گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1391   

   121/901/014 دلار


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1391

ارمنستان

27132000

قيرنفت

27,509,755

160,832,687,141 Rls.

12,444,231 $

2

1391

ارمنستان

28342910

نيترا ت آمونيوم ا نفجاري

17,368,450

86,299,776,560 Rls.

6,042,944 $

3

1391

ارمنستان

72022110

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

2,184,000

55,066,999,050 Rls.

3,319,050 $

4

1391

ارمنستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر

11,502,850

52,764,375,601 Rls.

3,491,288 $

5

1391

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

10,853,680

50,365,792,484 Rls.

3,256,096 $

6

1391

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

2,114,263

48,705,967,509 Rls.

2,837,066 $

7

1391

ارمنستان

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر

3,530,210

48,626,531,748 Rls.

3,245,830 $

8

1391

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

794,179

38,640,273,067 Rls.

2,415,410 $

9

1391

ارمنستان

08109010

انار تازه

1,304,691

34,900,914,858 Rls.

1,892,766 $

10

1391

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

490,487

31,367,836,765 Rls.

1,697,803 $

11

1391

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده

1,604,421

31,101,830,312 Rls.

1,283,521 $

12

1391

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

320,473

29,359,816,228 Rls.

1,591,187 $

13

1391

ارمنستان

63053300

ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن

588,737

29,336,266,526 Rls.

1,848,980 $

14

1391

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

1,708,790

27,980,975,566 Rls.

1,543,438 $

15

1391

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E

653,952

27,232,931,564 Rls.

1,216,966 $

16

1391

ارمنستان

08061000

ا نگور تازه

1,607,981

26,956,221,380 Rls.

2,198,713 $

17

1391

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي

532,714

26,142,829,404 Rls.

1,587,395 $

18

1391

ارمنستان

41071200

چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

58,431

25,806,303,826 Rls.

1,818,982 $

19

1391

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

474,000

23,903,995,986 Rls.

1,420,640 $

20

1391

ارمنستان

01051160

جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر .

159,736

23,531,772,224 Rls.

1,298,590 $

21

1391

ارمنستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

967,869

22,545,551,520 Rls.

1,838,952 $

22

1391

ارمنستان

34022010

دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي

1,837,630

22,106,805,016 Rls.

1,441,195 $

23

1391

ارمنستان

39076020

گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات )

1,229,393

20,431,091,019 Rls.

1,486,755 $

24

1391

ارمنستان

73069010

ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر .

1,171,460

19,584,732,047 Rls.

1,217,169 $

25

1391

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)

427,403

19,556,509,720 Rls.

1,290,959 $

26

1391

ارمنستان

70131000

سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد

707,294

19,137,578,682 Rls.

1,060,749 $

27

1391

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

3,672,696

19,076,778,863 Rls.

1,289,829 $

28

1391

ارمنستان

08105000

کيوي, تازه

1,079,949

19,011,626,829 Rls.

891,123 $

29

1391

ارمنستان

27101910

روغن موتور

1,023,355

18,985,085,394 Rls.

1,225,954 $

30

1391

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

584,174

17,382,555,480 Rls.

1,089,678 $

31

1391

ارمنستان

28363090

ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي

5,068,335

16,082,398,280 Rls.

1,311,778 $

32

1391

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور

1,071,958

15,543,772,260 Rls.

933,531 $

33

1391

ارمنستان

39011039

پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري

681,625

15,483,323,182 Rls.

896,572 $

34

1391

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده

282,495

15,073,994,124 Rls.

847,485 $

35

1391

ارمنستان

29012900

هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا

1,054,560

14,571,288,022 Rls.

815,031 $

36

1391

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشک کرده

807,094

13,887,121,853 Rls.

566,697 $

37

1391

ارمنستان

39011019

پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري

881,574

13,489,038,396 Rls.

1,100,248 $

38

1391

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

336,310

12,955,834,668 Rls.

735,974 $

39

1391

ارمنستان

28365000

کربنات کلسيم

10,226,392

12,657,690,596 Rls.

853,904 $

40

1391

ارمنستان

70134190

ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني .

474,306

12,051,841,442 Rls.

687,750 $

41

1391

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده.

283,755

10,721,078,662 Rls.

447,168 $

42

1391

ارمنستان

28289010

هيپوکلريت سديم

2,431,222

10,230,184,836 Rls.

612,590 $

43

1391

ارمنستان

57049090

ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد

155,956

10,115,553,539 Rls.

518,154 $

44

1391

ارمنستان

39079100

ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور

417,430

9,865,681,387 Rls.

759,776 $

45

1391

ارمنستان

39012029

پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر

572,500

9,775,921,035 Rls.

739,259 $

46

1391

ارمنستان

39042200

پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised)

259,500

9,710,531,520 Rls.

415,200 $

47

1391

ارمنستان

41079900

سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب

13,460

9,660,380,506 Rls.

393,611 $

48

1391

ارمنستان

70134119

ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر .

305,397

9,520,372,003 Rls.

458,102 $

49

1391

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

584,245

9,366,396,831 Rls.

642,776 $

50

1391

ارمنستان

84649000

سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

68,820

8,999,511,920 Rls.

481,740 $

51

1391

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

15,168,750

8,601,416,711 Rls.

529,550 $

52

1391

ارمنستان

69089020

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده

2,264,248

8,600,695,774 Rls.

486,384 $

53

1391

ارمنستان

47079000

ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده

678,325

8,501,407,658 Rls.

561,989 $

54

1391

ارمنستان

39041090

سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

441,727

8,372,673,490 Rls.

459,608 $

55

1391

ارمنستان

39019000

ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

561,025

8,369,107,552 Rls.

682,635 $

56

1391

ارمنستان

34022020

پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو

461,953

8,178,554,386 Rls.

532,396 $

57

1391

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32

145,059

8,090,151,357 Rls.

469,340 $

58

1391

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر

819,563

8,062,378,597 Rls.

420,631 $

59

1391

ارمنستان

07061000

هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده

530,742

7,791,945,554 Rls.

318,447 $

60

1391

ارمنستان

72092700

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر

662,520

7,413,088,768 Rls.

549,893 $

61

1391

ارمنستان

27101290

ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين

310,504

7,249,803,442 Rls.

315,714 $

62

1391

ارمنستان

08025110

انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك

40,841

7,020,105,760 Rls.

326,722 $

63

1391

ارمنستان

39202020

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene

174,280

6,959,670,492 Rls.

522,841 $

64

1391

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

223,500

6,836,791,480 Rls.

345,425 $

65

1391

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده.

216,616

6,703,927,015 Rls.

346,584 $

66

1391

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

28,480

6,669,354,858 Rls.

420,608 $

67

1391

ارمنستان

32081050

موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها

132,028

6,611,326,998 Rls.

412,602 $

68

1391

ارمنستان

38140000

حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.

184,612

6,521,728,630 Rls.

457,043 $

69

1391

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

372,250

6,477,869,632 Rls.

446,700 $

70

1391

ارمنستان

70051090

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر

1,393,110

6,323,731,200 Rls.

417,930 $

71

1391

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

416,120

6,180,530,640 Rls.

470,280 $

72

1391

ارمنستان

39021099

ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر

432,625

6,175,499,312 Rls.

503,711 $

73

1391

ارمنستان

72099000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر

584,485

6,163,611,909 Rls.

485,121 $

74

1391

ارمنستان

84189100

مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده

118,801

5,830,565,396 Rls.

387,644 $

75

1391

ارمنستان

34029010

پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم

435,859

5,631,973,591 Rls.

304,480 $

76

1391

ارمنستان

38200000

فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and

331,795

5,610,539,692 Rls.

403,869 $

77

1391

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني

45,853

5,598,196,659 Rls.

228,063 $

78

1391

ارمنستان

73051990

لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر

122,040

5,544,983,543 Rls.

300,160 $

79

1391

ارمنستان

70049090

ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر

1,215,235

5,339,481,910 Rls.

364,549 $

80

1391

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند

82,158

5,211,587,523 Rls.

220,502 $

81

1391

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

389,765

5,183,403,424 Rls.

311,810 $

82

1391

ارمنستان

28151100

هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد

936,950

4,996,523,685 Rls.

348,683 $

83

1391

ارمنستان

73089090

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

176,968

4,841,047,265 Rls.

307,379 $

84

1391

ارمنستان

41139000

چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات

6,250

4,713,254,981 Rls.

194,017 $

85

1391

ارمنستان

39204990

سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر

98,165

4,599,959,700 Rls.

294,495 $

86

1391

ارمنستان

32081090

سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي

84,345

4,562,747,068 Rls.

334,068 $

87

1391

ارمنستان

84186190

ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110.

24,198

4,555,740,320 Rls.

296,821 $

88

1391

ارمنستان

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...)

467,470

4,529,855,400 Rls.

327,327 $

89

1391

ارمنستان

08081000

سيب , تازه

220,777

4,478,514,000 Rls.

182,500 $

90

1391

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر.

113,288

4,460,758,695 Rls.

299,301 $

91

1391

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

36,095

4,360,227,590 Rls.

231,865 $

92

1391

ارمنستان

35061000

محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد

111,458

4,344,211,990 Rls.

271,115 $

93

1391

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

67,113

4,312,802,388 Rls.

260,925 $

94

1391

ارمنستان

39021091

انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن

292,500

4,302,806,380 Rls.

350,963 $

95

1391

ارمنستان

48059390

ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر

332,410

4,279,107,800 Rls.

349,030 $

96

1391

ارمنستان

39031920

پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH

220,000

4,272,682,334 Rls.

348,506 $

97

1391

ارمنستان

70132800

ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .

133,845

4,206,917,329 Rls.

217,742 $

98

1391

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

131,000

4,201,704,619 Rls.

293,852 $

99

1391

ارمنستان

69089040

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

844,189

4,102,999,488 Rls.

202,698 $

100

1391

ارمنستان

70052120

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر

984,220

4,060,612,410 Rls.

294,978 $

101

1391

ارمنستان

39204390

صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم

88,724

4,022,453,318 Rls.

238,891 $

102

1391

ارمنستان

32091010

رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

74,510

3,996,887,834 Rls.

228,665 $

103

1391

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشک کرده

79,915

3,983,056,659 Rls.

236,718 $

104

1391

ارمنستان

08041020

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

231,762

3,834,096,134 Rls.

195,931 $

105

1391

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين

64,542

3,752,594,520 Rls.

193,626 $

106

1391

ارمنستان

38123080

پايداركننده هاي پي وي سي

68,605

3,731,253,531 Rls.

256,014 $

107

1391

ارمنستان

34011190

صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150

221,670

3,674,145,634 Rls.

222,382 $

108

1391

ارمنستان

63059000

جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر

78,835

3,667,317,846 Rls.

239,697 $

109

1391

ارمنستان

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند

76,642

3,594,592,755 Rls.

229,926 $

110

1391

ارمنستان

73102120

قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر

120,310

3,512,692,300 Rls.

265,815 $

111

1391

ارمنستان

90281000

کنتورگاز

39,663

3,378,387,030 Rls.

187,711 $

112

1391

ارمنستان

20098990

سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي)

31,340

3,313,572,910 Rls.

179,870 $

113

1391

ارمنستان

27101210

بنزين

358,631

3,302,059,360 Rls.

269,336 $

114

1391

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

147,261

3,271,041,353 Rls.

235,330 $

115

1391

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

90,558

3,266,318,556 Rls.

196,443 $

116

1391

ارمنستان

34021120

سديم لوريل اتر سولفات

114,584

3,242,560,019 Rls.

175,376 $

117

1391

ارمنستان

07049000

کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده

218,307

3,210,857,299 Rls.

130,985 $

118

1391

ارمنستان

01051210

بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر

32,400

3,082,212,000 Rls.

126,000 $

119

1391

ارمنستان

48189010

كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي

107,873

2,998,658,396 Rls.

215,746 $

120

1391

ارمنستان

87013010

ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار

17,923

2,927,281,000 Rls.

119,000 $

121

1391

ارمنستان

32151900

مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

59,308

2,850,485,335 Rls.

178,138 $

122

1391

ارمنستان

25232100

سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي

1,637,790

2,813,243,344 Rls.

188,451 $

123

1391

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم

2,338,731

2,726,656,684 Rls.

208,209 $

124

1391

ارمنستان

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

133,080

2,586,329,952 Rls.

106,464 $

125

1391

ارمنستان

74111090

ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر

17,884

2,465,403,346 Rls.

162,910 $

126

1391

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

147,180

2,455,255,980 Rls.

147,450 $

127

1391

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده

247,856

2,429,295,623 Rls.

99,170 $

128

1391

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

167,829

2,412,507,756 Rls.

129,438 $

129

1391

ارمنستان

38089119

ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند

21,860

2,412,032,400 Rls.

196,740 $

130

1391

ارمنستان

08062070

کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

29,670

2,358,925,695 Rls.

103,845 $

131

1391

ارمنستان

25221000

آهک زنده

2,707,450

2,327,220,216 Rls.

169,871 $

132

1391

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

367,030

2,316,842,855 Rls.

169,650 $

133

1391

ارمنستان

07099900

ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده

112,256

2,248,416,950 Rls.

102,420 $

134

1391

ارمنستان

73219000

اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد .

24,862

2,218,499,704 Rls.

130,763 $

135

1391

ارمنستان

84306900

ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو

17,000

2,210,152,497 Rls.

90,111 $

136

1391

ارمنستان

84171000

كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات

6,200

2,206,800,000 Rls.

180,000 $

137

1391

ارمنستان

17023090

گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر

309,015

2,145,931,259 Rls.

160,026 $

138

1391

ارمنستان

25083000

خاک رس نسوز

261,153

2,141,621,982 Rls.

159,537 $

139

1391

ارمنستان

84099990

سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر

24,400

2,125,577,000 Rls.

140,200 $

140

1391

ارمنستان

39069030

پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي

25,200

2,114,344,800 Rls.

100,800 $

141

1391

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي

276,616

2,100,445,989 Rls.

138,304 $

142

1391

ارمنستان

07019000

سيب زميني ، تازهيا سردکرده

426,295

2,090,747,120 Rls.

170,494 $

143

1391

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد

37,829

2,089,185,675 Rls.

122,006 $

144

1391

ارمنستان

21011200

فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه

23,375

2,072,923,235 Rls.

137,161 $

145

1391

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي

47,374

2,065,309,660 Rls.

133,106 $

146

1391

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

160,378

2,050,937,768 Rls.

158,234 $

147

1391

ارمنستان

69089030

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده

511,876

2,018,482,275 Rls.

116,310 $

148

1391

ارمنستان

07093000

بادمجان , تازه يا سرد کرده

162,651

2,000,440,443 Rls.

81,376 $

149

1391

ارمنستان

73063020

لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج

115,210

1,992,053,840 Rls.

162,484 $

150

1391

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

365,499

1,986,537,467 Rls.

160,634 $

151

1391

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

22,830

1,934,676,648 Rls.

80,472 $

152

1391

ارمنستان

73071900

لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده.

52,042

1,930,493,154 Rls.

79,835 $

153

1391

ارمنستان

39011099

سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر

118,000

1,918,825,596 Rls.

156,511 $

154

1391

ارمنستان

19021900

ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ

158,910

1,865,868,992 Rls.

135,074 $

155

1391

ارمنستان

33049900

فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100

39,273

1,845,931,598 Rls.

117,720 $

156

1391

ارمنستان

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

61,045

1,820,643,705 Rls.

109,881 $

157

1391

ارمنستان

39031110

پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش

87,049

1,751,515,202 Rls.

132,021 $

158

1391

ارمنستان

39076090

سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري

110,250

1,713,457,600 Rls.

139,760 $

159

1391

ارمنستان

39201040

صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده

39,760

1,706,566,200 Rls.

119,280 $

160

1391

ارمنستان

72092600

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر

83,600

1,704,238,668 Rls.

69,388 $

161

1391

ارمنستان

70052990

ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر

404,330

1,686,955,249 Rls.

121,297 $

162

1391

ارمنستان

70139990

ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا

65,620

1,669,229,655 Rls.

98,430 $

163

1391

ارمنستان

39202010

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene

22,540

1,663,181,520 Rls.

67,620 $

164

1391

ارمنستان

39232190

سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن

25,628

1,652,614,734 Rls.

82,011 $

165

1391

ارمنستان

28011000

کلر

321,815

1,612,906,808 Rls.

101,952 $

166

1391

ارمنستان

48109900

کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد

117,410

1,600,252,290 Rls.

120,866 $

167

1391

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

91,400

1,597,537,600 Rls.

91,400 $

168

1391

ارمنستان

23011000

آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني

351,001

1,589,515,191 Rls.

94,765 $

169

1391

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

14,138

1,580,351,220 Rls.

113,027 $

170

1391

ارمنستان

15119090

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر

75,226

1,567,838,129 Rls.

127,882 $

171

1391

ارمنستان

84774000

ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي .

16,000

1,516,562,000 Rls.

123,700 $

172

1391

ارمنستان

25051090

ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010

3,698,515

1,516,235,547 Rls.

88,761 $

173

1391

ارمنستان

32041100

مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل

23,175

1,513,998,000 Rls.

77,025 $

174

1391

ارمنستان

94036090

ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي

56,704

1,511,821,887 Rls.

99,271 $

175

1391

ارمنستان

84743900

سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

30,190

1,480,517,600 Rls.

120,760 $

176

1391

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده )

58,150

1,425,838,000 Rls.

116,300 $

177

1391

ارمنستان

23012000

آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات

95,000

1,410,040,000 Rls.

95,000 $

178

1391

ارمنستان

39012049

سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري

43,250

1,407,421,193 Rls.

57,307 $

179

1391

ارمنستان

57029900

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر

27,025

1,402,366,230 Rls.

114,386 $

180

1391

ارمنستان

48052490

مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر

144,070

1,357,322,608 Rls.

55,323 $

181

1391

ارمنستان

28061010

کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر

314,174

1,336,600,570 Rls.

90,830 $

182

1391

ارمنستان

94060090

ساختمانهاي پيش ساخته

48,000

1,286,557,080 Rls.

62,040 $

183

1391

ارمنستان

84369100

ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري

21,820

1,281,170,000 Rls.

104,500 $

184

1391

ارمنستان

39173990

ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه

17,267

1,259,606,271 Rls.

51,801 $

185

1391

ارمنستان

28491000

کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص

100,122

1,210,823,045 Rls.

85,102 $

186

1391

ارمنستان

10064000

خرده برنج

130,600

1,201,381,920 Rls.

97,992 $

187

1391

ارمنستان

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

38,005

1,199,418,940 Rls.

80,471 $

188

1391

ارمنستان

39201020

صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

19,550

1,198,671,000 Rls.

58,650 $

189

1391

ارمنستان

72022120

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز80درصدولي مساوي يا کمترا ز 90درصد وزني سيليسيوم

63,000

1,197,189,000 Rls.

97,650 $

190

1391

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند

19,435

1,174,794,860 Rls.

74,013 $

191

1391

ارمنستان

39011059

پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري

64,000

1,155,133,154 Rls.

94,220 $

192

1391

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل

29,004

1,151,252,360 Rls.

89,452 $

193

1391

ارمنستان

72163200

پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

106,540

1,110,253,340 Rls.

90,559 $

194

1391

ارمنستان

07132000

نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده

82,102

1,089,111,224 Rls.

65,688 $

195

1391

ارمنستان

73259100

گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد

98,940

1,086,144,093 Rls.

44,523 $

196

1391

ارمنستان

62031900

لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

5,760

1,080,780,300 Rls.

88,155 $

197

1391

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده.

42,579

1,064,035,493 Rls.

69,909 $

198

1391

ارمنستان

20029010

رب گوجه فرنگي

34,560

1,060,933,824 Rls.

57,504 $

199

1391

ارمنستان

74111020

لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وکمتر ازمس تصفيه شده

11,200

1,029,840,000 Rls.

84,000 $

200

1391

ارمنستان

58090000

پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند.

5,972

1,025,034,080 Rls.

83,608 $

201

1391

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

11,239

1,004,958,031 Rls.

51,554 $

202

1391

ارمنستان

32041990

سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر

13,480

1,000,048,275 Rls.

64,877 $

203

1391

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

13,520

999,695,800 Rls.

55,789 $

204

1391

ارمنستان

69021000

محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم

194,432

999,013,716 Rls.

81,486 $

205

1391

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريک

220,134

996,676,998 Rls.

55,774 $

206

1391

ارمنستان

56039400

پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم

11,996

974,365,366 Rls.

50,384 $

207

1391

ارمنستان

84201000

ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند)

4,361

956,324,000 Rls.

39,400 $

208

1391

ارمنستان

33061000

مواد پاكکكننده دندان

25,961

939,759,963 Rls.

56,076 $

209

1391

ارمنستان

48192090

سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي

52,160

931,511,639 Rls.

69,123 $

210

1391

ارمنستان

57011000

فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف.

165

925,752,600 Rls.

75,510 $

211

1391

ارمنستان

84031000

ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي

20,616

922,781,880 Rls.

61,846 $

212

1391

ارمنستان

85043390

ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع

13,350

919,500,000 Rls.

75,000 $

213

1391

ارمنستان

73066110

لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور

53,890

898,182,688 Rls.

56,630 $

214

1391

ارمنستان

25171020

دولوميت خردشده يا بريده شده

855,837

891,130,360 Rls.

72,686 $

215

1391

ارمنستان

56012100

آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن.

17,842

875,443,692 Rls.

35,693 $

216

1391

ارمنستان

70072900

شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده.

103,800

856,279,860 Rls.

59,040 $

217

1391

ارمنستان

15179090

مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر

36,720

855,355,680 Rls.

69,768 $

218

1391

ارمنستان

08052000

نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه .

67,721

830,780,242 Rls.

42,301 $

219

1391

ارمنستان

74091900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر.

7,678

830,038,780 Rls.

67,703 $

220

1391

ارمنستان

64019200

کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك

12,860

820,361,420 Rls.

44,050 $

221

1391

ارمنستان

70052130

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده

192,780

809,123,442 Rls.

57,834 $

222

1391

ارمنستان

28151200

هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

212,970

802,326,267 Rls.

52,521 $

223

1391

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ

21,790

801,436,200 Rls.

65,370 $

224

1391

ارمنستان

39031910

پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General

46,000

775,395,960 Rls.

63,246 $

225

1391

ارمنستان

28281000

هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم

52,885

771,680,180 Rls.

52,885 $

226

1391

ارمنستان

69089090

ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر

230,687

768,728,839 Rls.

52,041 $

227

1391

ارمنستان

84741000

ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد

15,700

764,195,310 Rls.

38,394 $

228

1391

ارمنستان

33051000

شامپوها

33,768

748,105,200 Rls.

61,020 $

229

1391

ارمنستان

27129090

سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر

50,000

735,600,000 Rls.

60,000 $

230

1391

ارمنستان

72024190

فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم

99,600

732,657,600 Rls.

59,760 $

231

1391

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر

12,133

682,223,355 Rls.

32,454 $

232

1391

ارمنستان

94018000

نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد

13,520

677,279,406 Rls.

40,924 $

233

1391

ارمنستان

39012019

ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري

44,710

675,366,620 Rls.

55,087 $

234

1391

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

4,148

675,198,778 Rls.

38,269 $

235

1391

ارمنستان

63053900

جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر

18,050

663,879,000 Rls.

54,150 $

236

1391

ارمنستان

94037000

مبلها زموا د پلاستيکي

9,575

658,829,505 Rls.

28,725 $

237

1391

ارمنستان

08062080

کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده )

15,000

643,650,000 Rls.

52,500 $

238

1391

ارمنستان

84313190

سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور

22,940

637,520,000 Rls.

52,000 $

239

1391

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

16,200

628,432,840 Rls.

43,120 $

240

1391

ارمنستان

39059990

سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر

32,000

627,712,000 Rls.

51,200 $

241

1391

ارمنستان

40081190

صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف

8,610

627,488,190 Rls.

25,830 $

242

1391

ارمنستان

04014000

شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده

17,050

627,099,000 Rls.

51,150 $

243

1391

ارمنستان

34021130

الكيل بنزن سولفونه

38,315

622,050,568 Rls.

44,144 $

244

1391

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر

128,440

621,588,120 Rls.

38,531 $

245

1391

ارمنستان

72083900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3

65,830

621,261,510 Rls.

50,674 $

246

1391

ارمنستان

69029020

آجر -بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 % الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد

168,770

620,736,060 Rls.

50,631 $

247

1391

ارمنستان

84161000

مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع

13,389

614,155,145 Rls.

45,034 $

248

1391

ارمنستان

55032000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

10,551

612,242,518 Rls.

44,314 $

249

1391

ارمنستان

12092100

دانه بذر يونجه (alfalfa) براي كشت

4,930

598,822,450 Rls.

24,650 $

250

1391

ارمنستان

85234110

ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R

9,050

598,778,400 Rls.

48,840 $

251

1391

ارمنستان

59039090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر

32,310

589,838,080 Rls.

38,630 $

252

1391

ارمنستان

74112900

لوله ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده.

2,617

589,819,328 Rls.

23,988 $

253

1391

ارمنستان

70010090

سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي

48,000

589,392,000 Rls.

24,000 $

254

1391

ارمنستان

25084090

سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور

58,860

572,671,620 Rls.

35,316 $

255

1391

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده

21,000

549,024,000 Rls.

44,782 $

256

1391

ارمنستان

23099090

ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور

82,030

544,224,960 Rls.

28,111 $

257

1391

ارمنستان

39252000

درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي

7,290

537,542,730 Rls.

21,870 $

258

1391

ارمنستان

87089110

رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي

4,856

535,197,860 Rls.

43,634 $

259

1391

ارمنستان

87163990

سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر

7,070

534,446,000 Rls.

22,000 $

260

1391

ارمنستان

73218100

بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد.

9,141

533,216,316 Rls.

36,564 $

261

1391

ارمنستان

25239090

سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني

319,950

529,450,148 Rls.

29,979 $

262

1391

ارمنستان

39011049

پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري

37,500

525,262,536 Rls.

42,844 $

263

1391

ارمنستان

70139190

ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني

14,142

520,291,251 Rls.

21,213 $

264

1391

ارمنستان

85071010

انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed )

16,044

515,287,800 Rls.

42,030 $

265

1391

ارمنستان

38122090

سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات

8,515

512,299,847 Rls.

21,211 $

266

1391

ارمنستان

55039000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

12,646

509,746,280 Rls.

41,578 $

267

1391

ارمنستان

56074100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن.

13,628

501,237,840 Rls.

40,884 $

268

1391

ارمنستان

39031190

سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

29,800

500,148,416 Rls.

40,795 $

269

1391

ارمنستان

84039010

پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي

6,750

496,347,750 Rls.

20,250 $

270

1391

ارمنستان

62171000

متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر

1,687

495,593,364 Rls.

20,244 $

271

1391

ارمنستان

76061110

ورق کامپوزيتي

14,381

493,771,500 Rls.

40,275 $

272

1391

ارمنستان

70052920

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر

107,400

492,941,547 Rls.

32,220 $

273

1391

ارمنستان

39073090

سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول )

10,000

490,400,000 Rls.

40,000 $

274

1391

ارمنستان

68029390

ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده

20,596

488,292,560 Rls.

19,880 $

275

1391

ارمنستان

25059000

شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر

494,197

480,077,161 Rls.

35,962 $

276

1391

ارمنستان

32071090

سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور

12,000

478,335,000 Rls.

36,000 $

277

1391

ارمنستان

68159990

سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر

9,010

477,468,266 Rls.

35,362 $

278

1391

ارمنستان

61033900

ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي

1,607

473,653,608 Rls.

19,284 $

279

1391

ارمنستان

72111990

محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر

5,110

472,954,020 Rls.

38,577 $

280

1391

ارمنستان

38249040

پاک کننده هاي صنعتي

17,500

467,380,776 Rls.

19,048 $

281

1391

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي

7,084

459,956,157 Rls.

21,102 $

282

1391

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک

7,354

452,935,096 Rls.

22,636 $

283

1391

ارمنستان

39239090

ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010

12,784

451,449,980 Rls.

36,823 $

284

1391

ارمنستان

39269060

پريفرم (PET)

21,600

450,187,200 Rls.

36,720 $

285

1391

ارمنستان

72255000

محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر

44,160

449,363,328 Rls.

36,653 $

286

1391

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه.

26,940

443,796,604 Rls.

18,145 $

287

1391

ارمنستان

34011900

-- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190

39,600

436,946,400 Rls.

35,640 $

288

1391

ارمنستان

29321200

2فورآلدئيد (فورفورآل)

78,748

434,445,360 Rls.

35,436 $

289

1391

ارمنستان

72166900

پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

49,140

434,151,120 Rls.

35,412 $

290

1391

ارمنستان

29051100

متانول (ا لکل متيليك)

48,220

433,370,874 Rls.

17,621 $

291

1391

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي

11,600

426,648,000 Rls.

34,800 $

292

1391

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي

25,585

424,339,620 Rls.

30,444 $

293

1391

ارمنستان

27101930

گريس

42,842

422,531,294 Rls.

34,464 $

294

1391

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور

6,624

421,158,538 Rls.

20,309 $

295

1391

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

17,994

416,361,860 Rls.

33,961 $

296

1391

ارمنستان

38123090

سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور

8,430

415,736,600 Rls.

33,910 $

297

1391

ارمنستان

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

41,100

411,575,400 Rls.

33,571 $

298

1391

ارمنستان

39162090

تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل

11,154

410,244,120 Rls.

33,462 $

299

1391

ارمنستان

52051100

نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند)

4,853

407,521,320 Rls.

18,860 $

300

1391

ارمنستان

39159000

آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر

45,400

405,806,000 Rls.

33,100 $

301

1391

ارمنستان

68022900

ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت)

65,462

405,444,880 Rls.

22,116 $

302

1391

ارمنستان

27121090

ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل

15,760

401,458,570 Rls.

26,792 $

303

1391

ارمنستان

84162000

مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

7,264

393,069,460 Rls.

31,358 $

304

1391

ارمنستان

23024000

سبوس ، فضولاتو ساير آخال از ساير غلات

226,741

387,516,994 Rls.

15,802 $

305

1391

ارمنستان

32141000

بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود

154,002

379,929,840 Rls.

26,220 $

306

1391

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

10,100

371,478,000 Rls.

30,300 $

307

1391

ارمنستان

91052900

ساعتهاي ديوا ري غير برقي

5,618

362,283,006 Rls.

18,341 $

308

1391

ارمنستان

95069190

سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL

8,870

361,522,880 Rls.

29,488 $

309

1391

ارمنستان

76109000

ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان

11,348

358,310,760 Rls.

29,226 $

310

1391

ارمنستان

29053100

ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول )

20,101

349,825,680 Rls.

24,112 $

311

1391

ارمنستان

54012000

نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي.

4,742

349,063,362 Rls.

14,226 $

312

1391

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

5,080

342,544,400 Rls.

27,940 $

313

1391

ارمنستان

29153200

استات وينيل

31,000

342,054,000 Rls.

27,900 $

314

1391

ارمنستان

70133700

ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .

10,851

342,025,314 Rls.

16,276 $

315

1391

ارمنستان

34012010

صابون مايع

23,878

340,717,680 Rls.

21,490 $

316

1391

ارمنستان

11051000

ا رد ,زبره و پودر سيب زميني

11,450

336,368,940 Rls.

13,740 $

317

1391

ارمنستان

95063290

ساير توپ ها براي چوگان

4,523

333,593,865 Rls.

13,569 $

318

1391

ارمنستان

40149000

ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر

2,396

333,251,320 Rls.

27,182 $

319

1391

ارمنستان

14049010

حنابه غيراز عصاره آن .

17,900

331,757,850 Rls.

24,810 $

320

1391

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي

9,020

331,755,600 Rls.

27,060 $

321

1391

ارمنستان

73143900

شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده.

6,750

331,533,000 Rls.

13,500 $

322

1391

ارمنستان

01059400

ماكيان ازگونه هاي Galiosdomesticusبه وزن بيش از185گرم .

1,344

330,543,360 Rls.

13,440 $

323

1391

ارمنستان

64019900

کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك

4,481

329,501,373 Rls.

13,443 $

324

1391

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي

5,256

328,944,156 Rls.

15,768 $

325

1391

ارمنستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر

6,310

323,863,843 Rls.

13,213 $

326

1391

ارمنستان

01051190

مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر .

3,015

323,664,000 Rls.

26,400 $

327

1391

ارمنستان

43040000

پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها

2,635

323,642,175 Rls.

13,175 $

328

1391

ارمنستان

39012021

پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر

19,000

322,873,475 Rls.

26,336 $

329

1391

ارمنستان

54023900

نخ تکستوره، که درجاي ديگرگفته نشده،آماده نشده براي خرده فروشي (غير از نخ دوخت ) كمتر از 67 دسي تكس

4,388

320,207,340 Rls.

13,080 $

330

1391

ارمنستان

84181000

يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه

6,060

319,046,904 Rls.

13,998 $

331

1391

ارمنستان

87019090

ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر

8,800

318,760,000 Rls.

26,000 $

332

1391

ارمنستان

39211100

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

2,130

314,052,300 Rls.

12,780 $

333

1391

ارمنستان

03061700

ساير انواع ميگو.

3,400

312,630,000 Rls.

25,500 $

334

1391

ارمنستان

34021240

كوكو آميد و بتائين

13,715

297,772,753 Rls.

13,346 $

335

1391

ارمنستان

32073090

سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم

6,343

295,615,080 Rls.

17,883 $

336

1391

ارمنستان

84431990

سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800

585

294,240,000 Rls.

24,000 $

337

1391

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

498,200

293,136,600 Rls.

23,910 $

338

1391

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)

46,760

293,105,760 Rls.

16,200 $

339

1391

ارمنستان

29121100

متانال (فرمالدئيد)

39,616

286,860,464 Rls.

23,359 $

340

1391

ارمنستان

39204340

فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر

5,820

285,610,680 Rls.

11,640 $

341

1391

ارمنستان

29153100

استات اتيل

18,040

284,647,896 Rls.

21,107 $

342

1391

ارمنستان

72171040

مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده

12,595

278,126,895 Rls.

11,335 $

343

1391

ارمنستان

56031290

ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد.

5,765

276,291,360 Rls.

22,536 $

344

1391

ارمنستان

96190010

پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد

7,512

276,291,360 Rls.

22,536 $

345

1391

ارمنستان

84148020

واحدهاي هواساز (air end)

5,260

275,237,000 Rls.

22,450 $

346

1391

ارمنستان

84329000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين...

3,988

272,907,600 Rls.

22,260 $

347

1391

ارمنستان

70109080

شيشه شربت (دا رو)

52,060

263,503,928 Rls.

16,138 $

348

1391

ارمنستان

29221210

كوكونات ديکاتانول آمين

12,750

263,452,143 Rls.

17,466 $

349

1391

ارمنستان

72082700

محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح

23,170

261,334,160 Rls.

21,316 $

350

1391

ارمنستان

39075010

رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

17,975

259,139,620 Rls.

21,137 $

351

1391

ارمنستان

58019000

پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

5,475

256,965,370 Rls.

13,985 $

352

1391

ارمنستان

08041060

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

19,967

256,712,784 Rls.

16,605 $

353

1391

ارمنستان

15159010

روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن

9,900

254,885,400 Rls.

20,790 $

354

1391

ارمنستان

34021220

كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين

6,000

254,601,200 Rls.

10,400 $

355

1391

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي

6,680

245,690,400 Rls.

20,040 $

356

1391

ارمنستان

84145990

ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد

4,653

245,644,530 Rls.

13,959 $

357

1391

ارمنستان

64021990

ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد

1,800

245,173,335 Rls.

16,148 $

358

1391

ارمنستان

25292100

ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم

152,362

244,523,790 Rls.

15,234 $

359

1391

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر

4,900

239,077,250 Rls.

12,250 $

360

1391

ارمنستان

32029000

سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

24,325

238,309,880 Rls.

19,438 $

361

1391

ارمنستان

84333000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف

5,250

233,553,000 Rls.

19,050 $

362

1391

ارمنستان

84213990

سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور

1,810

232,985,677 Rls.

9,517 $

363

1391

ارمنستان

40040000

آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد

9,760

230,225,600 Rls.

12,760 $

364

1391

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر

8,910

226,797,781 Rls.

9,675 $

365

1391

ارمنستان

84145100

بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت

4,578

223,317,924 Rls.

14,554 $

366

1391

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها

2,735

223,248,800 Rls.

16,600 $

367

1391

ارمنستان

19053100

بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند

4,483

220,574,513 Rls.

9,017 $

368

1391

ارمنستان

56029000

نمد,که درجاي ديگرگفته نشده.

880

215,776,000 Rls.

17,600 $

369

1391

ارمنستان

28321010

سولفيت سديم

21,600

211,852,800 Rls.

17,280 $

370

1391

ارمنستان

17019900

قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف

19,950

210,344,820 Rls.

17,157 $

371

1391

ارمنستان

19023000

سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند

20,000

208,420,000 Rls.

17,000 $

372

1391

ارمنستان

84399900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر

2,820

207,439,200 Rls.

16,920 $

373

1391

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي

9,395

205,784,100 Rls.

16,785 $

374

1391

ارمنستان

69089050

کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

38,591

205,150,780 Rls.

8,380 $

375

1391

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر .

1,372

204,742,000 Rls.

16,700 $

376

1391

ارمنستان

32041600

مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد

22,000

202,290,000 Rls.

16,500 $

377

1391

ارمنستان

72119000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

20,440

200,475,520 Rls.

16,352 $

378

1391

ارمنستان

04069000

سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

5,636

200,377,440 Rls.

16,344 $

379

1391

ارمنستان

48114100

کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive )

6,528

200,083,200 Rls.

16,320 $

380

1391

ارمنستان

56072900

ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود

4,000

194,344,000 Rls.

8,000 $

381

1391

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر

15,450

189,417,000 Rls.

15,450 $

382

1391

ارمنستان

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

166,900

189,166,285 Rls.

14,187 $

383

1391

ارمنستان

28289090

ساير كلريتها، هيپوبروميتها غير از هيپو كلريت سديم ، هيپوكلريت كلسيم وساير هيپو كلريتهاي كلسيم

61,600

188,742,700 Rls.

15,395 $

384

1391

ارمنستان

58013700

پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي

11,710

187,798,680 Rls.

15,318 $

385

1391

ارمنستان

84185000

ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده".

3,210

187,783,200 Rls.

12,600 $

386

1391

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد

4,805

182,598,416 Rls.

8,271 $

387

1391

ارمنستان

76151000

اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم

3,777

181,542,270 Rls.

12,547 $

388

1391

ارمنستان

07099300

كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي

12,226

180,331,822 Rls.

7,336 $

389

1391

ارمنستان

48182000

دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ

8,021

178,295,309 Rls.

13,349 $

390

1391

ارمنستان

68091900

لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده

46,260

176,114,229 Rls.

14,097 $

391

1391

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

1,790

175,563,200 Rls.

14,320 $

392

1391

ارمنستان

70193100

مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه

4,821

174,549,345 Rls.

10,407 $

393

1391

ارمنستان

28211000

ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن

118,200

173,989,662 Rls.

8,274 $

394

1391

ارمنستان

72172010

مفتول ACSR آبکاري شده يا ا ندودشده با روي

15,003

172,167,180 Rls.

14,043 $

395

1391

ارمنستان

94042900

تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند

5,042

171,885,200 Rls.

14,020 $

396

1391

ارمنستان

56072100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو.

5,910

169,680,500 Rls.

11,740 $

397

1391

ارمنستان

64029900

کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک.

2,390

168,826,670 Rls.

7,612 $

398

1391

ارمنستان

72193100

محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm.

3,029

167,767,458 Rls.

6,906 $

399

1391

ارمنستان

70194000

پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه.

3,400

166,926,400 Rls.

6,800 $

400

1391

ارمنستان

48044900

سايرکاغذهاومقوا هاي کرا فت هرمترمربع بيش ا ز150وکمترا ز225گرم غيرمذکوردرجاي ديگر

12,800

164,774,400 Rls.

13,440 $

401

1391

ارمنستان

87013090

تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و کمتر

3,825

159,380,000 Rls.

13,000 $

402

1391

ارمنستان

48025800

سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي

21,300

156,682,800 Rls.

12,780 $

403

1391

ارمنستان

29072900

ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن

31,145

148,627,792 Rls.

11,483 $

404

1391

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته

4,618

146,333,083 Rls.

6,856 $

405

1391

ارمنستان

94034000

مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند

10,320

146,009,340 Rls.

10,320 $

406

1391

ارمنستان

87089311

کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي

2,377

145,710,100 Rls.

11,885 $

407

1391

ارمنستان

76169920

رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم .

2,625

144,815,120 Rls.

11,812 $

408

1391

ارمنستان

48101300

کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف

14,000

144,177,600 Rls.

11,760 $

409

1391

ارمنستان

72123090

سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي

11,640

142,706,400 Rls.

11,640 $

410

1391

ارمنستان

29291000

ايزوسياناتکها

3,880

142,706,400 Rls.

11,640 $

411

1391

ارمنستان

29094300

اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول

73,040

142,154,700 Rls.

11,595 $

412

1391

ارمنستان

58013100

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, قطع نشده ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,

1,265

139,801,212 Rls.

5,692 $

413

1391

ارمنستان

39069020

پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب

3,000

139,764,000 Rls.

11,400 $

414

1391

ارمنستان

69079090

ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر

24,900

139,693,410 Rls.

5,734 $

415

1391

ارمنستان

61121900

گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

757

139,212,300 Rls.

11,355 $

416

1391

ارمنستان

39189000

پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش

3,693

135,828,540 Rls.

11,079 $

417

1391

ارمنستان

27150090

سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني

22,000

135,261,500 Rls.

5,500 $

418

1391

ارمنستان

39021020

گريد فيلم پلي پروپيلن

10,000

134,860,000 Rls.

11,000 $

419

1391

ارمنستان

73144910

ساير تور،شبكه ،پرچين ازآهن يافولاد تورمخصوص ،نوارنقاله كوره هاي زينتر

2,744

134,351,728 Rls.

5,488 $

420

1391

ارمنستان

84138190

سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر

1,600

133,879,200 Rls.

10,920 $

421

1391

ارمنستان

07095900

ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده .

4,530

133,703,856 Rls.

5,436 $

422

1391

ارمنستان

74072100

ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )

1,404

133,376,540 Rls.

10,879 $

423

1391

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص

672

131,941,744 Rls.

6,035 $

424

1391

ارمنستان

49019900

کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده

2,380

131,906,440 Rls.

9,520 $

425

1391

ارمنستان

28142000

آ مونياک محلول درآ ب

19,480

130,391,092 Rls.

10,421 $

426

1391

ارمنستان

25231000

سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر

128,430

126,174,994 Rls.

5,137 $

427

1391

ارمنستان

53072000

نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله.

5,100

125,052,000 Rls.

10,200 $

428

1391

ارمنستان

39153000

آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي کلرور وينيل

9,670

124,475,780 Rls.

10,153 $

429

1391

ارمنستان

01063390

ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استراليايي

350

119,956,900 Rls.

4,900 $

430

1391

ارمنستان

84039090

سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر

6,137

118,883,568 Rls.

8,928 $

431

1391

ارمنستان

84775900

ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر

1,470

117,998,420 Rls.

4,820 $

432

1391

ارمنستان

28042900

گازهاي کمياب (باستثناي آرگون)

950

117,328,390 Rls.

9,380 $

433

1391

ارمنستان

25030090

گل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال)

59,750

117,205,600 Rls.

9,560 $

434

1391

ارمنستان

68069000

مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا.

22,713

117,132,040 Rls.

9,554 $

435

1391

ارمنستان

70134990

ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد .

2,634

116,054,795 Rls.

4,729 $

436

1391

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي

835

112,902,020 Rls.

9,209 $

437

1391

ارمنستان

74181010

اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي

1,020

112,546,800 Rls.

9,180 $

438

1391

ارمنستان

76121010

ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم

788

112,494,540 Rls.

7,848 $

439

1391

ارمنستان

25090090

سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

85,610

110,321,662 Rls.

7,190 $

440

1391

ارمنستان

84021900

سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد

2,990

109,972,200 Rls.

8,970 $

441

1391

ارمنستان

57029200

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف.

893

109,604,400 Rls.

8,940 $

442

1391

ارمنستان

23099030

مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور .

17,680

108,378,400 Rls.

8,840 $

443

1391

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي

248,000

106,416,800 Rls.

8,680 $

444

1391

ارمنستان

72286000

ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده.

11,680

104,533,664 Rls.

8,526 $

445

1391

ارمنستان

73101000

منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر.

3,630

102,977,454 Rls.

5,663 $

446

1391

ارمنستان

32061900

پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100

2,781

102,285,180 Rls.

8,343 $

447

1391

ارمنستان

48191000

کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر

4,963

102,193,064 Rls.

4,197 $

448

1391

ارمنستان

34021900

موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي

3,585

101,108,936 Rls.

4,177 $

449

1391

ارمنستان

84659900

ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره

1,320

100,617,820 Rls.

8,207 $

450

1391

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر

3,950

100,458,440 Rls.

8,194 $

451

1391

ارمنستان

74130000

طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند.

423

98,674,044 Rls.

4,018 $

452

1391

ارمنستان

85446090

سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر

447

97,885,179 Rls.

4,023 $

453

1391

ارمنستان

70193990

نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه

2,400

95,712,000 Rls.

4,800 $

454

1391

ارمنستان

69049000

آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک.

48,410

95,049,856 Rls.

3,872 $

455

1391

ارمنستان

87112090

موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه

887

94,078,960 Rls.

4,476 $

456

1391

ارمنستان

32041500

مواد رنگي خمي (از جمله آنهاييکكه به همان حال به عنوان موادرنگي پيگماني مصرف ميکشوند) و فرآوردهکهاي براساس اين مواد

10,000

91,950,000 Rls.

7,500 $

457

1391

ارمنستان

29053200

پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول )

3,150

91,747,026 Rls.

4,016 $

458

1391

ارمنستان

39264000

مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي

2,461

91,736,238 Rls.

4,729 $

459

1391

ارمنستان

70051020

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن

12,400

91,355,760 Rls.

3,720 $

460

1391

ارمنستان

84412000

ماشين هابرا ي ساختن کيسه ياپاکتهاي کاغذي يامقوا ئي

700

90,893,900 Rls.

3,700 $

461

1391

ارمنستان

35069100

چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره
 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو

3,830

89,169,140 Rls.

6,610 $

462

1391

ارمنستان

87089939

ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي

2,840

87,130,000 Rls.

5,100 $

463

1391

ارمنستان

34021320

نونيل فنل اتوكسيله

6,575

86,335,674 Rls.

6,335 $

464

1391

ارمنستان

38245000

ملاطها و بتون هاي غيرنسوز

5,839

86,159,788 Rls.

3,503 $

465

1391

ارمنستان

90212100

دندا نهاي مصنوعي

165

85,820,000 Rls.

7,000 $

466

1391

ارمنستان

76121090

ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد

2,000

85,820,000 Rls.

7,000 $

467

1391

ارمنستان

06022000

درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده

3,200

82,460,760 Rls.

6,726 $

468

1391

ارمنستان

28331900

ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم )

113,344

81,847,760 Rls.

6,676 $

469

1391

ارمنستان

39079910

رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر

2,225

81,835,500 Rls.

6,675 $

470

1391

ارمنستان

34039100

فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني

11,425

80,085,777 Rls.

4,824 $

471

1391

ارمنستان

73090000

مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت

4,270

79,886,160 Rls.

6,516 $

472

1391

ارمنستان

18069000

شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر

579

78,227,248 Rls.

3,184 $

473

1391

ارمنستان

25120000

خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

253,070

76,977,570 Rls.

5,571 $

474

1391

ارمنستان

63062200

چادراز الياف سنتتيک.

2,500

76,625,000 Rls.

6,250 $

475

1391

ارمنستان

87091900

ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن

3,460

76,355,280 Rls.

6,228 $

476

1391

ارمنستان

84139200

ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها

2,075

76,318,500 Rls.

6,225 $

477

1391

ارمنستان

55162200

پارچه تاروپودباف, رنگرزي شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره مصنوعي,مخلوط بارشته هاي ستنتيك يامصنوعي

1,513

74,197,520 Rls.

6,052 $

478

1391

ارمنستان

29054500

گليسرول

1,000

73,581,000 Rls.

3,000 $

479

1391

ارمنستان

54026990

ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس

4,000

73,560,000 Rls.

6,000 $

480

1391

ارمنستان

95069990

ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د

2,000

73,560,000 Rls.

6,000 $

481

1391

ارمنستان

55062000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده

1,427

73,474,180 Rls.

5,993 $

482

1391

ارمنستان

15159090

ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد .

2,850

73,376,100 Rls.

5,985 $

483

1391

ارمنستان

87089931

ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي

220

72,937,260 Rls.

2,970 $

484

1391

ارمنستان

72299090

سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر

6,473

71,426,760 Rls.

5,826 $

485

1391

ارمنستان

32091090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور

2,329

71,379,390 Rls.

5,702 $

486

1391

ارمنستان

28331100

سولفات دي سديم

21,789

69,452,900 Rls.

5,665 $

487

1391

ارمنستان

95030090

سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع .

1,862

68,484,360 Rls.

5,586 $

488

1391

ارمنستان

29153300

استات بوتيل نرمال

2,160

68,402,880 Rls.

3,931 $

489

1391

ارمنستان

28251000

هيدرا زين وهيدرکسيلامين وا ملاح غيرآلي آنها

34,520

67,140,664 Rls.

5,476 $

490

1391

ارمنستان

32099010

رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي

3,024

66,940,474 Rls.

2,722 $

491

1391

ارمنستان

59031000

پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P).

750

65,592,600 Rls.

3,750 $

492

1391

ارمنستان

25051010

شن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن

157,550

64,964,540 Rls.

3,781 $

493

1391

ارمنستان

55049000

ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

1,200

64,841,040 Rls.

2,640 $

494

1391

ارمنستان

55131300

سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده

2,400

63,753,680 Rls.

3,520 $

495

1391

ارمنستان

39219080

ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok)

1,150

63,445,500 Rls.

5,175 $

496

1391

ارمنستان

84369900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد

960

62,395,680 Rls.

2,688 $

497

1391

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي

1,560

59,815,103 Rls.

4,879 $

498

1391

ارمنستان

28230000

ا کسيدهاي تيتان

15,625

59,713,200 Rls.

4,620 $

499

1391

ارمنستان

55012000

دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها.

2,700

59,583,600 Rls.

4,860 $

500

1391

ارمنستان

87114010

موتورسيكلت ا زنوع دوزمانه ،باحجم سيلندر 500تا800سي سي

743

58,897,390 Rls.

2,395 $

501

1391

ارمنستان

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

8,000

58,848,000 Rls.

4,800 $

502

1391

ارمنستان

03062610

ميگو مولد زنده براي تكثير

2,400

58,848,000 Rls.

4,800 $

503

1391

ارمنستان

73249000

لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد

69,420

57,849,800 Rls.

2,360 $

504

1391

ارمنستان

69120090

ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر

1,550

57,009,000 Rls.

4,650 $

505

1391

ارمنستان

87079030

بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي

770

56,375,300 Rls.

2,300 $

506

1391

ارمنستان

27121010

وازلين گريد دارويي (توليد داخل)

2,100

54,731,670 Rls.

4,464 $

507

1391

ارمنستان

21061020

موا دپروتئيني تکستوره سويا

9,896

53,527,160 Rls.

4,366 $

508

1391

ارمنستان

64021210

کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowbord بارويه وتخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك

600

53,404,560 Rls.

4,356 $

509

1391

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

1,547

52,719,996 Rls.

2,862 $

510

1391

ارمنستان

25049000

سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس )

4,820

51,810,200 Rls.

3,220 $

511

1391

ارمنستان

25301010

پرليت

15,445

51,654,640 Rls.

2,780 $

512

1391

ارمنستان

32064100

لاجورد و فرآوردهکهاي آن

2,455

51,309,640 Rls.

4,130 $

513

1391

ارمنستان

68101990

سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر

7,200

51,197,760 Rls.

4,176 $

514

1391

ارمنستان

25292200

ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور کلسيم

41,600

51,001,600 Rls.

4,160 $

515

1391

ارمنستان

69051000

سفال پوشش بام ا زسرا ميک.

43,600

50,241,480 Rls.

4,098 $

516

1391

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذکور

16,405

49,617,976 Rls.

3,854 $

517

1391

ارمنستان

54075300

پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره

503

49,334,240 Rls.

4,024 $

518

1391

ارمنستان

52041900

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي کمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

2,000

49,040,000 Rls.

4,000 $

519

1391

ارمنستان

28321090

ساير سولفيت هاي سديم غير از سولفيت سديم ومتابي سولفيت

44,000

49,040,000 Rls.

4,000 $

520

1391

ارمنستان

87168000

وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند

3,060

48,770,280 Rls.

3,978 $

521

1391

ارمنستان

73141400

ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات )

1,436

48,224,000 Rls.

2,892 $

522

1391

ارمنستان

72109000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر

1,100

48,100,140 Rls.

1,980 $

523

1391

ارمنستان

64031990

سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور

110

47,326,125 Rls.

1,925 $

524

1391

ارمنستان

94036010

مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....)

500

45,975,000 Rls.

3,750 $

525

1391

ارمنستان

68061000

پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول.

1,260

45,913,770 Rls.

1,890 $

526

1391

ارمنستان

28199090

سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم

2,960

45,185,035 Rls.

3,590 $

527

1391

ارمنستان

72230000

مفتول ا زفولادزنگ نزن.

5,065

44,712,220 Rls.

3,647 $

528

1391

ارمنستان

39033000

کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي

3,000

44,136,000 Rls.

3,600 $

529

1391

ارمنستان

64069090

سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي

2,910

44,013,400 Rls.

3,590 $

530

1391

ارمنستان

73041990

ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن

1,880

42,640,280 Rls.

3,478 $

531

1391

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر

460

42,297,000 Rls.

3,450 $

532

1391

ارمنستان

39079999

سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور

400

42,239,760 Rls.

1,720 $

533

1391

ارمنستان

28332960

سولفات کروم

8,200

41,825,080 Rls.

2,750 $

534

1391

ارمنستان

94052000

چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي

500

41,755,400 Rls.

1,700 $

535

1391

ارمنستان

28499000

ساير کربورها باستثناي کلسيم و سيليسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص

4,000

41,684,000 Rls.

3,400 $

536

1391

ارمنستان

54026100

نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس

693

41,538,440 Rls.

1,828 $

537

1391

ارمنستان

45039000

ا شياء ا زچوب پنبه طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد

560

41,193,600 Rls.

3,360 $

538

1391

ارمنستان

33029010

اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي

560

41,193,600 Rls.

3,360 $

539

1391

ارمنستان

32081060

ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها

512

40,922,666 Rls.

1,827 $

540

1391

ارمنستان

28042100

آرگون

1,014

40,413,366 Rls.

1,646 $

541

1391

ارمنستان

84148010

کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM

750

40,044,254 Rls.

1,630 $

542

1391

ارمنستان

68091100

صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا

22,300

39,366,860 Rls.

3,211 $

543

1391

ارمنستان

32064900

ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن

860

36,902,600 Rls.

3,010 $

544

1391

ارمنستان

34051000

واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم

10,560

36,780,000 Rls.

3,000 $

545

1391

ارمنستان

52042000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي.

990

36,412,200 Rls.

2,970 $

546

1391

ارمنستان

39204350

فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر

980

36,044,400 Rls.

2,940 $

547

1391

ارمنستان

91039000

ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي.

978

35,970,840 Rls.

2,934 $

548

1391

ارمنستان

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده

829

35,750,160 Rls.

2,916 $

549

1391

ارمنستان

94038900

ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه .

3,988

34,573,200 Rls.

2,820 $

550

1391

ارمنستان

32082090

ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل

1,170

34,107,372 Rls.

1,404 $

551

1391

ارمنستان

44029000

ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده .

1,030

33,355,512 Rls.

1,854 $

552

1391

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند

2,330

33,273,640 Rls.

2,714 $

553

1391

ارمنستان

28111990

ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک

2,270

32,997,790 Rls.

2,692 $

554

1391

ارمنستان

40116190

لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل

2,670

32,734,200 Rls.

2,670 $

555

1391

ارمنستان

34012020

صابون صنعتي

5,280

32,450,880 Rls.

2,647 $

556

1391

ارمنستان

84807900

قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ).

1,134

31,692,100 Rls.

2,585 $

557

1391

ارمنستان

87083019

لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي

320

31,385,600 Rls.

2,560 $

558

1391

ارمنستان

57049000

کف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده که درجاي ديگرگفته نشده

1,170

31,286,718 Rls.

1,278 $

559

1391

ارمنستان

29053900

دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول

1,200

31,249,218 Rls.

1,271 $

560

1391

ارمنستان

82011000

بيل, بيلچه.

1,300

30,282,200 Rls.

2,470 $

561

1391

ارمنستان

85363090

سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت

331

30,199,112 Rls.

1,777 $

562

1391

ارمنستان

52030000

پنبه حلاجي شده يا شانه زده

1,200

29,424,000 Rls.

2,400 $

563

1391

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور

2,400

29,424,000 Rls.

2,400 $

564

1391

ارمنستان

57050000

ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف.

1,580

28,945,860 Rls.

2,361 $

565

1391

ارمنستان

44119210

ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده

1,680

28,696,590 Rls.

1,170 $

566

1391

ارمنستان

70139910

ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي

1,010

28,660,470 Rls.

1,632 $

567

1391

ارمنستان

73170000

ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند.

1,029

28,512,254 Rls.

1,405 $

568

1391

ارمنستان

48189090

سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر

1,134

27,805,680 Rls.

2,268 $

569

1391

ارمنستان

94049000

اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب

233

27,585,000 Rls.

2,250 $

570

1391

ارمنستان

61099000

تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

92

27,077,808 Rls.

1,104 $

571

1391

ارمنستان

40029900

سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس )

1,100

26,972,000 Rls.

2,200 $

572

1391

ارمنستان

32099090

سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور

632

25,574,360 Rls.

2,086 $

573

1391

ارمنستان

29121900

ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال

3,725

25,076,872 Rls.

1,490 $

574

1391

ارمنستان

07032000

سير

1,121

24,701,329 Rls.

1,009 $

575

1391

ارمنستان

59069100

پارچه هاي نسجي کائوچوزده, کشباف ياقلاب باف (غيرا زنوا رچسب ).

250

24,520,000 Rls.

2,000 $

576

1391

ارمنستان

08135000

مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر

485

23,784,400 Rls.

1,940 $

577

1391

ارمنستان

69022090

آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر

481

23,628,644 Rls.

962 $

578

1391

ارمنستان

39219099

ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور

930

23,379,820 Rls.

1,907 $

579

1391

ارمنستان

56090000

ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده.

623

23,301,292 Rls.

1,190 $

580

1391

ارمنستان

39269091

کپسول خالي ژلاتيني

6

22,321,936 Rls.

1,821 $

581

1391

ارمنستان

74111010

لوله هاي مسي آجدا ر ا ز دا خل ازمس تصفيه شده

201

22,178,340 Rls.

1,809 $

582

1391

ارمنستان

34029090

ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر

4,960

21,651,736 Rls.

1,190 $

583

1391

ارمنستان

54023300

نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس

430

21,087,200 Rls.

1,720 $

584

1391

ارمنستان

32041290

موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر

625

20,290,300 Rls.

1,655 $

585

1391

ارمنستان

84191900

آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد

3,000

20,229,000 Rls.

1,650 $

586

1391

ارمنستان

85362090

سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت

700

20,178,547 Rls.

821 $

587

1391

ارمنستان

73221900

ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر .

180

19,866,870 Rls.

810 $

588

1391

ارمنستان

69079040

کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده

7,830

19,616,000 Rls.

1,600 $

589

1391

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

199

19,517,920 Rls.

1,592 $

590

1391

ارمنستان

28061090

کلرورهيدوژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص بيش ا ز 33درصد

7,915

19,407,580 Rls.

1,583 $

591

1391

ارمنستان

85168000

مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545)

254

18,390,000 Rls.

1,500 $

592

1391

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر

1,500

18,390,000 Rls.

1,500 $

593

1391

ارمنستان

84512900

ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک

710

18,279,660 Rls.

1,491 $

594

1391

ارمنستان

34021290

سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

1,120

18,022,200 Rls.

1,470 $

595

1391

ارمنستان

56074990

طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد.

490

18,022,200 Rls.

1,470 $

596

1391

ارمنستان

32110000

سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده.

740

17,889,780 Rls.

735 $

597

1391

ارمنستان

85472000

قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي

230

15,508,900 Rls.

1,265 $

598

1391

ارمنستان

29221220

دي اتانول آمين

880

15,312,740 Rls.

1,249 $

599

1391

ارمنستان

29152100

اسيد استيك

2,200

14,944,940 Rls.

1,219 $

600

1391

ارمنستان

28333000

زا ج ها (Alums)

5,000

14,712,000 Rls.

1,200 $

601

1391

ارمنستان

84501100

ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم

3,700

14,712,000 Rls.

1,200 $

602

1391

ارمنستان

84182900

يخچالهاي خانگي غير از تراكمي

946

14,192,319 Rls.

629 $

603

1391

ارمنستان

84804900

قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري )

732

13,988,660 Rls.

1,141 $

604

1391

ارمنستان

94033000

مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند

380

13,699,152 Rls.

828 $

605

1391

ارمنستان

29151100

اسيد فرميك

2,400

12,897,520 Rls.

1,052 $

606

1391

ارمنستان

27122010

موم پارا فين باگريد دا رويي داراي روغن كمتراز75درصد وزني (توليد داخل )

525

12,878,040 Rls.

1,050 $

607

1391

ارمنستان

87082910

اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي

170

12,873,000 Rls.

1,050 $

608

1391

ارمنستان

15153000

روغن کرچک و ا جزا ء آن

1,035

12,689,100 Rls.

1,035 $

609

1391

ارمنستان

84521000

چرخ دوزندگي از نوع خانگي

195

12,615,540 Rls.

1,029 $

610

1391

ارمنستان

85044050

کنترل دور موتورInverter

110

12,382,600 Rls.

1,010 $

611

1391

ارمنستان

84151010

دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي

250

12,260,000 Rls.

1,000 $

612

1391

ارمنستان

08134000

ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند

1,000

12,260,000 Rls.

1,000 $

613

1391

ارمنستان

39091090

سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک

1,000

12,260,000 Rls.

1,000 $

614

1391

ارمنستان

28209000

سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز)

1,810

11,977,586 Rls.

814 $

615

1391

ارمنستان

29222100

اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها

1,000

11,328,240 Rls.

924 $

616

1391

ارمنستان

28353100

تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم )

890

11,282,344 Rls.

554 $

617

1391

ارمنستان

55070000

الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند.

1,028

10,813,320 Rls.

882 $

618

1391

ارمنستان

84778000

ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر

250

10,316,040 Rls.

420 $

619

1391

ارمنستان

32131000

رنگکها به صورت مجموعه

129

10,280,010 Rls.

839 $

620

1391

ارمنستان

25233000

سيمان آلومينو

1,740

10,259,580 Rls.

696 $

621

1391

ارمنستان

73239910

سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

525

10,040,940 Rls.

819 $

622

1391

ارمنستان

26020000

سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد.

1,800

9,930,600 Rls.

810 $

623

1391

ارمنستان

87119000

موتورسيکلت گازي وچرخهاي پائي ،با موتورکمکي ،با يا بدون سايدکارباسايد كار .

520

9,808,000 Rls.

800 $

624

1391

ارمنستان

84796010

کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C)

240

8,827,200 Rls.

720 $

625

1391

ارمنستان

83024190

يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان

180

8,827,200 Rls.

720 $

626

1391

ارمنستان

68099000

سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده

2,680

8,385,840 Rls.

684 $

627

1391

ارمنستان

84339000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي

136

8,336,800 Rls.

680 $

628

1391

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر

1,330

8,152,900 Rls.

665 $

629

1391

ارمنستان

84144090

سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر

300

7,375,200 Rls.

300 $

630

1391

ارمنستان

25222000

آهک آبديده (آهک مرده )

5,000

7,356,000 Rls.

600 $

631

1391

ارمنستان

39119090

پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي

1,000

7,287,900 Rls.

300 $

632

1391

ارمنستان

94042100

تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش

49

7,220,052 Rls.

294 $

633

1391

ارمنستان

84331900

ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد

190

6,988,200 Rls.

570 $

634

1391

ارمنستان

53109000

ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات (باستثناءسفيدنشده ).

280

6,865,600 Rls.

560 $

635

1391

ارمنستان

87112010

موتورسيكلت ا ز نوع دوزمانه ،باحجم سيلندر 50تا250سانتيمتر مكعب

230

6,743,000 Rls.

550 $

636

1391

ارمنستان

32082040

موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

715

6,669,692 Rls.

272 $

637

1391

ارمنستان

73181590

سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده

500

6,130,000 Rls.

500 $

638

1391

ارمنستان

87089929

ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي

500

6,130,000 Rls.

500 $

639

1391

ارمنستان

37011000

صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده

83

6,115,938 Rls.

249 $

640

1391

ارمنستان

28391920

سيليکات سديم مايع

4,356

5,918,659 Rls.

279 $

641

1391

ارمنستان

08094000

آلو و گوجه , تازه

295

5,786,720 Rls.

472 $

642

1391

ارمنستان

42021900

رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند

94

5,762,200 Rls.

470 $

643

1391

ارمنستان

32129000

پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي

700

5,731,720 Rls.

235 $

644

1391

ارمنستان

80070090

ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر

20

5,639,600 Rls.

460 $

645

1391

ارمنستان

25262090

سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده

2,800

5,598,079 Rls.

353 $

646

1391

ارمنستان

94016900

نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده

2,620

5,517,000 Rls.

450 $

647

1391

ارمنستان

32100000

ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود.

1,010

5,161,460 Rls.

421 $

648

1391

ارمنستان

83024900

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است

500

5,002,080 Rls.

408 $

649

1391

ارمنستان

84231000

ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي

200

4,904,000 Rls.

400 $

650

1391

ارمنستان

48089000

سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق

3,850

4,720,100 Rls.

385 $

651

1391

ارمنستان

84818030

شير مخصوص سيلندر گاز مايع

370

4,536,200 Rls.

370 $

652

1391

ارمنستان

38249090

ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر

2,992

4,401,340 Rls.

359 $

653

1391

ارمنستان

82149000

سايرمصنوعات چاقوسازي غير مذكور درجاي ديگر

76

4,389,080 Rls.

358 $

654

1391

ارمنستان

12060000

دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده

77

4,237,056 Rls.

346 $

655

1391

ارمنستان

32091050

رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

164

3,690,260 Rls.

301 $

656

1391

ارمنستان

28273990

ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي

2,000

3,678,000 Rls.

300 $

657

1391

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي

100

3,678,000 Rls.

300 $

658

1391

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر

250

3,678,000 Rls.

300 $

659

1391

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک)

68

3,678,000 Rls.

300 $

660

1391

ارمنستان

73239990

سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

270

3,530,880 Rls.

288 $

661

1391

ارمنستان

19049000

ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904

140

3,432,800 Rls.

280 $

662

1391

ارمنستان

19041000

فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند.

257

3,218,250 Rls.

263 $

663

1391

ارمنستان

28470000

پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره

1,300

3,187,600 Rls.

260 $

664

1391

ارمنستان

69041000

آجرساختمان ا زسرا ميک.

1,600

3,146,752 Rls.

257 $

665

1391

ارمنستان

70049020

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن

850

3,126,300 Rls.

255 $

666

1391

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي

255

3,126,300 Rls.

255 $

667

1391

ارمنستان

84401000

ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق )

250

3,065,000 Rls.

250 $

668

1391

ارمنستان

28152000

هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)

425

3,065,000 Rls.

250 $

669

1391

ارمنستان

73044900

لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100

170

2,813,670 Rls.

230 $

670

1391

ارمنستان

38061000

كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني

225

2,732,963 Rls.

113 $

671

1391

ارمنستان

33074900

ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100

579

2,721,720 Rls.

222 $

672

1391

ارمنستان

29151200

املاح اسيد فرميك

700

2,574,600 Rls.

210 $

673

1391

ارمنستان

79050000

صفحه, ورق, نوا روورقه نازک ا زروي.

99

2,476,520 Rls.

202 $

674

1391

ارمنستان

59019000

پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي

67

2,464,260 Rls.

201 $

675

1391

ارمنستان

73151200

زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

100

2,452,000 Rls.

200 $

676

1391

ارمنستان

44182010

در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت صنايع دستي شامل گره چيني (قطعات چوبي متشكل ازگره هاي هندسي قابل استفاده درسطوح )

25

2,452,000 Rls.

200 $

677

1391

ارمنستان

28342990

ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري

500

2,452,000 Rls.

200 $

678

1391

ارمنستان

32061100

پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك

200

2,452,000 Rls.

200 $

679

1391

ارمنستان

84849090

سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر

130

2,390,700 Rls.

195 $

680

1391

ارمنستان

85354090

برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر

48

2,353,920 Rls.

192 $

681

1391

ارمنستان

34042090

ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول )

360

2,206,800 Rls.

180 $

682

1391

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

1,860

1,839,000 Rls.

150 $

683

1391

ارمنستان

94059100

ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها

100

1,715,770 Rls.

70 $

684

1391

ارمنستان

61169900

دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي

12

1,618,320 Rls.

132 $

685

1391

ارمنستان

28413000

دي کرومات سديم

50

1,532,500 Rls.

125 $

686

1391

ارمنستان

01063290

سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و...

25

1,532,500 Rls.

125 $

687

1391

ارمنستان

08101000

توت فرنگي ,تازه

41

1,520,302 Rls.

62 $

688

1391

ارمنستان

29152990

ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم

350

1,501,850 Rls.

123 $

689

1391

ارمنستان

29221110

منواتانول آمين

400

1,471,200 Rls.

120 $

690

1391

ارمنستان

39029000

ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي

70

1,373,120 Rls.

112 $

691

1391

ارمنستان

55052000

آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها)

1,120

1,373,120 Rls.

112 $

692

1391

ارمنستان

20081100

بادا م زميني ,محفوظ شده

120

1,270,136 Rls.

104 $

693

1391

ارمنستان

11061000

آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713

100

1,226,000 Rls.

100 $

694

1391

ارمنستان

39039000

پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي

40

1,226,000 Rls.

100 $

695

1391

ارمنستان

59070090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند

140

1,226,000 Rls.

100 $

696

1391

ارمنستان

49111000

محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند

9

882,972 Rls.

36 $

697

1391

ارمنستان

28255000

ا کسيدوهيدروکسيدهاي مس

60

735,600 Rls.

60 $

698

1391

ارمنستان

39069010

پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ

50

613,000 Rls.

50 $

699

1391

ارمنستان

32042000

محصولات آلي سينتتيك از انواعيکكه به عنوان عوامل درخشانکكننده فلورسنت استعمال ميکشوند

50

521,050 Rls.

43 $

700

1391

ارمنستان

40169990

سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر

50

306,500 Rls.

25 $

701

1391

ارمنستان

84198990

سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر

40

245,200 Rls.

20 $

702

1391

ارمنستان

28369900

ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000

150

147,120 Rls.

12 $

703

1391

ارمنستان

28212000

خاكکرنگي (Earth colours)

150

147,120 Rls.

12 $

704

1391

ارمنستان

28364000

کربنات هاي پتاسيم

100

98,080 Rls.

8 $

705

1391

ارمنستان

40170090

کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010

70

85,820 Rls.

7 $

به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران