گالری تصاویر
پیوندهای مهم

قانون مالیات غیرمستقیم در ارمنستان

قانون جمهوري ارمنستان درخصوص ماليات غیرمستقیم


باب اول- ماليات غیرمستقیم و پرداخت كنندگان :
ماده 1- ماليات غیرمستقیم مالياتی است كه به بودجه دولت واريز مي شود

ماده 2- توليدكنندگان، اشخاص حقوقي و حقيقي و مؤسسات فاقد هويت شخص حقوقي ( من بعد پرداخت كنندگان ) كه خاويار، آبجو، انواع شراب ها ، مواد اوليه شرابسازي ، الكل و نوشابه هاي الكلي ، انواع و اقسام دخانيات ، بنزين ، گازوئيل ، لباس و لوازم تهيه شده از چرم طبيعي ، پوستين طبيعي و لوازم تهيه شده از آن ( بجزء نيمه پالتوهاي كارگري و نظامي دوخته شده از پوست گوسفند ) ، محصولات چيني و كريستالي ، لوازم طلاكاري و جواهرات به جمهوري ارمنستان وارد مي نمايند .

باب دوم- واحد مشمول ماليات و سيكل ماليات بندي :
- ماليات غیرمستقیم از درآمد حاصل از فروش كالاهاي مشمول ماليات پرداخت مي شود . كالاهاي توليد شده در جمهوري ارمنستان ، قيمت عرضة آنها ( بدون ماليات غیرمستقیم و ماليات بر ارزش افزوده ) مشمول ماليات غیرمستقیم مي باشند . كالاهاي وارداتي به جمهوري ارمنستان ، نرخ گمركي كالاهاي وارداتي اعلام شده از سوي وارد كننده ( بدون ماليات بر ارزش افزوده و عوارض گمركي ) ، مشمول ماليات غیرمستقیم مي باشند .
ماده 4- موارد زير مشمول ماليات غیرمستقیم نمي باشند :
الف- كالاهاي صادراتي
ب- كالاهاي مشمول ماليات غیرمستقیم كه از طرف نمايندگي هاي ديپلماتيك ، كنسولگري ها ، سازمانهاي بين المللي و بين دولتي هم تراز آنها ، بمنظور استفاده رسمي از آنها وارد و يا در جمهوري ارمنستان خریداری مي شوند .
پ- كالاهاي مشمول بر ماليات غیرمستقیم كه از سوي شهروندان وارد مي شوند ولي در صورتيكه از مقدار و قيمتي كه مطابق قانون محدود شده است تجاوز ننمايد .
ت- كالاهاي عبور ترانزيت .
ث- مطابق قانون ، كالاهاي وارداتي در چارچوب كمك هاي بشر دوستانه و اهداف خيريه .
ج- كالاهايي كه مطابق قانون ، تحت كنترل گمركي ؛ موقتاً وارد منطقة گمركي جمهوري ارمنستان مي شوند .
چ- كالاهاي وارداتي كه موقتاً از منطقه گمركي جمهوري ارمنستان صادر شده باشند .

باب چهارم : محاسبه ، مهلت و مقررات پرداخت ماليات

ماده 6- وجه مورد پرداخت ماليات غیرمستقیم از سوي پرداخت كننده با مد نظر داشتن موارد ذيل، به طور مستقل محاسبه مي شود :
الف- جريان عرضه و فروش كالاهاي مشمول ماليات بر سهام توليد شده در جمهوري ارمنستان و تعرفه هاي تعيين شده .
ب- نرخ گمركي كالاهاي وارداتي مشمول ماليات غیرمستقیم و تعرفه هاي تعيين شده .

ماده 7- ماليات غیرمستقیم كالاهاي توليدي در جمهوري ارمنستان ، طي ده روز اداري پس از فروش يا عرضه كالاها ، از سوي توليدكنندگان اين كالاها پرداخت مي شود .
ماليات غیرمستقیم كالاهاي وارداتي طي ده روز اداري پس از ورود به جمهوري ارمنستان مطابق مقررات تعيين شده از سوي دولت جمهوري ارمنستان پرداخت مي شود .
دولت جمهوري ارمنستان مي تواند مقررات نصب برچسب هاي برخي از كالاهاي مشمول ماليات غیرمستقیم را كه در جمهوري ارمنستان توليد يا وارد مي شود ، تعيين نمايد . در اينصورت وجه پرداختي جهت بدست آوردن برچسب ها ، بعنوان پيش پرداخت ماليات غیرمستقیم محسوب خواهد شد .
ماده 8 - مبلغ ماليات غیرمستقیم پرداخت شده از طرف توليد کنندگان و عرضه كنندگان كالاهاي مشمول ماليات غیرمستقیم در جمهوري ارمنستان كه مطابق اين قانون در مقابل مواد اولية بدست آمده در جمهوري ارمنستان يا وارد شده در جمهوري ارمنستان ، ماليات بر سهام پرداخت شده است ، از مجموع كل ماليات غیرمستقیم مشمول پرداخت از سوي آنان كسر خواهد شد .
وجوه ماليات غیرمستقیم پرداخت شده در جمهوري ارمنستان براي كالاهاي صادراتي از سوي اشخاص حقوقي ، مؤسسات فاقد هويت شخص حقوقي يا دست اندركاران شخصي كه توليد و عرضه كننده محسوب نمي شوند، و همچنين طبق قسمت اول اين ماده ، وجوه ماليات غیرمستقیم پرداخت شده از سوي توليد و عرضه كنندگان در مقابل مواد اوليه ، به آنان بازپرداخت مي شود و يا طبق مقررات مالياتي به حساب ديگر پرداختهاي مالياتي ، گذاشته خواهد شد .
ماده 9-ارائه محاسبات ماهانه پرداخت ماليات غیرمستقیم به نهادهاي اداره ماليات جمهوري ارمنستان ، تنها براي كالاهاي مشمول ماليات غیرمستقیم و توليد شده در جمهوري ارمنستان منظور شده است ، كه مطابق قانون مهلت پرداخت آن تا بيست و پنجم ماه بعدي ماه حسابرسي تعيين شده است .

باب پنجم- مفاد نهايي :
ماده 10- بر اساس هماهنگي با وزارت دارائي و اقتصاد جمهوري ارمنستان ، اسناد رسمي اداره عالي در خصوص بكار گيري اين قانون اداره ماليات جمهوري ارمنستان مي پذيرد، اما در بخش كالاهاي وارداتي به خاك جمهوري ارمنستان ؛ اداره گمركات جمهوري ارمنستان .
ماده 11- پس از معتبر شناخته شدن اين قانون ، قانون جمهوري ارمنستان ‘‘پيرامون ماليات بر سهام‘‘ مورخه ششم ژوئن سال 1992 ، شامل تغييرات و اصلاحات آن ، بي اعتبار شناخته می شود .
ماده 12-اين قانون از تاريخ اول ژوئن سال 1997 معتبر شناخته می شود .


مأخذ: جلد دوم ‘‘مجموعه قوانين جمهوري ارمنستان‘‘

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران