گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی از ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران در سال 1391

32/090/823 دلار


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1391

ارمنستان

01041000

حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند

2,518,757

239,948,528,808 Rls.

12,295,801 $

2

1391

ارمنستان

84091000

ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710

6,500

73,219,857,900 Rls.

5,972,256 $

3

1391

ارمنستان

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

2,423,520

23,610,216,211 Rls.

1,652,365 $

4

1391

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

1,256,260

23,550,319,142 Rls.

1,705,501 $

5

1391

ارمنستان

76012000

آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده.

599,940

16,000,451,978 Rls.

1,305,094 $

6

1391

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن

3,210,110

14,894,310,501 Rls.

1,053,039 $

7

1391

ارمنستان

73101000

منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر.

13,540

13,906,809,000 Rls.

567,000 $

8

1391

ارمنستان

73041990

ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن

1,000,000

13,163,834,001 Rls.

1,073,722 $

9

1391

ارمنستان

72163300

پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

967,207

9,466,667,729 Rls.

772,159 $

10

1391

ارمنستان

90183929

ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر

4,624

9,224,765,995 Rls.

752,428 $

11

1391

ارمنستان

85412900

ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات

16

5,945,344,800 Rls.

242,400 $

12

1391

ارمنستان

90273020

ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد .

605

5,910,650,737 Rls.

368,937 $

13

1391

ارمنستان

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

15,195

5,274,129,400 Rls.

430,190 $

14

1391

ارمنستان

84196000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها

26,140

4,181,520,143 Rls.

341,070 $

15

1391

ارمنستان

86079900

ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند.

30,400

4,001,867,790 Rls.

162,956 $

16

1391

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

27,565

3,325,868,989 Rls.

216,859 $

17

1391

ارمنستان

38021000

زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon)

50,540

3,250,216,704 Rls.

152,334 $

18

1391

ارمنستان

85423900

ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها .

8

2,973,884,400 Rls.

121,200 $

19

1391

ارمنستان

85299090

ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528

1,100

2,942,400,000 Rls.

240,000 $

20

1391

ارمنستان

39046120

پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر

33,000

2,719,290,000 Rls.

110,608 $

21

1391

ارمنستان

84253130

ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي

59,000

2,614,335,403 Rls.

112,661 $

22

1391

ارمنستان

90229000

پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما

101

2,599,096,830 Rls.

211,998 $

23

1391

ارمنستان

98842940

قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر

980

2,340,773,700 Rls.

95,235 $

24

1391

ارمنستان

54021910

نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90

18,467

1,969,706,882 Rls.

80,082 $

25

1391

ارمنستان

44071000

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج

386,480

1,916,702,497 Rls.

154,719 $

26

1391

ارمنستان

25120000

خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

180,000

1,626,861,760 Rls.

110,912 $

27

1391

ارمنستان

84669300

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461

22,200

1,623,876,017 Rls.

66,931 $

28

1391

ارمنستان

84839000

چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره.

10,378

1,527,097,897 Rls.

113,063 $

29

1391

ارمنستان

84834090

سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي

42,030

1,470,582,812 Rls.

116,331 $

30

1391

ارمنستان

84171000

كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات

26,420

1,205,201,025 Rls.

98,304 $

31

1391

ارمنستان

73042300

ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز .

65,585

1,126,904,981 Rls.

45,887 $

32

1391

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد

32,950

1,042,352,798 Rls.

54,962 $

33

1391

ارمنستان

90303900

ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت .

70

1,042,100,000 Rls.

85,000 $

34

1391

ارمنستان

90183190

ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر

332

966,752,352 Rls.

78,854 $

35

1391

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي

32,400

955,742,192 Rls.

65,299 $

36

1391

ارمنستان

84551090

سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ

37,050

919,251,717 Rls.

74,980 $

37

1391

ارمنستان

90328990

ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور

487

852,701,458 Rls.

62,298 $

38

1391

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ).

164,960

824,315,822 Rls.

53,382 $

39

1391

ارمنستان

29291000

ايزوسياناتکها

20,400

693,267,275 Rls.

42,645 $

40

1391

ارمنستان

84362100

ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي

1,689

665,541,770 Rls.

54,286 $

41

1391

ارمنستان

85072010

انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني

16,145

598,020,319 Rls.

48,778 $

42

1391

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

2,260

576,945,021 Rls.

47,059 $

43

1391

ارمنستان

84832000

پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ.

7,084

561,442,822 Rls.

45,508 $

44

1391

ارمنستان

84272012

ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر

12,380

541,938,210 Rls.

22,110 $

45

1391

ارمنستان

38249030

موا دآبکاري

1,350

506,386,926 Rls.

20,646 $

46

1391

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

7,120

499,012,650 Rls.

40,703 $

47

1391

ارمنستان

90189090

ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر

480

479,499,178 Rls.

39,111 $

48

1391

ارمنستان

96190010

پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد

7,625

455,270,138 Rls.

37,135 $

49

1391

ارمنستان

85011010

ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات

157

416,057,638 Rls.

26,298 $

50

1391

ارمنستان

84812000

شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي.

1,292

396,627,799 Rls.

26,048 $

51

1391

ارمنستان

84198930

دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما

1,150

383,410,063 Rls.

15,626 $

52

1391

ارمنستان

39073010

رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد

15,300

382,665,033 Rls.

31,212 $

53

1391

ارمنستان

44029000

ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده .

27,100

340,064,215 Rls.

27,738 $

54

1391

ارمنستان

84593100

ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي

11,960

339,142,543 Rls.

27,663 $

55

1391

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

8,660

319,990,183 Rls.

13,055 $

56

1391

ارمنستان

29173500

انيدريد فتاليك

19,980

307,736,789 Rls.

25,101 $

57

1391

ارمنستان

39169000

تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي

9,298

285,378,326 Rls.

23,277 $

58

1391

ارمنستان

39162090

تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل

11,319

284,400,245 Rls.

23,197 $

59

1391

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر

11,320

270,322,866 Rls.

22,049 $

60

1391

ارمنستان

90221490

سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي

100

266,761,570 Rls.

21,759 $

61

1391

ارمنستان

90321000

ترموستات

131

245,329,920 Rls.

18,596 $

62

1391

ارمنستان

84624100

ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي

10,500

226,963,882 Rls.

18,513 $

63

1391

ارمنستان

90329000

اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032

44

209,405,844 Rls.

8,994 $

64

1391

ارمنستان

84807100

قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي.

945

197,126,061 Rls.

16,079 $

65

1391

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده

9,800

191,931,040 Rls.

7,840 $

66

1391

ارمنستان

72043000

قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع.

20,130

172,226,461 Rls.

7,019 $

67

1391

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

5,200

171,320,584 Rls.

13,974 $

68

1391

ارمنستان

28372000

سيانورهاي کمپلکس

4,208

147,756,582 Rls.

6,019 $

69

1391

ارمنستان

73181590

سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده

930

128,383,581 Rls.

10,472 $

70

1391

ارمنستان

84596100

ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي)

3,500

125,180,082 Rls.

10,210 $

71

1391

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي

3,000

116,436,285 Rls.

9,497 $

72

1391

ارمنستان

68022900

ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت)

64,000

114,680,500 Rls.

9,354 $

73

1391

ارمنستان

84324000

کودپخش کن

3,690

113,663,992 Rls.

9,271 $

74

1391

ارمنستان

90318040

حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020

21

85,779,487 Rls.

3,531 $

75

1391

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي

1,235

79,117,469 Rls.

3,723 $

76

1391

ارمنستان

84631000

دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند

2,200

73,188,522 Rls.

5,970 $

77

1391

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد

1,700

56,554,767 Rls.

4,613 $

78

1391

ارمنستان

90258010

رطوبت سنج ديجيتالي

30

54,311,602 Rls.

4,430 $

79

1391

ارمنستان

59032000

پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان.

850

46,834,306 Rls.

1,910 $

80

1391

ارمنستان

90268090

ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر

280

45,649,920 Rls.

1,859 $

81

1391

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند

1,300

43,247,763 Rls.

3,528 $

82

1391

ارمنستان

38099100

موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي

400

42,861,562 Rls.

1,747 $

83

1391

ارمنستان

90183921

تراكار (tracar)

48

41,389,744 Rls.

3,376 $

84

1391

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها

850

28,277,384 Rls.

2,306 $

85

1391

ارمنستان

31051020

کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم

740

26,748,507 Rls.

1,090 $

86

1391

ارمنستان

84148090

سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر

582

24,247,962 Rls.

1,978 $

87

1391

ارمنستان

84149090

سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر

540

22,364,578 Rls.

1,824 $

88

1391

ارمنستان

84688000

ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد

850

20,946,210 Rls.

1,709 $

89

1391

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر

400

18,784,897 Rls.

764 $

90

1391

ارمنستان

84149010

اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن

60

14,015,811 Rls.

1,143 $

91

1391

ارمنستان

84136090

سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني

200

9,853,422 Rls.

402 $

92

1391

ارمنستان

84314100

سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430

150

7,390,066 Rls.

302 $

93

1391

ارمنستان

82075090

ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm

70

7,186,133 Rls.

292 $

94

1391

ارمنستان

31059010

سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور

100

6,670,450 Rls.

272 $

95

1391

ارمنستان

84254900

ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند

85

4,202,227 Rls.

171 $

96

1391

ارمنستان

85366100

سرپيچ لامپ

20

2,471,697 Rls.

101 $

97

1391

ارمنستان

73209000

فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

60

1,577,126 Rls.

129 $

به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران