گالری تصاویر
پیوندهای مهم

گرفتن اقامت در ارمنستان

گرفتن اقامت در ارمنستان

 

1-اقامت موقت :
پروانه اقامت موقت به آن عده از افراد خارجی داده می شود که دلایل مستدلی برای ماندن آنها به مدت یک سال در جمهوری ارمنستان داشته باشند . پروانه اقامت موقت برای مدت یک سال داده می شود که هر بار می تواند به مدت یک سال دیگر تمدید گردد . به منظور تمدید اقامت موقت ، حداقل 30 روز قبل از اتمام مهلت پروانه اقامت موقت ، درخواست خود را باید در جمهوری ارمنستان جهت دریافت کارت اقامت موقت ارائه داد و همچنین عوارض مربوطه را نیز پرداخت نمود . مدارک مورد تائید اقامت موقت دائمی و اختصاصی جمهوری ارمنستان ، کارت اقامت موقت ، کارت اقامت دائم و گذرنامه اختصاصی است . جهت ارائه وضعیت مخصوص به بیگانگان بر اساس ( درباره مالیات دولتی ) قانون جمهوری ارمنستان عوارض دریافت می گردد .
2- اقامت دائم :
به آن عده از اتباع خارجی پروانه اقامت دائم داده می شود که :
الف: ثابت نماید که بستگان نزدیک آنها ( والدین ، همسر ، شوهر ، برادر ، خواهر ، فرزند ، پدربزرگ ، مادربزرگ ، نوه ) در جمهوری ارمنستان ساکن هستند .
ب: دارای مسکن بوده و امرارمعاش آنها تامین باشند .
پ: پیش از درخواست پروانه اقامت دائم در چارچوب قانون حداقل 3 سال در جمهوری ارمنستان سکونت داشته باشند ، پروانه اقامت دائم ، همچنین به آن عده از اتباع خارجی داده می شود که در جمهوری ارمنستان صاحب موسسه و کارآفرین باشند . پروانه اقامت دائم به مدت 5 سال اعتبار دارد که هر بار ، می توان به مدت 5 سال دیگر تمدید کرد . جهت تمدید کارت اقامت دائم باید حداقل 30 روز قبل از اتمام مهلت آن ، درخواست تمدید ارائه گردد . مدارک مورد تائید اقامت موقت دائم و اختصاصی به ترتیب کارت اقامت موقت ، کارت اقامت دائم و گذرنامه اختصاصی است .
3- اقامت ویژه :
پروانه اقامت ویژه به آن عده از اتباع خارجی داده می شود که ارمنی باشند . اقامت اختصاصی به بیگانگانی داده می شود که در ارمنستان فعالیت اقتصادی یا فرهنگی داشته باشند . مدت اعتبار پروانه 10 سال است که بارها قابل تمدید است .

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران