارمنستان

34021120

سديم لوريل ا تر سولفات

179,657

2,758,971,254 Rls.

255,797 $

96

1390

ارمنستان

48059390

ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر

265,172

2,750,209,080 Rls.

251,520 $

97

1390

ارمنستان

72099000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر

277,100

2,678,657,470 Rls.

229,992 $

98

1390

ارمنستان

39042200

پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي

212,000

2,620,475,300 Rls.

241,240 $

99

1390

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

134,038

2,517,596,434 Rls.

226,311 $

100

1390

ارمنستان

48109900

کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد

213,220

2,482,813,639 Rls.

211,302 $

101

1390

ارمنستان

68071090

سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر

368,280

2,441,707,289 Rls.

226,993 $

102

1390

ارمنستان

76109000

ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان

251,757

2,415,318,946 Rls.

225,107 $

103

1390

ارمنستان

74111090

ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر

21,804

2,400,187,596 Rls.

220,127 $

104

1390

ارمنستان

08041020

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

270,200

2,388,436,613 Rls.

216,000 $

105

1390

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشک کرده

73,560

2,328,390,440 Rls.

214,555 $

106

1390

ارمنستان

70052120

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر

900,370

2,212,997,456 Rls.

202,601 $

107

1390

ارمنستان

34011190

صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150

222,102

2,196,971,148 Rls.

199,892 $

108

1390

ارمنستان

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...)

331,655

2,188,414,929 Rls.

204,422 $

109

1390

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب

28,625

2,186,946,000 Rls.

192,000 $

110

1390

ارمنستان

29153200

ا ستات وينيل

226,544

2,169,973,656 Rls.

203,889 $

111

1390

ارمنستان

23011000

آرد, زبره و حبه, ا زگوشت, نامناسب برا ي خورا ک ا نسان, تفاله چربيهاي حيوا ني

743,177

2,167,378,964 Rls.

200,657 $

112

1390

ارمنستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

1,689,100

2,136,120,068 Rls.

196,876 $

113

1390

ارمنستان

69089040

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

685,682

2,070,528,839 Rls.

189,743 $

114

1390

ارمنستان

26110000

سنگ تنگستن وکنسانتره هاي آن

38,590

2,065,722,700 Rls.

192,950 $

115

1390

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر

276,142

2,060,344,738 Rls.

178,950 $

116

1390

ارمنستان

39011059

پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري

139,000

1,969,829,644 Rls.

184,970 $

117

1390

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

192,576

1,903,334,491 Rls.

173,640 $

118

1390

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم

1,962,599

1,891,230,247 Rls.

174,659 $

119

1390

ارمنستان

15119090

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر

107,193

1,884,689,279 Rls.

174,106 $

120

1390

ارمنستان

33049900

فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100

52,906

1,871,413,971 Rls.

167,534 $

121

1390

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

209,195

1,867,335,616 Rls.

167,356 $

122

1390

ارمنستان

74081900

مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد.

20,000

1,795,361,850 Rls.

161,019 $

123

1390

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

47,272

1,795,292,842 Rls.

160,720 $

124

1390

ارمنستان

72085110

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر

276,380

1,788,266,207 Rls.

169,493 $

125

1390

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

368,458

1,777,583,028 Rls.

162,622 $

126

1390

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

24,060

1,760,157,420 Rls.

168,420 $

127

1390

ارمنستان

25083000

خاک رس نسوز

265,096

1,697,134,376 Rls.

158,686 $

128

1390

ارمنستان

73089090

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

107,210

1,691,400,185 Rls.

152,805 $

129

1390

ارمنستان

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

73,103

1,679,089,020 Rls.

154,891 $

130

1390

ارمنستان

32151900

مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

48,626

1,672,539,016 Rls.

155,078 $

131

1390

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين

49,887

1,654,504,512 Rls.

149,661 $

132

1390

ارمنستان

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

184,760

1,651,261,331 Rls.

155,305 $

133

1390

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده

82,500

1,649,061,600 Rls.

149,480 $

134

1390

ارمنستان

84335119

كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار

11,094

1,648,346,098 Rls.

156,260 $

135

1390

ارمنستان

31021000

كودا وره حتي بصورت محلول درا ب

534,700

1,638,855,500 Rls.

133,675 $

136

1390

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

68,984

1,594,164,649 Rls.

149,633 $

137

1390

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

205,819

1,572,195,116 Rls.

142,281 $

138

1390

ارمنستان

23012000

آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ک ا نسان

145,420

1,541,865,864 Rls.

135,032 $

139

1390

ارمنستان

64019200

کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك

34,181

1,537,416,847 Rls.

136,861 $

140

1390

ارمنستان

38089119

ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند

15,000

1,505,250,000 Rls.

134,638 $

141

1390

ارمنستان

38123080

پايداركننده هاي پي وي سي

68,060

1,449,152,959 Rls.

132,710 $

142

1390

ارمنستان

39031920

پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH

72,010

1,419,520,035 Rls.

123,584 $

143

1390

ارمنستان

28199090

سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم

41,580

1,415,047,320 Rls.

131,922 $

144

1390

ارمنستان

84322900

کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر

25,512

1,394,908,605 Rls.

124,022 $

145

1390

ارمنستان

73219000

اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد .

25,510

1,389,061,468 Rls.

125,224 $

146

1390

ارمنستان

39173990

ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه

45,185

1,367,229,700 Rls.

119,335 $

147

1390

ارمنستان

83040000

قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي.

66,831

1,348,451,928 Rls.

126,979 $

148

1390

ارمنستان

28011000

کلر

367,000

1,325,110,652 Rls.

119,452 $

149

1390

ارمنستان

84641000

ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

19,910

1,309,281,600 Rls.

119,460 $

150

1390

ارمنستان

32091010

رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

39,379

1,269,252,320 Rls.

112,216 $

151

1390

ارمنستان

70052130

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده

379,130

1,264,775,556 Rls.

113,739 $

152

1390

ارمنستان

63053900

جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر

38,600

1,260,150,000 Rls.

115,800 $

153

1390

ارمنستان

34029010

پودر،مايع ،گرانول براي شستشو وپاكيزگي اعم ازدستي وماشيني بابسته بندي 5 كيلوگرم

162,620

1,251,864,157 Rls.

114,723 $

154

1390

ارمنستان

56039400

پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم

27,270

1,224,114,759 Rls.

114,534 $

155

1390

ارمنستان

56031290

ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد.

26,260

1,195,502,472 Rls.

110,532 $

156

1390

ارمنستان

94034000

مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند

15,072

1,191,873,179 Rls.

105,059 $

157

1390

ارمنستان

20094990

آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن

17,620

1,188,116,600 Rls.

96,910 $

158

1390

ارمنستان

72119000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

70,500

1,180,823,900 Rls.

109,950 $

159

1390

ارمنستان

84335111

كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر

9,277

1,158,991,480 Rls.

109,459 $

160

1390

ارمنستان

25221000

آهک زنده

1,301,500

1,107,283,840 Rls.

104,120 $

161

1390

ارمنستان

39075010

رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

60,730

1,105,506,462 Rls.

97,395 $

162

1390

ارمنستان

33013000

شبه رزين ها (رزينو وئيدها)

35,600

1,088,197,600 Rls.

88,760 $

163

1390

ارمنستان

35061000

محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم

41,150

1,078,868,352 Rls.

99,105 $

164

1390

ارمنستان

25059000

شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر

2,496,250

1,061,233,135 Rls.

92,401 $

165

1390

ارمنستان

25171020

دولوميت خردشده يا بريده شده

1,169,516

1,023,256,994 Rls.

96,324 $

166

1390

ارمنستان

39012019

ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري

58,750

1,020,641,175 Rls.

94,225 $

167

1390

ارمنستان

70134119

ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر .

61,344

1,012,663,046 Rls.

92,014 $

168

1390

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشک کرده

160,149

995,229,028 Rls.

95,265 $

169

1390

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي

172,071

961,069,325 Rls.

86,035 $

170

1390

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل

27,429

939,677,463 Rls.

82,287 $

171

1390

ارمنستان

08052000

نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه .

164,413

939,384,207 Rls.

84,627 $

172

1390

ارمنستان

39012049

سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري

64,070

935,866,020 Rls.

80,247 $

173

1390

ارمنستان

48109200

ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا

102,845

934,959,911 Rls.

86,390 $

174

1390

ارمنستان

39162090

تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل

29,910

902,209,770 Rls.

84,555 $

175

1390

ارمنستان

84418000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر

14,280

901,750,024 Rls.

84,584 $

176

1390

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

14,795

874,744,860 Rls.

81,235 $

177

1390

ارمنستان

39189000

پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش

26,710

856,342,770 Rls.

79,590 $

178

1390

ارمنستان

72082700

محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح

781,410

850,358,467 Rls.

78,141 $

179

1390

ارمنستان

76051100

مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر.

21,860

846,441,100 Rls.

75,914 $

180

1390

ارمنستان

63059000

جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر

25,920

841,238,640 Rls.

77,760 $

181

1390

ارمنستان

23099020

فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي

74,000

825,730,000 Rls.

74,000 $

182

1390

ارمنستان

32141000

بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي

736,760

803,242,782 Rls.

74,454 $

183

1390

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي

11,660

798,897,051 Rls.

75,441 $

184

1390

ارمنستان

70010010

خرده شيشه وا خال شيشه اپتيكي بصورت توده

834,300

796,479,409 Rls.

69,055 $

185

1390

ارمنستان

20029010

رب گوجه فرنگي

56,015

771,477,468 Rls.

72,820 $

186

1390

ارمنستان

28281000

هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم

68,350

764,030,090 Rls.

68,350 $

187

1390

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر

17,597

754,544,600 Rls.

62,050 $

188

1390

ارمنستان

90281000

کنتورگاز

11,913

750,656,750 Rls.

69,325 $

189

1390

ارمنستان

27101930

گريس

62,684

737,874,035 Rls.

65,935 $

190

1390

ارمنستان

84283900

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد

14,460

734,510,160 Rls.

65,070 $

191

1390

ارمنستان

32091060

لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

57,600

731,198,400 Rls.

69,120 $

192

1390

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند

14,360

726,470,904 Rls.

65,362 $

193

1390

ارمنستان

07096000

فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta

60,612

725,756,553 Rls.

66,901 $

194

1390

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل

22,710

719,248,410 Rls.

68,130 $

195

1390

ارمنستان

08062070

کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

19,000

716,258,200 Rls.

66,500 $

196

1390

ارمنستان

94037000

مبلها زموا د پلاستيکي

21,910

705,212,610 Rls.

65,730 $

197

1390

ارمنستان

28491000

کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص

75,750

679,187,807 Rls.

64,387 $

198

1390

ارمنستان

33051000

شامپوها

27,039

669,123,659 Rls.

62,929 $

199

1390

ارمنستان

39219010

نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه )

21,000

666,540,000 Rls.

63,000 $

200

1390

ارمنستان

61033900

ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي

4,075

653,692,017 Rls.

60,457 $

201

1390

ارمنستان

01051190

مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر .

6,673

644,206,260 Rls.

60,572 $

202

1390

ارمنستان

69120010

اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware)

12,000

642,900,000 Rls.

60,000 $

203

1390

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي

19,853

640,380,463 Rls.

57,094 $

204

1390

ارمنستان

84385000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي

8,110

635,926,200 Rls.

51,870 $

205

1390

ارمنستان

70134190

ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني .

36,500

626,874,000 Rls.

54,750 $

206

1390

ارمنستان

39011099

سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر

44,000

616,777,417 Rls.

54,566 $

207

1390

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر

17,160

613,000,000 Rls.

50,000 $

208

1390

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر

29,517

612,019,292 Rls.

56,234 $

209

1390

ارمنستان

07132000

نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده

68,528

611,301,480 Rls.

54,823 $

210

1390

ارمنستان

94036090

ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي

19,296

606,225,054 Rls.

54,866 $

211

1390

ارمنستان

85234010

ديسك فشرده ليزري قابل ضبط R/CD,R/DVD

9,780

600,004,400 Rls.

48,940 $

212

1390

ارمنستان

30039010

ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

1,150

593,811,142 Rls.

50,312 $

213

1390

ارمنستان

39012011

پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر

40,000

592,906,132 Rls.

56,732 $

214

1390

ارمنستان

70133700

ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .

37,356

574,912,930 Rls.

47,473 $

215

1390

ارمنستان

72024190

فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم

80,700

571,294,800 Rls.

48,420 $

216

1390

ارمنستان

70132800

ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .

43,193

568,683,462 Rls.

53,642 $

217

1390

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي

15,220

559,680,000 Rls.

45,660 $

218

1390

ارمنستان

87089110

رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي

5,979

556,693,931 Rls.

52,816 $

219

1390

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور

14,967

555,360,004 Rls.

51,171 $

220

1390

ارمنستان

95030090

سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع .

13,520

548,000,000 Rls.

50,000 $

221

1390

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريک

207,061

545,595,114 Rls.

49,772 $

222

1390

ارمنستان

39011049

پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري

32,000

544,418,400 Rls.

49,650 $

223

1390

ارمنستان

29173200

ا ورتوفتالات هاي دي ا کتيل

48,200

543,774,600 Rls.

48,200 $

224

1390

ارمنستان

73061110

لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ .

60,640

543,094,288 Rls.

48,512 $

225

1390

ارمنستان

04013000

شيروخامه شيرکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز6درصدباشد ,تغليظ نشده ياشيرين نشده

16,786

541,095,954 Rls.

50,358 $

226

1390

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني

8,972

540,634,325 Rls.

44,860 $

227

1390

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

23,937

537,844,791 Rls.

51,276 $

228

1390

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

3,747

534,704,802 Rls.

46,253 $

229

1390

ارمنستان

31049000

ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد

50,000

527,050,000 Rls.

50,000 $

230

1390

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده )

24,360

523,689,700 Rls.

48,720 $

231

1390

ارمنستان

73063010

لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج

44,130

517,780,476 Rls.

48,838 $

232

1390

ارمنستان

33061000

موا د پاک کننده دندا ن

20,478

505,590,600 Rls.

45,096 $

233

1390

ارمنستان

39011011

پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94%

60,950

505,039,475 Rls.

47,347 $

234

1390

ارمنستان

68029390

ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده

126,465

499,454,440 Rls.

44,792 $

235

1390

ارمنستان

48192090

سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي

51,650

494,872,506 Rls.

42,394 $

236

1390

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد

15,016

494,608,494 Rls.

44,349 $

237

1390

ارمنستان

55032000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

10,870

494,145,390 Rls.

43,014 $

238

1390

ارمنستان

70052920

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر

173,400

490,234,472 Rls.

45,633 $

239

1390

ارمنستان

61059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي

2,968

487,519,590 Rls.

44,520 $

240

1390

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

44,800

479,118,000 Rls.

44,800 $

241

1390

ارمنستان

17019900

ساير غير از رديف هاي 17011100 لغايت 17019100

47,450

465,780,257 Rls.

40,807 $

242

1390

ارمنستان

20097900

آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20

24,000

464,563,080 Rls.

43,200 $

243

1390

ارمنستان

19021900

ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ

50,000

461,295,000 Rls.

42,500 $

244

1390

ارمنستان

56072900

ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود

21,472

457,592,032 Rls.

40,664 $

245

1390

ارمنستان

72085490

محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410

61,800

456,003,660 Rls.

43,260 $

246

1390

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

5,303

454,326,600 Rls.

41,340 $

247

1390

ارمنستان

23099090

ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور

70,365

432,996,634 Rls.

39,182 $

248

1390

ارمنستان

08041060

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

53,092

432,236,801 Rls.

39,818 $

249

1390

ارمنستان

48044900

سايرکاغذهاومقوا هاي کرا فت هرمترمربع بيش ا ز150وکمترا ز225گرم غيرمذکوردرجاي ديگر

39,910

429,867,423 Rls.

37,482 $

250

1390

ارمنستان

87011000

تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled)

9,600

428,610,000 Rls.

39,000 $

251

1390

ارمنستان

54071000

پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها.

2,459

422,062,760 Rls.

34,426 $

252

1390

ارمنستان

38123090

سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور

16,850

415,666,360 Rls.

37,580 $

253

1390

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند

17,457

404,140,111 Rls.

36,593 $

254

1390

ارمنستان

73239990

سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

12,198

403,857,260 Rls.

33,085 $

255

1390

ارمنستان

74091900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر.

3,847

403,582,872 Rls.

38,696 $

256

1390

ارمنستان

68079000

سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر

54,590

398,825,350 Rls.

38,213 $

257

1390

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد

14,490

395,187,647 Rls.

37,092 $

258

1390

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده

86,736

391,226,257 Rls.

32,371 $

259

1390

ارمنستان

72085290

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر

39,500

387,420,740 Rls.

36,340 $

260

1390

ارمنستان

15179090

مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر

18,360

379,607,688 Rls.

34,884 $

261

1390

ارمنستان

84811010

رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع

3,361

375,628,535 Rls.

35,635 $

262

1390

ارمنستان

28061010

کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر

242,013

370,890,808 Rls.

34,649 $

263

1390

ارمنستان

84162000

مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

940

370,491,309 Rls.

35,057 $

264

1390

ارمنستان

38089310

علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده )

17,504

369,880,000 Rls.

35,000 $

265

1390

ارمنستان

39219099

ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور

11,720

367,709,970 Rls.

34,860 $

266

1390

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام

81,259

367,127,242 Rls.

35,035 $

267

1390

ارمنستان

39199040

ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر

11,372

352,196,796 Rls.

33,036 $

268

1390

ارمنستان

46029000

مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي)..

2,200

348,414,000 Rls.

33,000 $

269

1390

ارمنستان

34021220

کوکونات فتي ا سيد دي ا تانول ا نيل

20,810

347,960,295 Rls.

30,207 $

270

1390

ارمنستان

73063020

لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج

40,510

347,105,920 Rls.

32,408 $

271

1390

ارمنستان

20098090

سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد

5,035

339,922,920 Rls.

30,210 $

272

1390

ارمنستان

69089030

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده

130,470

326,458,753 Rls.

29,075 $

273

1390

ارمنستان

28151200

هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

129,470

325,339,522 Rls.

29,178 $

274

1390

ارمنستان

06022000

درخت, بوته , درختچه هاي خودرو حتي پيوند زده , ا ز نوعي که محصول آنها ميوه خورا کي ا ست

20,220

316,887,840 Rls.

30,330 $

275

1390

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ

10,000

314,490,000 Rls.

30,000 $

276

1390

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

37,600

313,572,520 Rls.

30,080 $

277

1390

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر

3,130

313,140,841 Rls.

29,391 $

278

1390

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

6,498

309,774,767 Rls.

29,229 $

279

1390

ارمنستان

28342990

ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري

2,000

309,552,750 Rls.

29,250 $

280

1390

ارمنستان

68022900

ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت)

73,878

309,433,560 Rls.

27,498 $

281

1390

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي

9,866

308,873,601 Rls.

29,598 $

282

1390

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي

11,478

306,464,066 Rls.

28,594 $

283

1390

ارمنستان

52079000

نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي کمترا ز 85 درصدوزني پنبه.

8,625

302,918,360 Rls.

25,567 $

284

1390

ارمنستان

39153000

آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي کلرور وينيل

47,019

302,186,561 Rls.

28,075 $

285

1390

ارمنستان

27149000

قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي

112,830

298,212,926 Rls.

28,197 $

286

1390

ارمنستان

07061000

هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده

44,069

297,258,883 Rls.

28,533 $

287

1390

ارمنستان

87089311

کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي

5,287

293,310,145 Rls.

26,435 $

288

1390

ارمنستان

76031000

پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم.

42,893

282,343,975 Rls.

26,457 $

289

1390

ارمنستان

56074990

طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد.

8,904

281,522,937 Rls.

26,712 $

290

1390

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذکور

58,915

280,256,395 Rls.

26,333 $

291

1390

ارمنستان

29121100

متانال (فرمالدئيد)

63,969

279,292,914 Rls.

25,588 $

292

1390

ارمنستان

84031000

ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي

10,840

278,827,760 Rls.

23,980 $

293

1390

ارمنستان

39019000

ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

18,534

278,012,520 Rls.

23,652 $

294

1390

ارمنستان

73083090

ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور

15,629

276,884,531 Rls.

23,772 $

295

1390

ارمنستان

84743100

مخلوط کن هاي بتون وملاط.

1,242

275,605,360 Rls.

22,760 $

296

1390

ارمنستان

82055100

ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري.

3,500

273,910,280 Rls.

25,000 $

297

1390

ارمنستان

85442000

کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور

3,400

270,886,500 Rls.

25,500 $

298

1390

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي

7,636

269,658,685 Rls.

24,921 $

299

1390

ارمنستان

39232990

ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910

8,387

263,817,380 Rls.

24,841 $

300

1390

ارمنستان

84334000

منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن )

2,927

263,487,168 Rls.

24,947 $

301

1390

ارمنستان

94038900

ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه .

6,563

262,601,383 Rls.

23,626 $

302

1390

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

21,345

258,261,645 Rls.

21,345 $

303

1390

ارمنستان

35069100

چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913

7,820

258,241,090 Rls.

22,820 $

304

1390

ارمنستان

69089090

ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر

109,706

255,918,051 Rls.

24,124 $

305

1390

ارمنستان

25222000

آهک آبديده (آهک مرده )

300,900

253,036,080 Rls.

24,108 $

306

1390

ارمنستان

25151100

سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده

76,860

252,706,160 Rls.

22,332 $

307

1390

ارمنستان

55052000

آخال ا لياف مصنوعي(همچنين, ضايعات, آخال نخهاوا لياف کهنه وپس مانده آنها).

4,440

247,297,295 Rls.

23,125 $

308

1390

ارمنستان

25292200

ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور کلسيم

42,000

247,161,600 Rls.

20,160 $

309

1390

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

3,224

244,223,342 Rls.

20,887 $

310

1390

ارمنستان

28331900

ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم )

122,463

243,382,051 Rls.

21,771 $

311

1390

ارمنستان

39031110

پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش

17,330

241,823,479 Rls.

21,421 $

312

1390

ارمنستان

25182000

دولومي تکليس ياتفته شده

260,710

241,782,548 Rls.

21,898 $

313

1390

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

463,890

240,646,172 Rls.

22,270 $

314

1390

ارمنستان

48051100

کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي

59,025

238,801,965 Rls.

22,145 $

315

1390

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک

5,550

234,564,480 Rls.

22,200 $

316

1390

ارمنستان

70010090

سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي

275,434

232,262,502 Rls.

22,034 $

317

1390

ارمنستان

84399900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر

2,420

230,792,580 Rls.

21,780 $

318

1390

ارمنستان

39069020

پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب

5,025

230,291,127 Rls.

18,784 $

319

1390

ارمنستان

05040000

روده, بادکنک وشکمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردکرده, ...يادودي, کامل ياقطعه

200

229,139,400 Rls.

18,690 $

320

1390

ارمنستان

08021200

بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده

4,008

229,118,886 Rls.

21,643 $

321

1390

ارمنستان

55020000

دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي.

4,300

227,470,000 Rls.

21,500 $

322

1390

ارمنستان

72109000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر

14,505

224,783,535 Rls.

21,057 $

323

1390

ارمنستان

07049000

کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده

33,350

218,899,992 Rls.

20,949 $

324

1390

ارمنستان

29053100

ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول )

19,320

218,152,575 Rls.

20,455 $

325

1390

ارمنستان

34021130

ا لکيل بنزن سولفونه

21,568

215,691,340 Rls.

19,927 $

326

1390

ارمنستان

39211100

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

6,090

214,073,030 Rls.

20,315 $

327

1390

ارمنستان

29126000

پارا فرمالدئيد

30,000

212,777,500 Rls.

19,500 $

328

1390

ارمنستان

49019900

کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده

4,972

212,482,480 Rls.

18,088 $

329

1390

ارمنستان

84818010

شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو...

2,870

209,960,590 Rls.

20,090 $

330

1390

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر

82,990

206,129,417 Rls.

18,190 $

331

1390

ارمنستان

70139990

ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا

11,200

205,968,000 Rls.

16,800 $

332

1390

ارمنستان

55039000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

3,540

205,233,270 Rls.

19,470 $

333

1390

ارمنستان

73102910

قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر

14,900

204,179,170 Rls.

19,370 $

334

1390

ارمنستان

08132000

آلو ,خشک کرده

6,200

204,024,000 Rls.

18,600 $

335

1390

ارمنستان

07099000

ساير سبزيجات , تازه يا سردکرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

21,872

201,688,065 Rls.

17,272 $

336

1390

ارمنستان

64019900

کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك

5,905

197,879,280 Rls.

17,715 $

337

1390

ارمنستان

61109000

پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

1,258

194,264,595 Rls.

17,847 $

338

1390

ارمنستان

48051210

کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp)

21,652

193,975,020 Rls.

18,188 $

339

1390

ارمنستان

72165000

پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست.

22,450

193,267,560 Rls.

17,960 $

340

1390

ارمنستان

73121090

سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق

11,935

191,658,812 Rls.

17,902 $

341

1390

ارمنستان

70109080

شيشه شربت (دا رو)

56,585

189,178,418 Rls.

17,540 $

342

1390

ارمنستان

84213100

صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز

4,382

188,438,020 Rls.

17,588 $

343

1390

ارمنستان

84172000

تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي

2,490

184,479,120 Rls.

17,430 $

344

1390

ارمنستان

39074000

پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي

15,448

181,521,478 Rls.

14,806 $

345

1390

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

1,644

180,985,355 Rls.

15,618 $

346

1390

ارمنستان

39079910

رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر

5,900

180,835,000 Rls.

14,750 $

347

1390

ارمنستان

84185000

سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر

2,240

178,506,000 Rls.

17,000 $

348

1390

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر .

1,820

177,424,800 Rls.

16,800 $

349

1390

ارمنستان

39072010

پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي .

14,130

176,669,230 Rls.

14,440 $

350

1390

ارمنستان

70052990

ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر

77,770

176,312,517 Rls.

16,593 $

351

1390

ارمنستان

32139000

رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه

2,636

173,568,348 Rls.

16,093 $

352

1390

ارمنستان

25051090

ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010

689,406

173,552,318 Rls.

16,546 $

353

1390

ارمنستان

32073090

سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم

5,899

172,959,934 Rls.

16,077 $

354

1390

ارمنستان

01063920

جوجه شترمرغ

3,800

168,912,000 Rls.

16,000 $

355

1390

ارمنستان

72159000

ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده

20,000

168,656,000 Rls.

16,000 $

356

1390

ارمنستان

72166900

پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

19,670

168,139,160 Rls.

15,736 $

357

1390

ارمنستان

84109000

ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها

220

167,707,125 Rls.

15,725 $

358

1390

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

3,830

166,026,520 Rls.

15,320 $

359

1390

ارمنستان

40040000

آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد

37,640

165,270,831 Rls.

14,096 $

360

1390

ارمنستان

52042000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي.

5,119

162,078,816 Rls.

15,357 $

361

1390

ارمنستان

85071010

انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed )

5,376

160,527,360 Rls.

15,360 $

362

1390

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص

1,857

157,803,928 Rls.

14,856 $

363

1390

ارمنستان

52083200

پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف , رنگرزي شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم.

4,750

156,070,400 Rls.

14,240 $

364

1390

ارمنستان

39232190

سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن

4,815

155,565,117 Rls.

14,589 $

365

1390

ارمنستان

39069080

رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک

6,390

155,215,017 Rls.

14,697 $

366

1390

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر

14,877

154,780,308 Rls.

14,877 $

367

1390

ارمنستان

32061100

پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك

2,600

153,974,400 Rls.

14,340 $

368

1390

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

4,840

151,893,720 Rls.

14,520 $

369

1390

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

8,897

150,824,975 Rls.

14,315 $

370

1390

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي

4,742

150,300,744 Rls.

13,863 $

371

1390

ارمنستان

87081090

سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت

2,730

148,539,300 Rls.

13,650 $

372

1390

ارمنستان

25084010

خاك رس رنگ زدا وگل سرشور

14,850

147,415,950 Rls.

13,365 $

373

1390

ارمنستان

32029000

سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

20,985

145,431,134 Rls.

13,479 $

374

1390

ارمنستان

70139910

ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي

13,200

145,068,000 Rls.

13,200 $

375

1390

ارمنستان

84089000

سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد.

646

144,024,264 Rls.

13,636 $

376

1390

ارمنستان

19053100

بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند

6,563

143,469,990 Rls.

12,624 $

377

1390

ارمنستان

91052900

ساعتهاي ديوا ري غير برقي

4,247

140,359,272 Rls.

12,741 $

378

1390

ارمنستان

52030000

پنبه حلاجي شده يا شانه زده

6,401

140,031,826 Rls.

12,802 $

379

1390

ارمنستان

64021990

ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد

1,135

138,193,583 Rls.

13,057 $

380

1390

ارمنستان

39039000

پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي

14,530

137,859,639 Rls.

13,016 $

381

1390

ارمنستان

48191000

کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر

14,791

135,551,505 Rls.

12,752 $

382

1390

ارمنستان

84189990

سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910

2,493

134,173,092 Rls.

12,692 $

383

1390

ارمنستان

39059990

سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر

7,520

133,253,072 Rls.

11,089 $

384

1390

ارمنستان

84148090

سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر

1,320

131,931,156 Rls.

12,516 $

385

1390

ارمنستان

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

20,085

131,257,875 Rls.

12,050 $

386

1390

ارمنستان

70099200

آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني)

13,760

128,980,736 Rls.

11,008 $

387

1390

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي

2,203

124,751,200 Rls.

10,220 $

388

1390

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه.

36,670

124,444,720 Rls.

11,804 $

389

1390

ارمنستان

73141400

ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات )

4,986

123,654,360 Rls.

10,086 $

390

1390

ارمنستان

04069000

سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

3,954

122,353,686 Rls.

11,466 $

391

1390

ارمنستان

34021240

کوکوآميد وبتائين

9,200

119,015,760 Rls.

11,080 $

392

1390

ارمنستان

84161000

مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع

7,169

117,476,075 Rls.

11,025 $

393

1390

ارمنستان

84412000

ماشين هابرا ي ساختن کيسه ياپاکتهاي کاغذي يامقوا ئي

1,702

116,890,000 Rls.

10,760 $

394

1390

ارمنستان

34039100

فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني

12,780

115,290,527 Rls.

10,518 $

395

1390

ارمنستان

70199010

ا لياف بافته نشده بصورت حجمي يا فلاکس

3,630

115,259,760 Rls.

10,890 $

396

1390

ارمنستان

34011110

صابون حمام ودستشويي

10,936

114,507,800 Rls.

10,630 $

397

1390

ارمنستان

28251000

هيدرا زين وهيدرکسيلامين وا ملاح غيرآلي آنها

13,934

112,341,655 Rls.

10,384 $

398

1390

ارمنستان

27121010

وا زلين گريد دا رويي

5,260

109,628,920 Rls.

8,942 $

399

1390

ارمنستان

25049000

سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس )

28,822

108,573,665 Rls.

9,134 $

400

1390

ارمنستان

48229000

قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر

11,670

108,514,736 Rls.

9,931 $

401

1390

ارمنستان

84146000

كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد

3,387

107,924,850 Rls.

10,161 $

402

1390

ارمنستان

58021900

پارچه هاي حوله باف ا سفنجي وپارچه هاي تاروپودباف اسفنجي پرزحلقوي همانند,ا زپنبه,سفيد شده

1,290

107,854,320 Rls.

10,320 $

403

1390

ارمنستان

25030090

ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده

58,200

103,816,640 Rls.

9,312 $

404

1390

ارمنستان

10064000

خرده برنج

66,445

103,694,970 Rls.

9,554 $

405

1390

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده.

4,909

103,402,530 Rls.

9,243 $

406

1390

ارمنستان

56072100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو.

5,200

99,948,600 Rls.

9,600 $

407

1390

ارمنستان

25090090

سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

109,600

98,361,440 Rls.

9,206 $

408

1390

ارمنستان

08134000

ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند

800

98,080,000 Rls.

8,000 $

409

1390

ارمنستان

73130000

سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد.

3,000

97,695,000 Rls.

9,000 $

410

1390

ارمنستان

76169920

رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم .

1,769

97,589,600 Rls.

7,960 $

411

1390

ارمنستان

39073090

سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول )

2,620

95,282,074 Rls.

8,650 $

412

1390

ارمنستان

62059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

505

92,654,606 Rls.

8,543 $

413

1390

ارمنستان

28333000

زا ج ها (Alums)

9,700

89,247,760 Rls.

7,760 $

414

1390

ارمنستان

74072100

ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )

1,035

89,223,805 Rls.

8,327 $

415

1390

ارمنستان

74199990

مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است

1,149

88,708,023 Rls.

8,313 $

416

1390

ارمنستان

40081190

صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف

8,500

88,417,000 Rls.

8,500 $

417

1390

ارمنستان

48021000

کاغد و مقواي قشر فشرده واندوده نشده از انواعي كه براي نوشتن مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت دست ساز

9,910

87,747,500 Rls.

8,324 $

418

1390

ارمنستان

74081100

مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد.

900

87,164,100 Rls.

8,100 $

419

1390

ارمنستان

55131100

پارچه تاروپودباف ساده باف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه, بوزن هرمتركمتراز170گرم سفيد شده يا نشده

4,500

86,548,500 Rls.

8,100 $

420

1390

ارمنستان

70049020

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن

27,000

86,046,300 Rls.

8,100 $

421

1390

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

3,200

85,898,000 Rls.

8,000 $

422

1390

ارمنستان

34021290

سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

5,570

85,094,367 Rls.

8,151 $

423

1390

ارمنستان

28332960

سولفات کروم

17,935

84,919,728 Rls.

7,456 $

424

1390

ارمنستان

29221310

تري ا تانول آمين

5,850

84,396,450 Rls.

7,890 $

425

1390

ارمنستان

73143900

شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده.

4,000

83,216,000 Rls.

8,000 $

426

1390

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده.

4,330

82,270,878 Rls.

7,125 $

427

1390

ارمنستان

84134000

تلمبه هاي بتون

2,235

82,203,300 Rls.

6,705 $

428

1390

ارمنستان

72230000

مفتول ا زفولادزنگ نزن.

6,022

81,409,059 Rls.

7,629 $

429

1390

ارمنستان

33029010

ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي

954

81,261,443 Rls.

7,366 $

430

1390

ارمنستان

76151900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم.

2,080

80,823,020 Rls.

7,498 $

431

1390

ارمنستان

69079050

کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمترا ز يک درصد ساب خورده (پوليش شده )ورني يالعاب نزده

19,160

80,521,882 Rls.

7,741 $

432

1390

ارمنستان

38241000

چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري

1,000

79,177,500 Rls.

7,500 $

433

1390

ارمنستان

68029310

سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده

20,000

79,058,304 Rls.

7,488 $

434

1390

ارمنستان

87084010

جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي

295

78,260,000 Rls.

7,000 $

435

1390

ارمنستان

39264000

مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي

3,395

78,207,245 Rls.

7,076 $

436

1390

ارمنستان

69089050

کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

17,810

77,522,244 Rls.

7,204 $

437

1390

ارمنستان

58013500

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزتاري, قطع شده, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي

2,660

77,381,481 Rls.

7,341 $

438

1390

ارمنستان

18069000

شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر

1,159

76,793,675 Rls.

7,055 $

439

1390

ارمنستان

34021320

نونيل فنل ا توکسيله

6,200

75,373,530 Rls.

7,130 $

440

1390

ارمنستان

73045110

لوله هاي فولادي پرکربن کرم دا ر،بدون درز ،باسطح مقطع مدور ،سردكشيده شده ياسرد نوردشده

3,774

74,424,441 Rls.

6,981 $

441

1390

ارمنستان

57050000

سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر

4,670

74,274,900 Rls.

7,020 $

442

1390

ارمنستان

08094000

آلو و گوجه , تازه

4,447

72,855,629 Rls.

6,945 $

443

1390

ارمنستان

40030000

کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر

16,180

72,488,792 Rls.

6,472 $

444

1390

ارمنستان

25120000

خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

145,400

72,336,924 Rls.

6,706 $

445

1390

ارمنستان

30067090

سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي

1,089

72,076,550 Rls.

6,643 $

446

1390

ارمنستان

53071000

نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.

3,712

70,711,704 Rls.

6,681 $

447

1390

ارمنستان

56031400

ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي

1,368

70,433,700 Rls.

5,745 $

448

1390

ارمنستان

73142000

شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع

3,300

70,072,200 Rls.

6,600 $

449

1390

ارمنستان

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده

1,685

69,312,540 Rls.

6,303 $

450

1390

ارمنستان

84144090

سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر

1,560

69,305,500 Rls.

6,485 $

451

1390

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته

1,200

69,146,400 Rls.

5,640 $

452

1390

ارمنستان

62081900

زيردا مني يازيرپيراهني وژوپون, ا زسايرموا د نسجي, غير مذکوردرجاي ديگر

495

67,247,676 Rls.

5,940 $

453

1390

ارمنستان

39159000

آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر

15,938

67,097,074 Rls.

6,124 $

454

1390

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي

1,080

67,013,595 Rls.

5,940 $

455

1390

ارمنستان

30049010

ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

58

66,217,470 Rls.

6,270 $

456

1390

ارمنستان

38122090

سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات

3,600

66,204,000 Rls.

5,400 $

457

1390

ارمنستان

17041000

آدا مس قمي پوشيده شده ازقند وشكر .

1,571

65,957,280 Rls.

6,018 $

458

1390

ارمنستان

72111990

محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر

9,900

65,518,200 Rls.

5,940 $

459

1390

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

1,500

65,292,000 Rls.

6,000 $

460

1390

ارمنستان

69120090

ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر

2,037

64,761,320 Rls.

5,617 $

461

1390

ارمنستان

39029000

ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي

4,000

64,683,760 Rls.

5,276 $

462

1390

ارمنستان

39239010

ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي .

1,920

62,760,960 Rls.

5,760 $

463

1390

ارمنستان

87032200

وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب

905

62,713,000 Rls.

5,780 $

464

1390

ارمنستان

28209000

سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز)

2,040

62,526,000 Rls.

5,100 $

465

1390

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر

3,690

61,645,875 Rls.

5,775 $

466

1390

ارمنستان

87089939

ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي

760

61,300,000 Rls.

5,000 $

467

1390

ارمنستان

09024090

چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010

7,883

60,046,876 Rls.

5,518 $

468

1390

ارمنستان

61089900

رب دوشامبرلباس حوله اي حمام ،لباس خانه و....زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

400

59,619,896 Rls.

5,656 $

469

1390

ارمنستان

28332200

سولفات هااز آلومينيم

20,000

58,848,000 Rls.

4,800 $

470

1390

ارمنستان

48182000

دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ

4,413

58,061,794 Rls.

5,328 $

471

1390

ارمنستان

64069990

سايرا جزا کفش. کف هاي دا خليقابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذکور

7,848

57,512,850 Rls.

5,272 $

472

1390

ارمنستان

28272000

کلرورکلسيم

10,240

57,105,124 Rls.

4,976 $

473

1390

ارمنستان

02109900

ا رد وزبره از گوشت يا گوشت ا حشاء خورا کي نمک زده يادودي ... ساير حيوا نات غيرمذکور

19,890

56,819,970 Rls.

5,370 $

474

1390

ارمنستان

34021390

سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

9,000

54,735,276 Rls.

5,172 $

475

1390

ارمنستان

53072000

نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله.

2,850

54,132,930 Rls.

5,130 $

476

1390

ارمنستان

40101900

تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد

3,440

54,080,410 Rls.

4,970 $

477

1390

ارمنستان

73218200

بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

1,304

52,976,970 Rls.

4,970 $

478

1390

ارمنستان

15159010

سايرروغن جلا ( Tang oil)(Abrasin),واجزاء أن

3,195

52,457,480 Rls.

4,313 $

479

1390

ارمنستان

85013200

الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW)

1,320

52,080,000 Rls.

4,800 $

480

1390

ارمنستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر

2,018

50,724,560 Rls.

4,306 $

481

1390

ارمنستان

84303190

سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر

600

50,596,800 Rls.

4,800 $

482

1390

ارمنستان

01051210

بوقلمون زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر

1,150

50,310,000 Rls.

4,500 $

483

1390

ارمنستان

34053000

واكس ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت )

1,150

50,100,728 Rls.

4,604 $

484

1390

ارمنستان

73239190

سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده

3,600

49,617,360 Rls.

4,680 $

485

1390

ارمنستان

70072900

شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده.

13,490

49,324,540 Rls.

4,670 $

486

1390

ارمنستان

15153000

روغن کرچک و ا جزا ء آن

3,960

48,549,600 Rls.

3,960 $

487

1390

ارمنستان

29321200

2-فورآلدئيد (فورفورال )

9,980

48,327,651 Rls.

4,491 $

488

1390

ارمنستان

25301010

پرليت

23,680

47,641,383 Rls.

4,262 $

489

1390

ارمنستان

29072900

ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن

4,520

47,625,066 Rls.

4,348 $

490

1390

ارمنستان

84798200

ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن

2,890

46,913,000 Rls.

4,291 $

491

1390

ارمنستان

28170019

ا کسيد روي بجز گريد دا رويي

2,000

44,488,680 Rls.

4,152 $

492

1390

ارمنستان

68069000

مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا.

21,900

44,166,080 Rls.

3,744 $

493

1390

ارمنستان

64029900

کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک.

1,000

44,072,100 Rls.

4,050 $

494

1390

ارمنستان

57011000

فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف.

7

43,442,157 Rls.

4,037 $

495

1390

ارمنستان

32091050

رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

885

42,820,810 Rls.

3,606 $

496

1390

ارمنستان

32099050

لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي

1,185

42,735,603 Rls.

4,029 $

497

1390

ارمنستان

34052000

واكس ها ,کرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي نگهدا ري اشياء چوبي ،مبلمان چوبي ،پاركت

1,979

42,235,818 Rls.

3,958 $

498

1390

ارمنستان

39069099

سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور

1,000

42,164,000 Rls.

4,000 $

499

1390

ارمنستان

55109000

ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت

650

41,406,300 Rls.

3,900 $

500

1390

ارمنستان

28042900

گازهاي کمياب (باستثناي آرگون)

124

40,986,040 Rls.

3,764 $

501

1390

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور

1,740

40,664,000 Rls.

3,760 $

502

1390

ارمنستان

55063000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده

830

40,020,525 Rls.

3,735 $

503

1390

ارمنستان

29329990

ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920

137

39,887,144 Rls.

3,784 $

504

1390

ارمنستان

94042900

تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند

585

39,592,500 Rls.

3,750 $

505

1390

ارمنستان

29151100

ا سيدفرميک

4,850

39,044,508 Rls.

3,495 $

506

1390

ارمنستان

40022000

کائوچوي بوتادين

1,220

38,656,920 Rls.

3,660 $

507

1390

ارمنستان

28111990

ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک

3,900

38,611,650 Rls.

3,604 $

508

1390

ارمنستان

59119090

سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر

2,425

38,445,250 Rls.

3,350 $

509

1390

ارمنستان

69079040

کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده

8,415

38,330,890 Rls.

3,127 $

510

1390

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها

617

37,814,800 Rls.

3,350 $

511

1390

ارمنستان

64041190

سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر

282

37,543,625 Rls.

3,325 $

512

1390

ارمنستان

84144010

کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM

350

36,893,500 Rls.

3,500 $

513

1390

ارمنستان

70193990

نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه

1,500

36,780,000 Rls.

3,000 $

514

1390

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده.

3,243

36,735,600 Rls.

3,444 $

515

1390

ارمنستان

54025200

نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس

1,193

36,571,580 Rls.

2,983 $

516

1390

ارمنستان

44029000

ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده .

1,663

35,475,353 Rls.

3,173 $

517

1390

ارمنستان

69079090

ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر

28,060

35,222,187 Rls.

3,367 $

518

1390

ارمنستان

84145100

بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت

1,348

35,155,578 Rls.

3,287 $

519

1390

ارمنستان

61161000

دستکش ، دستكش انگشتي ونيم دستكش هاي کشباف ياقلاب باف آغشته, ا ندوده ياپوشانده باموا دپلاستيک ياکائوچو.

302

35,083,642 Rls.

3,322 $

520

1390

ارمنستان

29221210

کوکونات دي ا تانول آمين

2,190

34,327,001 Rls.

3,000 $

521

1390

ارمنستان

39023091

انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن

2,500

33,045,060 Rls.

3,084 $

522

1390

ارمنستان

32041790

سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه

2,165

32,886,498 Rls.

3,068 $

523

1390

ارمنستان

87091100

ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن برقي، مجهزنشده به تجهيزات بلندکردن وجابجاکردن

1,200

32,655,000 Rls.

3,000 $

524

1390

ارمنستان

53012900

کتان, شانه زده يابه نحوديگري عمل آمده باشد,ولي ريسيده نشده.

560

32,518,640 Rls.

3,080 $

525

1390

ارمنستان

56012900

آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده.

805

32,464,514 Rls.

3,074 $

526

1390

ارمنستان

84145990

ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد

925

31,923,600 Rls.

2,775 $

527

1390

ارمنستان

84169000

ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند

720

31,248,000 Rls.

2,880 $

528

1390

ارمنستان

39022000

پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي

1,990

30,426,072 Rls.

2,796 $

529

1390

ارمنستان

48202000

دفترچه مشق

1,874

29,996,181 Rls.

2,811 $

530

1390

ارمنستان

61081900

زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

213

29,948,652 Rls.

2,556 $

531

1390

ارمنستان

54083400

ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته ها يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي

350

29,262,800 Rls.

2,800 $

532

1390

ارمنستان

32091090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور

1,500

28,792,000 Rls.

2,500 $

533

1390

ارمنستان

73044900

لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100

1,116

28,673,728 Rls.

2,640 $

534

1390

ارمنستان

70193100

مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه

900

28,460,700 Rls.

2,700 $

535

1390

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي

884

27,828,486 Rls.

2,652 $

536

1390

ارمنستان

55049000

ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

1,261

27,805,680 Rls.

2,268 $

537

1390

ارمنستان

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

2,000

27,268,800 Rls.

2,600 $

538

1390

ارمنستان

63051000

جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303

1,300

27,094,600 Rls.

2,210 $

539

1390

ارمنستان

63025900

شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف )

242

26,341,700 Rls.

2,420 $

540

1390

ارمنستان

48025600

کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد

970

26,095,425 Rls.

2,425 $

541

1390

ارمنستان

25151220

سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن ضخامت بيشتر ا ز 4تا25 سانتي متر

5,700

25,930,860 Rls.

2,460 $

542

1390

ارمنستان

54022000

نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس

962

25,447,305 Rls.

2,405 $

543

1390

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر

2,000

25,075,200 Rls.

2,400 $

544

1390

ارمنستان

25081000

بنتونيت

24,490

24,960,665 Rls.

2,335 $

545

1390

ارمنستان

73071900

لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده.

1,506

23,812,119 Rls.

2,259 $

546

1390

ارمنستان

29089900

ساير مشتقات سولفونه ،نيتره ونيتروزه ،فنل هاوفنل -الكل ها غير از دي نوسب ونمکهاي آن

3,500

23,625,515 Rls.

2,225 $

547

1390

ارمنستان

21061020

موا دپروتئيني تکستوره سويا

4,350

23,494,176 Rls.

2,088 $

548

1390

ارمنستان

29051200

پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک )

4,150

23,425,090 Rls.

2,158 $

549

1390

ارمنستان

85363090

سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت

565

22,519,032 Rls.

2,001 $

550

1390

ارمنستان

84778000

ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر

21,160

21,764,000 Rls.

2,000 $

551

1390

ارمنستان

70199099

ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر

1,020

21,544,440 Rls.

2,040 $

552

1390

ارمنستان

85162900

دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد

4,315

21,522,000 Rls.

2,000 $

553

1390

ارمنستان

08055000

ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده

2,948

21,503,243 Rls.

1,998 $

554

1390

ارمنستان

28230000

ا کسيدهاي تيتان

3,250

21,159,150 Rls.

1,815 $

555

1390

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک)

680

20,896,000 Rls.

2,000 $

556

1390

ارمنستان

54034900

ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس

655

20,754,330 Rls.

1,965 $

557

1390

ارمنستان

54012000

نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي.

640

20,488,320 Rls.

1,920 $

558

1390

ارمنستان

40029900

سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس )

2,100

20,279,900 Rls.

1,850 $

559

1390

ارمنستان

32041990

سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر

2,300

19,701,874 Rls.

1,878 $

560

1390

ارمنستان

14049010

حنابه غيراز عصاره آن .

1,500

19,022,400 Rls.

1,800 $

561

1390

ارمنستان

54076900

سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر

303

18,829,762 Rls.

1,753 $

562

1390

ارمنستان

94033000

مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند

4,810

18,629,604 Rls.

1,764 $

563

1390

ارمنستان

70119000

غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده.

1,750

18,446,750 Rls.

1,750 $

564

1390

ارمنستان

32064900

ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن

11,917

18,174,232 Rls.

1,614 $

565

1390

ارمنستان

48114900

ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب

1,730

18,144,240 Rls.

1,730 $

566

1390

ارمنستان

84321090

ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر

920

18,051,462 Rls.

1,521 $

567

1390

ارمنستان

76071900

ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر

260

17,749,368 Rls.

1,692 $

568

1390

ارمنستان

62089900

تنکه, ربدوشامبر,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده

138

17,556,912 Rls.

1,656 $

569

1390

ارمنستان

39239090

ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010

540

17,108,820 Rls.

1,620 $

570

1390

ارمنستان

70195900

پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده.

2,790

16,961,651 Rls.

1,591 $

571

1390

ارمنستان

29053200

پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول )

420

16,823,436 Rls.

1,596 $

572

1390

ارمنستان

20091900

ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند

600

16,230,000 Rls.

1,500 $

573

1390

ارمنستان

39199030

جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر

750

16,027,500 Rls.

1,500 $

574

1390

ارمنستان

39031990

سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر

2,000

15,938,928 Rls.

1,532 $

575

1390

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي

550

15,508,900 Rls.

1,265 $

576

1390

ارمنستان

27011200

زغال سنگ قيري, بهم فشرده نشده

55,505

15,227,811 Rls.

1,387 $

577

1390

ارمنستان

32099090

سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور

3,470

15,113,342 Rls.

1,423 $

578

1390

ارمنستان

63023900

شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ).

310

14,728,410 Rls.

1,395 $

579

1390

ارمنستان

94032090

مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي

640

14,074,307 Rls.

1,307 $

580

1390

ارمنستان

48089000

سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق

950

13,976,400 Rls.

1,140 $

581

1390

ارمنستان

39269091

کپسول خالي ژلاتيني

27

13,866,060 Rls.

1,131 $

582

1390

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي

37,025

13,842,353 Rls.

1,295 $

583

1390

ارمنستان

48041900

ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق

1,540

13,522,232 Rls.

1,294 $

584

1390

ارمنستان

29153100

ا ستات ا تيل

900

12,909,780 Rls.

1,053 $

585

1390

ارمنستان

85393190

ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر

1,212

12,875,076 Rls.

1,212 $

586

1390

ارمنستان

23024000

ازساير غلات

10,000

12,585,600 Rls.

1,200 $

587

1390

ارمنستان

25262090

سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده

11,287

12,335,224 Rls.

1,186 $

588

1390

ارمنستان

58063900

پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زسايرموا دنسجي.

97

12,208,032 Rls.

1,164 $

589

1390

ارمنستان

28211000

ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن

18,815

11,924,498 Rls.

1,129 $

590

1390

ارمنستان

72199000

محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده

1,515

11,725,282 Rls.

1,106 $

591

1390

ارمنستان

61032900

لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي

1,000

11,717,000 Rls.

1,000 $

592

1390

ارمنستان

85098000

ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري .

250

11,639,100 Rls.

1,100 $

593

1390

ارمنستان

59039090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر

300

11,034,000 Rls.

900 $

594

1390

ارمنستان

70134111

ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي

477

10,882,000 Rls.

1,000 $

595

1390

ارمنستان

84531000

ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم

9,770

10,707,920 Rls.

977 $

596

1390

ارمنستان

28061090

کلرورهيدوژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد

4,874

10,572,770 Rls.

974 $

597

1390

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي

230

10,541,000 Rls.

1,000 $

598

1390

ارمنستان

29151200

ا ملاح ا سيدفرميک

1,300

10,410,870 Rls.

942 $

599

1390

ارمنستان

25051010

شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا کمتر ا کسيد آهن

40,170

10,281,060 Rls.

964 $

600

1390

ارمنستان

72193100

محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm.

700

9,905,350 Rls.

910 $

601

1390

ارمنستان

08054000

گريپ فروت , شامل دارابي تازه يا خشک کرده

1,241

9,727,088 Rls.

931 $

602

1390

ارمنستان

54075300

پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره

180

9,635,400 Rls.

900 $

603

1390

ارمنستان

32041710

خمير پگمنت چاپ پارچه

300

9,525,600 Rls.

900 $

604

1390

ارمنستان

84183000

فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر

200

9,522,900 Rls.

900 $

605

1390

ارمنستان

08043000

آناناس , تازه يا خشک کرده

1,750

9,328,375 Rls.

875 $

606

1390

ارمنستان

34029090

ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر

3,200

8,803,200 Rls.

768 $

607

1390

ارمنستان

32061900

پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100

375

8,696,325 Rls.

825 $

608

1390

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر

135

8,599,590 Rls.

810 $

609

1390

ارمنستان

79070090

ساير غير از لوله ، لوازم واتصالات لوله كشي (fitting) (مثلا كوپلينگ ، زانويي ، مهره وماسوره ) از روي

1,000

8,532,000 Rls.

800 $

610

1390

ارمنستان

25239090

سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني

657

8,398,100 Rls.

685 $

611

1390

ارمنستان

84313900

قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک )

600

8,393,580 Rls.

780 $

612

1390

ارمنستان

84212990

ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور

260

8,316,840 Rls.

780 $

613

1390

ارمنستان

52064200

نخ چند لا تابيده يا کابله, ا زپنبه, از الياف شانه زده, باکمترا ز85%پنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي,که نمره هرنخ يک لاي آن بيش از 14 ولي از 43 بيشتر نباشد(غير از نخ دوخت)

126

7,968,996 Rls.

756 $

614

1390

ارمنستان

58019000

پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

215

7,866,672 Rls.

752 $

615

1390

ارمنستان

85176940

درب بازكن غير تصويري

100

7,421,400 Rls.

700 $

616

1390

ارمنستان

28100010

ا سيد بريک

750

7,170,525 Rls.

675 $

617

1390

ارمنستان

87168000

وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند

500

6,761,300 Rls.

650 $

618

1390

ارمنستان

29153300

ا ستات بوتيل نرمال

720

6,741,056 Rls.

630 $

619

1390

ارمنستان

84248100

ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري

2,750

6,690,000 Rls.

598 $

620

1390

ارمنستان

48101900

سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف

520

6,375,200 Rls.

520 $

621

1390

ارمنستان

39202040

نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن

188

6,366,432 Rls.

564 $

622

1390

ارمنستان

85167900

دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد

48

6,292,800 Rls.

600 $

623

1390

ارمنستان

39069010

پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ

200

6,130,000 Rls.

500 $

624

1390

ارمنستان

11081900

ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند

1,000

6,130,000 Rls.

500 $

625

1390

ارمنستان

45049000

ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد.

495

6,068,700 Rls.

495 $

626

1390

ارمنستان

27011900

ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد

11,000

6,066,500 Rls.

550 $

627

1390

ارمنستان

28261900

فلوئورورهابغيراز الومينيوم

500

6,028,000 Rls.

550 $

628

1390

ارمنستان

28249090

ساير غير از سرنج ومين اورانژ

1,400

6,023,420 Rls.

570 $

629

1390

ارمنستان

91039000

ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي.

190

6,018,060 Rls.

570 $

630

1390

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

500

5,706,720 Rls.

540 $

631

1390

ارمنستان

28291990

ساير کلرا ت ها بجز کلرا ت سديم و پتاسيم

1,000

5,481,320 Rls.

520 $

632

1390

ارمنستان

20093900

آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20

200

5,410,000 Rls.

500 $

633

1390

ارمنستان

73218100

بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد.

25

4,904,000 Rls.

400 $

634

1390

ارمنستان

32041290

موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر

250

4,821,599 Rls.

444 $

635

1390

ارمنستان

29081900

ساير مشتقات ففط حاوي جانشين هاي هالوژني ونمك هاي آنهاغيراز پنتا كلروفيل

600

4,570,992 Rls.

432 $

636

1390

ارمنستان

63026000

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه

108

4,515,657 Rls.

428 $

637

1390

ارمنستان

84039010

پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي

1,605

4,426,120 Rls.

416 $

638

1390

ارمنستان

73211130

فرگازي توکار

940

4,338,210 Rls.

410 $

639

1390

ارمنستان

28366000

کربنات باريم

700

4,272,760 Rls.

396 $

640

1390

ارمنستان

30059010

باندهاي ساده ا ستريل گازوا زلينه باندگچي زيرگچي باندکشيلوله لنوگازساده رول پنبه دندا نپزشکي ساده وپرجنسي

97

4,209,800 Rls.

388 $

641

1390

ارمنستان

54026990

ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس

310

4,157,790 Rls.

390 $

642

1390

ارمنستان

84551090

سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ

257

4,108,335 Rls.

385 $

643

1390

ارمنستان

39069060

پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION

50

3,886,420 Rls.

317 $

644

1390

ارمنستان

21069090

سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد

245

3,817,534 Rls.

367 $

645

1390

ارمنستان

29213000

منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها

50

3,763,820 Rls.

307 $

646

1390

ارمنستان

57029200

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف.

120

3,691,776 Rls.

352 $

647

1390

ارمنستان

84501990

سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذکوردرجاي ديگر

63

3,622,815 Rls.

315 $

648

1390

ارمنستان

96082000

قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل.

67

3,537,935 Rls.

335 $

649

1390

ارمنستان

84796010

کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C)

100

3,515,100 Rls.

300 $

650

1390

ارمنستان

28353100

تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم )

450

3,488,398 Rls.

330 $

651

1390

ارمنستان

07134000

عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده

495

3,459,987 Rls.

327 $

652

1390

ارمنستان

25061090

شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010

1,550

3,313,350 Rls.

310 $

653

1390

ارمنستان

28241000

منوا کسيدسرب (مردا رسنگ)

750

3,253,658 Rls.

308 $

654

1390

ارمنستان

78041900

صفحه ، ورق , نوا روورقه نازک ا زسرب, به ضخامت 0/2ميلمتر غيراز رديف 7841100

1,000

3,228,300 Rls.

300 $

655

1390

ارمنستان

48142000

کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك

100

3,176,640 Rls.

288 $

656

1390

ارمنستان

39229000

مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي

85

3,126,300 Rls.

255 $

657

1390

ارمنستان

34059000

ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد

500

3,126,300 Rls.

255 $

658

1390

ارمنستان

84191900

آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد

60

2,905,470 Rls.

270 $

659

1390

ارمنستان

35051090

دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري

60

2,846,070 Rls.

270 $

660

1390

ارمنستان

28341000

نيتريت ها

525

2,761,920 Rls.

252 $

661

1390

ارمنستان

84743900

سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

250

2,640,500 Rls.

250 $

662

1390

ارمنستان

34042090

ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول )

200

2,595,442 Rls.

212 $

663

1390

ارمنستان

29159099

ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر.

40

2,574,600 Rls.

210 $

664

1390

ارمنستان

73061910

سايرلوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8اينچ به بالااندوده شده (coating)

160

2,550,080 Rls.

208 $

665

1390

ارمنستان

28332790

ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي

690

2,501,040 Rls.

204 $

666

1390

ارمنستان

32100000

سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائي که باآب مصرف ميشود برا ي پردا خت چرم

250

2,489,360 Rls.

211 $

667

1390

ارمنستان

82073000

ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن.

50

2,452,000 Rls.

200 $

668

1390

ارمنستان

94018000

نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد

90

2,434,090 Rls.

230 $

669

1390

ارمنستان

32089030

ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي

200

2,134,200 Rls.

200 $

670

1390

ارمنستان

84254900

ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند

70

1,839,000 Rls.

150 $

671

1390

ارمنستان

40170090

کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010

365

1,734,647 Rls.

162 $

672

1390

ارمنستان

28170011

ا کسيدروي دا را ي گريد دا رويي

500

1,593,450 Rls.

150 $

673

1390

ارمنستان

83024190

يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان

100

1,464,750 Rls.

135 $

674

1390

ارمنستان

28364000

کربنات هاي پتاسيم

650

1,450,040 Rls.

137 $

675

1390

ارمنستان

28142000

آ مونياک محلول درآ ب

300

1,429,360 Rls.

136 $

676

1390

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي

40

1,268,160 Rls.

120 $

677

1390

ارمنستان

48026900

سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر

1,000

1,099,000 Rls.

100 $

678

1390

ارمنستان

25010010

نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده )

2,200

1,098,405 Rls.

105 $

679

1390

ارمنستان

84238910

سايرباسکولهاي ا لکترونيکي سيارباظرفيت توزين بيش ا زkg5000

48

1,058,100 Rls.

100 $

680

1390

ارمنستان

32064100

لا چورد و فرآورده هاي آن

50

986,400 Rls.

90 $

681

1390

ارمنستان

25233000

سيمان آلومينو

295

968,765 Rls.

89 $

682

1390

ارمنستان

25262010

پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده )

1,000

849,360 Rls.

80 $

683

1390

ارمنستان

84238100

ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم

9

846,480 Rls.

80 $

684

1390

ارمنستان

55092100

نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت

48

632,460 Rls.

60 $

685

1390

ارمنستان

73211900

وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

35

588,480 Rls.

48 $

686

1390

ارمنستان

15219090

ساير موم کافوري حتي تصفيه شده يا رنگ کرده

470

576,220 Rls.

47 $

687

1390

ارمنستان

84191100

آبگرم کن هاي زودجوش گازي

15

490,400 Rls.

40 $

688

1390

ارمنستان

73269040

تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر

57

355,232 Rls.

34 $

689

1390

ارمنستان

94035010

--- مبلهاي صنايع دستي (خراطي ، معرق ، خاتم، منبت و...)

78

316,830 Rls.

30 $

690

1390

ارمنستان

85163300

دستگاههاي ا لکتروترميک خشک کردن دست

9

282,177 Rls.

27 $

691

1390

ارمنستان

87120000

دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور

30

213,420 Rls.

20 $

692

1390

ارمنستان

44219090

ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر

10

105,810 Rls.

10 $

693

1390

ارمنستان

15159090

ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد .

4

84,488 Rls.

8 $

به نقل ازپایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران