گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

 

 کالاهای وارداتی از مبداء ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران در سال 1392

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1392

ارمنستان

27132000

قيرنفت

33,627,848

376,039,698,061 Rls.

15,120,389 $

2

1392

ارمنستان

28342910

نيترا ت آمونيوم ا نفجاري

16,387,080

102,830,647,686 Rls.

4,137,606 $

3

1392

ارمنستان

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر

5,264,175

102,669,324,203 Rls.

4,133,075 $

4

1392

ارمنستان

01051160

جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر .

282,488

64,023,372,972 Rls.

2,570,705 $

5

1392

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

822,982

61,303,702,494 Rls.

2,457,339 $

6

1392

ارمنستان

39021030

گريدنساجي پلي پروپيلن

1,890,000

52,395,025,368 Rls.

2,112,136 $

7

1392

ارمنستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر

11,697,448

52,174,212,210 Rls.

2,100,117 $

8

1392

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي

587,604

42,538,374,888 Rls.

1,710,842 $

9

1392

ارمنستان

72022110

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

1,428,000

42,509,905,200 Rls.

1,713,520 $

10

1392

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

1,871,635

39,422,331,174 Rls.

1,585,939 $

11

1392

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

4,629,859

39,188,264,328 Rls.

1,578,185 $

12

1392

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

5,118,314

38,094,146,523 Rls.

1,530,013 $

13

1392

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده

495,244

35,826,683,261 Rls.

1,444,103 $

14

1392

ارمنستان

63053300

ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن

449,558

34,682,945,157 Rls.

1,391,777 $

15

1392

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

182,259

31,632,198,031 Rls.

1,275,059 $

16

1392

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور

1,350,136

30,199,986,148 Rls.

1,209,120 $

17

1392

ارمنستان

38140000

حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.

635,150

30,145,341,723 Rls.

1,209,123 $

18

1392

ارمنستان

39076020

گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات )

823,000

29,376,900,713 Rls.

1,185,019 $

19

1392

ارمنستان

39011039

پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري

792,000

29,115,183,233 Rls.

1,172,509 $

20

1392

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

328,345

28,502,963,687 Rls.

1,135,664 $

21

1392

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

600,660

27,390,514,440 Rls.

1,099,838 $

22

1392

ارمنستان

39041090

سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

1,014,100

25,950,459,456 Rls.

1,046,379 $

23

1392

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

942,383

22,871,708,153 Rls.

916,610 $

24

1392

ارمنستان

72022900

فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم.

1,239,980

22,751,734,162 Rls.

915,014 $

25

1392

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

297,070

22,078,891,650 Rls.

891,347 $

26

1392

ارمنستان

34022010

دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي

1,119,477

21,176,774,276 Rls.

852,911 $

27

1392

ارمنستان

28289010

هيپوکلريت سديم

2,720,642

21,023,988,899 Rls.

844,947 $

28

1392

ارمنستان

28332939

ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب

765,070

20,873,643,202 Rls.

836,866 $

29

1392

ارمنستان

28365000

کربنات کلسيم

9,592,664

19,205,931,965 Rls.

772,878 $

30

1392

ارمنستان

69089020

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده

3,567,651

18,133,565,047 Rls.

729,403 $

31

1392

ارمنستان

01051190

مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر .

153,876

18,120,498,776 Rls.

731,393 $

32

1392

ارمنستان

70131000

سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد

459,947

17,123,917,899 Rls.

689,746 $

33

1392

ارمنستان

39012029

پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر

458,000

16,901,402,112 Rls.

680,139 $

34

1392

ارمنستان

39042200

پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised)

423,850

16,829,720,768 Rls.

677,458 $

35

1392

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

746,677

16,361,014,882 Rls.

660,338 $

36

1392

ارمنستان

04079000

ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده

338,692

16,303,393,917 Rls.

643,894 $

37

1392

ارمنستان

08109010

انار تازه

573,781

16,061,373,326 Rls.

637,071 $

38

1392

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)

211,025

15,691,247,715 Rls.

625,980 $

39

1392

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

416,000

15,612,655,439 Rls.

629,214 $

40

1392

ارمنستان

73069010

ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر .

855,800

15,105,196,535 Rls.

608,522 $

41

1392

ارمنستان

07061000

هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده

1,067,592

15,094,722,889 Rls.

612,569 $

42

1392

ارمنستان

34022020

پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو

578,480

15,045,793,634 Rls.

606,420 $

43

1392

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32

185,577

14,161,510,181 Rls.

566,185 $

44

1392

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

109,225

13,561,536,639 Rls.

545,542 $

45

1392

ارمنستان

57049090

ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد

190,476

12,410,755,398 Rls.

500,205 $

46

1392

ارمنستان

01051210

بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر

122,538

12,014,008,895 Rls.

484,925 $

47

1392

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

14,349,297

11,975,132,053 Rls.

482,204 $

48

1392

ارمنستان

08105000

کيوي, تازه

1,131,689

11,952,685,626 Rls.

480,933 $

49

1392

ارمنستان

70134190

ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني .

359,976

11,874,659,486 Rls.

478,186 $

50

1392

ارمنستان

27109900

ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100

462,500

11,693,303,562 Rls.

471,750 $

51

1392

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده.

299,206

11,558,876,291 Rls.

466,723 $

52

1392

ارمنستان

39202020

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene

147,663

11,011,399,081 Rls.

442,888 $

53

1392

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

407,680

10,805,484,584 Rls.

434,732 $

54

1392

ارمنستان

27101910

روغن موتور

358,720

10,647,958,551 Rls.

429,480 $

55

1392

ارمنستان

70132800

ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .

281,500

10,477,541,700 Rls.

419,523 $

56

1392

ارمنستان

72099000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر

594,760

10,432,829,291 Rls.

420,904 $

57

1392

ارمنستان

73089090

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

159,515

10,232,433,916 Rls.

412,407 $

58

1392

ارمنستان

41071200

چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

11,561

10,045,759,736 Rls.

403,152 $

59

1392

ارمنستان

38200000

فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and

287,160

9,734,951,370 Rls.

386,338 $

60

1392

ارمنستان

39012049

سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري

286,000

9,734,767,079 Rls.

392,660 $

61

1392

ارمنستان

39012019

ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري

210,000

9,598,783,200 Rls.

386,400 $

62

1392

ارمنستان

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند

123,940

9,222,848,970 Rls.

371,820 $

63

1392

ارمنستان

28363090

ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي

1,422,040

9,109,349,700 Rls.

369,726 $

64

1392

ارمنستان

08025110

انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك

43,626

8,857,186,337 Rls.

353,455 $

65

1392

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

317,169

8,821,548,440 Rls.

350,135 $

66

1392

ارمنستان

39031920

پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH

225,000

8,811,294,001 Rls.

351,262 $

67

1392

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر.

154,779

8,793,631,533 Rls.

353,498 $

68

1392

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

189,830

8,635,756,135 Rls.

348,107 $

69

1392

ارمنستان

38123090

سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور

90,180

8,625,226,915 Rls.

347,191 $

70

1392

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

176,351

8,615,253,612 Rls.

342,103 $

71

1392

ارمنستان

69089040

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

1,462,416

8,475,958,954 Rls.

341,105 $

72

1392

ارمنستان

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...)

488,074

8,473,029,675 Rls.

339,853 $

73

1392

ارمنستان

32081050

موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها

191,025

8,387,535,741 Rls.

338,046 $

74

1392

ارمنستان

28151100

هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد

1,073,446

8,134,088,426 Rls.

327,705 $

75

1392

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني

65,257

8,098,026,555 Rls.

326,285 $

76

1392

ارمنستان

58090000

پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند.

23,290

8,094,191,420 Rls.

326,060 $

77

1392

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

462,990

8,038,387,448 Rls.

322,391 $

78

1392

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

50,937

7,771,057,713 Rls.

309,198 $

79

1392

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

180,880

7,670,960,695 Rls.

305,197 $

80

1392

ارمنستان

84186190

ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110.

18,139

7,615,971,460 Rls.

306,500 $

81

1392

ارمنستان

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

172,290

7,568,755,338 Rls.

304,938 $

82

1392

ارمنستان

48052490

مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر

462,180

7,361,094,250 Rls.

295,947 $

83

1392

ارمنستان

63059000

جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر

96,614

7,239,625,612 Rls.

291,641 $

84

1392

ارمنستان

70052120

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر

1,763,100

7,209,632,168 Rls.

288,726 $

85

1392

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين

94,908

7,056,708,825 Rls.

284,692 $

86

1392

ارمنستان

01051140

جوجه اجداد تخم گذار

72,374

6,992,465,011 Rls.

281,463 $

87

1392

ارمنستان

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

366,480

6,577,660,941 Rls.

264,421 $

88

1392

ارمنستان

08081000

سيب , تازه

330,000

6,491,867,200 Rls.

264,000 $

89

1392

ارمنستان

39076090

سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري

198,000

6,393,501,400 Rls.

257,303 $

90

1392

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

150,409

6,317,232,628 Rls.

253,978 $

91

1392

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده

508,384

6,172,723,687 Rls.

248,653 $

92

1392

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

301,612

5,987,919,316 Rls.

241,280 $

93

1392

ارمنستان

34021120

سديم لوريل اتر سولفات

156,317

5,638,824,938 Rls.

227,247 $

94

1392

ارمنستان

72092600

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر

306,760

5,380,044,896 Rls.

216,995 $

95

1392

ارمنستان

39232190

سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن

69,788

5,216,340,667 Rls.

209,306 $

96

1392

ارمنستان

73259100

گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد

463,723

5,170,806,493 Rls.

208,674 $

97

1392

ارمنستان

78011000

سرب تصفيه شده بصورت کارنشده

97,940

5,104,435,177 Rls.

205,748 $

98

1392

ارمنستان

08092900

ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه

167,895

5,077,368,989 Rls.

204,832 $

99

1392

ارمنستان

72092700

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر

282,390

5,044,441,076 Rls.

203,579 $

100

1392

ارمنستان

08062070

کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

56,460

4,909,314,340 Rls.

197,553 $

101

1392

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده.

122,632

4,854,406,871 Rls.

196,233 $

102

1392

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

65,012

4,819,326,012 Rls.

194,316 $

103

1392

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي

63,795

4,744,238,181 Rls.

191,385 $

104

1392

ارمنستان

35061000

محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد

82,743

4,735,839,039 Rls.

190,991 $

105

1392

ارمنستان

70133700

ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .

126,572

4,712,603,070 Rls.

186,457 $

106

1392

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم

2,110,250

4,656,168,496 Rls.

187,833 $

107

1392

ارمنستان

63053900

جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر

60,489

4,477,974,048 Rls.

177,364 $

108

1392

ارمنستان

74111090

ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر

20,737

4,434,927,327 Rls.

178,376 $

109

1392

ارمنستان

62171000

متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر

13,216

4,431,825,674 Rls.

178,443 $

110

1392

ارمنستان

39204390

صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم

92,203

4,412,029,889 Rls.

177,961 $

111

1392

ارمنستان

39011099

سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر

135,100

4,382,509,043 Rls.

176,165 $

112

1392

ارمنستان

70051090

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر

878,280

4,129,005,219 Rls.

166,399 $

113

1392

ارمنستان

39031910

پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General

112,600

4,120,674,734 Rls.

165,630 $

114

1392

ارمنستان

55032000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

50,877

4,106,227,686 Rls.

165,351 $

115

1392

ارمنستان

07019000

سيب زميني ، تازهيا سردکرده

784,300

3,994,007,240 Rls.

161,220 $

116

1392

ارمنستان

32081090

سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي

55,351

3,976,503,144 Rls.

160,334 $

117

1392

ارمنستان

07032000

سير

122,000

3,891,899,250 Rls.

157,125 $

118

1392

ارمنستان

73219000

اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد .

29,470

3,832,384,260 Rls.

154,400 $

119

1392

ارمنستان

07049000

کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده

308,312

3,825,068,172 Rls.

154,935 $

120

1392

ارمنستان

39042100

پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised)

119,930

3,698,443,015 Rls.

145,805 $

121

1392

ارمنستان

73051990

لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر

80,255

3,626,466,612 Rls.

146,469 $

122

1392

ارمنستان

32029000

سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

121,535

3,622,038,210 Rls.

145,827 $

123

1392

ارمنستان

38123080

پايداركننده هاي پي وي سي

38,695

3,615,089,327 Rls.

145,836 $

124

1392

ارمنستان

25223000

آهک هيدروليک

1,172,167

3,490,933,092 Rls.

139,441 $

125

1392

ارمنستان

01063990

سايرپرندگان از حيوانات مشمول رديفهاي 010631لغايت 01063930

2,700

3,402,382,250 Rls.

136,950 $

126

1392

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي

260,340

3,247,387,277 Rls.

130,915 $

127

1392

ارمنستان

01051150

جوجه مادر تخم گذار

33,300

3,213,544,950 Rls.

129,486 $

128

1392

ارمنستان

21011200

فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه

23,574

3,199,626,655 Rls.

128,907 $

129

1392

ارمنستان

34029010

پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم

185,286

3,161,933,202 Rls.

127,529 $

130

1392

ارمنستان

25221000

آهک زنده

1,238,031

3,141,087,445 Rls.

126,303 $

131

1392

ارمنستان

25232100

سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي

1,230,132

3,127,276,814 Rls.

125,739 $

132

1392

ارمنستان

64019200

کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك

30,570

3,120,556,569 Rls.

125,861 $

133

1392

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

439,645

3,115,141,718 Rls.

125,822 $

134

1392

ارمنستان

11090000

گلوتن گندم حتي خشک کرده

92,000

3,107,113,800 Rls.

125,160 $

135

1392

ارمنستان

33049900

فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100

41,601

3,099,331,927 Rls.

124,789 $

136

1392

ارمنستان

17023090

گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر

224,529

3,063,686,737 Rls.

123,487 $

137

1392

ارمنستان

73066110

لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور

179,100

3,035,106,913 Rls.

118,996 $

138

1392

ارمنستان

55144900

ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم

8,840

2,974,809,600 Rls.

119,952 $

139

1392

ارمنستان

72163200

پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر.

168,560

2,913,536,532 Rls.

116,843 $

140

1392

ارمنستان

39173990

ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه

39,870

2,907,242,550 Rls.

117,666 $

141

1392

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

9,295

2,900,685,622 Rls.

114,761 $

142

1392

ارمنستان

25239090

سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني

1,587,080

2,886,973,397 Rls.

116,457 $

143

1392

ارمنستان

70134119

ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر .

77,451

2,882,165,926 Rls.

116,241 $

144

1392

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

127,980

2,859,252,873 Rls.

115,294 $

145

1392

ارمنستان

32041290

موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر

22,850

2,854,307,750 Rls.

113,708 $

146

1392

ارمنستان

73083090

ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور

34,241

2,799,695,912 Rls.

112,631 $

147

1392

ارمنستان

47079000

ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده

139,901

2,781,893,913 Rls.

112,443 $

148

1392

ارمنستان

70049090

ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر

655,256

2,776,488,320 Rls.

111,632 $

149

1392

ارمنستان

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

205,066

2,766,791,763 Rls.

111,687 $

150

1392

ارمنستان

56039400

پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم

25,114

2,750,444,667 Rls.

110,953 $

151

1392

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

145,082

2,715,666,220 Rls.

106,645 $

152

1392

ارمنستان

08041020

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

128,621

2,703,156,381 Rls.

108,752 $

153

1392

ارمنستان

39173200

ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات

35,905

2,669,069,985 Rls.

107,715 $

154

1392

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک

26,773

2,666,844,062 Rls.

107,538 $

155

1392

ارمنستان

07099900

ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده

118,589

2,662,573,755 Rls.

107,506 $

156

1392

ارمنستان

39232990

ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910

35,340

2,629,517,475 Rls.

105,875 $

157

1392

ارمنستان

25084090

سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور

173,940

2,593,079,556 Rls.

103,078 $

158

1392

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

22,145

2,560,713,466 Rls.

103,054 $

159

1392

ارمنستان

39079100

ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور

24,000

2,557,192,800 Rls.

103,200 $

160

1392

ارمنستان

32151900

مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

36,322

2,536,147,488 Rls.

102,262 $

161

1392

ارمنستان

59039090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر

33,506

2,501,613,294 Rls.

100,392 $

162

1392

ارمنستان

19021900

ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ

120,012

2,453,882,726 Rls.

98,939 $

163

1392

ارمنستان

70139990

ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا

79,864

2,449,546,333 Rls.

98,435 $

164

1392

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريک

347,167

2,386,353,560 Rls.

96,182 $

165

1392

ارمنستان

39069030

پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي

23,400

2,330,364,000 Rls.

93,600 $

166

1392

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب

15,324

2,288,164,560 Rls.

91,920 $

167

1392

ارمنستان

23011000

آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني

332,690

2,226,222,794 Rls.

89,786 $

168

1392

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد

33,923

2,160,141,543 Rls.

87,012 $

169

1392

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

91,516

2,143,217,522 Rls.

86,250 $

170

1392

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

15,520

2,116,156,570 Rls.

85,360 $

171

1392

ارمنستان

29153100

استات اتيل

21,173

2,096,885,667 Rls.

84,657 $

172

1392

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر

27,460

2,085,777,585 Rls.

84,169 $

173

1392

ارمنستان

72092800

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm

111,915

2,082,088,209 Rls.

82,596 $

174

1392

ارمنستان

84334000

منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن )

18,640

2,072,616,052 Rls.

83,331 $

175

1392

ارمنستان

52081200

پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم

17,060

2,066,891,064 Rls.

83,460 $

176

1392

ارمنستان

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

210,000

2,060,433,840 Rls.

82,980 $

177

1392

ارمنستان

90281000

کنتورگاز

10,977

2,055,553,740 Rls.

82,620 $

178

1392

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشک کرده

157,394

2,035,255,759 Rls.

82,151 $

179

1392

ارمنستان

25171020

دولوميت خردشده يا بريده شده

996,750

2,025,871,370 Rls.

81,762 $

180

1392

ارمنستان

48051100

کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي

211,129

2,013,127,501 Rls.

80,999 $

181

1392

ارمنستان

32041600

مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد

107,980

2,012,857,905 Rls.

79,210 $

182

1392

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

80,415

2,009,512,195 Rls.

80,905 $

183

1392

ارمنستان

69089030

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده

354,610

2,007,860,689 Rls.

80,899 $

184

1392

ارمنستان

04021090

ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد

20,000

1,998,640,000 Rls.

79,621 $

185

1392

ارمنستان

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

38,831

1,985,645,408 Rls.

80,474 $

186

1392

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشک کرده

26,270

1,949,637,030 Rls.

78,810 $

187

1392

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي

23,559

1,939,739,656 Rls.

78,182 $

188

1392

ارمنستان

35069100

چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره
 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو

74,760

1,902,962,767 Rls.

76,416 $

189

1392

ارمنستان

39052100

کوپليمرهاي ا ستات وينيل ,بصورت ديسپرسيون مايع (Dispersion)

18,600

1,856,280,000 Rls.

74,400 $

190

1392

ارمنستان

20029010

رب گوجه فرنگي

43,632

1,785,198,284 Rls.

71,993 $

191

1392

ارمنستان

27129090

سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر

65,400

1,781,856,645 Rls.

71,745 $

192

1392

ارمنستان

39229000

مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي

23,945

1,781,781,375 Rls.

71,835 $

193

1392

ارمنستان

48030090

آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق

59,360

1,775,199,836 Rls.

71,233 $

194

1392

ارمنستان

58019000

پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

14,448

1,725,646,364 Rls.

69,440 $

195

1392

ارمنستان

62104000

ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907

5,655

1,720,052,404 Rls.

69,482 $

196

1392

ارمنستان

94036090

ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي

36,397

1,716,542,100 Rls.

69,169 $

197

1392

ارمنستان

84775900

ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر

13,240

1,686,885,504 Rls.

68,009 $

198

1392

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

37,664

1,678,863,330 Rls.

67,530 $

199

1392

ارمنستان

28061010

کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر

331,027

1,654,541,622 Rls.

66,603 $

200

1392

ارمنستان

69089050

کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

211,665

1,651,773,873 Rls.

66,599 $

201

1392

ارمنستان

28011000

کلر

239,400

1,638,334,636 Rls.

65,987 $

202

1392

ارمنستان

39162090

تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل

21,930

1,634,588,940 Rls.

65,790 $

203

1392

ارمنستان

56074990

طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد.

22,023

1,624,981,005 Rls.

66,069 $

204

1392

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي

22,576

1,621,845,317 Rls.

65,329 $

205

1392

ارمنستان

39202010

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene

26,085

1,597,960,874 Rls.

64,460 $

206

1392

ارمنستان

84339000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي

9,247

1,583,598,925 Rls.

63,641 $

207

1392

ارمنستان

57050000

ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف.

8,050

1,561,708,931 Rls.

62,822 $

208

1392

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته

42,188

1,552,182,103 Rls.

62,629 $

209

1392

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)

104,955

1,544,373,703 Rls.

62,205 $

210

1392

ارمنستان

39091010

پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك

40,500

1,537,823,500 Rls.

62,000 $

211

1392

ارمنستان

33061000

مواد پاكکكننده دندان

28,485

1,526,580,773 Rls.

61,534 $

212

1392

ارمنستان

39012099

سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر

45,000

1,492,916,011 Rls.

60,244 $

213

1392

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي

20,320

1,486,125,300 Rls.

60,420 $

214

1392

ارمنستان

39204990

سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر

33,126

1,481,901,430 Rls.

59,626 $

215

1392

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

5,903

1,449,546,475 Rls.

58,175 $

216

1392

ارمنستان

87089110

رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي

4,478

1,443,100,270 Rls.

58,213 $

217

1392

ارمنستان

73102120

قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر

32,050

1,430,170,650 Rls.

57,682 $

218

1392

ارمنستان

28491000

کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص

66,000

1,390,606,800 Rls.

56,100 $

219

1392

ارمنستان

33051000

شامپوها

21,988

1,365,191,020 Rls.

54,970 $

220

1392

ارمنستان

39021099

ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر

44,000

1,345,216,524 Rls.

54,282 $

221

1392

ارمنستان

32041100

مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل

13,400

1,337,582,350 Rls.

53,950 $

222

1392

ارمنستان

32091060

لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

43,000

1,280,948,400 Rls.

51,600 $

223

1392

ارمنستان

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

705,820

1,278,169,552 Rls.

50,940 $

224

1392

ارمنستان

57049000

کف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده که درجاي ديگرگفته نشده

20,947

1,273,998,480 Rls.

51,085 $

225

1392

ارمنستان

70052920

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر

317,320

1,273,100,876 Rls.

50,331 $

226

1392

ارمنستان

32091010

رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

26,594

1,244,318,827 Rls.

50,212 $

227

1392

ارمنستان

39059990

سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر

12,400

1,239,156,800 Rls.

49,365 $

228

1392

ارمنستان

48237000

ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ

68,652

1,223,490,604 Rls.

49,350 $

229

1392

ارمنستان

69079090

ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر

226,443

1,221,871,332 Rls.

49,266 $

230

1392

ارمنستان

84743100

مخلوط کن هاي بتون وملاط.

19,590

1,218,051,075 Rls.

48,975 $

231

1392

ارمنستان

30049010

ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

1,065

1,200,866,880 Rls.

48,402 $

232

1392

ارمنستان

28332931

فروسولفات آب دار وبدون آب

44,000

1,198,868,000 Rls.

48,400 $

233

1392

ارمنستان

73218200

بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

22,700

1,193,673,950 Rls.

47,985 $

234

1392

ارمنستان

39069099

سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور

15,412

1,162,460,416 Rls.

46,928 $

235

1392

ارمنستان

18069000

شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر

7,925

1,160,588,989 Rls.

46,723 $

236

1392

ارمنستان

64069090

سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي

17,110

1,152,438,780 Rls.

46,530 $

237

1392

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر

100,352

1,115,979,280 Rls.

45,158 $

238

1392

ارمنستان

72162100

پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر.

24,900

1,114,718,220 Rls.

44,820 $

239

1392

ارمنستان

78019990

سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر

21,452

1,102,718,072 Rls.

44,513 $

240

1392

ارمنستان

28332930

سولفات آهن

39,668

1,088,693,250 Rls.

43,635 $

241

1392

ارمنستان

39261000

لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي

14,450

1,073,912,610 Rls.

43,350 $

242

1392

ارمنستان

57029900

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر

17,784

1,059,151,827 Rls.

42,582 $

243

1392

ارمنستان

41079900

سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب

1,377

1,028,951,515 Rls.

41,495 $

244

1392

ارمنستان

39201020

صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

13,800

1,026,306,000 Rls.

41,400 $

245

1392

ارمنستان

84369900

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد

22,922

1,023,748,534 Rls.

41,259 $

246

1392

ارمنستان

39033000

کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي

22,500

1,023,504,816 Rls.

41,136 $

247

1392

ارمنستان

87112090

موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه

6,265

1,007,292,900 Rls.

40,740 $

248

1392

ارمنستان

39211100

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

11,894

983,633,505 Rls.

39,704 $

249

1392

ارمنستان

53072000

نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله.

19,550

972,466,100 Rls.

39,050 $

250

1392

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

15,338

951,472,095 Rls.

37,904 $

251

1392

ارمنستان

84741000

ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد

12,736

948,895,680 Rls.

38,208 $

252

1392

ارمنستان

31039000

ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد

543,910

943,705,911 Rls.

38,072 $

253

1392

ارمنستان

04022900

شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده

20,750

933,115,050 Rls.

37,173 $

254

1392

ارمنستان

84189100

مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده

10,885

925,571,232 Rls.

37,392 $

255

1392

ارمنستان

84749090

اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل

12,377

920,143,311 Rls.

37,131 $

256

1392

ارمنستان

59119090

سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر

8,400

895,414,800 Rls.

36,120 $

257

1392

ارمنستان

25083000

خاک رس نسوز

58,490

870,128,250 Rls.

35,094 $

258

1392

ارمنستان

85441900

سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي)

3,900

869,752,800 Rls.

35,100 $

259

1392

ارمنستان

39031990

سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر

22,500

864,237,375 Rls.

34,875 $

260

1392

ارمنستان

72159000

ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده

39,990

861,073,763 Rls.

34,591 $

261

1392

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي

12,206

859,224,845 Rls.

34,333 $

262

1392

ارمنستان

44101190

تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده

121,293

854,454,817 Rls.

34,478 $

263

1392

ارمنستان

29173200

اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل

18,000

848,775,600 Rls.

34,200 $

264

1392

ارمنستان

54025100

نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس

11,400

847,441,800 Rls.

34,200 $

265

1392

ارمنستان

28281000

هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم

34,030

845,517,120 Rls.

32,952 $

266

1392

ارمنستان

84335920

ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester

13,224

838,893,045 Rls.

33,855 $

267

1392

ارمنستان

01063390

ساير شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استراليايي

3,850

835,846,700 Rls.

33,800 $

268

1392

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي

11,141

829,476,075 Rls.

33,446 $

269

1392

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E

17,502

828,656,426 Rls.

33,254 $

270

1392

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد

13,849

828,293,996 Rls.

33,404 $

271

1392

ارمنستان

69079020

کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده

133,945

827,743,560 Rls.

33,400 $

272

1392

ارمنستان

32049000

سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر

10,175

821,113,547 Rls.

32,999 $

273

1392

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور

7,236

790,983,252 Rls.

31,924 $

274

1392

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر

193,290

782,709,730 Rls.

31,275 $

275

1392

ارمنستان

76109000

ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان

9,070

754,611,475 Rls.

30,497 $

276

1392

ارمنستان

12092910

تخم چمن براي كشت

8,180

752,323,680 Rls.

30,166 $

277

1392

ارمنستان

95030090

سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع .

10,106

751,137,246 Rls.

30,318 $

278

1392

ارمنستان

70139910

ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي

20,170

749,749,440 Rls.

30,251 $

279

1392

ارمنستان

84671900

ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي

1,660

744,540,000 Rls.

30,000 $

280

1392

ارمنستان

84774000

ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي .

6,730

741,438,990 Rls.

29,910 $

281

1392

ارمنستان

48192090

سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي

50,780

732,994,722 Rls.

29,452 $

282

1392

ارمنستان

69089090

ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر

152,245

730,687,238 Rls.

29,385 $

283

1392

ارمنستان

32151100

مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

9,798

726,976,861 Rls.

29,332 $

284

1392

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي

9,575

717,203,120 Rls.

28,943 $

285

1392

ارمنستان

04014000

شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده

9,587

712,755,102 Rls.

28,761 $

286

1392

ارمنستان

38249090

ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر

81,673

706,980,608 Rls.

28,525 $

287

1392

ارمنستان

48189010

كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي

14,045

704,346,720 Rls.

28,320 $

288

1392

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي

797,030

691,703,473 Rls.

27,891 $

289

1392

ارمنستان

34021130

الكيل بنزن سولفونه

20,750

668,186,740 Rls.

26,975 $

290

1392

ارمنستان

73218100

بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد.

6,425

658,395,438 Rls.

26,502 $

291

1392

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه.

61,244

651,529,931 Rls.

25,767 $

292

1392

ارمنستان

03061700

ساير انواع ميگو.

12,905

651,104,498 Rls.

26,254 $

293

1392

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر

3,400

648,452,420 Rls.

26,180 $

294

1392

ارمنستان

48051290

کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin)

65,975

629,976,013 Rls.

25,345 $

295

1392

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده.

15,928

627,205,413 Rls.

25,291 $

296

1392

ارمنستان

32061900

پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100

9,772

624,489,211 Rls.

24,689 $

297

1392

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل

8,390

623,964,300 Rls.

25,170 $

298

1392

ارمنستان

04070090

تخم مرغ پرندگان با پوست, تازه غير مذکور در جاي ديگر

19,193

623,325,850 Rls.

24,832 $

299

1392

ارمنستان

72083900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3

37,030

623,214,900 Rls.

25,164 $

300

1392

ارمنستان

84389000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر

3,200

610,431,360 Rls.

24,640 $

301

1392

ارمنستان

72171040

مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده

33,700

601,876,872 Rls.

24,264 $

302

1392

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

503,420

600,484,096 Rls.

24,204 $

303

1392

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده

12,000

594,456,000 Rls.

24,000 $

304

1392

ارمنستان

52041100

نخ ا ز پنبه برا ي دوخت, باحدا قل 85% پنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

6,606

574,811,181 Rls.

23,121 $

305

1392

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند

3,000

573,688,500 Rls.

23,100 $

306

1392

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي

4,172

571,745,482 Rls.

22,946 $

307

1392

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

14,200

562,865,280 Rls.

22,720 $

308

1392

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

5,645

560,654,300 Rls.

22,619 $

309

1392

ارمنستان

73249000

لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد

12,348

558,818,035 Rls.

22,541 $

310

1392

ارمنستان

29051100