گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

 کالاهای وارداتی از مبداء ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران در سال 1392

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1392

ارمنستان

01041000

حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند

3,380,883

426,924,942,248 Rls.

17,189,308 $

2

1392

ارمنستان

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

1,742,647

31,843,954,377 Rls.

1,279,359 $

3

1392

ارمنستان

72163300

پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

1,430,000

21,863,746,278 Rls.

882,279 $

4

1392

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر

2,348,350

19,466,828,168 Rls.

776,584 $

5

1392

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

349,910

14,991,100,704 Rls.

606,325 $

6

1392

ارمنستان

72085110

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر

1,047,384

14,961,538,610 Rls.

602,017 $

7

1392

ارمنستان

90183929

ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر

2,949

13,437,258,551 Rls.

543,176 $

8

1392

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها

2,819

12,828,910,331 Rls.

521,776 $

9

1392

ارمنستان

90185010

دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط

1,300

11,820,511,546 Rls.

475,597 $

10

1392

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن

1,131,180

9,810,242,587 Rls.

395,553 $

11

1392

ارمنستان

85299090

ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528

28

8,310,592,080 Rls.

335,470 $

12

1392

ارمنستان

02042100

لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده

52,283

7,947,416,505 Rls.

319,070 $

13

1392

ارمنستان

73072100

فلانج ا زفولادزنگ نزن

38,147

7,341,983,156 Rls.

296,172 $

14

1392

ارمنستان

30023090

سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور

920

7,155,269,070 Rls.

286,303 $

15

1392

ارمنستان

39169000

تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي

82,909

5,818,560,846 Rls.

234,120 $

16

1392

ارمنستان

84229090

سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي

1,091

5,156,734,796 Rls.

208,109 $

17

1392

ارمنستان

48109200

ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا

115,203

4,776,807,580 Rls.

192,776 $

18

1392

ارمنستان

24022000

سيگار حاوي توتون

10,180

4,545,929,062 Rls.

183,193 $

19

1392

ارمنستان

39046120

پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر

49,250

4,227,738,223 Rls.

170,579 $

20

1392

ارمنستان

84839000

چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره.

18,121

3,673,047,816 Rls.

148,136 $

21

1392

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ

48,779

3,653,999,811 Rls.

147,028 $

22

1392

ارمنستان

25120000

خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

234,270

3,597,807,387 Rls.

145,208 $

23

1392

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

23,924

3,590,532,057 Rls.

144,485 $

24

1392

ارمنستان

84812000

شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي.

13,019

3,515,304,324 Rls.

132,679 $

25

1392

ارمنستان

90185090

ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر

1,180

3,076,216,971 Rls.

123,838 $

26

1392

ارمنستان

72085210

محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر

197,007

2,866,351,024 Rls.

115,399 $

27

1392

ارمنستان

84248100

ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري

18,189

2,624,186,788 Rls.

105,857 $

28

1392

ارمنستان

07133300

لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه

71,500

2,576,177,604 Rls.

103,515 $

29

1392

ارمنستان

84219100

ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز

29,440

2,564,832,604 Rls.

103,546 $

30

1392

ارمنستان

84596100

ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي)

14,600

2,455,067,710 Rls.

99,035 $

31

1392

ارمنستان

98842940

قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر

1,000

2,431,106,678 Rls.

98,076 $

32

1392

ارمنستان

98843320

قطعات منفصله برا ي توليدکمباين ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر

4,348

2,429,544,322 Rls.

98,068 $

33

1392

ارمنستان

90183925

لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)

650

1,960,383,356 Rls.

79,134 $

34

1392

ارمنستان

72085290

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر

130,050

1,814,260,364 Rls.

72,947 $

35

1392

ارمنستان

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

124,799

1,741,006,376 Rls.

70,001 $

36

1392

ارمنستان

39162090

تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل

28,448

1,544,950,225 Rls.

62,259 $

37

1392

ارمنستان

39232190

سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن

20,240

1,513,446,303 Rls.

61,024 $

38

1392

ارمنستان

84071000

موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي

160

1,455,606,745 Rls.

58,765 $

39

1392

ارمنستان

54021910

نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90

14,300

1,431,273,475 Rls.

57,525 $

40

1392

ارمنستان

85443090

سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي

1,410

1,375,393,632 Rls.

55,500 $

41

1392

ارمنستان

85447010

کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده

748

1,367,188,140 Rls.

55,169 $

42

1392

ارمنستان

39209200

صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي

20,652

1,342,385,663 Rls.

54,159 $

43

1392

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي )

21,364

1,339,242,397 Rls.

53,677 $

44

1392

ارمنستان

90183190

ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر

348

1,326,672,194 Rls.

53,521 $

45

1392

ارمنستان

85291020

آنتن مخابرا تي

61

1,276,221,500 Rls.

51,500 $

46

1392

ارمنستان

85291090

ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور

56

1,276,118,500 Rls.

51,500 $

47

1392

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند

20,320

1,273,797,300 Rls.

51,054 $

48

1392

ارمنستان

38249030

موا دآبکاري

3,750

1,240,160,000 Rls.

50,075 $

49

1392

ارمنستان

84219900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها

7,610

1,186,512,969 Rls.

48,258 $

50

1392

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ).

137,000

1,087,459,040 Rls.

43,883 $

51

1392

ارمنستان

85171100

دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless)

526

1,063,265,056 Rls.

42,848 $

52

1392

ارمنستان

84144090

سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر

6,000

1,005,817,500 Rls.

40,500 $

53

1392

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد

20,800

983,606,364 Rls.

39,718 $

54

1392

ارمنستان

85072010

انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني

18,430

977,764,500 Rls.

39,397 $

55

1392

ارمنستان

39173990

ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه

7,128

857,443,922 Rls.

34,588 $

56

1392

ارمنستان

84198930

دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما

2,300

827,730,301 Rls.

33,452 $

57

1392

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

1,421

783,145,152 Rls.

31,650 $

58

1392

ارمنستان

41012000

پوست خام بصورت کامل وزن هرجلدآن صرفاخشک كمتراز8kgنمک زده خشک كمتراز10kgتازه كمتراز16

67,000

713,897,872 Rls.

28,809 $

59

1392

ارمنستان

70021000

گلوله ا زشيشه, کارنشده.

10,000

708,520,000 Rls.

28,529 $

60

1392

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي

13,200

651,223,116 Rls.

26,291 $

61

1392

ارمنستان

30051090

ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور

918

605,093,584 Rls.

24,420 $

62

1392

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب

1,705

595,989,723 Rls.

23,919 $

63

1392

ارمنستان

85176230

سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر

24

572,954,982 Rls.

23,089 $

64

1392

ارمنستان

29173500

انيدريد فتاليك

19,980

564,868,772 Rls.

22,827 $

65

1392

ارمنستان

90328990

ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور

100

519,963,007 Rls.

21,213 $

66

1392

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده

10,500

497,594,696 Rls.

20,050 $

67

1392

ارمنستان

90183910

سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway)

782

455,681,452 Rls.

18,404 $

68

1392

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

1,140

450,691,377 Rls.

18,112 $

69

1392

ارمنستان

32064100

لاجورد و فرآوردهکهاي آن

4,800

416,522,400 Rls.

16,800 $

70

1392

ارمنستان

86071900

محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن

2,000

396,072,670 Rls.

15,987 $

71

1392

ارمنستان

39081090

پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12

5,000

389,273,810 Rls.

15,655 $

72

1392

ارمنستان

28470000

پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره

20,020

337,888,518 Rls.

13,624 $

73

1392

ارمنستان

73065090

لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا

1,751

331,348,500 Rls.

13,379 $

74

1392

ارمنستان

90200000

سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض.

600

329,009,489 Rls.

13,281 $

75

1392

ارمنستان

90318040

حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020

47

301,372,391 Rls.

12,292 $

76

1392

ارمنستان

30062000

معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود

2

288,670,305 Rls.

11,642 $

77

1392

ارمنستان

90262000

آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار

1,043

287,435,805 Rls.

11,684 $

78

1392

ارمنستان

85011010

ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات

46

275,722,248 Rls.

11,110 $

79

1392

ارمنستان

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

7,260

262,307,600 Rls.

10,600 $

80

1392

ارمنستان

90181200

دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض

24

257,998,333 Rls.

10,415 $

81

1392

ارمنستان

90211090

سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني

470

250,717,705 Rls.

10,121 $

82

1392

ارمنستان

83099090

سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر

2,098

246,532,963 Rls.

9,949 $

83

1392

ارمنستان

90329000

اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032

43

244,155,012 Rls.

9,822 $

84

1392

ارمنستان

29291000

ايزوسياناتکها

4,800

236,740,514 Rls.

9,558 $

85

1392

ارمنستان

31051020

کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم

6,186

216,967,385 Rls.

8,714 $

86

1392

ارمنستان

90183290

ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر

150

197,868,340 Rls.

7,982 $

87

1392

ارمنستان

59032000

پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان.

3,900

197,408,231 Rls.

7,970 $

88

1392

ارمنستان

28211000

ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن

6,000

192,948,953 Rls.

7,769 $

89

1392

ارمنستان

28112900

سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم

7,770

190,432,977 Rls.

7,668 $

90

1392

ارمنستان

90189090

ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر

28

173,199,416 Rls.

6,990 $

91

1392

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها

3,500

165,864,899 Rls.

6,683 $

92

1392

ارمنستان

38021000

زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon)

5,000

157,584,145 Rls.

6,345 $

93

1392

ارمنستان

44079200

چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش

11,390

147,379,137 Rls.

5,946 $

94

1392

ارمنستان

84819030

اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي

147

142,014,540 Rls.

5,739 $

95

1392

ارمنستان

84679200

ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک

218

109,267,988 Rls.

4,412 $

96

1392

ارمنستان

85269200

دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي

6

98,214,355 Rls.

3,941 $

97

1392

ارمنستان

85079010

پليت باطري( Grid-Cast)

1,270

63,257,112 Rls.

2,549 $

98

1392

ارمنستان

85044040

ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر

5

60,936,963 Rls.

2,455 $

99

1392

ارمنستان

90261010

فلومتر

500

52,542,907 Rls.

2,117 $

100

1392

ارمنستان

41021000

پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم

8,900

50,069,781 Rls.

2,011 $

101

1392

ارمنستان

90268090

ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر

50

46,571,805 Rls.

1,880 $

102

1392

ارمنستان

28051900

ساير فلزا ت قليايي ياقليايي -خاكي (باستثناي سديم وكلسيم )

200

45,021,422 Rls.

1,813 $

103

1392

ارمنستان

01062090

سايرخزندگان (ا زجمله مار و لاک پشت دريايي)بجز برا ي تحقيقات پزشکي.آزمايشگاهي

1,500

45,020,583 Rls.

1,809 $

104

1392

ارمنستان

01069090

ساير حيوا نات زنده غيرمذکور در جاي ديگر به جز براي تحقيقات (پزشكي ،آزمايشگاهي وسرم سازي )

1,500

44,814,357 Rls.

1,809 $

105

1392

ارمنستان

72052900

پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج

1,796

36,226,704 Rls.

1,459 $

106

1392

ارمنستان

31010000

کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي

20,000

32,885,087 Rls.

1,327 $

107

1392

ارمنستان

39172200

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن

244

20,974,267 Rls.

836 $

108

1392

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

230

17,124,420 Rls.

690 $

109

1392

ارمنستان

90303390

ساير

27

16,399,541 Rls.

662 $

110

1392

ارمنستان

85340000

مدا رهاي چاپي

13

15,607,348 Rls.

630 $

           

مجموع کل:
320,645,534 ریال

مجموع کل:
12,914 دلار

 

به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی تهران

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران